08 Şubat 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 42 Soru
Süre: 63 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Dökme olarak taşınmak istenen aşağıdaki maddelerden hangisi yeterli havalandırmaya sahip araçlar ve konteynerlerde taşınmalıdır?

A) UN 1363
B) UN 1435
C) UN 1550
D) UN 1841
E) UN 2211
2)

Sabit tank taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. % 36 amonyak içeren UN 2073 maddesi 12 bar test basıncına sahip ısı yalıtımlı bir tankta taşınabilir.
II. Soğutucu Gaz R32 maddesinden 10.000 l kapasiteli bir tanka kütle olarak 7.000 kg konabilir.
III. UN 1744 maddesinin taşındığı tank, kapasitesinin % 80’i kadar doldurulabilir.
IV. UN 1962 maddesi, 250 bar test basıncına sahip ısı yalıtımsız bir tankta taşınamaz.
V. UN 1565 maddesinin 3 kapaklı alttan doldurmalı veya boşaltmalı ağızlara sahip tanklarda taşınmasına müsaade edilmez.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
3)

UN 2781 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde PG I’e atandığında 13H1 kodlu ambalajda taşınamaz.
II. UN 2781 PG I maddesinin yetkili makamların izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim yerlerinde yüklenmesi ve boşaltılması yasaktır.
III. Bu madde tüm paketleme gruplarına atandığında asgari test basıncı 4 bar olan portatif tankta taşınabilir.
IV. UN 2781 PG I maddesi, 4.000 kg’ı ambalajlı olarak taşındığında, araç gözetim zorunluluklarına tabidir.
V. Bu madde sıvı (eriyik) halde de sabit tanklarda taşınabilir.

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) Hepsi
4)

Aşağıdaki ambalajları içeren maddelerin hangisi sadece kapalı araçlarda veya kapalı konteynerlerde taşınabilir?

A) 31HZ1 kodlu ambalajda taşınan UN 1105 PG III maddesi.
B) 21HZ2 kodlu ambalajda taşınan UN 1309 PG II maddesi.
C) 11N kodlu ambalajda taşınan UN 1504 maddesi.
D) Yeniden işleme veya imha amacıyla taşınan aerosoller.
E) 5H1 kodlu ambalajda taşınan UN 3077 maddesi.
5)

UN 2000 maddesiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Selüloitten imal edilmiş net kütlesi 3 gr olan toplam 3.000 kg masa tenisi topunun, kapasitesi 450 gr olan ambalajlar içerisinde taşınmasında istihdam edilen kişilerin ADR kapsamında eğitim zorunluluğu bulunmaktadır.
II. Bu madde, ince metal ambalajlarda taşındığında, bir ambalajın net kütlesi 50 kg’ı geçemez.
III. Bu maddenin 800 kg’ı, kapalı araç içerisinde tam yük olarak uygun yöntemlerle sabitlenmek suretiyle ambalajlanmadan paletler üzerinde taşınabilir.
IV. Bu madde, net kütlesi 800 kg, hacmi 2,5 m3 olan büyük ambalajlarda taşınabilir.
V. 5 kg’lık iç ambalajlarda bulunan bu madde, 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 2014 maddesi ile tehlikeli tepkimeye girmemek koşulu ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) III ve V
6)

KUMİL PEROKSİPİVALAT maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I. Bu maddenin 300 l’si 3A2 kodlu en az 4 adet ambalajla taşınabilir. II. Bu maddenin taşınmasında metal ambalajlar kullanılamaz. III. Bu maddeyi içeren 200 kg ağırlığındaki ambalajları taşıyan aracın gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur. IV. Bu maddenin taşındığı araçta ambalajlar kolayca erişilebilecek bir şekilde istiflenmelidir. V. Bu maddenin, Sınıf 3 maddeleri için katılaştırıcı olması durumunda, Sınıf 3’te yer alan maddelerle birlikte ambalajlanmasına izin verilmiştir.

