01 Nisan 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 23 Soru
Süre: 34.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 01 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Sabit tank taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. % 36 amonyak içeren UN 2073 maddesi 12 bar test basıncına sahip ısı yalıtımlı bir tankta taşınabilir.
II. Soğutucu Gaz R32 maddesinden 10.000 l kapasiteli bir tanka kütle olarak 7.000 kg konabilir.
III. UN 1744 maddesinin taşındığı tank, kapasitesinin % 80’i kadar doldurulabilir.
IV. UN 1962 maddesi, 250 bar test basıncına sahip ısı yalıtımsız bir tankta taşınamaz.
V. UN 1565 maddesinin 3 kapaklı alttan doldurmalı veya boşaltmalı ağızlara sahip tanklarda taşınmasına müsaade edilmez.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
2)

UN 2000 maddesiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Selüloitten imal edilmiş net kütlesi 3 gr olan toplam 3.000 kg masa tenisi topunun, kapasitesi 450 gr olan ambalajlar içerisinde taşınmasında istihdam edilen kişilerin ADR kapsamında eğitim zorunluluğu bulunmaktadır.
II. Bu madde, ince metal ambalajlarda taşındığında, bir ambalajın net kütlesi 50 kg’ı geçemez.
III. Bu maddenin 800 kg’ı, kapalı araç içerisinde tam yük olarak uygun yöntemlerle sabitlenmek suretiyle ambalajlanmadan paletler üzerinde taşınabilir.
IV. Bu madde, net kütlesi 800 kg, hacmi 2,5 m3 olan büyük ambalajlarda taşınabilir.
V. 5 kg’lık iç ambalajlarda bulunan bu madde, 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 2014 maddesi ile tehlikeli tepkimeye girmemek koşulu ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) III ve V
3)

Aşağıdaki maddelerin hangileri ambalajlı olarak 2 m3 iç hacme sahip konteynerde taşınamaz?
I. UN 2026 PG I
II. UN 1485
III. UN 1854
IV. UN 1913
V. UN 2187 

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) III ve IV
E) IV ve V
4)

Aşağıdaki maddeleri içeren ambalajlardan hangi ikisinin aynı taşıma birimine birlikte yüklenmesine izin verilmez?

A) UN 0499 maddesi ile sınırlı miktarda ambalajlanmış UN 1292 maddesi
B) UN 1606 ile konsantrasyonu % 70 olan ASETİL SİKLOHEKZANSÜLFONİL PEROKSİT
C) UN 0393 ile UN 0486
D) UN 0457 ile UN 3268
E) UN 3112 ile UN 3103
5)

İyot maddesi 5 kg’lık iç ambalajlarda, brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda taşınmak istenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yetkili makamlarca aksi öngörülmedikçe, bu taşımayı yapacak olan işletmenin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurması gerekmektedir.
B) Bu maddeyi taşıyacak, tehlikeli madde taşıyan araç şoförünün tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili eğitimi almış olması zorunludur.
C) Araç ekibi, yazılı talimatları yanında bulundurmalıdır.
D) Bu maddenin taşınması için müdahil olan taraflar güvenlik planı hazırlamalıdır.
E) Araç ekibinin her üyesi, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik taşımak zorundadır.
6)

• 15 kg UN 1005 maddesi 1 kg iç ve brüt kütlesi 15 kg olan dış ambalajlarda,
• 150 kg UN 3472 maddesi 5 l iç ve brüt kütlesi 30 kg olan dış ambalajlarda,
• 200 kg UN 3348 PG II maddesi 1 l iç ve brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda,
 aynı araç ile taşınmak istenmektedir. Bu taşıma ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu taşımayı gerçekleştiren sürücünün SRC 5 Temel eğitimi sertifikasına sahip olması gerekir.
II. Aracın ADR Uygunluk Belgesinin olmasına gerek yoktur.
III. Bu taşımada kullanılacak araç üzerinde yazılı talimat bulundurulması zorunludur.
IV. Araçta 2 kg kuru toz içeren A, B, C sınıfındaki yangınlar için taşınabilir bir yangın söndürme cihazı bulundurulması yeterlidir.
V. Bu taşımaya ilişkin ADR 1.8.5 kapsamında meydana gelecek olayların bildirilmesi zorunludur.

