02 Nisan 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 46 Soru
Süre: 69 Dakika
Eklenme Tarihi: 02 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun amacıdır?

A) Kara yolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek
B) Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak
C) Taşıma işlerinde istihdam edilen kişilerin niteliklerini belirlemek
D) Hepsi
2)

Aşağıdaki bankalardan hangisinin akreditif işlemlerinde adının belirtilmesine gerek yoktur?

A) Ödeme Bankası
B) İştira Bankası
C) Kabul Bankası
D) Müşteri Bankası
3)

 Aşağıdakilerden hangisi aynı firmada benzer işleri yapan çalışanlardan oluşan, belirli aralıklarla gönüllü olarak toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalışma gruplarıdır?

A) Kalite yönetimi
B) Kalite çemberleri
C) Çalışma takımları
D) Firma destek ekipler
4)

Eşyanın gümrüğe terkedilmesi ve eşyayı geçici depolama yerinde bekletmek gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir.

Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir?

A) Eşyanın gümrüğe terkedilmesi
B) Eşyayı imha etmek
C) Eşyayı transit rejiminde taşımak
D) Eşyayı bir serbest bölgeye koymak
5)

Bilanço gününde işletmenin varlıklarım, alacaklarını ve borçlarını ayrıntılı olarak gösterme işlemine ne ad verilir?

A) mizan çıkarmak
B) Envanter
C) Açılış istemleri
D) Tahsilat
6)

Bir vergi sisteminin yürütülmesine ve uygulanmasına ilişkin tüm faaliyet ve kurallara ne ad verilir?

A) Vergi yönetimi
B) Vergi planlaması
C) Vergi sosyolojisi
D) Vergi hukuku
7)

Davranış Odaklı Yaklaşıma göre, insan davranışını analiz ederken ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

A) Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri
B) Duygular ve düşünceler
C) Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar
D) Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri; arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler. Bu durumu en geç kaç iş günü içinde Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar?

A) 5
B) 7
C) 10
D) 15
9)

Türk Ticaret Kanunu’na göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dahil olmak üzere taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacakların zamanaşımı süresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 5 yıl
D) 10 yıl
10)

ADR’ ye göre “taşıma evrak”ı ne işe yarar?

A) Tehlikeli yükün tanınmasında kullanılır.
B) Tehlike seviyesinin belirlenmesinde kullanılır.
C) Aracın bir sonraki esas kontrolü için bilgi kaynağı oluşturur.
D) Yol güzergahı için kullanılır.
11)

D1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahü en az kaç koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir?

A) 17
B) 20
C) 25
D) 42
12)

Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır?

A) 1 ay
B) 2 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
13)

Fatura yerine geçen belgeler VUK’na göre kaç yıl saklanmalıdır?

A) 5
B) 3
C) 1
D) 10
14)

Karşılıklı muaccel hale gelmiş bir vergi borcu ile idareden olan alacağın bir beyanla sona erdirilebilmesine ne ad verilir?

A) Mahsup
B) Takas
C) Uzlaşma
D) Terkin
15)

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli kaynakları arasında yer almaz?

A) Anayasa
B) Yasa
C) Uluslararası Anlaşmalar
D) Tüzük
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahiplerinin 8 hatta faaliyette bulunabilmeleri için en az kaç adet özmal koltuk sayısına sahip olmaları şarttır?

A) 201
B) 301
C) 401
D) 501
17)

Deneme süreli iş sözleşme süresi en fazla kaç ay yapılabilir?

A) 1 ay
B) 2 ay
C) 4 ay
D) 6 ay
18)

ADR’ye göre 22, 33, 44, 55 gibi tekrarlanan tehlike tanımlama numaralarının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araçta hangi tür tehlikeli maddenin taşındığı
B) UN numarası
C) Tehlikenin iki misli büyük olduğu
D) Patlayıcı maddelerin taşındığı
19)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar,
B) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
C) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar.
20)

Haksız fiil veya sözleşmeye aykırılıktan dolayı karşı tarafın uğradığı zararın karşılanması ne demektir?

A) Tazminat
B) Ceza
C) Hükümsüzlük
D) Mutlak butlan
21)

ADR' ye göre; yanıcı sıvı maddelerin tehlike sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınıf 3
B) Sınıf 4
C) Sınıf 5
D) Sınıf 6
22)

Aşağıdakilerden hangisi temel depo içi operasyon süreçlerinden biri değildir?

A) Ürün birleştirme
B) İstifleme ve raflama
C) Fiziksel depolama
D) İmalat faaliyetleri
23)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L1 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerine kaydettirebilecekleri maksimum sözleşmeli taşıt sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 10 katına kadar
B) Sahibi oldukları özmal taşıt sayısınm 20 katına kadar
C) Sahibi oldukları özmal taşıt sayısınm 30 katına kadar
D) Sahibi oldukları özmal taşıt sayısınm 50 katına kadar
24)

Bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olan eylemlerin uygulanması sürecine ne ad verilir?

A) Kısa Dönemli Planlama
B) Proje Planlaması
C) Stratejik Planlama
D) Taktik Planlama
25)

Sahibi tarafından tek taraflı irade açıklamasıyla bir hukuki durumun kurulması sonucunu doğuran haklara ne denir?