A) I ve II
B) I,II ve V
C) Yalnız II
D) IV ve V
7)

Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Etil Nitrit Çözeltisinin taşınması sırasında 45 l ürün kaybının olduğu kaza için kaza raporu hazırlanmalıdır.
II. Tehlikeli maddenin taşındığı bir tankerin kazasında, sürücünün yaralandığı ve iki gün hastanede kaldığı kaza için kaza raporu hazırlanmalıdır.
III. Ebola virüsü içeren numunelerin taşındığı aracın devrildiği bir trafik kazasında kaza raporu hazırlanmasına gerek yoktur.
IV. Anlaşmaya taraf ülkelerden birisinin topraklarında tehlikeli malların yüklenmesi, doldurulması, taşınması veya boşaltılması sırasında ciddi bir kaza veya olay olursa, 1.8.5.4'te belirtilen modele uygun bir rapor, sırasıyla yükleyen, dolduran, taşımacı, boşaltan veya alıcı tarafından olaydan en geç üç ay sonra anlaşmaya taraf ülkenin ilgili yetkili makamına sunulacaktır.
V. Tehlikeli madde taşıyan bir aracın karıştığı bir kaza sonrası meydana gelen tehlikeli mal sızıntısı nedeniyle oluşan 70.000 Avro çevresel zarar için kaza raporu hazırlanmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
8)

Tozların ve dumanların solunması yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 0,06 mg/l olan zehirli bir madde ile 3 dakikalık temas sonucu 45 dakikalık gözlem periyodunda ciltte geri dönüşü olmayan hasar bırakan aşındırıcı bir madde karıştırılıyor. Elde edilen inorganik katı maddeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde 1 gr’lık iç ve 300 gr’lık dış ambalajda istisnai miktarda taşındığında, ara ambalaj kullanımı zorunludur.
B) Bu madde 6 bar test basıncına sahip bir portatif tank ile taşınabilir.
C) Bu madde sıvı (erimiş) halde taşınmak istendiğinde, alttan doldurmalı veya boşaltmalı tankların kullanımına izin verilmez.
D) Bu maddeyi taşıyan 3.000 l kapasiteli portatif tanka takılan turuncu renkli plakaların, tankı taşıyan kapalı araca takılmasına gerek yoktur.
E) Bu madde, iç ambalaj başına 0,5 kg’ı aşmayan miktarda, iç ambalaj miktarı 3 l olan UN 2054 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.
9)

ADR ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. "Tabla" (Sınıf 1) iç, ara veya dış ambalaja yerleştirilen ve ambalaja sıkıca geçmiş hâldeki, metal, plastik, mukavva veya başka bir uygun maddeden mamul bir tabakayı ifade eder.
II. Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit (H2O2 ) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,3'ten fazla ise, bu maddeler taşıma için kabul edilmemelidir.
III. TRİKLOROSİLAN alevlenebilir aşındırıcı zehirli bir maddedir.
IV. Asfiksant özelliği olduğu bilinen bir maddenin taşınması için ambalaj üzerinde 2.2 etiketi olmalıdır. V. Emici bir malzemeye kan damlatılarak elde edilmiş, kurumuş kan lekeleri ADR’ye tabidir.

A) I, II ve IV
B) I, III ve V
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) v
10)

Aşağıdaki maddeleri içeren ambalajlardan hangi ikisinin aynı taşıma birimine birlikte yüklenmesine izin verilmez?

A) UN 0499 maddesi ile sınırlı miktarda ambalajlanmış UN 1292 maddesi
B) UN 1606 ile konsantrasyonu % 70 olan ASETİL SİKLOHEKZANSÜLFONİL PEROKSİT
C) UN 0393 ile UN 0486
D) UN 0457 ile UN 3268
E) UN 3112 ile UN 3103
11)

ADR’ye göre tarafların yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Boş, temizlenmemiş tankların kapalı olduklarından ve doluymuş gibi sızdırmaz olduğundan emin olmak gönderenin sorumluluğundadır.
B) Taşımacı, araç ekibine ADR'de öngörüldüğü şekilde yazılı talimatları vermelidir.
C) Dolduran, tankı doldururken doldurulan madde için izin verilebilir doldurma oranını veya izin verilebilir litre başına içeriklerin kütlesini gözlemelidir.
D) Gövdelerin ve donanımlarının bakımının, normal işletme koşullarında, tank konteyner/portatif tankın bir sonraki incelemesine kadar ADR zorunluluklarına uygun şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak, tank konteyner/portatif tank işletmecisinin sorumluluğundadır.
E) ADR, çeşitli taraflara düşen yükümlülükleri münferit şekilde belirleyemez.
12)

UN 1812 maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerin hangileri yanlıştır?

