06 Temmuz 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 15 Soru
Süre: 22.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 06 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Sabit tank taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. % 36 amonyak içeren UN 2073 maddesi 12 bar test basıncına sahip ısı yalıtımlı bir tankta taşınabilir.
II. Soğutucu Gaz R32 maddesinden 10.000 l kapasiteli bir tanka kütle olarak 7.000 kg konabilir.
III. UN 1744 maddesinin taşındığı tank, kapasitesinin % 80’i kadar doldurulabilir.
IV. UN 1962 maddesi, 250 bar test basıncına sahip ısı yalıtımsız bir tankta taşınamaz.
V. UN 1565 maddesinin 3 kapaklı alttan doldurmalı veya boşaltmalı ağızlara sahip tanklarda taşınmasına müsaade edilmez.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
2)

Tehlike ikaz levhası takılması ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
I. UN 2931 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajlardan 1.000 kg’ının bir araç ile taşınmasında, aracın her iki yanı ve arkasına Sınıf 6.1’e ait tehlike ikaz levhaları takılmalıdır.
II. UN 1826 PG II maddesini taşımış, boş, temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış birtank konteynerin taşınmasında, tank- konteynerin her iki yanına ve her bir ucuna Sınıf 8’e ait tehlike ikaz levhası takılması yeterlidir.
III. UN 0364 ile UN 0332 maddeleri aynı araçta yetkili makam tarafından onay alarak birbirinden ayrı bölmelerde taşındığında, söz konusu aracın her iki yanına ve arka tarafına Alt Grup 1.1 tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
IV. UN 1794 maddesi dökme olarak taşındığında, araca tehlike ikaz levhası takılmasına gerek yoktur.
V. UN 3336 PG III maddesi ambalajlı olarak araçla taşındığında, araca tehlike ikaz levhası takılmasına gerek yoktur.

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
3)

UN 1740 PG III maddesinin karayoluyla taşınmasına ilişkin hangileri doğrudur?

I. Bu madde su geçirmez BK1 kodlu dökme yük konteynerinde taşınabilir.

II. Bu maddeden 1.500 kg taşıyan araçta göz durulama sıvısı bulundurulmalıdır.

III. Bu maddenin taşındığı 0A2 kodlu ambalajın azami net kütlesi 50 kg ile sınırlıdır.

IV. Bu madde üstten doldurma ve boşaltmalı sabit tanklarda taşınamaz.

V. Bu maddenin taşındığı portatif tankın dış yüzeyinin sıcaklığı 100 oC’yi geçemez.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
4)

Paketleme talimatı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Katı UN 3373 maddesinin taşındığı ana kaplar toz geçirmez olacaktır.

II. Aksi belirtilmedikçe UN 2809 maddesinin taşındığı basınçlı kabın asgari test basıncı 0,6 MPa olmalıdır.

III. UN 0160 maddesinin taşınmasında 1B2 kodlu dış ambalaj kullanıldığında iç ambalaj kullanılmayabilir.

IV. UN 1347 maddesi, ambalaj başına 15 kg’dan fazla taşınmamalıdır.

V. UN 2956 maddesinin taşınmasında 1G kodlu dış ambalaj kullanıldığında, bu ambalajın azami net kütlesi 25 kg olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) II ve V
E) Hepsi
5)

Aşağıdaki maddelerin hangilerinin taşınmasında 1A1 kodlu ambalaj kullanılabilir?
I. BENZEN SÜLFONİL HİDRAZİD
II. TETRAMİN PALADYUM (II) NİTRAT
III. 4-NİTROSOFENOL
IV. DİPROPİONİL PEROKSİT
V. DİSÜKSİNİK ASİT PEROKSİT(Konsantrasyon % 80)

A) I ve II
B) I, III ve IV
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V
6)

Ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkime vererek alevlenebilir gaz açığa çıkarma hızı maddenin bir kg’ı için dakikada 30 l olan, ikincil tehlikesi olamayan sıvı tehlikeli madde, Ankara’dan Mersin’e gönderilmek isteniyor. Yapılacak bu taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde, UN 3222 maddesi ile aynı araca birlikte yüklenebilir.

