06 Temmuz 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 36 Soru
Süre: 54 Dakika
Eklenme Tarihi: 06 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Ayak ve bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karın ön üst kısmı
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak iç kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
2)

Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl
3)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptırabilir.
B) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.
C) Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.
D) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.
4)

İşletmeler açısından finansal yönetimin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kârın en yükseğe çıkarılması
B) Piyasa değerinin en yükseğe çıkarılması
C) Hisse senedi başına kârın en yükseğe çıkarılması
D) Kâr payı ödemelerinin en yükseğe çıkarılması
5)

Aşağıdakilerden hangisi operasyon lojistiği kapsamındadır?

A) İhtiyaçların planlanması
B) Kaynak planlaması
C) Teknik ve idari şartnamelerin tespiti
D) Malzeme yönetimi
6)

ADR' ye göre gazlar hangi tehlike sınıfında yer alır?

A) Sınıf. 1
B) Sınıf. 2
C) Sınıf. 3
D) Sınıf. 6.1
7)

Aşağıdaki şıklardan hangisi, müşteri bilgisi toplama aşamalarından biri değildir?

A) Müşteri veritabanı
B) Sadakat
C) Müşteri bilgisini tanımlamak
D) Gizlilik
8)

Vergi uygulamasında kişinin vergi dışında tutulmasına ne ad verilir?

A) Muafiyet
B) İndirim
C) İndirim ve af
D) Af
9)

Tescil edilmemiş olan araçları satın alan araç sahipleri, ne kadar süre içinde aracı kendi adına tescil ettirmek zorundadır?

A) 1 ay
B) 2 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
10)

TIR Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) TIR rejimi altında eşya taşıyan karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerin geçici kabulleri için hiçbir özel belge istenmez.
B) Her karayolu taşıtı veya konteyner için bir TIR karnesi düzenlenir.
C) TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir.
D) TIR taşıması, sadece bir hareket ve varış gümrük idaresini kapsar.
11)

Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?

A) Ticari işletme işleten dernekler
B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
C) Komandit şirketler
D) Kollektif şirketler
12)

Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?

A) Akreditif
B) Vesaik Mukabili
C) Mal Mukabili
D) Kiralama
13)

Şok pozisyonunda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmanın yararı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyine kan gitmesine yardımcı olmak.
B) Vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak.
C) Solunumun düzelmesine yardımcı olmak.
D) Sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak.
14)

Aşağıdakilerden hangisi “tutundurma” faktörleri arasında değildir ?

A) Satış tanıtımı
B) Reklam
C) Satış Takibi
D) Satış bölgeleri
15)

Bireyin engellenme veya çatışma yoluyla ihtiyaçları doyumsuz kaldığında ortaya çıkan aşırı kaygı durumundan kendini korumak için başvurduğu başarılı veya başarısız sonuçlanabilen davranış biçimlerine ne ad verilir?

A) Savunma mekanizmaları
B) Motivasyon mekanizmaları
C) Engelleme mekanizmaları
D) Güdülenme mekanizmaları
16)

ADR' ye göre yanıcı sıvı maddeler hangi tehlike sınıfında yer alır?

A) Sınıf.1
B) sınıf.2
C) sınıf.3
D) sınıf.4
17)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, P2 yetki belgesi için başvuranların iki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az kaç adet özmal motorlu taşıta sahip olması gerekir?

A) 3
B) 5
C) 10
D) 30
18)

Dingil ve dingil grubu azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla; azami yüklü araç ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda 18 ton’dur
B) Üç dingilli motorlu araçlarda 25 ton’dur.
C) Dört dingilli motorlu araçlarda 32 ton’dur.
D) Beş dingilli motorlu araçlarda 44 ton’dur.
19)

Türk Ticaret Kanununa göre; Tacirler arasında ihbar ve ilıtarlarıu yazılı şekilde yapılmaması hangi sonucu doğurur?

