02 Nisan 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 41 Soru
Süre: 61.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 02 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdaki şıklardan hangisinde uygulanır?

A) Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde
B) Navigasyon amaçlı dijital haritaların oluşturulmasında
C) Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
D) Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde
2)

Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdaki şıklardan hangisi uygulanır?

A) Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B) Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C) Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D) Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.
3)

Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
4)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptıramazlar.
B) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılabilir.
C) Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.
D) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.
5)

Aşağıdaki şıklardan hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B) Taşıma acenteleri
C) Taşıma işleri komisyoncuları
D) Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar
6)

Otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) 50
B) 80
C) 90
D) 100
7)

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İnen araç sürücüsü çıkan aracı ikaz eder ve kendisi geçer
B) Çıkan araç sürücüsü inen araca yol verir
C) İnen araç sürücüsü çıkan araç sürücüsüne yol verir
D) Çıkan araç sürücüsü sağa yanaşır,gerekirse durmak sureti ile yol verir
8)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.

II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.

III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .

IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?

A) I-II-III-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
9)

“Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına
10)

A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 10
11)

Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

A) 10 gün
B) 12 gün
C) 15 gün
D) 30 gün
12)

Aşağıdakilerden hangileri şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?

A) Vantilatör kayışı
B) Kontak anahtarı
C) Marş motoru
D) Volan dişlisi
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, D1 ve D2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsler ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olamazlar?

A) 10
B) 15
C) 20
D) Yaş şartı aranmaz
14)

“AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24 Saat
B) 30 Saat
C) 36 Saat
D) 48 Saat
15)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?

A) 10
B) 5
C) 3
D) 2
16)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Türkgözü sınır kapısı – İran
B) Dereköy sınır kapısı – Bulgaristan
C) Cilvegözü sınır kapısı – Suriye
D) İpsala sınır kapısı-Yunanistan
17)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre A1 ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

A) 5
B) 8
C) 10
D) 12
18)

Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli
B) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli 
C) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli
19)

Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emme-sıkıştırma-ateşleme-egzoz
B) Sıkıştırma-emme-ateşleme-egzoz
C) Ateşleme-emme-sıkıştırma-egzoz
D) Emme-ateşleme-sıkıştırma-egzoz
20)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?

A) Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar vermek.
B) Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanmasına yol açmak.
C) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak, maddi zarara yol açmak.
D) Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
21)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A) 10
B) 12
C) 19
D) 20
22)

Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
23)

Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalkış ve varış yeri
B) Koltuk numarası
C) Taşıma ücreti
D) Varış saati
24)

“Trafik kazasına karışan bir sürücünün dikkat edeceği hususlardan biri de;………….” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Trafiği etkilemeyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyen, ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazalarda sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dâhil, kaza yerindeki durumu değiştirmemektir.
B) Kaza yerindeki dununu krokiye geçirmek ve rapor halinde ilgililere vermektir,
C) Yeniden bir trafik kazası olmasın diye yolu trafiğe kapamaktır,
D) Aksine, yolu trafiğe açık tutmak için diğer araçları durdurup, yolcu ve sürücülerin yardımını sağlamaktır.
25)

Aşağıdaki hususlardan hangisi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındadır

A) İşletenin, eşinin, usul ve furuunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler.
B) İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler.
C) Manevi tazminata ilişkin talepler.
D) Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları.
26)

Turizm taşımacılığı yapacakların mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?

A) A1 yetki belgesi
B) D2 yetki belgesi
C) D3 yetki belgesi
D) B3 yetki belgesi
27)

Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

A) Özmal taşıt sayısına göre
B) Özmal koltuk kapasitesine göre
C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
28)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
B) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D) Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
29)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
30)

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için araç kabini içinde yapılan kontroldür?

A) İkaz ışıklarının kontrolü
B) Göstergelerin kontrolü
C) Direksiyon boşluğunun kontrol edilmesi
D) Hepsi
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
32)

Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 1 yılda bir yapılır.
D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 2 yılda bir yapılır.
33)

Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına
34)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre kaç gruba ayrılırlar?

A) A ve B olmak üzere 2 grup
B) A, B, C olmak üzere 3 grup
C) A, B, C, D olmak üzere 4 grup
D) I, II, III olmak üzere 3 grup
35)

Haritanın sol kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
36)

Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır
B) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar
C) Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır
D) Lastik basıncı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur
37)

Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?

A) İhlal
B) Hata
C) Risk
D) Kaza
38)

Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aracı hızlı kullanmak
B) Aracı hızlı kullanmamak
C) Yağ seviyesini kontrol etmemek
D) Ani ve sert kalkış yapmak
39)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) D2 ve B2
B) D3 ve B3
C) D1 ve B1
D) Sadece D2
40)

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu
B) Servis yolu
C) Tek yönlü karayolu
D) Çift yönlü karayolu
41)

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır?

A) 5
B) 15
C) 20
D) 25
Başka Sınava Geç