A) I, II ve V
B) I, III ve IV
C) II, IV ve V
D) II ve V
E) IV ve V
7)

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşuluyla 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1302 maddesi aşağıdakilerden hangileri ile birlikte ambalajlanabilir?

I. 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1250 maddesiyle

II. 6 kg’lık iç ambalajlarda bulunan UN 1451 maddesiyle

III. 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1605 maddesiyle

IV. % 5 oranında serbest asit içeren 5 kg’lık iç ambalajlarda bulunan kurşun sülfatla

V. 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1305 maddesiyle

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve V
D) III ve IV
E) IV ve V
8)

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. 10 kg UN 0275 maddesini taşıyan araç gözetim zorunluluklarına tabidir.

II. Dış yüzeyinde herhangi bir noktada radyasyon seviyesi 0,004 mSv/h olan UN 2912 maddesini içeren ambalajları taşıyan araçta, araç ekibinin dışında yolcu taşınamaz.

III. UN 2913 maddesini taşıyan araçta kıvılcım çıkarabilecek metal yüzeye sahip portatif aydınlatma aparatının kullanımı zorunludur.

IV. UN 1860 maddesinden tankta 3.000 l taşıyan araç gözetim zorunluluklarına tabi değildir.

V. UN 2997 PG I maddesinden 20 l taşıyan araç gözetim zorunluluklarına tabi değildir.

A) I, II ve IV
B) I, II, III ve IV
C) I ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
9)

Aşağıdaki taşımalardan hangileri ADR kurallarından tamamen muaftır?

I. % 50’den daha fazla magnezyum içermeyen UN 1869 maddesinin ambalajlı olarak taşınması
II. UN 2668 maddesini içermiş, boş ve temizlenmemiş ambalajların herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınarak taşınması
III. ÇİNKO REZİNAT maddesinin iç ambalaj başına 5 kg, dış ambalaj başına 30 kg olacak şekilde 5.000 kg taşınması 
IV. İç ambalaj başına azami net miktarı 20 ml, dış ambalaj başına azami miktarı 1.000 mlolan ambalajlar içerisinde UN 1591 maddesinden bir araç ile 100 adet dış ambalajın taşınması
V. UN 1398 maddesinin kaplanmış halde taşınması

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve V
D) II, III ve IV
E) IV ve V
10)

IBC’lerin üzerinde yer alan plakaların ek işaretlenmesi ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Ahşap IBC için, 20 °C'de litre cinsiden kapasitenin belirtilmesine gerek yoktur.
II. 31A kodlu IBC için, gövde malzemesi ve mm cinsinden asgari kalınlığı yer almalıdır.
III. 31HA2 kodlu IBC için, son muayene tarihi olmalıdır.
IV. Sert plastik, kompozit ve ahşap IBC’ler için, gövde malzemesi ve mm cinsinden asgari kalınlığa gerek yoktur. V. 11G kodlu IBC için, kg cinsinden dara kütle yer almalıdır.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve V
D) III ve IV
E) Hepsi
11)

ADR’ye göre paketleme talimatlarından hangisi yanlıştır?

A) UN 0209 maddesi (katı, kuru toz) için, eğer dış ambalaj olarak varil kullanılırsa, iç ambalajların kullanımı zorunludur
B) Fosfin maddesi tüplerde ve basınçlı varilde taşınamaz
C) Kükürt Hekzaflorür’ün taşındığı silindirin 70 bar test basıncındaki dolum oranı 1.06’dır.
D) 1H-TETRAZOL maddesi, az miktarda diğer metal içeren metal kapak veya metal aksamlı ambalajlarda taşınabilir
E) UN 0144 için, emici tampon malzeme konmalıdır.
12)

5 kg UN 0290 maddesi ile 7 kg UN 0414 maddesi tek seferde bir taşıma ünitesinde ambalaj içerisinde taşınmak istenmektedir. Bu taşımayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araç ekibinin her üyesinin, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR belgesi taşımasına gerek yoktur.
B) Bu maddelerin taşındığı taşıma ünitesinde, asgari 2 kg kuru toz içeren, A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
C) Bu maddeleri taşıyan araçların yakınında elektronik sigara içilmesi yasaktır
D) Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR Bölüm 5.4’de istenen sıraya göre yer aldığı bir kâğıt evrak olarak ibraz edebilmelidir.
E) Yetkili makamın izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim mahallerinde yükleme ve boşaltma yapılabilir
13)

HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE (%3’ten az su içeren) maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu maddelerin taşınması esnasında yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerde hizmet ihtiyaçları için mümkün olduğunca durulmayacaktır. Bu tür bölgelerin yakınında uzunca beklemek ancak yetkili makamların izniyle mümkündür.
B) Ülke yasası gerektiriyorsa, bu maddeyi taşıyan araç Nisan ila Ekim ayları arasında park etmesi halinde, yükün en az 10 cm üzerine levhalar konularak güneşe karşı etkin bir koruma sağlanmalıdır.
C) Bu maddeyi taşıyan aracın gözetim altında bulunması için ambalajlı olarak bu maddeden 1.000 kg’dan fazla taşınması gerekmektedir.
D) Bu madde ADR tankında taşınabilir.
E) Bu maddenin sınıflandırma kodu CT1’dir.
14)

Konsantrasyonu % 90 olan SİKLOHEKZANON PEROKSİT maddesi için aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu madde içindeki su oranı % 7’dir.
II. TİP D, katı maddedir.
III. “Aşındırıcı” ikincil tehlike etiketi gereklidir.
IV. Bu maddeyi içeren ambalajın kütlesi 60 kg olabilir. V. Bu maddeden 3.000 kg taşındığında araçlar gözetim altında olmalıdır.

A) I, II ve V
B) I, III ve IV
C) III ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
15)

Aşağıdaki şıklardan hangileri ADR’ye göre taşınamaz?
I. Taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli bozunmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmış Sınıf 4.1'deki kimyasal olarak kararsız maddeler.
II. Yangın tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir fırlama tehlikesi veya her ikisi birden olan, ancak toplu patlama tehlikesi olmayan ve hem patlayıcı madde hem de zehirli bir kimyasal madde içeren nesneler.
III. UN No. 1001, 2073 veya 3318 altında sınıflandırılamayan çözünmüş gazlar.
IV. Amonyum klorat ve sulu çözeltileri ile kloratın bir amonyum tuzu ile karışımları. V. Hidrojen peroksit (H2O2) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,05 olan kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddeleri.

A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) III, IV ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
16)

Gövde ve donanımları için öngörülen periyodik muayene süresi geçtiği için muayene yapılmak üzere taşınan ve muayene geçerlilik tarihinden önce UN 3311 maddesini taşımış, boş, temizlenmemiş sökülebilir tankın taşınması için hazırlanan taşıma evrakı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.3.2.4.4'e uygun taşıma
B) UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.3.2.3.7 (b)'YE UYGUN TAŞIMA
C) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E)
D) UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.1.6.10’a uygun taşıma
E) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), Tutma süresi sonu:............... (GG/AA/YYYY)
17)

Aşağıdaki taşımalardan hangisi ADR’den muaftır?

A) Taşıma işlemi gerçekleştiren aracın kendisinin çalışması için yakıt tankında 2.500 l LPG bulunması durumunda.
B) Normal taşıma koşullarında sızıntıyı engellemeye yönelik önlemlerinin alınması kaydıyla, perakende satış için ambalajlanmış ve kişisel kullanım amaçlı alevlenebilir sıvıları içeren 60 l’lik 5 adet bidonun bir taşıma ünitesinde taşınması.
C) Araçlarda veya konteynerlerde soğutma veya iklimlendirme amaçlı kullanılmayan, boğucu nitelikteki tehlikeli malların taşınması.
D) Bir geri dönüşüm tesisinden taşınan her biri 1 gram tehlikeli madde içeren 50 kusurlu lambanın bir ambalaj ile taşınması.
E) Spor amaçlı kullanılan toplardaki gazların taşınması.
18)

Aşağıdaki maddelerin hangisi UN MEGC’lerde taşınabilir?

A) UN 1967
B) UN 1905
C) UN 1907
D) UN 1903
E) UN 2021
19)

Aşağıdaki araçlardan hangisi ADR araç onay sertifikası olmadan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılabilir?

A) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 1.500 l olan ve münferit kapasitesi 3 m3 olan tank konteynerde alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
B) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 2.500 l olan ve münferit kapasitesi 1 m3 olan portatif tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar.
C) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 500 l olan ve kapasitesi 3 m3 olan sabit tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
D) Sıvı yakıt için sabit yakıt tankı kapasitesi 1.500 l olan ve kapasitesi 1 m3’ den fazla sökülebilir tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
E) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 1.500 l olan ve alevlenebilir gazları münferit kapasitesi 3m3 ‘den fazla olan MEGC’de taşıyan araçlar
20)

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Yenilenmiş ambalajın UN işaretlemesindeki ayırıcı kod “R” harfidir.
II. Kombine ambalajlar için test gereklilikleri bulunmamaktadır.
III. Kurtarma ambalajının UN işaretlemesinde ayırıcı kod “W” harfidir.
IV. Neme hassas malzemelerden mamul ambalajlardan oluşan ambalajlar, kapalı ve örtülü araçlarda ya da kapalı ve örtülü konteynerlerde taşınmalıdır. V. Delme testi, UN 2900 maddesinin taşınmasına yönelik olarak üretilecek ambalaj numunesi için uygulanacak tasarım tip testlerinden biri değildir.

A) I ve II
B) II ve III
C) II, III ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
21)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Ambalaj içinde UN 1967 maddesinin taşındığı araçta, göz durulama sıvısı bulundurulması zorunludur.
II. Ambalaj içinde UN 1975 maddesi taşınan bir araçta, kanalizasyon örtüsü bulundurulması zorunludur.
III. Ambalajlı olarak UN 1163 maddesinden 15 kg ve UN 1170 PG II maddesinden 100 kg taşıyan araçta acil durum maskesi zorunludur.
IV. UN 1238 maddesinin taşındığı tankerde araç ekibinin her bir üyesi için acil durum maskesi bulundurulması zorunludur. V. 500 l UN 1793 maddesini 10 l’lik iç ambalaj ve brüt kütlesi 30 kg’lık dış ambalajlarda taşıyan araçta toplama kabı bulundurulması zorunludur.

A) I, II ve V
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) III, IV ve V
E) I, IV ve V
22)

Bir şirketten satın alınan 8.000 l UN 1208 ve 5.000 l UN 2826 maddeleri aynı araçta taşınacak ve satın alınan bu iki üründen yeni bir ürün oluşturacaktır. Bu operasyon ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Bu taşıma için L4BN kodlu iki bölmeli bir tanka sahip olan ‘‘FL” koduna ve ADR Onay Belgesine sahip bir araç kullanılabilir.
II. Bu taşımada, iki bölmeli tank kullanılması halinde, tankın her iki bölmesinin her iki yanına o bölmede taşınan maddenin kendisi ile ilgili tehlike ikaz levhaları ve aracın ön ve arkasına ise UN 2826 maddesine ait yazılı turuncu plaka takılmalıdır.
III. Bu taşıma için düzenlenecek taşıma evrakında aşağıdaki ifadelerin yer alması zorunludur.
• UN 1208 HEKZANLAR, 3, II, (D/E)
• UN 2826 ETİL KLOROOTİYOFORMAT, 8 (3), II, (D/E)
IV. Bu iki maddeden oluşturulacak yeni maddenin sınıfı 8 ve paketleme grubu II’dir. V. Bu yeni madde L4BH koduna sahip bir tank konteyner ile taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) II, IV ve V
23)

Sınıf 1 taşıyan N ve O kategorisindeki araçlar için aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. EX/II ve EX/III araçlar, 105 sayılı BM Yönetmeliği uyarınca tip onayına sahip olmalıdır.
II. Sıvı halde 4 bar’dan az bir basınç ile kontrolden geçirilmiş, 3 m³’ten fazla kapasiteye sahip ve 1 Temmuz 2003 tarihinden önce kayıt altına alınan EX/III tip onayına sahip bir tankerin, BM Yönetmeliği No. 111’in teknik zorunluluklarını karşılaması gerekmektedir.
III. İlk tescil ya da hizmete alınma tarihine bakılmaksızın 3,5 ton üzerinde azami kütleye sahip EX/II araçlar ve römorklar kilitlenmeyen fren sistemine sahip olmalıdır.
IV. EX/II aracına monte edilecek yanmalı ısıtıcının şalteri, sürücü kabininin dışına takılabilir. V. EX/II ve EX/III araçlarda, vidalı kapağa sahip ışık kaynakları kullanılmamalıdır.

A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) I, IV ve V
D) II, III ve V
E) IV ve V
Başka Sınava Geç