08 Şubat 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 44 Soru
Süre: 66 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

 Kara yollarında trafik sağdan akar. Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değillerdir?

A) Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından sürmek
B) Çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek
C) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklemek
D) Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek
2)

Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Şirket araçlarını anlık ve geçmişe yönelik takip eder
B) Araçlarda oluşabilecek olağan dışı durumları anında kontrol merkezine bildirir
C) Araçların arıza yapmalarını engeller
D) Depo ve sevkiyat noktalarında zaman kazandırır.
3)

“Karayolunda durumlarına göre bozulan araçlar için dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın diğer araç sürücüleri tarafından en az …………. metreden açıkça görülebilecek şekilde ön ve arkasında en az …………… metre mesafede olacak ve yerleştirilmesi şarttır” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 50-30
B) 50-40
C) 60-50
D) 100-30
4)

TIR sisteminde yükleme boşaltma yapılan ya da transit geçilen ülkelerde gümrük kontrol belgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?

A) Menşe Şahadetnamesi
B) TIR Karnesi
C) Geçiş belgesi
D) Özet Beyan
5)

Gümrük mevzuatına göre hareket gümrük idaresi tarafından, işlemleri tamamlanıp varış veya çıkış gümrük idaresine sevk edilecek taşıtın güzergâh kat etme süresi Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında azami kaç saattir?

A) 124
B) 144
C) 154
D) 192
6)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

A) Bir araca arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıkta geçme
C) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D) Dönüş kurallarına uymama
7)

Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Reaksiyon mesafesi
D) İntibak mesafesi
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, uluslararası eşya ve kargo taşımalarında asgari kapasite dışındaki taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A) 14
B) 19
C) 20
D) 22
9)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?

A) Olası seçenekleri belirleme
B) Düşünmeden hareket etme
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D) Sonuçların istenirliğini belirleme
10)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
B) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
C) Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
D) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
11)

TIR mevzuatına göre, Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında güzergâh kat etme süresi azami kaç saattir?

A) 72 saat
B) 120 saat
C) 144 saat
D) 168 saat
12)

Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
13)

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

A) Kasko sigortasından
B) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
C) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
D) Garanti fonundan
14)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
15)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) Altmış saat
B) Yetmiş saat
C) Seksen saat
D) Doksan saat
16)

TIR karnesi, alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?

A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
17)

Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emme-sıkıştırma-ateşleme-eksoz
B) Sıkıştırma-emme-ateşleme-eksoz
C) Ateşleme-emme- sıkıştırma-eksoz
D) Emme-ateşleme-sıkıştırma-eksoz
18)

AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
19)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
20)

Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
21)

İstiap haddi kaç tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
22)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılan hallerdendir?

A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B) Geçme yasağı olan yerlerden geçmek
C) Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
23)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B) Takip mesafesine uymamak
C) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D) Kurallara uygun olarak parketmiş araçlara çarpmak
24)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız tespiti yapan cihazların yerini belirleyici cihaz kullanan sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A) Para cezası
B) Trafikten men
C) Para cezası ve hapis cezası
D) Cezası yoktur
25)

AETR’ye göre şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?

A) Herhangi bir şey yapılmaz
B) Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır
C) Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır
D) Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır
26)

Gümrük mevzuatımıza göre, beyanın kontrolü amacıyla eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mavi hat
B) Kırmızı hat
C) Sarı hat
D) Yeşil hat
27)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yan römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
C) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
28)

AETR’ye göre ilk hafta 48 saat araç kullanmış bir sürücü devamındaki hafta en fazla kaç saat araç kullanabilir?

A) 32
B) 42
C) 52
D) 56
29)

Gümrük mevzuatına göre, eşyayı temsil edecek şekilde yeterli miktarının fiziken kontrol edilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dahili muayene
B) Tam muayene
C) Kısmi muayene
D) Harici muayene
30)

Gümrük mevzuatına göre, fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırmızı hat
B) Sarı hat
C) Mavi hat
D) Yeşil hat
31)

“insanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Dikkat
B) Uyarıcı
C) Davranış
D) Motivasyon
32)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; L2 yetki belgesi sahiplerinin kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı en çok kaçtır?

A) Sahip oldukları özmal taşıt sayısı kadar
B) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar
C) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar
D) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar
33)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre alınan molalar günlük dinlenme süresinden sayılır mı?

A) Sayılır
B) Sayılmaz
C) 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz
D) 15 Dakikanın üzerinde ise sayılır
34)

 Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

A) Eksantrik dişlisine
B) Mahruti dişlisine
C) Volan dişlisine
D) Krank dişlisine
35)

Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

A) Araç yüksek viteste kullanılmalıdır.
B) İniş yaparken sık sık fren pedalına basarak aracın hızı düşürülmelidir.
C) Vitesi boşa atmalı, sık sık fren yapmalı ve tehlike anında vites geçişi gerçekleştirilmelidir.
D) Çıkış yapılan vites ile inilmeli ve egzoz freni kullanılmalıdır.
36)

Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

A) 60 saat
B) 70 saat
C) 80 saat
D) 90 saat
37)

Uluslararası karayolu taşımacılığında, aşağıdakilerden hangisi ile yapılan taşımalar için AETR hükümleri uygulanmaz?

A) Hiçbiri
B) Tıp amaçlı özel taşıtlar
C) Müsaade edilen hızı saatte 30 km yi aşmayan taşıtlar
D) Düzenli yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar
38)

ADR’ye göre, Paketleme grubu II aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Çok tehlikeli
B) Tehlikeli
C) Az tehlikeli
D) Tehlikesiz
39)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıtın yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır
B) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
C) Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz.
D) Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır.
40)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir.
B) Asgari kapasitenin hesaplanmasında çekici sayısı kadar römork ve/veya yarı römorklar dikkate alınır.
C) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranır.
D) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
41)

“Türk plakalı bir araç Romanyadan aldığı yükü Danimarkaya taşımaktadır.”Taşıma noktaları dikkate alındığında bu tür taşımacılık aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilir?

A) Transit taşımadır.
B) Üçüncü ülke taşımasıdır.
C) İkili taşımadır.
D) Kombine taşımadır.
42)

Tehlikeli madde taşımasında kullanılan taşıtlara takılan turuncu renkli levhanın üst yarısındaki rakamlar neyi göstermektedir?

A) Bu rakamların aracın toplam ağırlığını gösterirler
B) Bu rakamlar, yükün hangi tehlikeye yol açtığını gösterirler
C) Bu rakamların yük durumunu gösterirler
D) Bu rakamlar hangi maddenin yüklü olduğunu gösterirler
43)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya taşımalarında aşağıdaki belge türlerinden hangisine sözleşmeli taşıt kaydedilemez?

A) K1
B) C2
C) L2
D) M1
44)

TIR sisteminde yükleme boşaltma yapılan ya da transit geçilen ülkelerde gümrük kontrol belgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?

A) Menşe Şahadetnamesi
B) TIR Karnesi
C) Geçiş belgesi
D) Özet Beyan
Başka Sınava Geç