II. Bu taşımada T11 portatif tankı kullanılabilir.

III. Bu maddeyi taşıyacak olan basınçlı kapların, 10 barlık test basıncında 10 yılda bir periyodik teste tabi tutulması gerekir.

IV. Bu maddeden ambalajlı olarak 15.000 kg gönderildiğinde, aracın gözetim altında bulundurulması gerekir.

V. Bu maddeyi taşıyacak tankın üzerinde “Do not open during carriage. (Taşıma sırasında açmayın.) Gives off flammable gases on contact with water. (Suyla temas halinde alevlenebilir gazlar açığa çıkarır.)” ibaresi bulunmalıdır.

A) I ve II
B) I ve III
C) II, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
7)

Portatif tankta taşımacılık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) UN 3220 maddesinin taşınmasında kullanılan 1.8 m gövde çapına sahip yalıtımı ve güneş koruması olmayan tankın azami çalışma basıncı 27.5 bardır.
B) UN 2680 maddesinin taşınmasında kullanılan tankın basınç tahliye tertibatları bir yılı geçmeyen aralıklarla muayene edilmelidir.
C) UN 3501 maddesinin taşınmasında kullanılan tankın doldurma derecesi % 90’ı veya ilgili makam tarafından onaylanan başka bir değeri geçemez.
D) UN 2424 maddesi 20 bar çalışma basıncında, 1.2 m gövde çapına sahip tankta taşınabilir.
E) UN 3070 maddesini taşıyan tankın dolum oranı 1.01 olabilir
8)

Araçlar için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 2-
I. Belirli tehlikeli malları taşıyan araçlar için onay belgesinde; taşımacının, işletmecinin veya araç sahibinin adı ve iş adresinin bulunmasına gerek yoktur.
II. Alevlenebilir gazların taşınmasını amaçlayan ve toplam kapasitesi 1 m3 'ten fazla olan tüplü gaz tankeri “FL” aracıdır.
III. Ambalajla tehlikeli mal taşımacılığı yapılan (EX/II ve EX/III araçlar hariç) tam veya tamamlanmış araçların yanmalı ısıtıcıların ısı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gereklidir.
IV. "Kapalı araç" yükü korumak için bir branda ile örtülen açık aracı ifade eder. V. AT araçlarında egzoz sistemi için bir zorunluluk belirtilmemiştir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II ve V
D) III, IV ve V
E) Hepsi
9)

Fümige edilmiş yük taşıma ünitelerinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. Başka Sınıf 9 madde ve nesnelerini içermeyen fümige edilmiş yük taşıma ünitelerine Model No. 9'a uygun levhalar takılacaktır.
II. Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesinin tamamen havalandırılmış olması ve havalandırma tarihinin ikaz işaretinde belirtilmesi halinde, bu işlem taşıma belgesinde belirtilmelidir.
III. Başka tehlikeli madde içermeyen fümige edilmiş yük taşıma ünitelerinde yazılı talimat bulundurulmalıdır.
IV. Taşıma belgeleri içerisinde fümigant kalıntılarının uzaklaştırılmasına ilişkin talimatlar da yer almalıdır. V. Fümige edilmiş kargo taşıma ünitesi, fümigasyon sonrası mekanik havalandırma yoluyla tamamen havalandırıldıysa, havalandırma tarihi de fümigasyon ikaz işareti üzerine eklenecektir.

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
10)

Aşağıdaki taşımalardan hangisi ADR’den muaftır?