I. Bu maddenin taşınacağı 6HB2 kodlu ambalajın azami net kütlesi 75 kg’dır

II. Bu maddenin taşınacağı 50H kodlu ambalaj içine konan kağıt iç ambalajlar tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

III. Bu maddenin, 30 gr’lık iç ambalajda, azami net miktarı 1 kg olan 1. 200 adet dış ambalajda taşındığı araçta taşıma evrakı bulundurulmalıdır.

IV. Bu madde S10DN kodlu sabit tankta taşınabilir.

V. Bu madde açık araçlarda dökme yük olarak taşınabilir

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II ve IV
D) III, IV ve V
E) III ve V
13)

Bir firma, 300 l UN 1214 maddesini, 500 kg UN 0493 maddesini ve 600 l UN 2826 maddesini karayoluyla alıcı firmaya göndermek istiyor. Bu taşımaya ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Ambalajlanmış bu maddelerin taşınması için en az iki araç gerekir.
II. 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1214 maddesi ile 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 2826 maddesi birlikte ambalajlanabilir.
III. Bu maddelerin taşınmasında firma dış ambalaj olarak 4H2 kodlu ambalajlar kullanabilir.
IV. UN 1214 ile UN 2826 maddelerini birlikte taşıyan aracın iç ve dış kısımları yüklemeden önce muayene edilmelidir.
V. Firmanın elinde bulunan L4CN kodlu, çift bölmeli sabit bir tankla UN 1214 ile UN 2826 maddeleri birlikte sevk edilemez.

A) I, II ve III
B) I ve III
C) II ve IV
D) III, IV ve V
E) Hepsi
14)

Basınçlı kaplar ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. KARBON DİOKSİT maddesinin taşınması için kullanılan basınçlı kaplara, basınç tahliye cihazı takılmasına gerek yoktur.
II. UN 3468 maddesinin taşınmasında, su kapasitesi 140 l ve oluşan azami basıncı 20 MPa olan basınçlı kap kullanılabilir.
III. UN 2988 maddesinin taşınmasında kullanılan basınçlı kaplar, her on yılda bir teste tabi tutulacaktır.
IV. BROM TRİFLORÜR maddesinin taşınacağı basınçlı kabın cidar kalınlığı 5 mm olabilir.
V. SÜLFÜRİL FLORÜR maddesinin taşınacağı alüminyum alaşımlı basınçlı kabın periyodik testleri 15 yılda bir yapılır.

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) II ve V
E) IV ve V
15)

Aşağıdaki hangi taşımaya tehlikeli madde güvenlik danışmanı müsaade eder?

A) UN 0222 maddesinin metal IBC’de taşınmasına
B) UN 1308 PG I maddesi için, brüt kütlesi 80 kg olan kombine ambalajların taşınmasına
C) UN 0236 maddesinin kurşunlu ambalajlarda taşınmasına
D) BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, B.B.B’ye atanan yangın söndürme ajanlarının Bölüm 6.2'nin ilgili gerekliliklerine uygun olarak 450 l su kapasiteli tüplerde taşınmasına
E) İç ambalaj olarak tabla kullanılan UN 0306 maddesinin taşınmasına
16)

Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
I. Taşıma indeksi 0,04 ve dış yüzeyinin herhangi bir noktasında doz oranı 0,004 mSv/h olan UN 2919 maddesini içeren bir ambalajın taşınmasında, taşıma evrakında taşıma indeksi belirtilmelidir.
II. Taşıma indeksi 7 ve ambalajın dış yüzeyindeki doz oranı 0,4 mSv/h olan UN 2908 maddesini taşıyan ambalaj II-Sarı kategorisine tahsis edilecektir.
III. 0,2 kg’dan az UN 3507 maddesini taşıyan ambalajlar adi paket olarak sınıflandırılabilir.
IV. UN 2977 maddesini taşıyan ambalajlar ek zorunluluklara tabidir.
V. UN 2912 maddesini rutin taşıma koşulları altında taşıyan aracın dış yüzeyinde herhangi bir noktada doz oranı 2 mSv/h değerini aşmamalıdır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) III, IV ve V
E) III ve V
17)

