07 Temmuz 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 24 Soru
Süre: 36 Dakika
Eklenme Tarihi: 07 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

B1 ve/veya D1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle yükümlüdürler?

A) 15
B) 30
C) 60
D) 90
2)

Türkiye’de ikamet etmeyen ancak kazancını Türkiye’de elde eden kişilerin mükellefiyeti nedir?

A) Dar mükellefiyet
B) Tam mükellefiyet
C) Kısmi mükellefiyet
D) Yerli mükellefiyet
3)

Asagidakilerden hangisi ongorulen lojistik egilimlerden biri degildir ?

A) Çevresel yasam kalitesine özen gösterme
B) Tedarikçi sayısının artırilması
C) Belli bir alanda yogunlasma
D) Dıs hizmet alımı
4)

Aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta ölçek ekonomisini açıklamaktadır?

A) Taşınan yük miktarı arttıkça taşıma maliyeti azalır.
B) Taşınan yük miktarı azaldıkça taşınan yük birim maliyeti azalır.
C) Taşınan yük miktarı arttıkça, taşınan yük birim maliyeti azalır.
D) Taşımacılıkta ölçek ekonomisinin taşınan yük miktarı ile değil, taşınan mesafe ile ilişkisi vardır.
5)

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz?

A) Yasalar
B) Tüzükler
C) İçtihatlar
D) Yönetmelikler
6)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine kayıt ettirilmek istenilmesi halinde, taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?

A) Tadilatın araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 15 gün içinde
B) Tadilatm araç tescil belgesine işlenmesinden itibaren 30 gün içinde
C) Taşıtm re’sen düşümü tarihinden itibaren 60 gün içinde
D) Taşıtın re’sen düşümü tarihinden itibaren 60 gün sonra
7)

Bir fatura kapsamındaki eşyanın çeşitli cins, nevi ve ağırlıktaki kaplara konulması halinde her kapta ne kadar eşyanın bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çeki listesi
B) Ayrıntılı fatura
C) Küşad dilekçesi
D) Ordino
8)

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmayan araçlara ne gibi bir cezai işlem uygulanır?

A) Ruhsata el koyulur
B) Ehliyete el koyulur
C) Araç trafikten men edilir ve para cezası verilir.
D) Sürücüye ceza puanı verilir
9)

Aşağıdakilerden hangisi özel hakların ilkelerinden birisidir?

A) Eşitlik
B) Nisbilik
C) Şahsilik
D) Siyasilik
10)

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek hangi vergi suçu kapsamında bulunmaktadır?

A) Kaçakçılık cezası
B) Kusur cezası
C) 1. derecede usulsüzlük cezası
D) 2. derecede usulsüzlük cezası
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, belirlenmiş olan taşıma hattı ve taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymayan tarifeli yolcu taşımacılarına uygulanacak müeyyideye ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 takvim yılı içerisinde 1 kez aykırı hareket edenlerin ilgili taşıma hattındaki faaliyeti 3 ay süreyle durdurulur
B) 1 takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı hareket edenlerin ilgili taşıma hattındaki faaliyeti 6 ay süreyle durdurulur
C) 1 takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı hareket edenlerin ilgili taşıma hattındaki faaliyeti 1 yıl süreyle durdurulur
D) 1 takvim yılı içerisinde 4 kez aykırı hareket edenlerin ilgili taşıma hattındaki faaliyeti 2 yıl süreyle durdurulur
12)

Toplam Kalite Yönetimine göre, düzeltilmesi istenen maliyetleri oluşturan hataların sebeplerini ve toplam maliyetler içindeki payını belirlemek için bu hataların probleme olan katkılarının derecesine göre sıralandığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oran analizi
B) Trend analizi
C) Pareto analizi
D) Mamül analizi
13)

Aşağıdakilerden hangisi "Tedarikçiler ile şirket arasında gerçekleşen rota seçimi, taşıma, araç- kargo takibi, v.b lojistik faaliyetlerdir" ifadesinin karşılığıdır?

A) Tersine lojistik
B) Giden lojistik
C) Gelen lojistik
D) Üçüncü taraf lojistik
14)

Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

A) Rekabet
B) Çalışma yaşamının kalitesi
C) Yönetime katılım
D) İş yükünün artışı
15)

Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre, yolcu taşımasında kullanılan, sürücü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

A) M1 sınıfı
B) M2 sınıfı
C) N1 sınıfı
D) N2 sınıfı
16)

Bir vergi sisteminin yürütülmesine ve uygulanmasına ilişkin tüm faaliyet ve kurallara ne ad verilir?

A) Vergi yönetimi
B) Vergi planlaması
C) Vergi sosyolojisi
D) Vergi hukuku
17)

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin getirilerinden değildir?

A) Maliyet avantajı
B) İş sürekliliği
C) Verimlilik, kârlılık
D) Koordinasyon hataları
18)

Aşağıdakilerden hangi tür yaralılar oturuş pozisyonuna alınmaz?

A) Omurga kırıklarında ve yaralanmalarda
B) Göğüs kemiği kapalı kırıklarında
C) Kaburga kemiği kırıklarında
D) Kol kemiği kırıklarında
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, bulunması zorunlu olan boyun korsesi ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) Her 9 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı
B) Her 12 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı
C) Her 14 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı
D) Her 20 koltuk için bir boyun korsesi bulundurulmalı
20)

Aşağıdaki şıklardan hangisi kalite çemberinin temel amaçlarından biri değildir?

A) Kalitenin aynı seviyede kalmasını sağlamak
B) İnsan yeteneğinden olabildiğince çok yararlanmak
C) Moral ve başarıyı arttırıp çalişanlarin gelişmesini sağlamak
D) İşbirlikçi kültürün geliştirilmesi
21)

Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri, bildirilecek olayın meydana geldiği tarihten itibaren kaç ay içerisinde mükellef tarafından vergi dairesine yapılır?

A) 1 ay
B) 2 ay
C) 3 ay
D) 6 ay
22)

"Geliştirici pazarlama" görevi aşağıdaki talep türlerinden hangisine uygulanır?

A) Ölçme
B) Gizli talep
C) Değerlendirme
D) Tanımlama
23)

İşçinin iş kanununda belirlenen haftalık çalışma süresi kadar (45 saat) çalışmasını öngören sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam süreli iş sözleşmesi
B) Kısmi süreli iş sözleşmesi
C) Belirli süreli iş şözleşmesi
D) Deneme süreli iş sözleşmesi
24)

Tüketiciler bir mal veya hizmeti satın alırken aşağıdaki şıklardan hangisine genellikle önem vermezler?

A) Ürün veya hizmetin fiyatı
B) Ürün veya hizmetin zamanında sunulması
C) Ürün veya hizmetin ödemesi ile ilgili gösterilen kolaylık
D) Ürün veya hizmetin az sayıda alıcısının olması
Başka Sınava Geç