07 Temmuz 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 22 Soru
Süre: 33 Dakika
Eklenme Tarihi: 07 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Sabit tank taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. % 36 amonyak içeren UN 2073 maddesi 12 bar test basıncına sahip ısı yalıtımlı bir tankta taşınabilir.
II. Soğutucu Gaz R32 maddesinden 10.000 l kapasiteli bir tanka kütle olarak 7.000 kg konabilir.
III. UN 1744 maddesinin taşındığı tank, kapasitesinin % 80’i kadar doldurulabilir.
IV. UN 1962 maddesi, 250 bar test basıncına sahip ısı yalıtımsız bir tankta taşınamaz.
V. UN 1565 maddesinin 3 kapaklı alttan doldurmalı veya boşaltmalı ağızlara sahip tanklarda taşınmasına müsaade edilmez.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
2)

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 3513 maddesinin taşınmasında alüminyum alaşımlı silindirler kullanılamaz.
II. UN 1744 maddesinin taşındığı basınçlı kaplar, basınç tahliye cihazıyla donatılmalıdır.
III. UN 2015 maddesinin taşındığı 6HB1 kodlu ambalaja bu maddeden en fazla 250 l doldurulabilir.
IV. 4-Nitrosefanol maddesinin taşındığı ambalajın kütlesi 50 kg’ı geçmemelidir.
V. UN 1951 maddesinin taşındığı açık kriyojenik kapların kapasitesi 450 l’den fazla olamaz.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
3)

Basınçlı kaplar ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. KARBON DİOKSİT maddesinin taşınması için kullanılan basınçlı kaplara, basınç tahliye cihazı takılmasına gerek yoktur.
II. UN 3468 maddesinin taşınmasında, su kapasitesi 140 l ve oluşan azami basıncı 20 MPa olan basınçlı kap kullanılabilir.
III. UN 2988 maddesinin taşınmasında kullanılan basınçlı kaplar, her on yılda bir teste tabi tutulacaktır.
IV. BROM TRİFLORÜR maddesinin taşınacağı basınçlı kabın cidar kalınlığı 5 mm olabilir.
V. SÜLFÜRİL FLORÜR maddesinin taşınacağı alüminyum alaşımlı basınçlı kabın periyodik testleri 15 yılda bir yapılır.

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) II ve V
E) IV ve V
4)

UN 1601 PG III maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu maddenin 300 kg’ını 1 adet 1A1 kodlu ambalajda, 500 kg’ını ise 5 kg’lık iç, 30 kg’lık dış ambalajlarda taşıyan bir aracın yerleşim bölgelerinin yakınında uzunca süre beklemesi yetkili makamların izniyle mümkündür.
B) Bu madde, erime noktasının üzerindeki bir sıcaklıkta portatif tanka doldurularak taşınabilir.
C) Bu madde, 11N kodlu ambalajda taşınabilir.
D) Bu madde, sıvı (erimiş) halde iken sızdırmaz kapalı sabit tanklarda taşınmasına müsaade edilmiştir.
E) Katı halde örtülü dökme yük konteynerinde taşınan bu madde tam yük olarak taşınmalıdır.
5)

Portatif tankta taşımacılık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) UN 3220 maddesinin taşınmasında kullanılan 1.8 m gövde çapına sahip yalıtımı ve güneş koruması olmayan tankın azami çalışma basıncı 27.5 bardır.
B) UN 2680 maddesinin taşınmasında kullanılan tankın basınç tahliye tertibatları bir yılı geçmeyen aralıklarla muayene edilmelidir.
C) UN 3501 maddesinin taşınmasında kullanılan tankın doldurma derecesi % 90’ı veya ilgili makam tarafından onaylanan başka bir değeri geçemez.
D) UN 2424 maddesi 20 bar çalışma basıncında, 1.2 m gövde çapına sahip tankta taşınabilir.
E) UN 3070 maddesini taşıyan tankın dolum oranı 1.01 olabilir
6)

Aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi ADR’ye uygundur?