UN 1935 maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. 100 ml’lik iç, 25 kg’lık dış ambalaj içinde toplam 500 l taşınan bu madde, sadece PG
II’ye atandığında taşıma evrakı olmadan taşınabilir.
II. PG III’e atanan bu maddenin taşındığı büyük ambalajın kapasitesi 3 m3 ’ü geçemez.
III. Bu madde atanabileceği tüm paketleme grupları için, T14 portatif tank talimatına uygun bir tank ile taşınabilir.
IV. Bu maddeyi taşımış sabit tank, hayvan yemlerinin taşınmasında kullanılabilir.
V. PG III’e atanan bu madde, 31HH2 kodlu ambalajlarla kapalı araçlarda taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) II ve V
18)

IBC’lerde taşınan ve patlayıcı içeriklerinin toplam net kütlesi 2.000 kg olan UN 0241 maddesinin taşıma evrakı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1.1D, 2.000 kg, (B1000C)
B) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1 (1.1D), 2.000 kg, (B1000C)
C) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1.1D, (B2000C), 1.000 kg
D) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1, (1.1D), (B1000C), 2.000 kg
E) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1, 2.000 kg, (B1000C)
19)

Aşağıdaki taşımalardan hangileri ADR kurallarından tamamen muaftır?

I. % 50’den daha fazla magnezyum içermeyen UN 1869 maddesinin ambalajlı olarak taşınması
II. UN 2668 maddesini içermiş, boş ve temizlenmemiş ambalajların herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınarak taşınması
III. ÇİNKO REZİNAT maddesinin iç ambalaj başına 5 kg, dış ambalaj başına 30 kg olacak şekilde 5.000 kg taşınması 
IV. İç ambalaj başına azami net miktarı 20 ml, dış ambalaj başına azami miktarı 1.000 mlolan ambalajlar içerisinde UN 1591 maddesinden bir araç ile 100 adet dış ambalajın taşınması
V. UN 1398 maddesinin kaplanmış halde taşınması

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve V
D) II, III ve IV
E) IV ve V
20)

Aşağıdaki hangi taşımalar için güvenlik planı yapılması gerekmemektedir?
I. Tank ile 2.500 l UN 1755 PG II maddesinin taşınmasında
II. Ambalajlı olarak 3.500 kg METİLSİKLOHEKZANON maddesinin taşınmasında
III. Dökme olarak 3.500 kg UN 2217 maddesinin taşınmasında
IV. Ambalajlı olarak 3.000 kg UN 2923 PG I maddesinin taşınmasında
V. Tank ile 2.900 l UN 3211 PG II taşınmasında

A) I, II ve III
B) I ve III
C) II, IV ve V
D) III ve V
E) Hepsi
21)

Taşıma ünitesinde taşınacak kişisel ve genel koruyucu donanımlarla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 0235 maddesinin taşındığı araçta göz durulama sıvısının bulunması gerekmektedir.
II. UN 1714 maddesinin taşındığı araçta araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesinin taşıma ünitesinde bulunması gerekmektedir.
III. UN 1749 maddesinin taşındığı araçta kanalizasyon örtüsünün bulunması gerekmektedir.
IV. UN 1761 PG III maddesinin taşındığı araçta kürek bulunması gerekmektedir.
V. UN 1866 PG I maddesinin taşındığı araçta göz durulama sıvısının bulunması gerekmektedir.

A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) II, IV ve V
D) III ve V
E) IV ve V
22)

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. UN 3549 kaydı biyolojik araştırma veya sıvı atıklardan kaynaklanan atıklar için kullanılacaktır.
II. Hayvanların veterinerlik tedavileri, insanların tıbbi tedavilerinden veya biyo araştırmalarından kaynaklı atıklar, tıbbi veya klinik atıklardır.
III. ADR’ye göre tanımlanmış olan “Tıbbi veya Klinik atıklar” PG II’ye atanır.
IV. Kategori B bulaşıcı maddelerin atıkları UN 3291'e atanır. V. Bulaşıcı madde tanımına uymayan, genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar, başlık 2.2.62 uyarınca sınıflandırılır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) II, III ve V
E) IV ve V
23)

Aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi ADR’ye uygundur?

