07 Temmuz 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 35 Soru
Süre: 52.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 07 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Ayak ve bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karın ön üst kısmı
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak iç kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
2)

Devletin temel yetkilerinden olan yasama, yürütme ve yargının ayrı organlar tarafından kullanılması esasına ne ad verilir?

A) Kuvvetler Birliği İlkesi
B) Kuvvetler Ayrılığı İlkesi
C) Laiklik ilkesi
D) Devletçilik ilkesi
3)

Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl
4)

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

A) Sevk irsaliyesi
B) Taşıma senedi
C) Yetki belgesi
D) Taşıt belgesi
5)

REF:Karayolu Trafik Yönetmeliği Madde 113-d

A) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
B) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
C) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.
6)

İş akdini, istisna ve vekâlet akitlerinden ayıran unsur nedir?

A) Ücret
B) Zaman
C) İşçinin işverene bağlı olması
D) Temsil ilişkisi
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, ne zaman Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler?

A) 15 gün içinde
B) 30 gün içinde
C) 60 gün içinde
D) Değişikliğin meydana geldiği tarihte
8)

Sigorta şirketinin tazminat ödemesine konu olan bir olayda, sigortalının meydana gelen zarardan dolayı üçüncü şahıslara bir dava hakkı varsa sigorta şirketinin, tazminatı ödedikten sonra bu kişilere tazmin ettiği oranda alacak davası açma hakkına sahip olması neyi ifade eder?

A) Poliçe
B) Reasürans
C) Kasko
D) Rücu
9)

Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?

A) Kanun taslağı
B) Kanun teklifi
C) Kanun tasarısı
D) Kanun projesi
10)

Aşağıdakilerden hangisi “ters lojistik” faaliyetleri arasında yer almaz?

A) Gözden geçirme
B) Tedarikçilerin değerlendirilmesi
C) Geri alım
D) Kabul
11)

Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin maddi manevi ve iktisadi bütünlüğün üzerindeki mutlak haklarına denir ?

A) Manevi haklar
B) Maddi haklar
C) Fikri haklar
D) Kişilik hakları
12)

Aşağıdaki şıklardan hangisi toplam kalite yönteminin temel unsurları arasında yer almaz?

A) Kalite liderliği
B) Personel eğitimi
C) Çalışanların kararlara katılımı
D) Merkezi otorite
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) B1
B) B2
C) D1
D) D2
14)

Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında değildir

A) Karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılığı.
B) Yabancı plakalı taşıtlarla Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinden yapılan uluslararası taşımalar.
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşımalar.
D) Tehlikeli maddeleri gönderenler ve bu maddelerin alıcıları.
15)

Aşağıdakilerden hangisi “tutundurma” faktörleri arasında değildir ?

A) Satış tanıtımı
B) Reklam
C) Satış Takibi
D) Satış bölgeleri
16)

Gelir vergisinde vergi tarife oranı nasıl bir orandır?

A) Tek oranlıdır
B) Eşit oranlıdır
C) Azalan oranlıdır
D) Artan oranlıdır
17)

Seyahat acenteleri mevzuatına göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı tur düzenleme yetkisi vardır?

A) D grubu acenteler
B) C grubu acenteler
C) B grubu acenteler
D) A grubu acenteler
18)

Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol veya tedavi giderlerini aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı, başvurma tarihinden itibaren kaç iş günü içinde öder?

A) 7
B) 8
C) 10
D) 15
19)

Sevk mektubunda belirtilen bu mektuba ekli veya kendilerine verilen belgelerin kaybından veya hatalı kullanılmasından doğacak sonuçlardan komisyoncu gibi aynı derecede sorumlu olan kimdir?

A) Nakliye acentesi
B) Alıcı
C) Satıcı
D) Taşımacı
20)

Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir?

A) Sevk irsaliyesi
B) Taşıma senedi
C) Yetki belgesi
D) Taşıt belgesi
21)

Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi ölçülemeyen sorunlardan birisi değildir?

A) Müşteri tatminsizliği
B) Üretim hataları
C) Pazar kaybı
D) Şirketin imajının zedelenmesi
22)

Mamul hayat eğrisi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi satış ve rekabetin arttığı, karların yükseldiği ve maliyetlerin ortalamaya yaklaştığı aşamadır?

A) Gerileme aşaması
B) Olgunluk aşaması
C) Büyüme aşaması
D) Giriş aşaması
23)

Nakit, alacak ve stokların en üst düzeyde tutulduğu, çalışma sermayesi yatırım politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atılgan
B) Riskli
C) Orta
D) İhtiyatlı
24)

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?

A) Genel müdür
B) Üretim müdürü
C) Satış elemanı
D) Sendika başkanı
25)

Müşteri hizmet politikası geliştirilirken hangisi lojistik hizmetinde anahtar faktörlerden birisi olarak değerlendirilemez?

A) Sürat
B) Fiyat
C) Kayıp ve hasar olmadan teslim
D) Taşıma aracı sahipliği
26)

Kendi nam ve müvekkili hesabına kıymetli evrak ve menkul eşya alıp satan kimse aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticari mümessil
B) Komisyoncu
C) Akit yapma yetkisine haiz acente
D) Aracı acente
27)

Aşağıdaki raf sistemlerinden hangisi lojistik faaliyetlerde kullanılmaz?

A) Sırt sırta raf sistemi
B) Kayar raf sistemi
C) Hareketli raf sistemi
D) Merkezi raf sistemi
28)

Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?

A) Anayasa hukuku
B) İdare hukuku
C) Ceza hukuku
D) Borçlar hukuku
29)

Karayolu Taşıma Kanunu'na göre; taşımacının sorumluluk ve yükümlülüğü ile ilgili olarak aşağjdakijifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
B) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu ilgili Kanun kapsamındaki faaliyet ve işlemlerden sorumlu değildir.
C) Taşımacı, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli şoför ve hizmetli personeli sefere göndermek zorundadır.
D) Taşımacı, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak zorundadır.
30)

Aşağıdakilerden hangisi vergiyi doğuran olaylardan değildir?

A) Malın teslimi ve hizmetin yapılması öncesinde fatura düzenlenmesi
B) Komisyoncu veya konsinyasyonda alıcıya teslim
C) İhracat teslimleri ve ilgili hizmetler
D) Nakliyenin veya gümrük yükümlülüğünün başlaması
31)

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yonetimi sistemi icerisindeki önleme maliyetlerinden birisidir

A) Kalite deneti
B) Üretim öncesi doğrulaması
C) İzinler ve tasdikler
D) Stok değerlemesi
32)

İş Kanununa göre hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde çağrı üzerine çalıştırılan işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

A) 18 saat
B) 20 saat
C) 25 saat
D) 40 saat
33)

Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin sorumluluk alanları arasında yer almaz?

A) İşletmenin piyasa payını artırmak
B) Nakit yönetimi
C) Finansman
D) Kredi yönetimi
34)

Hangisi müşteri hizmeti doğrusu aynı zamanda lojistiğin doğrularından biri değildir?

A) Doğru Miktar
B) Doğru Koşullar
C) Doğru Yer
D) Doğru Zaman
35)

Taşıma senetleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Malın gönderildiğini gösteren makbuz niteliği taşırlar.
B) Malın mülkiyetini temsil ederler.
C) Ciro suretiyle devredilemezler
D) Ciro edilebilir nakliye belgeleridir.
Başka Sınava Geç