A) İptal edilebilir.
B) İhbar ve ihtar hiç yapılmamış sayılır.
C) İtiraz edilmedikçe geçerliliğini sürdürür.
D) Daha sonra geçerli hale getirilir.
20)

Aşağıdakilerden hangisi müşteri odaklı stratejinin unsurlarından değildir?

A) Yüksek kalitede mal ve hizmet
B) Müşterilerle diyalog kurma ve sürdürme
C) Daha değerli müşteriye daha çok yatırım yapma
D) Pazar payı oluşturma
21)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ardahan/Sarp Sınır Kapısı - Gürcistan
B) Edirne/İpsala Sınır Kapısı - Bulgaristan
C) Kilis/Öncüpınar Sınır Kapısı - Suriye
D) Hatay/Cilvegözü Sınır Kapısı - İran
22)

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?

A) Genel müdür
B) Üretim müdürü
C) Satış elemanı
D) Sendika başkanı
23)

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?

A) İhtiyaç duyulan insan kaynağını tespit etmek.
B) Nitelikli insan kaynaklarını elde tutmak.
C) Performansın arttırılmasını sağlamak.
D) Toplam üretimi geliştirmek.
24)

İş süreçleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamayı veya aşmayı hedefler.
B) Süreç yönetiminde iş akış şemaları, organizasyon şemasında olduğu gibi yukarıdan aşağıya doğru bir yol izler .
C) Amaç, rakiplerden daha üstün olmaktır.
D) En az maliyet ve en yüksek randımanı hedefler.
25)

Hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hastaya alınabilecek ilk yardım önlemidir?

A) kanamasını durdurucu önlemler alınıp hastanın uygun pozisyona alınması
B) vücut sıcaklığının düşürülmesi yüz üstü yatar pozisyona alınması
C) kanamanın durdurulup vücut sıcaklığının düşürülmesi
D) kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulması ve su serpilmesi
26)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre “taşıma”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsandan başka taşınabilen canlı ve cansız her türlü nesne
B) Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yer.
C) Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerden varış noktasma götürülmesi.
D) Taşıtı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişiler.
27)

Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan düzensiz yolcu taşımalarına ne ad verilir?

A) Tarifeli yolcu taşıma
B) Tarifesiz yolcu taşıma
C) §ehiriçi taşıma
D) Şehirlerarası taşıma
28)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre uluslararası eşya ve kargo taşımalarında faaliyete esas olan yetki belgesinin alınabilmesi için gereken asgari kapasiteyi sağlayacak sayıdaki özmal ticari taşıtların, ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 8
B) 12
C) 14
D) 20
29)

Bilanço gününde işlemenin varlıklarını ve borçlarını belirlenmesi amacıyla yapılan işlemlere ne ad verilir?

A) Mizan çıkarmak
B) Envanter
C) Açılış işlemleri
D) Tediye
30)

Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

A) Yüklemeyle
B) Gümrüğe teslimle
C) Zilyetliğine geçmesiyle
D) İstiflemeyle
31)

işinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen yalnızca işin çeşidini ve süresini gösteren belgeye ne ad verilir?

A) İbraname
B) Çalışma belgesi
C) Bonservis
D) Bordro
32)

Sevk Mektubunun ikinci nüshası kime teslim edilir?

A) Göndericiye
B) Alıcıya
C) Taşıyıcıya
D) Sigortacıya
33)

Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

A) kanayan yere tütün bastırmak
B) kanayan yere tentürdiyot dökmek
C) kanayan yere parmakla basınç yapmak
D) hiçbir şey yapmadan hekimin önlem almasını beklemek
34)

Lastik havalarının fazla olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Lastik tabanı orta bölümden çabuk aşınır.
B) Havası fazla olan lastik tarafına araç çekme yapar.
C) Askı donanımının (makaslar ve amortisörlerin) ömrünü uzatır.
D) Frenleme daha iyi yapılır.
35)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıtlar kaydedilebilir.
B) Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılından sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
C) Römorklarda yaş şartı aranmaz.
D) İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir.
36)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
B) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
C) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.
Başka Sınava Geç