06 Temmuz 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 38 Soru
Süre: 57 Dakika
Eklenme Tarihi: 06 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Tır karnesi ile yapılan taşımalarda en fazla kaç gümrük işlemi yapılır?

A) 1
B) 2
C) 4
D) 9
2)

Aşağıdakilerden hangisi yanıklarda uygulanacak ilk yardımlardan biridir?

A) Yanık üzerine losyon sürülür.
B) Yanan bölge soğuk su veya buz ile uzun süre soğutulur
C) Yanık üzerine yoğurt veya diş macunu sürülür
D) Yanık bölge oksijenli su ile temizlenip açık bırakılır.
3)

Haritanın sağ kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
4)

Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

A) Trafik kazalarında kazaya neden olan aracın belirlenememesi halinde bedeni zararları
B) Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar
C) Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gasp edildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları
D) Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde bedeni zararlar
5)

Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır?

A) Sınıf 4.1
B) Sınıf 3
C) Sınıf 2.1
D) Sınıf 6.1
6)

Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B) Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır
7)

“Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az .......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ............. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur." Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 100 metre 100 cm.x25 cm.
B) 100 metre 150 cm.x25 cm.
C) 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D) 150 metre 100 cm.x25 cm.
8)

Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçların verilen süreleri 24 saate kadar aşması halinde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Usulsüzlük Cezası 2 kat olarak uygulanır
B) Usulsüzlük Cezası 4 kat olarak uygulanır
C) Usulsüzlük Cezası 6 kat olarak uygulanır
D) Usulsüzlük Cezası 8 kat olarak uygulanır
9)

Geçiş belgesinin kaybedilmesi halinde verilecek taahhüt ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Aynı taşıt için verilen bir taahhüt yerine getirilmeden ikinci bir taahhüt kabul edilmez
B) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhütlerin sayısının ikiyi bulması durumunda verilen taahhüdü yerine getirmeyen firmanın bütün taşıtlarına geçiş belgesi tahsisi yapılmaz
C) Firma adına kayıtlı taşıtlar için verilen taahhüt sayısı azami yirmi olmalıdır
D) Firma taahhütleri için bir sınırlama yoktur
10)

Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

A) Dikkat
B) Mizaç
C) Panik
D) Sükunet
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
12)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır?

A) Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
B) Zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek
C) Taşıma sınırının üzerinde yük taşımak
D) Kırmızı ışıkta geçmek
13)

AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?

A) 45 saat
B) 50 saat
C) 54 saat
D) 56 saat
14)

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Azami Genişlik Azami yükseklik

A) 2.00 metre 4.00 metre
B) 2.55 metre 4.00 metre
C) 2.75 metre 4.25 metre
D) 2.55 metre 4.50 metre
15)

Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Depo
B) Serbest Bölge
C) Antrepo
D) Dağıtım Merkezi
16)

Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dahili muayene
B) Tam muayene
C) Kısmi muayene
D) Harici muayene
17)

Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir?

Yerleşim yeri içinde

Yerleşim yeri dışında

Otoyolda

A) 30 km. 50 km. 80 km.
B) 40 km. 60 km. 70 km.
C) 20 km. 40 km. 50 km.
D) 30 km. 50 km. 70 km.
18)

TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksiklik veya fazlalık tespit edildiğini gösterir tutanağın imzalandığı tarihte yapılan bildirim üzerine, eksiklik veya fazlalığın neden kaynaklandığına ilişkin belgelendirme işleminde Tır Karnesi hamiline(taşıyıcı firma) gümrük idaresi tarafından tanınan süre aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 ay
B) 3 ay
C) 1 ay
D) 10 gün
19)

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?

A) Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi
B) Doğrudan gözlem becerisi
C) Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
D) Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci
20)

Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?

A) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
B) Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
C) Motorun soğutmasında aksaklık olur hararet artar
D) Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur
21)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ederse verilecek ceza bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Cezası yarı oranında indirilir
B) Cezalandırılmaz
C) Cezası 1/3 oranında indirilir
D) Cezası 2/3 oranında indirilir
22)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılan hallerdendir?

A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B) Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
C) Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
23)

Vantilatör kayışı çok sıkı ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A) Motor hararet yapar.
B) Motor yağ yakar
C) Alternatör yatakları bozulur.
D) Bujiler ateşleme yapamaz.
24)

ADR’ye göre, Paketleme grubu III aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Çok tehlikeli
B) Tehlikeli
C) Az tehlikeli
D) Tehlikesiz
25)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C2 türü yetki belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?

A) Özmal taşıt sayısı kadar
B) Özmal araç sayısının yarısı kadar
C) Özmal araç sayısının 2 katı kadar
D) Kiralık araç çalıştıramazlar
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?

A) Sahip oldukları özmal taşıt sayısı kadar
B) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar
C) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar
D) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar
27)

Bedensel ve ruhsal sınırların tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik durumuna ne denir?

A) Empati
B) Stres
C) Güdü
D) Duygu
28)

Geçiş belgesi alabilmek için aracın istiap haddinin minimum kaç ton olması gerekmektedir?

A) 8 ton
B) 10 ton
C) 12 ton
D) 15 ton
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) G ve H türü yetki belgesi sahipleri taşımacı olduklarından kendi nam ve hesaplarına taşıma yapabilirler ancak taşıt belgeleri olmadığından taşıt kartı alamazlar
B) H ve R türü yetki belgesi sahipleri; C1 ve K2 yetki belgesi sahipleriyle anlaşma veya sözleşme yapamazlar.
C) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar.
D) Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz.
30)

Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir ?

A) Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLG
B) Depo Bilgi Sistemleri
C) Araç takip bilgi sistemi
D) Barkod Uygulamaları
31)

ADR’ye göre, Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Çok tehlikeli
B) Tehlikeli
C) Az tehlikeli
D) Tehlikesiz
32)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.
B) Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
C) Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur.
D) Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
33)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Artvin/Sarp sınır kapısı – Gürcistan
B) Kırklareli/Dereköy sınır kapısı – Yunanistan
C) Gaziantep/Karkamış sınır kapısı – Irak
D) Hatay/Yayladağı sınır kapısı – İran
34)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

A) İşyerinde
B) Taşıtlarında
C) Gönderende
D) Alıcıda
35)

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdaki taşıtlardan hangisi alıkonulmaz?

A) Yasak olmayan çıkış eşyasını özel olarak hazırlanmış gizli bölümünde saklayarak yurt dışına çıkarmaya çalışan kamyon
B) Gümrük işlemine tabi tutulmadan sahile çıkarılan eşyayı hacim bakımından içine tam sığacak şekilde taşıyan kamyon
C) İhracı lisansa bağlı olduğu halde lisans alınmayan bu eşyayı taşıyan taşıt aracı
D) Kanuna göre ithali yasak olan ancak hacmi çok küçük bulunan eşyayı taşıyan kamyon
36)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpmak
B) Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C) Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D) Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek
37)

Gümrük mevzuatına göre eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavi hat
B) Kırmızı hat
C) Sarı hat
D) Yeşil hat
38)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

A) Taşıtın kasko değeri
B) Taşıtın kasko değerinin beşte biri
C) Gümrüklenmiş değeri
D) FOB değeri
Başka Sınava Geç