06 Temmuz 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 33 Soru
Süre: 49.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 06 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

 Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

A) Zihinsel aktivitenin artması
B) Cildin soğuk ve nemli olması
C) Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi
D) Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması
2)

Bir taşıma sözleşmesinde hapis hakkının kullanılması konusunda düzenleme olmadığını düşünün bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Taşıyıcının hapis hakkı kanuni bir haktır. Sözleşmede yazmasa da kullanılabilir.
B) Uluslar arası taşımada kullanılabilir, ulusal taşımada kullanılamaz.
C) Sözleşmede yazılı değilse hiçbir şekil de kullanılamaz.
D) Ulusal taşımada kullanılabilir, uluslararası taşımada kullanılamaz
3)

Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır
B) Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır
C) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
D) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır
4)

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkilerini etkilemez?

A) Olumlu eylemler
B) Olumsuz eylemler
C) Çözüm odaklı olmak
D) Kar odaklı olmak
5)

Anayasaya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?

A) Kanun Hükmünde Kararname
B) Yönerge
C) Yönetmelik
D) Kanun
6)

Asagidakilerden hangisi ongorulen lojistik egilimlerden biri degildir ?

A) Çevresel yasam kalitesine özen gösterme
B) Tedarikçi sayısının artırilması
C) Belli bir alanda yogunlasma
D) Dıs hizmet alımı
7)

Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

A) Takdir ve ödüllendirme
B) Zaman baskısı
C) Çalışma yaşamının kalitesi
D) Yetki ve sorumluluk devri
8)

Lehtarın onayı olmaksızın amir banka tarafından akreditif şartlarında değişiklik yapılamayan akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dönülemez akreditif (gayri kabili rücu akreditif)
B) Dönülebilir akreditif (kabili rücu akreditif)
C) Kabul kredili akreditif
D) Vesaik ibrazında ödemeli akreditif
9)

TEU ne anlama gelir?

A) 20 ton ağırlığında bir konteyner
B) 20 metre uzunluğunda bir konteyner
C) 20 feet uzunluğunda bir konteyner
D) 20 feet yüksekliğinde bir konteyne
10)

REF:Karayolu Trafik Yönetmeliği Madde 157-a

A) Alkollü olarak araç kullanmak.
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak.
C) Hız sınırlamalarına uymamak.
D) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak.
11)

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A) Süreklilik
B) Eşitlik
C) Açıklık
D) Gizlilik
12)

Depolamada kullanılan araçlar, sistemler sabit ve değişken maliyet toplamına ne denir?

A) Birim maliyeti
B) Depolama maliyeti
C) Taşıma maliyeti
D) Bilanço maliyeti
13)

Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre, tam ve dar mükellef ayrımı aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

A) Kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye`de bulunup bulunmadığına göre.
B) Türkiye`de kaldığı süreye göre.
C) İkametgâhlarına göre.
D) Sermayenin büyüklüğüne göre.
14)

Belirli bir amaca ulaşmak için bir konu ya da düşünce çerçevesinde oluşturulan planlı ve düzenli bir dizi tutundurma faaliyetine ne ad verilir?

A) Kampanya
B) Reklam
C) Tanıtım
D) Tutundurma karması
15)

Aşağıdakilerden hangisi “geçerli” fesih nedeni olamaz?

A) İşyerinin kapanması
B) İşçinin verimsiz çalışması
C) İşçinin yerine yeni bir işçinin işe alınması
D) İşverenin teknolojik düzenlemeler nedeniyle daha az işçiye ihtiyaç duyması
16)

İçeriği maddi hukukça belirlenen vergi ilişkisinde hak ve yükümlülüklerin gerçekleştirilme usullerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel Vergi Hukuku
B) Özel Vergi Hukuku
C) Maddi Vergi Hukuku
D) Şekli Vergi Hukuku
17)

Haksız fiil veya sözleşmeye aykırılıktan dolayı karşı tarafın uğradığı zararın karşılanması ne demektir?