A) Ambalajı kurşunlu olan UN 0235 maddesinin taşınması
B) İç ambalaj başına 60 gr UN 0305 maddesinin taşınması
C) Dış ambalajı dokuma plastik olan torbada UN 0081 maddesinin taşınması
D) Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşuluyla, 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1743 maddesi ile UN 2357 maddesinin birlikte ambalajlanarak taşınması
E) Bir taşıma ünitesinde UN 0181 maddesi ile UN 0244 maddesinin taşınması
7)

Muafiyetsiz ve münhasır kullanım kapsamında olmadan ambalajlı olarak Sınıf 7 maddesinin taşınmasına yönelik aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plaka takılır.
II. Brüt kütlesi 50 kg'dan az olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmesi gerekir.
III. Aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli yüzey alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları her kenarından 50 mm'ye kadar küçültülebilir.
IV. Adi paketler hariç olmak üzere, aracın her iki yanına ve arkasına taşıdığı yükün tehlike ikaz levhası takılır. V. Adi paketler ve küçük konteynerleri taşıyan araçlar veya konteynerler hariç olmak üzere, Sınıf 7 için, birincil risk levhası Model No. 7D'ye uygun olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
8)

Aşağıdaki maddelerden hangileri paketleme grubu III’e atanır?

I. Metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca 15 dakikada yayılıyorsa
II. Başlangıç kaynama noktası 30 °C ve parlama noktası (kapalı kap) 22 °C olan sıvı, alevlenebilir madde
III. Tozların ve dumanların solunum yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirliliği LC50 değeri 1 mg/l olan maddeler
IV. Çelik veya alüminyum yüzeylerde, her iki malzemede yapılan testler sonucunda 55 °C’lik test sıcaklığında yılda 0,625 cm’yi geçen bir aşınma hızına sahip madde
V. Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler (piroforik)

A) I ve III
B) I, III ve IV
C) II, IV ve V
D) III ve V
E) IV ve V
9)

Aşağıdakilerin hangileri doğrudur?
I. Ambalajlı olarak 50 kg UN 1626 maddesinin taşınması halinde güvenlik planı hazırlamaya gerek yoktur.
II. İşletme için tehlikeli madde güvenlik danışmanlarınca hazırlanan yıllık raporların en az 6 yıl süreyle saklanması zorunludur.
III. Taşıma esnasında 60 gr UN 3373 döküntüsü için rapor hazırlamaya gerek yoktur.
IV. Tehlikeli madde güvenlik danışmanın, kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanmasında görevi bulunmaktadır. V. UN 3077’ye atanmış, perakende satış için dağıtılması amacıyla üretilmiş ve ambalajlanmış maddeler olan kullanıma hazır farmasötik ürünler (ilaçlar) ADR zorunluluklarına tabi değildir.

A) I, II ve III
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
10)

21N/Z/02 19 NL/AB 012/0/1500 işaretine sahip IBC için aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. Katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, çelik veya alüminyum dışında metal bir IBC’dir.
II. Bu IBC’nin muayene için kolaylıkla erişilebilecek bir yerine kalıcı şekilde iliştirilmiş aşınmaya dayanıklı bir plaka üzerinde test (gösterge) basıncı bilgisi yer almalıdır.
III. Taşıma için ilk kullanımdan önce ve iki buçuk yılı aşmayacak aralıklarla sızdırmazlık testinden geçecektir.
IV. İstifleme için tasarlanmamış bir IBC’dir. V. Paketleme grubu II ve III’e atanmış katı maddeler için kullanılabilir.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) I ve IV
D) II ve III
E) IV ve V
11)

ADR’ye göre olayların raporlanması, aşağıdaki hangi durumlarda zorunludur?
I. UN 2813 maddesinden 10’ar kg’lık 2 paketin kaza sırasında tamamen dökülmesi.
II. Kazadan sonra taşıma aracının 40.000 Avro’luk zarar görmesi ve yaralanan sürücünün 1 gün hastanede yatması.
III. Aracın devrilmesi sonrası UN 2900 maddesinden 75 l ürün kaybı riski olması.
IV. UN 3330 maddesi taşınırken kaza sonrası ambalajdan dışarıya madde salınımı olması. V. Tehlikeli madde taşıyan aracın kaza yapması sonucu kamuya ait karayolunun iki saat süreyle kapatılması.

