11 Şubat 2024 Deneme Sınavı

Kategori: Deneme Sınavları
Soru Sayısı: 28 Soru
Süre: 42 Dakika
Eklenme Tarihi: 11 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Türkiye’de ormancılık faaliyetleri aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygın şekilde yapılmaktadır?

A) Şanlıurfa
B) Kars-Ardahan
C) Batı Karadeniz
D) Konya yöresi
E) Trakya Yarımadası
2)

İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde, yazılı yasalar bulunmamasına rağmen toplum hayatı düzenlidir. Bu durumu sağlayan en önemli faktör aşağıda-kilerden hangisidir?

A) Göçebelik
B) Veraset sistemi
C) Kurultay
D) Ahilik teşkilatı
E) Töre
3)

Türkiye’nin uzaya yolladığı ilk yer gözlem uydusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) ANKA
B) SOM
C) RASAT
D) HÜRKUŞ
E) KASIRGA
4)

Türkiye'de kırsal kesimden kentlere doğru gerçekleşen göçlerin nedenleri arasında aşağıdaki şıklardan hangisi yer almaz?

A) Nüfus artışının hızlı olması
B) Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi
C) Makineli tarımın yaygınlaşması
D) Kırsal kesimde toprak çeşitliliğinin az olması
E) Kırsal kesimde iş imkânlarının kısıtlı olması
5)

İslamiyet öncesi Türk devletlerinden hangi­sinin yaşam tarzının belirlenmesinde dinsel inanç, diğerlerinden daha etkili olmuştur?

A) Türgişler
B) Köktürkler
C) Hunlar
D) Avarlar
E) Uygurlar
6)

Aşağıda verilen tarihlerin

I. 21 Aralık

II. 21 Haziran

III. 23 Eylül

IV. 21 Mart

hangisinde tüm Dünya'da gece-gündüz eşitliği yaşanmaktadır?

A) I ve II
B) III ve IV
C) II ve IV
D) I ve III
E) II ve III
7)

Türkiye’de rüzgârların sıcaklık üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, aşağıda verilen rüzgârlardan hangisinin etkili olduğu bölgede iklim üzerindeki etkisi daha azdır?

A) Karayel
B) Poyraz
C) Meltem
D) Samyeli
E) Lodos
8)

Devlet adlı eser aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

A) Platon
B) Galileo Galilei
C) Sokrates
D) Farabi
E) Aristoteles
9)

Üniversite yalnızca — değil, aynı zamanda — gelişme olanağı bulduğu bir ortam olmalıdır. Aksi takdirde estetik duyarlılıktan uzak, kültürel yönden fakir bir toplumun ortaya çıkma tehlikesi doğar. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) fen alanlarının öğretildiği bir yer - beşeri bilimlerin de
B) pozitif bilimlerin icra edildiği bir yer - alternatif ilimlerin
C) kültürel etkinliklerin yapıldığı bir ortam - asıl gayesi olan bilimin
D) ders verilen binalar topluluğu - sosyal ortamların
E) araştırma yapılan ve bilim üretilen bir yer - kültür ve sanatın
10)

Serkan Bey'in aldığı ürünün üretim tarihi 22 Kasım 2017'dir. Bu ürünün üretim tarihi ile son kullanma tarihi arasındaki fark 15 ay olduğuna göre ürünün son kullanma tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 22 Nisan 2019
B) 22 Şubat 2018
C) 22 Mart 2019
D) 22 Şubat 2019
E) 22 Mart 2018
11)

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’nde;

•  Dulkadiroğulları Beyliği’nin alınması,

•  Preveze Deniz Savaşı’nın yapılması

•  Avusturya ile İbrahim Paşa Antlaşması’nm ya­pılması,

•  Fransızlara kapitülasyonların verilmesi

gibi gelişmeler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır.
B) Osmanlı Devleti Fransızlarla ticari ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır.
C) Avusturya, Osmanlı Devleti’nin siyasi üstünlü­ğünü kabul etmiştir.
D) Önemli isyanlar bastırılmıştır
E) Akdeniz’de Türk egemenliği güçlenmiştir.
12)