A) Taşıma işlemi gerçekleştiren aracın kendisinin çalışması için yakıt tankında 2.500 l LPG bulunması durumunda.
B) Normal taşıma koşullarında sızıntıyı engellemeye yönelik önlemlerinin alınması kaydıyla, perakende satış için ambalajlanmış ve kişisel kullanım amaçlı alevlenebilir sıvıları içeren 60 l’lik 5 adet bidonun bir taşıma ünitesinde taşınması.
C) Araçlarda veya konteynerlerde soğutma veya iklimlendirme amaçlı kullanılmayan, boğucu nitelikteki tehlikeli malların taşınması.
D) Bir geri dönüşüm tesisinden taşınan her biri 1 gram tehlikeli madde içeren 50 kusurlu lambanın bir ambalaj ile taşınması.
E) Spor amaçlı kullanılan toplardaki gazların taşınması.
11)

Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR’ ye göre taşınması yasaktır?
I. % 20’den fazla hidrosiyanik asit içeren UN 1613 maddesi.
II. Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit olarak hesaplanan peroksit içeriği % 3 olması halinde.
III. UN 1259 NİKEL KARBONİL ve 1994 DEMİR PENTAKARBONİL.
IV. Sarı ve beyaz fosfor içeren fosforlu sülfitler. V. % 50’den fazla % 72’den az konsantrasyonlu PERKLORİK ASİT.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
12)

Yazılı talimat aşağıdaki hangi durumlarda zorunlu değildir?
I. 2.000 kg UN 0070 maddesinin, ambalajlı olarak taşınmasında
II. Bir adet plastik varilde, 300 litre UN 2277 maddesinin taşınmasında
III. 2.500 kg UN 3170 PG III maddesinin dökme yük konteyneri ile taşınmasında
IV. Aracın yazılı turuncu plaka ile işaretlenmesi gereken taşımalarda. V. UN 2874 maddesinin taşınmasında kullanılmış boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınmasında

A) I ve II
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve V
E) I, IV ve V
13)

UN 3375 (sıvı) maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde SGAV kodlu sabit bir tank ile taşınabilir.
B) Bu madde, sadece ilgili makam tarafından verilecek bir onay üzerine portatif tankla taşınabilir.
C) Bu madde, 31A tipindeki bir IBC ile yalnızca yetkili mercii onayı ile taşınabilir.
D) Bu madde 1H1 kodlu bir ambalaja en fazla 60 l doldurulabilir.
E) Bu maddeyi taşıyan aracın, yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerin yakınında uzunca beklemesi ancak yetkili makamların izniyle mümkündür.
14)

Ankara’dan Çankırı’ya karayoluyla;
• Ambalajlı olarak 400 kg UN 0460,
• 1A1 kodlu varil ile 300 l UN 1298,
• İç ambalajı 400 g, toplam brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarla toplam 800 kg UN 2250,
• İç ambalajı 40 ml, toplam brüt kütlesi 200 g olan dış ambalajlarla toplam 400 kg UN 2252 maddelerinin, taşıma ünitesinin azami kütlesi 8 ton olan bir araçta beraber taşınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Taşımacı, yolculuğun başlamasından önce araç ekibinin okuyup anlayabileceği dillerdeki yazılı talimatı araç ekibine sunmak zorunda değildir.
II. Bu taşımacılık için aracın ön ve arkasına boş turuncu plaka takılması zorunludur.
III. Taşımada kullanılacak aracın önüne ve arkasına sınırlı miktar işaretleme plakası takılmalıdır.
IV. Bu taşımada taşıma evrakı hazırlanması zorunludur. V. Söz konusu araçta asgari 2 kg kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme aleti bulundurulması yeterlidir.

A) I, III, IV ve V
B) I, III ve V
C) I, IV ve V
D) II ve V
E) Hepsi
15)

UN 1428 maddesinin portatif tank ile taşımacılığına ilişkin aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur? 2.
I. Bu maddeyi taşıyan tankın asgari cidar kalınlığı en az 5 mm kalınlığındaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metalden olmalıdır.
II. T18 talimatına uygun bir tankta taşınabilir.
III. Söz konusu tankın yetkili makam tarafından onaylanmış bir basınç giderme cihazına sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
IV. Bu maddenin tüm sıcaklıklarda katı olarak taşınması durumunda 6.7.2.6.2 zorunluluklarına uyan alttan kapağa izin verilir. V. Buhar alanındaki hava, nitrojen veya başka yollarla bertaraf edilecektir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) I, III ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
Başka Sınava Geç