01 Nisan 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 43 Soru
Süre: 64.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 01 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

A) Kameralar
B) GSM tabanlı sistemler
C) Uydu tabanlı sistemler
D) Kara kutu sistemler
2)

Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak
B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
D) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek
3)

Aşağıdakilerden hangisi “dolu bir kamyon yükü” anlamına gelmektedir?

A) Komple yük
B) Parsiyel yük
C) Özel yük
D) Entegre yük
4)

Yarı römorkun ön tarafında bulunan ve çekici aracın 5 inci tekerine kilitlenen çekici ile yarı-römork arasındaki bağlantı elemanına ne ad verilir?

A) Termo-king
B) Dorse
C) King pim
D) Römork
5)

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından biri değildir_

A) Tüm araçların kullanım şeklinin sıkı denetim altında tutulmasını (işe başlama, bitirme zamanları ve yerleri, duraklamalar, molalar, rölantide çalışma süresi, vb.)
B) Gidilecek güzergâhı belirler
C) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar
D) Hız ve benzeri kontroller sayesinde benzin tüketimini azaltır, sürücünün güvenliğini arttırır, kaza ve benzeri nedenlerle maddi kayıpları ve işgücü kayıplarını önler
6)

B1 ve/veya D1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle yükümlüdürler?

A) 15
B) 30
C) 60
D) 90
7)

AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
8)

Hangi tehlikeli maddeler 4.3 sınıfına aittir?

A) Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş gazlar.
B) Patlayıcı madde ve patlayıcı madde içeren nesneler.
C) Kendi kendine yanabilen maddeler.
D) Su ile temas ettiklerinde yanıcı gazlar çıkaran maddeler.
9)

Aşağıdakilerden hangisi tamamen kendi değer yargılarına dayanarak en iyiden en kötüye doğru sıralamasının yapıldığı kişiler arası karşılaştırmaya dayalı yöntemlerden birisidir?

A) Geleneksel değerleme
B) Alternatif sıralama
C) Basit sıralama
D) İkili karşılaştırma
10)

Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?

A) Herhangi bir şey yapılmaz
B) Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır
C) Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır
D) Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır
11)

ADR’ye göre; yanıcı katı maddeler, kendi kendine alev alabilen maddeler ve su ile temas ettiğinde alev alabilen gazlar kaçıncı tehlike sınıfıdır?

A) 4. Sınıf
B) 5. Sınıf
C) 6. Sınıf
D) 8. Sınıf
12)

Kazazedenin elektrik akımından kurtarılması sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Çıplak elle ıslak metal ve malzemelere dokunmak.
B) Kuru olan plastik ve tahta malzeme ile kazazedeyi akımdan uzaklaştırmak.
C) Akımı kesmeyle zaman kaybetmeden kazazedeyi çekerek kurtarmak
D) Kazazedeyi bir hekim veya uzmanın müdahale etmesi için yardım beklemek
13)

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?

A) Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak.
B) Ticaret siciline kaydolmak.
C) İflasa tabi olmak.
D) Marka sahibi olmak.
14)

C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az…………özmal taşıt ile toplam …………..taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır. Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 8 birim - 400 ton
B) 11 birim - 440 ton
C) 12 birim - 150 ton
D) 12 birim - 300 ton
15)

Hamule senedinin düzenlenmiş olması aşağıdakilerden hangisinin ispatıdır?

A) Eşyanın teslim alındığının.
B) Satış sözleşmesinin onaylandığının.
C) Taşıma sözleşmesinin oluşturulduğunun.
D) Eşyanın brüt ağırlığının tespit edildiğinin.
16)

ADR ye göre Paketleme Grubu III ne anlama gelmektedir?

A) Düşük tehlike derecesi olan madde
B) Orta tehlike derecesi olan madde
C) Yüksek tehlike derecesi olan madde
D) Tehlike için bir anlamı yoktur
17)

Aşağıdakilerden hangisi ticari belge sayılmaz

A) Fatura
B) Bordro
C) İrsaliye
D) Mahsup Fişi
18)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) Taşıyan yüke vasıtasız zilyettir
B) Taşıyan yüke asli zilyettir
C) Taşıyan yüke başkası için zilyettir
D) Taşıtan yüke fer’i zilyettir
19)

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli kredi kullanım amaçlarından değildir?

A) Sabit sermaye yatırımlarının finansmanında
B) Firmaları işletme sermayelerinin arttırılmasında
C) Acil işletme borçlarının ödenmesi amacıya
D) Sabit sermaye tesislerin bakım onarımlarının ödenmesinde
20)

A2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az ................... adet özmal otomobile sahip veya taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 4
B) 5
C) 8
D) 10
21)

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmayan araçlara ne gibi bir cezai işlem uygulanır?

A) Ruhsata el koyulur
B) Ehliyete el koyulur
C) Araç trafikten men edilir ve para cezası verilir.
D) Sürücüye ceza puanı verilir
22)

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenmez?

A) Bireylerin temel hak ve özgürlükleri
B) Devletin nitelikleri
C) Hangi fiillerin suç teşkil ettiği
D) Devlet organlarının görev ve yetkileri
23)

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM) tanımlamalarından birisi değildir?