(I) Hayata dair düşüncelerimiz, eleştirilerimiz, beklentilerimiz; filmlerle, şarkılarla hatta tiyatro oyunlarıyla şekillenir. (II) Herhangi bir işe başlarken filmlere, romanlara, öykülere kulak kabartır; onların bize ne söylediğine bakarız. (III) Kitapları zamanla unutsak bile filmler, dağarcığımızda ayrıntısıyla hep canlı kalır. (IV) Aklımıza kazınan sahneleri gündelik hayatta aynen yaşama isteği duyarız içimizde. (V) Gündelik yaşamın yükü altında ezildiğimizde sinema, tiyatro veya konser salonlarını güvenli bir liman olarak görürüz hep. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) II. cümlede, sanat eserlerini referans aldığımızdan söz edilmiştir
B) IV. cümlede, insanların gerçekle kurguyu birbirine karıştırdığı söylenmiştir.
C) V. cümlede, sanatın insanlar için bir sığınak olduğundan söz edilmiştir.
D) III. cümlede, filmlerin kitaplara oranla daha kalıcı olduğu belirtilmiştir.
E) I. cümlede, yaşama bakışımızda sanat eserlerinin etkili olduğu söylenmiştir.
13)

Seda’nın ablası 35 yaşında ve küçük kardeşi ablasından 11 yaş küçüktür. Buna göre Seda’nın yaşını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) 35 < x < 46
B) 24 < x < 35
C) 11 < x < 24
D) 11 < x < 35
E) 24 < x < 46
14)

a ve b sayıları doğru orantılıdır. a = 10 iken b = 15 olduğuna göre, a = 18 iken b kaçtır?

A) 18
B) 24
C) 21
D) 15
E) 27
15)

Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Mevsimler
B) Gece - gündüz
C) Aylar
D) Haftalar
E) Yıllar
16)

Duvarda Havada Havuzda Bir müzik aletinden yayılan ses yukarıdakilerden hangilerinde yayılabilir ?

A) II ve III
B) Yalnız I
C) I ve II
D) Hepsi
E) Yalnız II
17)

Teknolojiyi tümüyle yermek, tuzdan arındırılmış de­niz suyu ile yeşeren bahçeleri görmezlikten gelmek; onu gözü kapalı övmek ise Hiroşima'yı unutmak de­mektir. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen düşünceye en yakındır?

A) Teknolojinin zararlarını gören insanoğlu teknolo­jik gelişmelerden rahatsız olmaktadır.
B) Teknoloji yararlarıyla, zararlarıyla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
C) İnsan teknolojinin faydalı yönlerini göz önünde bulundurarak, teknolojiyi eleştirmemelidir.
D) İnsanlar teknolojinin gelişmesiyle birlikte çelişki­ler yaşamaya başlamıştır.
E) İnsan teknolojinin yararlarını ve zararlarını görmezlikten gelmemelidir.
18)

İki ucu da açık bir telin 7 defa kesilmesiyle oluşan eşit uzunluktaki parçaların her biri, 9 defa kesilmesiyle oluşan eşit uzunluktaki her bir parçadan 3 cm daha uzun olduğuna göre, bu telin uzunluğu kaç cm'dir?

A) 100
B) 120
C) 90
D) 140
E) 80
19)

Başak, girdiği sınavda başarılı olabilmek için tüm soruların en az % 80’ini doğru cevaplamalıdır. Bu sınavda başarılı olan Başak, ilk 15 sorunun 8’ini doğru cevaplamıştır. Buna göre, sınavda en az kaç soru sorulmuştur?

A) 38
B) 32
C) 41
D) 44
E) 35
20)

Aşağıdakilerden hangisi Uygurların, kağanlarının gücünü Ay’dan aldıklarına inanmalarından dolayı unvanlarının başına “Ay” kelimesini eklemelerinde etkili olan dindir?