A) Yenilik doğuran hak
B) Alelade hak
C) Mutlak hak
D) Nisbi hak
26)

Aşağıdakilerden hangisi orta ve uzun vadeli finansal tahmin yöntemlerinden birisi değildir?

A) Satışların yüzdesi yöntemi
B) Regresyon analizi yöntemi
C) Oranlar yöntemi
D) Sürdürülebilirlik yöntemi
27)

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sözleşmelerinin avantajlarından değildir?

A) Yönetimsel ve teknik uzmanlık sağlanması.
B) Politik yönlendirme hakkının saklı tutulması.
C) Yönetim ve beceriyi içeren teknolojini transfer edilmesi.
D) İşletme kontrolünün güçlenmesi
28)

Bilançoda, işletmenin varlıklarının ve borçlarının belirlenmesi amacıyla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değerleme
B) Düzenleme
C) Yok Sayma
D) Toplama
29)

Mal veya hizmet dış satımından doğan alacakların bir banka yada bu konuda uzmanlaşmış bir finans kurumu tarafından satın alınması hangi finansal tekniği tanımlamaktadır?

A) Faktoring
B) Forfaiting
C) Risk sermayesi
D) Leasing
30)

“Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 1 ay - 3 ay
B) 3 ay - 1 ay
C) 3 ay - 2 ay
D) 2 ay - 1 ay
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B) Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
C) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.
D) Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz.
32)

Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “biyolojik risk” faktörlerinden birisi değildir ?

A) Bakteriler,virüsler ve mikroplar
B) Kemirgenler
C) Mikro organizmalar
D) Aşınma ve sürtünme
33)

Vergiyi ödeyen yükümlünün bu vergiyi başkalarına kısmen veya tamamen devretmesine ne ad verilir?

A) Verginin yansıması
B) Verginin yerleşmesi
C) Vergi kaçırma
D) Verginin telafisi
34)

Aşağıdakilerden hangisi kanunların sürekli olmasının istisnasıdır?

A) Bütçe Kanunu
B) Anayasa
C) Ceza Kanunu
D) Medeni Kanun
35)

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre mücbir sebep değildir?

A) Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk
B) Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler
C) Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması
D) Vergi mükellefinin iflas etmesi
36)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre P2 yetki belgesi sahipleri, yurt içi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde, hangi yetki belgesi sahiplerinin taşıtlarını da kullanabilirler ?

A) M1 ve M2
B) M2 ve M3
C) Sadece M2
D) M1, M2 ve M3
37)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1 türü yetki belgesi için aşağıdaki şıklardan hangisi söylenemez?

A) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamı 25 tondan az olamaz
B) K1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz.
C) Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite şartı aranmaz
D) K1 yetki belgesine sahip taşımacılar sözleşmeli taşıt kullanamazlar
38)

ikmalen vergi tarhı aşağıdaki şıklardan hangisi üzerinden yapılır?

A) Verginin konusu
B) Vergi tahsili
C) Vergi tahakkuku
D) Vergi matrahı
39)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler.
B) 6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.
C) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.
D) 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir.
40)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?

A) 8
B) 12
C) 19
D) Yaş şartı aranmaz
41)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) G türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamazlar
B) Karayolu taşımacılığında kullanılan taşıtların tamamı kapalı kasa olmalıdır
C) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar
D) Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz
42)

M ve P türü  Yetki Belgesi Sahipleri için aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır ?

A) Yapacağı hizmetin nitelik olarak kalitesini arttırabileceği gibi, teslim süresini de kısaltabilir
B) Yapılan rutin hizmetlerin dışında, özel olarak taahhüt ettiği kargo/gönderi hizmetini taahhüdüne uygun olarak yerine getirmek zorundadır.
C) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslimi mümkün olamayan adreslere teslim etmek üzere kargo/gönderi kabulü yapamazlar.
D) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, fatura/efatura ve/veya irsaliye bilgileriyle birlikte, ikinci fıkrada belirtilen bilgileri, kargonun/gönderinin kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorundadırlar.
43)

Depolarda, eşyaların olabilecek en ekonomik şekilde depolandığı, rezerv depolama ve paket sistemlerinden oluşan alana ne ad verilir ?

A) İleri Bölge
B) Ayırım Bölgesi
C) Gümrüklü Bölge
D) Bölge ayırımı yoktur.
44)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre sözleşmeli taşıt oranları ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) P2 yetki belgesi sahipleri sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıt kullanabilirler
B) L1 yetki belgesi sahipleri sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 10 katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıt kullanabilirler
C) M2 yetki belgesi sahipleri yurtiçi taşımalarda sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 5 katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıt kullanabilirler
D) N2 yetki belgesi sahipleri sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 10 katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıt kullanabilirler
45)

Aşağıdakilerden hangisi vergilemenin temel ilkelerinden değildir?

A) Genellik ilkesi
B) Cebrilik İlkesi
C) Yasallık ilkesi
D) Adalet ilkesi
46)

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi'nin işletmelerde uygulamaya konma aşamaları arasında yer almaz?

A) Geleneksel Aşama
B) Müşteri Bilinci Aşaması
C) Süreç İyileştirme Aşaması
D) Takım Stratejisi Aşaması
Başka Sınava Geç