A) CRM, müşteriyi tasarım noktasına (merkeze) yerleştiren ve müşteri ile yakın ilişki kuran bir yönetim felsefesidir.
B) CRM, satış, pazarlama ve servis süreçlerini daha etkin hale getirmek için geliştirilmiş işleme stratejisi / kültürüdür.
C) CRM, müşteri bilgilerini kullanarak müşteri sadakatini ve sonuçta müşteri değerini artırma bilimidir.
D) CRM, iş ve enformasyon akışlarının öncelikle şirket ihtiyaçlarına göre tasarlanmasıdır.
24)

Lojistik sistemde sipariş, dönüşüm sonunda hangi çıktıya dönüşmektedir

A) Teslim edilmiş ürün
B) Kullanılmış kaynak
C) Karşılanmış sipariş
D) İhtiyaç
25)

“Olumsuz eylemler müşteri ile kurum arasında ilişkilerin kısa sürede sona ermesine neden olur.” Aşağıdakilerden hangisi olumsuz eylemlerden biridir?

A) Soruna odaklanmama
B) Açık ve dürüst olma
C) Müzakere ile çözüme ulaşma arzusu
D) Talepleri ilgili birimlere iletme
26)

Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl
27)

Aşağıdaki şıklardan hangisinin N3 sınıfı araçlarda bulunması zorunlu değildir?

A) Takograf
B) Hız sınırlayıcı
C) Emniyet kemeri
D) Projektör
28)

Aşağıdaki şıklardan hangisi gelir elde etmese de beyanname vermek zorundadır?

A) Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçi
B) Serbest meslek kazancı elde edenler
C) Ücret geliri elde edenler
D) Menkul sermaye iradı elde edenler
29)

Aşağıdaki şıklardan hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynamaz?

A) Müşteri ile doğrudan görüşme
B) Müşteri şikayet ve yorumlarının alınması ve analiz edilmesi
C) Pazar araştırması
D) Reklam ve tanıtım çalışmaları
30)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B) Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
C) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.
D) Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz.
31)

Sigortalı tarafından ödenen her türlü vergiler dahil primler toplamına ne denir?

A) Brüt prim
B) Net prim
C) Garanti fonu
D) Cari prim
32)

Sigortacı, zarar gören kişilerin kaza ve zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitleri içinde kalan miktarları hak sahiplerine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 8 iş günü içinde
B) 10 iş günü içinde
C) 15 iş günü içinde
D) 20 iş günü içinde
33)

Aşağıdakilerden hangisi Mobil izleme sisteminin faydalarından biri değildir?

A) Tüm araçların kullanım şeklinin sıkı denetim altında tutulmasını (işe başlama, bitirme zamanları ve yerleri, duraklamalar, molalar, rölantide çalışma süresi, vb.),
B) Gidilecek güzergâhı belirler.
C) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar,
D) Hız ve benzeri kontroller sayesinde benzin tüketimini azaltır, sürücünün güvenliğini arttırır, kaza ve benzeri nedenlerle maddi kayıpları ve işgücü kayıplarını önler.
34)

Müşteri hizmetinin hangi boyutu firma açısından organizasyon yapısını en fazla etkileyebilecek olanıdır?

A) İletişim
B) Zaman
C) Güvenilirlik
D) Esneklik
35)

İş analizi sürecinde toplanan bilgiler aşağıdaki alanların hangisinde kullanılmaz?

A) Personel seçimi
B) Ücret yönetimi
C) Performans değerlendirme
D) Stratejik yönetim kararları
36)

Aşağıdaki şıklardan hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?

A) İhtiyaç duyulan insan kaynağını tespit ve temin etmek.
B) Nitelikli insan kaynaklarını elde tutmak.
C) Performansın arttırılmasını sağlamak.
D) Çalışanların ücretlerinin artmasını sağlamak.
37)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, hangi suçun cezası daha fazla ise, o cezaya hükmolunur
B) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
38)

Ürünün hasar görmemesi, bozuImaması, sağlıklı olarak korunması ve tüketiciyle iletişim kurulması aşağıdaki şıklardan hangisiyle gerçekleştirilir?

A) Markalama
B) Etiketleme
C) Fiyatlama
D) Ambalajlama
39)

TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan Karayolu Taşıtı Onay Belgesi nasıl işlem görür?

A) Bir defaya mahsus olmak üzere 30 günlük ek süre verilir.
B) Varış gümrük idaresince 7 günlük ek süre verilir.
C) Araç yüklü olarak dönüş yapacaksa 10 günlük ek süre verilir.
D) Karayolu Taşıtı Onay Belgesi o yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak kabul edilir
40)

Lehtarın onayı olmaksızın amir banka tarafından akreditif şartlarında değişiklik yapılamayan akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dönülemez akreditif (gayri kabili rücu akreditif)
B) Dönülebilir akreditif (kabili rücu akreditif)
C) Kabul kredili akreditif
D) Vesaik ibrazında ödemeli akreditif
41)

Satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya veya kargonun gönderilmesi ve taşınması halinde sorumluluk kime aittir?

A) Gönderene
B) Yetki belgesi sahibine
C) Gönderene ve yetki belgesi sahibine
D) Gönderen sorumsuz, taşımayı yapan yetki belgesi sahibine
42)

Yolcuların gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde veya taşıtlarında çıkan eşya ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın, gümrükten kaçırılmak amacına yönelik olarak saklanmış veya gizlenmiş olarak bulunması durumunda gümrük idarelerince hangi cezai işlem uygulanır?

A) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
B) Eşyanın gümrük vergilerinin iki katı alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
C) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katı alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
D) Eşyanın gümrük vergilerinin üç katı alınır ve eşya sahibine teslim edilir.
43)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden tarifeli seferlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır
B) Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir
C) Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz
D) Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur
Başka Sınava Geç