02 Nisan 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 39 Soru
Süre: 58.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 02 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

A) Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar
B) Karşı yönden gelen araç görülene kadar
C) İstenildiği kadar
D) Geçilen araç işaret verene kadar
2)

• İlk yardım çantası

• Reflektör 

• Yangın söndürme cihazı 

Yukarıda yazan teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt hangisidir?

A) Otobüs
B) Kamyon
C) Kamyonet
D) Lastik tekerlekli traktör
3)

Hangisi dışsal stres nedenlerinden biri değildir?

A) Gürültü
B) Sıcak
C) Işık
D) Olumsuz düşünce
4)

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?

A) 15 km
B) 40 km
C) 50 km
D) 60 km
5)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?

A) Örgütlenerek kaçakçılık yapma
B) Üç veya daha fazla kişi ile kaçakçılık yapma
C) Başka birinden destek alma
D) Belgede sahtecilik yapma
6)

Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey
7)

Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

A) 1/500
B) 1/1000
C) 1/5000
D) 1/10000
8)

Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 154
B) 177
C) 156
D) 159
9)

Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

A) Karamsar
B) Kendine güvenen
C) Soğukkanlı
D) Kendine güvenmeyen
10)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda taşımacıya rücu edebilir.
B) Hak sahipleri, sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabilirler.
C) Sigorta ettiren; kazaya, zarara veya olayla ilgili olarak açılacak davalara ilişkin bilgi ve belgeleri sigorta şirketine vermekle yükümlü değildir.
D) Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller hak sahiplerine karşı ileri sürülemez.
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasite dışındaki taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A) 14
B) 19
C) 20
D) 22
12)

Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?   

A) Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B) Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C) Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D) Motorun hareketini krank miline iletmek
13)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıtlar
B) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-10.000 kg arası olan taşıtlar
C) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar
D) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-14.000 kg arası olan taşıtlar
14)

Gümrük Kanununa göre karayoluyla Türkiye gümrük bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tutulması ve işlemin tamamlanması gerekir?

A) 10 gün
B) 20 gün
C) 30 gün
D) 45 gün
15)

Yerleşim yerleri içinde ve dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? Yerleşim yerleri içinde (metre) Yerleşim yerleri dışında (metre)

A) 30 mt. – 120 mt.
B) 40 mt. – 130 mt.
C) 30 mt. – 150 mt.
D) 50 mt. – 150 mt.
16)

Trafik kazasına karışan bir sürücünün (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri de:

A) yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemektir
B) trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almaktır.
C) kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmektir.
D) kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi ettirmektir
17)

Aşağıdaki eşyalardan hangisi TIR Karnesi kapsamında taşınabilir?

A) Tütün içeren purolar
B) Tütün içeren sigaralar
C) Ham tütün
D) Sigarillolar
18)

Aşağıdakilerden hangisi muhtelif tehlikeli madde ve nesnelerin sınıf numarasıdır ?

A) Sınıf 4.2
B) Sınıf 8
C) Sınıf 9
D) Sınıf 7
19)

Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?

A) Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B) Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C) Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D) Motorun hareketini krank miline iletmek
20)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız tespiti yapan cihazların yerini belirleyici cihaz kullanan sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Para cezası
B) Trafikten men
C) Para cezası ve hapis cezası
D) Cezası yoktur
21)

Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solunumu değerlendirmek.
B) Dolaşımı değerlendirmek.
C) Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek.
D) Bilinç durumunu değerlendirmek.
22)

“AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam 45 saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24
B) 30
C) 36
D) 40
23)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasite dışındaki taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A) 14
B) 19
C) 20
D) 22
24)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma Senedi
B) Sevk İrsaliyesi
C) Taşıma Faturası
D) Taşıma Sözleşmesi
25)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yüklü ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüye ne ad verilir?

A) Yüklü ağırlık
B) Gabari
C) Taşıma sınırı
D) Dingil ağırlığı
26)

ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?

A) Sınıf 4.1
B) Sınıf 3
C) Sınıf 2.1
D) Sınıf 6.1
27)

Gümrük mevzuatına göre, fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırmızı hat
B) Sarı hat
C) Mavi hat
D) Yeşil hat
28)

Aşağıdaki belgelerden hangisi transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması için kullanılan belgelerden değildir?

A) ATA Karnesi
B) TIR Karnesi
C) Hamule senedi
D) Eşya Manifestosu
29)

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü ülke taşımasıdır?

A) Araç Türk plakalı, yükün menşei Türk, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
B) Yükün menşei Türk, aracın plakası Bulgaristan, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
C) Yükün menşei İtalya, aracın plakası Türk, boşaltma yapılacak ülke İran
D) Yükün menşei Alman, aracın plakası Alman, boşaltma yapılacak ülke İran
30)

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.
B) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
C) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
D) Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.
31)

 Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir?

A) Hız
B) Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün dikkat durumu
32)

Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

A) Araç yüksek viteste kullanılmalıdır.
B) İniş yaparken sık sık fren pedalına basarak aracın hızı düşürülmelidir.
C) Vitesi boşa atmalı, sık sık fren yapmalı ve tehlike anında vites geçişi gerçekleştirilmelidir.
D) Çıkış yapılan vites ile inilmeli ve egzoz freni kullanılmalıdır.
33)

Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A) Bilinç kaybı olmamasına
B) Kolların gövdeye paralel durmasına
C) Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına
D) Omurga ekseni düzlüğünün bozulmamasına
34)

Geçiş belgesi alabilmek için, aracın istiap haddinin en az kaç ton olması gerekmektedir?

A) 5 ton
B) 9 ton
C) 10 ton
D) 15 ton
35)

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

A) Eklem çevresindeki şişmedir.
B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D) Eklem kapsüllerinin zedelenmesi veya yırtılmasıdır
36)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K ve P türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

A) Özmal taşıt sayısı kadar
B) Özmal araç sayısının yarısı kadar
C) Özmal araç sayısının 2 katı kadar
D) Kiralık araç çalıştıramazlar
37)

Frigorifik yapıya sahip bir araçta azami genişlik ne kadardır?

A) 2,60 metre
B) 2,95 metre
C) 3,00 metre
D) 3,20 metre
38)

“Hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı …… defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri …….. yıl süreyle geri alınır.” Karayolları Trafik Kanununa göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 5 – 1
B) 5 – 5
C) 4 – 6
D) 10 – 5
39)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kavşaklardaki karşılaşmalarda kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise geçiş hakkına ilişkin aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

A) Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
B) Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
C) Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D) Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
Başka Sınava Geç