02 Nisan 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 23 Soru
Süre: 34.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 02 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

KUMİL PEROKSİPİVALAT maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I. Bu maddenin 300 l’si 3A2 kodlu en az 4 adet ambalajla taşınabilir. II. Bu maddenin taşınmasında metal ambalajlar kullanılamaz. III. Bu maddeyi içeren 200 kg ağırlığındaki ambalajları taşıyan aracın gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur. IV. Bu maddenin taşındığı araçta ambalajlar kolayca erişilebilecek bir şekilde istiflenmelidir. V. Bu maddenin, Sınıf 3 maddeleri için katılaştırıcı olması durumunda, Sınıf 3’te yer alan maddelerle birlikte ambalajlanmasına izin verilmiştir.

A) I ve II
B) I,II ve V
C) Yalnız II
D) IV ve V
2)

ADR ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. "Tabla" (Sınıf 1) iç, ara veya dış ambalaja yerleştirilen ve ambalaja sıkıca geçmiş hâldeki, metal, plastik, mukavva veya başka bir uygun maddeden mamul bir tabakayı ifade eder.
II. Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit (H2O2 ) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,3'ten fazla ise, bu maddeler taşıma için kabul edilmemelidir.
III. TRİKLOROSİLAN alevlenebilir aşındırıcı zehirli bir maddedir.
IV. Asfiksant özelliği olduğu bilinen bir maddenin taşınması için ambalaj üzerinde 2.2 etiketi olmalıdır. V. Emici bir malzemeye kan damlatılarak elde edilmiş, kurumuş kan lekeleri ADR’ye tabidir.

A) I, II ve IV
B) I, III ve V
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) v
3)

İyot maddesi 5 kg’lık iç ambalajlarda, brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda taşınmak istenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yetkili makamlarca aksi öngörülmedikçe, bu taşımayı yapacak olan işletmenin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurması gerekmektedir.
B) Bu maddeyi taşıyacak, tehlikeli madde taşıyan araç şoförünün tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili eğitimi almış olması zorunludur.
C) Araç ekibi, yazılı talimatları yanında bulundurmalıdır.
D) Bu maddenin taşınması için müdahil olan taraflar güvenlik planı hazırlamalıdır.
E) Araç ekibinin her üyesi, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik taşımak zorundadır.
4)

Basınçlı kaplar ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. KARBON DİOKSİT maddesinin taşınması için kullanılan basınçlı kaplara, basınç tahliye cihazı takılmasına gerek yoktur.
II. UN 3468 maddesinin taşınmasında, su kapasitesi 140 l ve oluşan azami basıncı 20 MPa olan basınçlı kap kullanılabilir.
III. UN 2988 maddesinin taşınmasında kullanılan basınçlı kaplar, her on yılda bir teste tabi tutulacaktır.
IV. BROM TRİFLORÜR maddesinin taşınacağı basınçlı kabın cidar kalınlığı 5 mm olabilir.
V. SÜLFÜRİL FLORÜR maddesinin taşınacağı alüminyum alaşımlı basınçlı kabın periyodik testleri 15 yılda bir yapılır.

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) II ve V
E) IV ve V
5)

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşuluyla 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1302 maddesi aşağıdakilerden hangileri ile birlikte ambalajlanabilir?

I. 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1250 maddesiyle

II. 6 kg’lık iç ambalajlarda bulunan UN 1451 maddesiyle

III. 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1605 maddesiyle

IV. % 5 oranında serbest asit içeren 5 kg’lık iç ambalajlarda bulunan kurşun sülfatla

V. 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1305 maddesiyle

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve V
D) III ve IV
E) IV ve V
6)

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. UN 3549 kaydı biyolojik araştırma veya sıvı atıklardan kaynaklanan atıklar için kullanılacaktır.
II. Hayvanların veterinerlik tedavileri, insanların tıbbi tedavilerinden veya biyo araştırmalarından kaynaklı atıklar, tıbbi veya klinik atıklardır.
III. ADR’ye göre tanımlanmış olan “Tıbbi veya Klinik atıklar” PG II’ye atanır.
IV. Kategori B bulaşıcı maddelerin atıkları UN 3291'e atanır. V. Bulaşıcı madde tanımına uymayan, genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar, başlık 2.2.62 uyarınca sınıflandırılır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) II, III ve V
E) IV ve V
7)

