08 Şubat 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 25 Soru
Süre: 37.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Ayak ve bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karın ön üst kısmı
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak iç kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
2)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, ne zaman Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler?

A) 15 gün içinde
B) 30 gün içinde
C) 60 gün içinde
D) Değişikliğin meydana geldiği tarihte
3)

Öncüpınar Kilis'de yer alan ve bizi Suriye'ye bağlayan sınır kapımızdır.

A) Kapıkule-Edirne
B) Gürbulak-Ağrı
C) Sarp-Artvin
D) Öncüpınar-Gaziantep
4)

Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?

A) Kanun taslağı
B) Kanun teklifi
C) Kanun tasarısı
D) Kanun projesi
5)

Soruda cümle düşüklüğü vardır. Ayrıca soru açık bir ifade içermemektedir. Gümrük ve Dış Ticaret sorularının genelinde hata veya bu şekilde ifadeler bulunmaktadır. Bu tip soruların soru bankasından çıkarılması ve bir daha sorulmaması gerekmektedir.

A) Transit rejimi
B) İthalat rejimi
C) Hariçte işleme rejimi
D) Dahilde işleme rejimi
6)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahij en az kaç koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir?

A) 9
B) 17
C) 20
D) 25
7)

Kırıkların tespit edilme nedeni aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Kırık kemik uçlarının yakın organlara batarak zarar vermesini önlemek.
B) Kazazedenin daha kısa sürede hastaneye sevk edilmesi.
C) Kazazedenin kırık bölgesini rahat ettirebilmek.
D) Kazazedenin rahat nefes alabilmesini sağlamak.
8)

Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A) 10
B) 20
C) 30
D) Özel indirim uygulanamaz
9)

D3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
10)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Faaliyet alanına uygun yetki belgesi alınmadan faaliyette bulunulmaz.
B) Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu yolcu veya eşya taşımalarına ikili taşıma denir.
C) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
D) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo gönderenin talebi üzerine taşınabilir.
11)

Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılan “sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren …………. yıl ve her halde zarara neden olan olay tarihinden itibaren ……….. yıl sonra zamanaşımına uğrar. Yukarıdaki boşluklara hangisi gelmelidir?

A) 1-3
B) 2-5
C) 2-10
D) 3-15
12)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) B1
B) D1
C) D2
D) D3
13)

Bu durum Kanunda belirtilmiştir.

A) Tarifeli yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
B) Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
C) Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.
14)

ADR' ye göre yanıcı sıvı maddeler hangi tehlike sınıfında yer alır?

A) Sınıf.1
B) sınıf.2
C) sınıf.3
D) sınıf.4
15)

Bilançonun pasif tarafında hangi muhasebe kalemi bulunur?

A) Yedek akçeler
B) Serbest menkul kıymetlerden olan hisse senetleri
C) Tahviller
D) Hazine bonosu
16)

AETR’ye göre taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her otuz saatlik süre boyunca her bir sürücü en az kaç saat aracı durdurup kesintisiz dinlenmelidir?

A) 8
B) 7
C) 10
D) 11
17)

Aşağıdaki hallerden hangisinde ilan yolu ile tebliğe gerek yoktur?

A) Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi
B) Muhatabın adresinin yanlış olması ve gönderilen mektupların geri gelmesi
C) Posta yolu ile tebliğ edilmesine imkan bulunmaması
D) Askerlik görevinde bulunanlar için yapılacak tebliğler
18)

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel pazarlarda mamul ihtiyaçlarına yönelik pazarlama faaliyetlerinde kullanılan değişkenlerden birisi değildir?

A) Bölge
B) Organizasyon tipi
C) İklim
D) Müşteri büyüklüğü
19)

Poliçenin yenilenmesi, aynı şartlarla yeni bir poliçe düzenlenmesi işlemine verilen ad nedir?

A) Teklifname
B) Poliçe
C) Temditname
D) Zeyilname
20)

Tacirler arasında,diğer tarafı temerrüde düşürmek veya sözleşmeyi feshetmek veya sözleşmeden vazgeçmek amacı ile yapılacak ihbar ve ihtarların geçerli olması için hangi şekil şartı geçerli değildir?

A) Noter aracılığı
B) İadeli taahhütlü mektupla
C) Telgrafla
D) Faksla
21)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesine göre tazminat ödeyen sigorta şirketi hangi hallerde ödediği tazminatı sigortalısına rücu eder?

A) Sürücü alkollü iken kaza yapmışsa
B) Zarar gören taraf alkollü ise
C) Poliçe sahibi sigortalı araç sürücüsü kusurlu ise
D) Kazaya sebep olan sürücü tazminat ödemeyi kabul ettiğini yazılı olarak beyan ederse
22)

Lastik havalarının fazla olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Lastik tabanı orta bölümden çabuk aşınır.
B) Havası fazla olan lastik tarafına araç çekme yapar.
C) Askı donanımının (makaslar ve amortisörlerin) ömrünü uzatır.
D) Frenleme daha iyi yapılır.
23)

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli kredi kullanım amaçlarından değildir?

A) Sabit sermaye yatırımlarının finansmanında
B) Firmaları işletme sermayelerinin arttırılmasında
C) Acil işletme borçlarının ödenmesi amacıya
D) Sabit sermaye tesislerin bakım onarımlarının ödenmesinde
24)

D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
25)

Araç takip sistemlerinden olan "karakutu" sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Aracın ne kadar mola verdiği
B) Hız ihlali yapıp yapmadığı
C) Aracın yaptığı ortalama hız
D) Online araç takip
Başka Sınava Geç