A) Hristiyanlık
B) İslamiyet
C) Budizm
D) Şamanizm
E) Manihaizm
21)

Sayı doğrusu üzerinde bir A tam sayısının 0’a olan uzaklığı -8’e olan uzaklığına eşittir. Buna göre, bu sayı doğrusunda A² sayısı ile A sayısı arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A) 20
B) 18
C) 14
D) 12
E) 16
22)

Padişah, konuk ağırlamayı çok sever. Methi her yerde duyulan bir de aşçısı vardır. Bir gün çok sevdiği arkadaşları, evine konuk olur, aşçısından sofrayı donatmasını ister. Akşam olur, davetliler gelir, sofrada kırk çeşit yemek vardır fakat hepsi dilden yapılmıştır. Padişah bu duruma şaşırır. Başka bir gün padişahın tekrar misafiri gelir. Padişah aşçısına, “Bu sefer gelenler çok önemli insanlar değil.” der. Padişah, önemsiz dediği misafirlerine de dil yemeği hazırlandığını görünce şaşırır ve nedenini sorar. Aşçı, “Dil çok kıymetlidir, iyi kullanırsak yılanı deliğinden çıkarır. Kötü kullanırsak dilin hatasını hiçbir şey düzeltemez.” der. Bu parça, dil ve anlatım özellikleri bakımından aşağıdaki anlatmaya bağlı edebî türlerden hangisine örnek olabilir?

A) Manzum hikâye
B) Destan
C) Masal
D) Roman
E) Mesnevi
23)

Uğur 20 Haziran Salı günü doktora gitmiş ve doktor 15 gün arayla 3 defa kontrole gelmesi için randevu vermiştir. Buna göre, Uğur’un son kontrol randevu tarihi nedir?

A) 4 Ağustos Perşembe
B) 3 Ağustos Cuma
C) 4 Ağustos Cuma
D) 5 Ağustos Cuma
E) 3 Ağustos Perşembe
24)

Cambridge Üniversitesi'nde Kuantum Fiziği üze­rinde çalışan ünlü fizik bilim insanının araştırma­sı sonucu "Işık seviyesinin gürültü ölçümünü" yapıp tarihe geçen Türk fizikçimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aziz Sancar
B) Feza Gürsey
C) Mete Atatüre
D) Oktay Sinanoğlu
E) Erdal İnönü
25)

Aşağıdaki belirtisiz ad tamlamalarından hangisi belirtili ad tamlamasına dönüştürülünce “ünsüz yumuşaması”  görülür?

A) Ağaç kökü
B) Gölet suyu
C) İstanbul sokakları
D) Sanat ruhu
E) Kış günleri
26)

(I) Sekiz küçük roman yayımladım. (II) Ama bunlardan biri dışında öbürleri beni doyurmadı. (III) Yeniden inceleyince neden doyurmadıklarını anladım. (IV) Bunun üzerine şu kanıya vardım: Sağlam bir kültürel temele oturmayınca iyi sanat yapılmaz. (V) Özellikle roman ve hikaye sağlam bir kültür ister. Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Bilgi yönünden eksiklerim vardı.” cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz?

A) III
B) II
C) V
D) I
E) IV
27)

(I) Çocukluğumda binmeyi en çok sevdiğim şey salıncaktı ve biz mahalledeki arkadaşlarla mahal­lemizden epey uzakta olan bir parka kadar gidip bu salıncaklara binerdik. (II) Aslında mahallemizden çok uzakta olan bu salıncaklar, yürümekten yorulduğumuz için bizi çok zorlardı. (III) Bazen bu parklardaki salıncaklar yerine mahallemize arada bir uğrayan seyyar salıncaklar, benim ilgimi çok çekerdi. (IV) Ama ben bu salıncaklara, dönerken düşerim korkusuyla hiçbir zaman binememiştim. (V) Geçen gün Alaşehir’de bir meydanda rastla­dım bir seyyar salıncağa. (VI) Keşke o zamanlar bu saçma korkumu yenip de bu güzel oyuncaklara binseymişim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han­gisi, düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) III
B) VI
C) IV
D) II
E) V
28)

1 Litre su + 50 gr küp şeker 27 ºC 1 Litre su + 50 gr toz şeker 27 ºC 1 Litre su + 50 gr pudra şekeri 27 ºC Yukarıda verilen çözeltilerin çözünme hızlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız ?

A) 3 - 1 - 2
B) 2 - 1 - 3
C) 3 - 2 - 1
D) 1 - 2 - 3
E) 1 - 3 - 2
Başka Sınava Geç