Karışık yüklemeyle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. UN 0355 maddesi ile UN 0357 maddesi birlikte yüklenebilir.
II. UN 1454 maddesinin, levha takma, ayırma, istifleme ve izin verilen azami yük amaçları bakımından Sınıf 1 kapsamındaki tahripli patlayıcılar olarak muamele görmesi koşuluyla, bu madde UN 0241 maddesiyle birlikte yüklenebilir.
III. UN 0447 maddesi ile UN 3268 maddesi birlikte yüklenebilir.
IV. UN 0237 maddesi ile UN 1678 maddesi birlikte yüklenebilir. V. UN 0342 maddesi ile UN 0348 maddesi birlikte yüklenebilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) III ve V
E) Hepsi
8)

Aşağıdakilerin hangileri doğrudur?
I. Ambalajlı olarak 50 kg UN 1626 maddesinin taşınması halinde güvenlik planı hazırlamaya gerek yoktur.
II. İşletme için tehlikeli madde güvenlik danışmanlarınca hazırlanan yıllık raporların en az 6 yıl süreyle saklanması zorunludur.
III. Taşıma esnasında 60 gr UN 3373 döküntüsü için rapor hazırlamaya gerek yoktur.
IV. Tehlikeli madde güvenlik danışmanın, kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanmasında görevi bulunmaktadır. V. UN 3077’ye atanmış, perakende satış için dağıtılması amacıyla üretilmiş ve ambalajlanmış maddeler olan kullanıma hazır farmasötik ürünler (ilaçlar) ADR zorunluluklarına tabi değildir.

A) I, II ve III
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
9)

ADR’ye göre olayların raporlanması, aşağıdaki hangi durumlarda zorunludur?
I. UN 2813 maddesinden 10’ar kg’lık 2 paketin kaza sırasında tamamen dökülmesi.
II. Kazadan sonra taşıma aracının 40.000 Avro’luk zarar görmesi ve yaralanan sürücünün 1 gün hastanede yatması.
III. Aracın devrilmesi sonrası UN 2900 maddesinden 75 l ürün kaybı riski olması.
IV. UN 3330 maddesi taşınırken kaza sonrası ambalajdan dışarıya madde salınımı olması. V. Tehlikeli madde taşıyan aracın kaza yapması sonucu kamuya ait karayolunun iki saat süreyle kapatılması.

A) I, II ve IV
B) I, III ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) Hepsi
10)

Aşağıdaki taşımaların hangilerinde araçta yazılı talimat bulundurulması zorunlu değildir?
I. ARSENİK TRİKLORÜR maddesi ambalajlı olarak 20 kg taşındığında
II. UN 2580 maddesinin 1 l’lik iç ambalajda, toplam brüt kütlesi 15 kg olan 20 adet dış ambalaj ile bir taşıma ünitesinde taşınmasında
III. UN 1364 maddesi dökme olarak taşındığında
IV. Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınmadığı, UN 2426 içermiş, boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınmasında V. İçerisinde UN 2685 maddesi bulunan ve her birinin ağırlığı 33 kg gelen 1H2 kodlu ambalajlardan 10 adedin bir taşıma ünitesinde taşınmasında

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve V
D) II, III ve IV
E) IV ve V
11)

Aşağıdaki taşımaların hangileri için ADR şartlarına göre test edilmiş ambalaj kullanılması gerekmez?
I. UN 0131 maddesi, 20 kilogramlık mukavva kutularda toplam 5.000 kilogram taşındığında.
II. UN 1201 PG III maddesi, 10 litrelik iç ambalajlarda toplam 1.000 litre taşındığında.
III. UN 1262 maddesi, 1 litrelik iç ambalajlar ile 25 kilogramlık kombine ambalajlar halinde toplam 5.000 kilogram taşındığında.
IV. 4 litrelik iç ve 20 kilogramlık dış ambalajlarda 15.000 kilogram UN 1274 PG III maddesi taşındığında. V. UN 1272 maddesi, 50 mililitrelik iç ambalaj ile 1.000 mililitrelik dış ambalaj halinde toplam 500 kilogram taşındığında.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) III ve IV
E) III, IV ve V
12)

Tünel kısıtlamalarıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?

I. Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesi 10.000 kg olan UN 0242 maddesini taşıyan araç, C kategorisindeki tünelden geçebilir.
II. IBC’lerde UN 1402 PG I maddesinin taşındığı araç, D kategorisindeki tünelden geçebilir.
III. Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesi 750 kg olan UN 0245 maddesini taşıyan araç, B kategorisindeki tünelden geçebilir.
IV. UN 1400 maddesini taşıyan tanker, D kategorisindeki tünelden geçebilir. V. UN 2814 BULAŞICI MADDE, İNSANLARI ETKİLEYEN maddesini taşıyan araç, E kategorisindeki tünelden geçebilir.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
13)

5 kg UN 0290 maddesi ile 7 kg UN 0414 maddesi tek seferde bir taşıma ünitesinde ambalaj içerisinde taşınmak istenmektedir. Bu taşımayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araç ekibinin her üyesinin, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR belgesi taşımasına gerek yoktur.
B) Bu maddelerin taşındığı taşıma ünitesinde, asgari 2 kg kuru toz içeren, A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
C) Bu maddeleri taşıyan araçların yakınında elektronik sigara içilmesi yasaktır
D) Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR Bölüm 5.4’de istenen sıraya göre yer aldığı bir kâğıt evrak olarak ibraz edebilmelidir.
E) Yetkili makamın izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim mahallerinde yükleme ve boşaltma yapılabilir
14)

HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE (%3’ten az su içeren) maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu maddelerin taşınması esnasında yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerde hizmet ihtiyaçları için mümkün olduğunca durulmayacaktır. Bu tür bölgelerin yakınında uzunca beklemek ancak yetkili makamların izniyle mümkündür.
B) Ülke yasası gerektiriyorsa, bu maddeyi taşıyan araç Nisan ila Ekim ayları arasında park etmesi halinde, yükün en az 10 cm üzerine levhalar konularak güneşe karşı etkin bir koruma sağlanmalıdır.
C) Bu maddeyi taşıyan aracın gözetim altında bulunması için ambalajlı olarak bu maddeden 1.000 kg’dan fazla taşınması gerekmektedir.
D) Bu madde ADR tankında taşınabilir.
E) Bu maddenin sınıflandırma kodu CT1’dir.
15)

Aşağıdaki şıklardan hangileri için güvenlik planı hazırlanması gereklidir?
I. Ambalajlı olarak 15 kg UN 0500 maddesinin taşınmasında
II. Tankta 10 kg UN 0331 taşınmasında
III. Tek bir ambalaj başına taşıma güvenlik eşiği 400 TBq olan Cd-109 radyonüklidi
IV. Ambalajlı olarak UN 3549 maddesinin taşınmasında V. Ambalajlı olarak 5.000 l UN 3505 maddesinin taşınmasında

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) I, III ve V
D) II ve IV
E) III, IV ve V
16)

Aşağıdaki şıklardan hangisi/hangileri yanlıştır?

I. SCO-III sevkiyatı için çok taraflı onayın alınması gerekir.
II. Bir ambalajın tasarımı Tip A tasarımına uygunsa, ambalajın dış yüzeyine üretici adı işaretlenmelidir.
III. SCO-II taşımada Tip IP-2 ambalajı kullanılır.
IV. Radyoaktif malzemeler tank içinde taşınmazlar. V. Bölünebilen malzeme taşımacılığında kullanılan ambalajda yer alması gereken 7E etiketinin üzerinde “Taşıma indeksi” bilgisi bulunur.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) II, III ve V
D) IV ve V
E) Yalnız V
17)

Aşağıda belirtilen maddeler EX/II tipi bir araçta taşınmak istenmektedir.
• 5.000 kg UN 0355,
• 600 kg UN 0482,
• 500 kg UN 0467,
• 450 kg UN 0466 taşımış boş ve temizlenmemiş ambalajlar. Bu taşıma için en az kaç adet EX/II tipi araç gerekir?

