07 Temmuz 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 38 Soru
Süre: 57 Dakika
Eklenme Tarihi: 07 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre,Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
2)

Tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
3)

Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 1 yılda bir yapılır.
D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 2 yılda bir yapılır.
4)

Aşağıdaki şıklardan hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?

A) Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi
B) Doğrudan gözlem becerisi
C) Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
D) Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci
5)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıt sahiplerinin ikametgah değişikliklerinin tescil kuruluşuna en geç kaç gün içerisinde bildirilmesi zorunludur?

A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
6)

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır
B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.
C) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır
D) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
7)

Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?

A) 10 gün
B) 12 gün
C) 15 gün
D) 30 gün
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
9)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

A) 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B) 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C) 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D) 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır
10)

Araç takip sistemlerinden olan “karakutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Aracın ne kadar mola verdiği
B) Hız ihlali yapıp yapmadığı
C) Aracın yaptığı ortalama hız
D) Online araç takip
11)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?

A) 10
B) 5
C) 3
D) 2
12)

Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

A) Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
B) Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
C) Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
D) Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması
13)

Aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

A) A2 yetki belgesi
B) B1 yetki belgesi
C) C2 yetki belgesi
D) D2 yetki belgesi
14)

D3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
15)

201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan D1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
16)

“D1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………… ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?

A) Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B) Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
C) Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D) Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
17)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
18)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
B) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur
C) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur
D) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur
19)

Hız körlüğünün sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hız arttıkça görme siniri gerilir ve geçici körlük olur.
B) Hız arttıkça görme merkezi kör bakış yapar.
C) Hız arttıkça net görme alanı daralır.
D) Hız arttıkça insan genellikle önüne bakar.
20)

Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?

A) Ankara haritası
B) Türkiye haritası
C) Avrupa haritası
D) Dünya haritası
21)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisi sadece Türk vatandaşları için yurtiçi turlar düzenleme yetkisine sahiptir?

A) A Grubu seyahat acenteleri
B) B Grubu seyahat acenteleri
C) C Grubu seyahat acenteleri
D) D Grubu seyahat acenteleri
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A) 10
B) 12
C) 19
D) 20
23)

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesiyle oluşan ortak alana denir?

A) Park yeri
B) Sığınma cebi
C) Manevra yeri
D) Kavşak
24)

Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 154
B) 177
C) 156
D) 159
25)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki belgelerden hangisinin taşıtta bulunması zorunludur?

A) Taşıt belgesi
B) Yetki belgesi
C) Taşıt kartının aslı
D) Kasko poliçesi
27)

 Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

A) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır
B) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
C) Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D) Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
28)

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş için araç kabini içinde yapılan kontroldür?

A) İkaz ışıklarının kontrolü
B) Göstergelerin kontrolü
C) Direksiyon boşluğunun kontrol edilmesi
D) Hepsi
29)

I – Araçla ilgili bilgilere erişim.

II – Sürücü denetiminin sağlanması.

III – Personelin eğitilmesi. 

IV – internetten araç izleme.

Yukarıdakilerden hangileri “Mobil izleme Sistemi”nin faydalarındandır?

A) I-II-IV
B) I-III-IV
C) I-II-III-IV
D) I-II-III
30)

Araç kullanırken yakıt tasarrufu için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Hava filtresi temizlenmelidir.
B) Debriyaj kaçırması olmamalıdır.
C) Rölanti yüksek olmamalıdır.
D) Hepsi
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar.
32)

Vites sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir?

A) Kasnak
B) Vites kolu
C) Şaft
D) Direksiyon mili
33)

AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 70
B) 90
C) 120
D) 150
34)

Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?

A) Gümrük kapılarım
B) Turistik bölgeleri
C) Yasak bölgeleri
D) Hava limanlarım
35)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) D2 ve B2
B) D3 ve B3
C) D1 ve B1
D) Sadece D2
36)

Kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalan hangisidir?

A) Aracın çalınması
B) Taşıma kapasitesinden fazla yolcu ve yük taşıması
C) Üçüncü şahısların kötü niyetli hareketleri
D) Aracın devrilmesi
37)

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır?

A) 5
B) 15
C) 20
D) 25
38)

Araçlarda hangisi, ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?

A) Koltuk başlıkları
B) Cam silecekleri
C) Aynalar
D) Lastikler
Başka Sınava Geç