A) I, II ve IV
B) I, III ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) Hepsi
12)

Aşağıdaki taşımaların hangileri için ADR şartlarına göre test edilmiş ambalaj kullanılması gerekmez?
I. UN 0131 maddesi, 20 kilogramlık mukavva kutularda toplam 5.000 kilogram taşındığında.
II. UN 1201 PG III maddesi, 10 litrelik iç ambalajlarda toplam 1.000 litre taşındığında.
III. UN 1262 maddesi, 1 litrelik iç ambalajlar ile 25 kilogramlık kombine ambalajlar halinde toplam 5.000 kilogram taşındığında.
IV. 4 litrelik iç ve 20 kilogramlık dış ambalajlarda 15.000 kilogram UN 1274 PG III maddesi taşındığında. V. UN 1272 maddesi, 50 mililitrelik iç ambalaj ile 1.000 mililitrelik dış ambalaj halinde toplam 500 kilogram taşındığında.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) III ve IV
E) III, IV ve V
13)

UN 3170 PG III maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?

I. Bu madde, esnek dökme yük konteyneriyle taşınabilir.
II. Bu madde, SGBF kodlu sabit tank ile taşınabilir.
III. Bu madde, T23 kodlu portatif tank ile de taşınabilir.
IV. Bu madde, FL tipli bir araçla taşınabilir. V. Bu madde, yeterli havalandırmaya sahip örtülü araçlarda dökme olarak taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) II ve III
D) III, IV ve V
E) IV ve V
14)

Konsantrasyonu % 90 olan SİKLOHEKZANON PEROKSİT maddesi için aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu madde içindeki su oranı % 7’dir.
II. TİP D, katı maddedir.
III. “Aşındırıcı” ikincil tehlike etiketi gereklidir.
IV. Bu maddeyi içeren ambalajın kütlesi 60 kg olabilir. V. Bu maddeden 3.000 kg taşındığında araçlar gözetim altında olmalıdır.

A) I, II ve V
B) I, III ve IV
C) III ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
15)

UN 3312 maddesini taşıyacak portatif tankta bulunacak aşınmaya dayanıklı metal plakanın üzerine aşağıdaki bilgilerden hangileri işaretlenecektir?
I. Üreticinin seri numarası
II. Gövde malzemesi (malzemeleri) ve malzeme standart referans(lar)ı
III. İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi
IV. Tank sahibinin adresi V. Tasarım onay tarihi

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) III, IV ve V
E) Hepsi
16)

Bir saatlik maruz kalmaya ilişkin LC50 değeri 100 ml/m3 ve uçuculuğu 300 ml/m3 olan buharların solunması yoluyla zehirli bir madde ile 2 dakika temas sonucu 25 dakikalık gözlem periyodu sonunda geri dönüşü olmayan cilt hasarına neden olan maddenin karıştırılmasıyla üretilen yeni inorganik, katı maddenin taşımasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu madde, 500 gr’lık iç, 25 kg’lık dış ambalajlarda toplam 50 kg taşındığında, araçta yazılı talimat bulundurulmasına gerek yoktur.
II. Bu madde, 5H3 kodlu ambalajlarda 50 kg’a kadar taşınabilir.
III. Bu maddenin taşındığı sabit tanklar aynı zamanda gıda maddelerinin taşınmasında da kullanılabilir.
IV. Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşulu ile bu madde ve UN 1550 maddesi iç ambalaj başına 0,2 kg, dış ambalaj başına 0,8 kg olarak birlikte ambalajlanabilir. V. Bu maddenin taşındığı sabit tankın arka yüzüne monte edilmiş bağlantı parçaları ve aksesuarlar, 9.7.6'da tanımlanan bir tamponla korunacaktır.