A) 4 araç
B) 3 araç
C) 2 araç
D) 1 araç
E) 5 araç
18)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) UN 3299 maddesinin portatif tanklarda azami dolum oranı 1.03’tür
B) UN 1647 maddesini 100 kg’a kadar taşıyan araçların gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur.
C) UN 2025 PG II maddesinin taşındığı 11G kodlu ambalaj dışarıya toz ve su geçirmez olmalı veya dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılmalıdır.
D) UN 2015 maddesini taşıyan portatif tanklarda, devrilme ya da tanka yabancı madde girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını önleyecek bir tertibat bulunabilir
E) UN 1405 maddesini dökme olarak taşıyan kapalı araçların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları, yüksekliği 25 mm den az olmayan harflerle "WARNING NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ") ibaresiyle işaretlenecektir.
19)

Aşağıdaki maddelerin hangisi UN MEGC’lerde taşınabilir?

A) UN 1967
B) UN 1905
C) UN 1907
D) UN 1903
E) UN 2021
20)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Yetkili makam tarafından aksi onaylanmadıkça veya taşınan maddenin yapısından dolayı daha kısa bir kullanım süresi belirtilmedikçe, plastik varillerin kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
II. Sıvı ve katı maddelerin taşınmasında kullanılan basınçlı kaplar, aksi belirtilmedikçe her 5 yılda bir periyodik muayene ve teste tabi tutulur.
III. Bir metal IBC, hizmete alındığı tarihten itibaren, iki buçuk yıl ve 5 yılı aşmayan aralıklarla muayene ve teste tabi tutulur.
IV. Bir UN sertifikalı MEGC, hizmete alındığı tarihten itibaren, 5 yılı aşmayan aralıklarla periyodik muayeneye tabi tutulur. V. Esnek dökme yük konteynerlerinin tehlikeli maddelerin taşınması için izin verilen kullanım süresi üretim tarihinden itibaren iki yıldır.

A) I, II ve III
B) I, IV ve V
C) Ive V
D) III ve V
E) Hiçbiri
21)

Yazılı talimat aşağıdaki hangi durumlarda zorunlu değildir?
I. 2.000 kg UN 0070 maddesinin, ambalajlı olarak taşınmasında
II. Bir adet plastik varilde, 300 litre UN 2277 maddesinin taşınmasında
III. 2.500 kg UN 3170 PG III maddesinin dökme yük konteyneri ile taşınmasında
IV. Aracın yazılı turuncu plaka ile işaretlenmesi gereken taşımalarda. V. UN 2874 maddesinin taşınmasında kullanılmış boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınmasında

A) I ve II
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve V
E) I, IV ve V
22)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Ambalaj içinde UN 1967 maddesinin taşındığı araçta, göz durulama sıvısı bulundurulması zorunludur.
II. Ambalaj içinde UN 1975 maddesi taşınan bir araçta, kanalizasyon örtüsü bulundurulması zorunludur.
III. Ambalajlı olarak UN 1163 maddesinden 15 kg ve UN 1170 PG II maddesinden 100 kg taşıyan araçta acil durum maskesi zorunludur.
IV. UN 1238 maddesinin taşındığı tankerde araç ekibinin her bir üyesi için acil durum maskesi bulundurulması zorunludur. V. 500 l UN 1793 maddesini 10 l’lik iç ambalaj ve brüt kütlesi 30 kg’lık dış ambalajlarda taşıyan araçta toplama kabı bulundurulması zorunludur.

A) I, II ve V
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) III, IV ve V
E) I, IV ve V
23)

Aşağıda belirtilen ürünlerin taşınmasında kullanılan tanklardan hangisi gıda maddeleri veya hayvan yemlerinin taşınmasında kullanılamaz?

A) UN 2067
B) UN 2416
C) UN 2817 PG II
D) UN 3250
E) UN 3377
Başka Sınava Geç