A) Ambalajı kurşunlu olan UN 0235 maddesinin taşınması
B) İç ambalaj başına 60 gr UN 0305 maddesinin taşınması
C) Dış ambalajı dokuma plastik olan torbada UN 0081 maddesinin taşınması
D) Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşuluyla, 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1743 maddesi ile UN 2357 maddesinin birlikte ambalajlanarak taşınması
E) Bir taşıma ünitesinde UN 0181 maddesi ile UN 0244 maddesinin taşınması
24)

Karışık yüklemeyle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. UN 0355 maddesi ile UN 0357 maddesi birlikte yüklenebilir.
II. UN 1454 maddesinin, levha takma, ayırma, istifleme ve izin verilen azami yük amaçları bakımından Sınıf 1 kapsamındaki tahripli patlayıcılar olarak muamele görmesi koşuluyla, bu madde UN 0241 maddesiyle birlikte yüklenebilir.
III. UN 0447 maddesi ile UN 3268 maddesi birlikte yüklenebilir.
IV. UN 0237 maddesi ile UN 1678 maddesi birlikte yüklenebilir. V. UN 0342 maddesi ile UN 0348 maddesi birlikte yüklenebilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) III ve V
E) Hepsi
25)

Araçlar için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 2-
I. Belirli tehlikeli malları taşıyan araçlar için onay belgesinde; taşımacının, işletmecinin veya araç sahibinin adı ve iş adresinin bulunmasına gerek yoktur.
II. Alevlenebilir gazların taşınmasını amaçlayan ve toplam kapasitesi 1 m3 'ten fazla olan tüplü gaz tankeri “FL” aracıdır.
III. Ambalajla tehlikeli mal taşımacılığı yapılan (EX/II ve EX/III araçlar hariç) tam veya tamamlanmış araçların yanmalı ısıtıcıların ısı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gereklidir.
IV. "Kapalı araç" yükü korumak için bir branda ile örtülen açık aracı ifade eder. V. AT araçlarında egzoz sistemi için bir zorunluluk belirtilmemiştir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II ve V
D) III, IV ve V
E) Hepsi
26)

UN 2978 maddesinin taşınmasında taşımacı tarafından yürütülmesi gereken işlemler bulunduğunda, gönderen tarafından taşıma belgesine eklenecek beyanla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Isının emniyetli dağılımına yönelik özel istifleme hükümleri de dâhil olmak üzere ambalajın, üst ambalajın veya konteynerin yüklenmesine, istiflenmesine, elleçlenmesine ya da boşaltılmasına ilişkin ilave gereksinimler veya bu tür gereksinimlerin aranmadığını belirten bilgiler içermelidir.
II. Taşımacı veya ilgili makamlar tarafından gerekli görülen dillerde olmalıdır.
III. Taşıma şekli veya aracın tabi olduğu yasaklarla ilgili bilgileri içermelidir.
IV. Gerekli tüm güzergâh talimatlarıyla ilgili bilgileri içermelidir. V. Sevkiyata ilişkin acil durum düzenlemeleriyle ilgili bilgileri içermelidir.

A) I, II ve III
B) II, III ve V
C) III, IV ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
27)

Konsantrasyonu % 90 olan SİKLOHEKZANON PEROKSİT maddesi için aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu madde içindeki su oranı % 7’dir.
II. TİP D, katı maddedir.
III. “Aşındırıcı” ikincil tehlike etiketi gereklidir.
IV. Bu maddeyi içeren ambalajın kütlesi 60 kg olabilir. V. Bu maddeden 3.000 kg taşındığında araçlar gözetim altında olmalıdır.

A) I, II ve V
B) I, III ve IV
C) III ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
28)

Aşağıdaki ambalajların hangisinde taşıma sırasında sıvılaşmaya meyilli maddeler taşınabilir?