A) I, II ve III
B) I ve V
C) Yalnız IV
D) IV ve V
E) Hepsi
17)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) UN 1714 maddesinin 20 kg’ının ambalajlı olarak bir taşıma ünitesinde taşınması halinde, güvenlik planı hazırlanmalıdır.
B) Boşaltanın güvenlik planı yürürlüğe koyma sorumluluğu yoktur
C) Ambalaj içinde UN 2940 maddesinin taşınmasında güvenlik planı mutlaka hazırlanmalıdır.
D) Güvenlik planı, ilgili tehlikeli malların veya tehlikeli mal tiplerinin kayıtlarını içermelidir.
E) 11HA1 kodlu ambalaj ile toplam 2.500 kg Baryum Siyanür sevk eden işletmenin güvenlik planı hazırlamasına gerek yoktur.
18)

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşulu ile 3 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1672 maddesi aşağıdaki maddelerden hangileriyle aynı kombine ambalajda birlikte ambalajlanabilir?
I. 2 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1203 ürünü ile birlikte
II. 3 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1686 PG II ürünü ile birlikte
III. 1 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1908 PG II ürünü ile birlikte
IV. 5 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1686 PG III ürünü ile birlikte V. 5 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1686 PG II ürünü ile birlikte

A) I, II ve III
B) I, II, IV ve V
C) II, III ve V
D) II ve IV
E) IV ve V
19)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Yetkili makam tarafından aksi onaylanmadıkça veya taşınan maddenin yapısından dolayı daha kısa bir kullanım süresi belirtilmedikçe, plastik varillerin kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
II. Sıvı ve katı maddelerin taşınmasında kullanılan basınçlı kaplar, aksi belirtilmedikçe her 5 yılda bir periyodik muayene ve teste tabi tutulur.
III. Bir metal IBC, hizmete alındığı tarihten itibaren, iki buçuk yıl ve 5 yılı aşmayan aralıklarla muayene ve teste tabi tutulur.
IV. Bir UN sertifikalı MEGC, hizmete alındığı tarihten itibaren, 5 yılı aşmayan aralıklarla periyodik muayeneye tabi tutulur. V. Esnek dökme yük konteynerlerinin tehlikeli maddelerin taşınması için izin verilen kullanım süresi üretim tarihinden itibaren iki yıldır.

A) I, II ve III
B) I, IV ve V
C) Ive V
D) III ve V
E) Hiçbiri
20)

Aşağıdaki araçlardan hangisi ADR araç onay sertifikası olmadan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılabilir?

A) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 1.500 l olan ve münferit kapasitesi 3 m3 olan tank konteynerde alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
B) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 2.500 l olan ve münferit kapasitesi 1 m3 olan portatif tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar.
C) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 500 l olan ve kapasitesi 3 m3 olan sabit tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
D) Sıvı yakıt için sabit yakıt tankı kapasitesi 1.500 l olan ve kapasitesi 1 m3’ den fazla sökülebilir tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
E) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 1.500 l olan ve alevlenebilir gazları münferit kapasitesi 3m3 ‘den fazla olan MEGC’de taşıyan araçlar
21)

Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında taşıma ünitesi başına taşıma sınırı 20.000 kg olmalıdır?

A) UN 1337
B) UN 3113
C) UN 1783
D) UN 2059
E) UN 3071
22)

Aşağıda belirtilen ürünlerin taşınmasında kullanılan tanklardan hangisi gıda maddeleri veya hayvan yemlerinin taşınmasında kullanılamaz?

A) UN 2067
B) UN 2416
C) UN 2817 PG II
D) UN 3250
E) UN 3377
Başka Sınava Geç