A) Tazminat
B) Ceza
C) Hükümsüzlük
D) Mutlak butlan
18)

Vergi Usul Kanuna göre "matrah” ne demektir?

A) Vergi mükellefinin bir yıl içinde elde ettiği hâsılattır.
B) Vergi mükellefinin elde ettiği hâsılattan giderlerini düşmek suretiyle elde ettiği vergiye tabi değerdir.
C) Vergi mükellefi için tahakkuk eden vergi miktarıdır.
D) Vergi sorumlusunca kaynağından kesilen toplam vergi miktarıdır.
19)

Sigortacılıkta kullanılan KLOZLAR teriminin anlamı nedir?

A) Ait olduğu sigortanın genel ve özel şartlarıdır.
B) Meydana gelen kaza çeşitlerinin adıdır.
C) Kaza anında derlenecek evrakların adıdır.
D) Sigorta süresini belirleyen tarihtir.
20)

Ticari işletme devrinde devredenin vadesi gelmemiş borçlardan sorumluluğu hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Devralanın borçları ödememesi halinde sorumludur.
B) Devreden borçlardan sorumlu değildir.
C) Vade tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir
D) İhbar ve ilan tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
21)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıtlar kaydedilir
B) Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılı esas alınarak hesaplanır
C) Römork ve yarı römorklar 20 yaşından büyük olamaz
D) İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi zorunlu değildir
22)

Vergi Usul Kanunu'na göre, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler kaç yıl içinde zaman aşımına uğrar?

A) 2 yıl
B) 3 yıl
C) 4 yıl
D) 5 yıl
23)

Ayak ve bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karın ön üst kısmı
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak iç kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
24)

Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetinin koşullarından biri değildir?

A) Ergin olmak
B) 18 yaşını bitirmiş olmak
C) Ayırt etme gücüne sahip olmak
D) Kısıtlı olmak
25)

Kablosuz iletişim protokolü diye tanımladığımız iletişim teknolojisi hangisidir?

A) WAP
B) GPRS
C) GPS
D) MMS
26)

Bir işin yapılabilmesi için gereken süre ve belirlenen süre içerisinde yapılması gereken üretim miktarının belirlenebildiği iş analizi tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş envanterleri
B) Kritik olay
C) Fonksiyonel iş analizi
D) Gözlem
27)

Aşağıdakilerden hangisi tam zamanında stok yönetiminin faydalarından biri olamaz ?

A) Her türlü gereksiz israftan kaçınma
B) İşgücü verimliliğinde artma
C) Toplam akış sürelerinin artması
D) Teçhizat kullanımında artma
28)

Aşağıdaki şıklardan hangisi Avrupa Birliği ulaştırma politikaları hedefleri arasında yer almaz?

A) Daha ekonomik taşımacılık yapmak
B) Taşımacıların karlılığını maksimize etmek
C) Taşıma güvenliğini arttırmak
D) Çevreye duyarlı taşımacılık yapmak
29)

Aşağıdaki şıklardan hangisi lojistik yönetimin girdilerinden değildir?

A) Tesis ve ekipmanlar
B) Doğru ürün
C) Finansal kaynaklar
D) Bilgi
30)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki şıklardan hangisi tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eder?

A) Taşıma hattı
B) Taşıma güzergahı
C) Düzenli taşıma
D) Arızi taşıma
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak B1 yetki belgesi sahiplerinden 150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanların tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hat sayısı aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
32)

Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura veya fatura yerine geçen belge düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
33)

UBAK Dağıtım Esasları Yönergesine göre; Türkiye’ye tahsis edilen UBAK İzin Belgesi alacak olan gerçek ve tüzel kiŞilerin sahip olacakları yetki belgelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) C2, L2 ve M2’den birisi
B) C2, L2 ve M3’den birisi
C) C2, C3 ve M3’den birisi
D) C2, C1 ve M3’den birisi
Başka Sınava Geç