A) 1D
B) 5L2
C) 6HG1
D) 51H
E) 3A1
29)

Konsantrasyonu 60 % olan tert-BÜTİL MONOPEROKSİMALEAT maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu madde 27 kg’lık 1B1 kodlu ambalaj ile taşınabilir.
II. Bu maddeyi taşıyan ambalajlara “PATLAYICI” ikincil tehlike etiketi gereklidir.
III. Bir aracın veya büyük konteynerin içinde 5.000 kg’dan fazla bu maddeden bulunuyorsa, yük her biri 5.000 kg'ı aşmayan ve aralarında en az 0,05 m hava boşluğu bulunan sıralara bölünecektir.
IV. UN 3119 maddesi ile birlikte bir taşıma ünitesine yüklenemez. V. Bu maddenin ambalajlı olarak taşınacağı kapalı veya örtülü konteynerler 3 m3 ’ün üzerinde iç hacme sahip olmalıdır.

A) I, II ve III
B) II, III ve V
C) III, IV ve V
D) III ve V
E) Hepsi
30)

İşaretlemelerle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Farklı UN numaralarına tahsis edilmiş lityum pil veya batarya içeren ambalajda, en tehlikeli maddenin UN numarası işaret üzerinde belirtilecektir.
II. Hava menfezlerine sahip tekli ambalajların yön düzeni okları ile işaretlenmesi gerekmemektedir.
III. 2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan çevre için tehlikeli sıvı madde içeren 4 l’lik tek ambalajın çevre için tehlikeli madde işareti ile işaretlenmesi zorunlu değildir.
IV. UN 0005 maddesinin ambalajlarında uygun sevkiyat adının yer alması gerekmemektedir. V. Kütlesel olarak doldurulan UN 3305 maddesinin tekrar doldurulabilir kaplarına, doldurma sırasındaki tertibatlar veya donatılmış aksesuarlarla birlikte azami doldurma kütlesi ve kabın darası veya brüt kütle de işaretlenmelidir.

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
31)

Aşağıdaki patlayıcıların EX/III aracıyla taşınması için en az kaç araç gerekmektedir?

- 30 kg UN 0473 maddesi,

- 18.000 kg UN 0454 maddesi,

- 12.000 kg UN 0462 maddesi,

- 4.000 kg UN 0461 maddesi,

- 1.000 kg boş, temizlenmemiş ambalaj.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
32)

Gövde ve donanımları için öngörülen periyodik muayene süresi geçtiği için muayene yapılmak üzere taşınan ve muayene geçerlilik tarihinden önce UN 3311 maddesini taşımış, boş, temizlenmemiş sökülebilir tankın taşınması için hazırlanan taşıma evrakı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.3.2.4.4'e uygun taşıma
B) UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.3.2.3.7 (b)'YE UYGUN TAŞIMA
C) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E)
D) UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.1.6.10’a uygun taşıma
E) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), Tutma süresi sonu:............... (GG/AA/YYYY)
33)

400 kg UN 1326 maddesini tek seferde taşıyacak araç ADR Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5 belgesi) olmayan bir şoför tarafından kullanılacaktır. Bu taşımada minimum kullanılabilecek toplam ambalaj sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 10 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
B) 400 iç ambalaj, 14 dış ambalaj
C) 12.000 iç ambalaj, 800 dış ambalaj
D) 40 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
E) 14 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
34)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) UN 1714 maddesinin 20 kg’ının ambalajlı olarak bir taşıma ünitesinde taşınması halinde, güvenlik planı hazırlanmalıdır.
B) Boşaltanın güvenlik planı yürürlüğe koyma sorumluluğu yoktur
C) Ambalaj içinde UN 2940 maddesinin taşınmasında güvenlik planı mutlaka hazırlanmalıdır.
D) Güvenlik planı, ilgili tehlikeli malların veya tehlikeli mal tiplerinin kayıtlarını içermelidir.
E) 11HA1 kodlu ambalaj ile toplam 2.500 kg Baryum Siyanür sevk eden işletmenin güvenlik planı hazırlamasına gerek yoktur.
35)

Aşağıdaki taşımalardan hangisi ADR’den muaftır?

A) Taşıma işlemi gerçekleştiren aracın kendisinin çalışması için yakıt tankında 2.500 l LPG bulunması durumunda.
B) Normal taşıma koşullarında sızıntıyı engellemeye yönelik önlemlerinin alınması kaydıyla, perakende satış için ambalajlanmış ve kişisel kullanım amaçlı alevlenebilir sıvıları içeren 60 l’lik 5 adet bidonun bir taşıma ünitesinde taşınması.
C) Araçlarda veya konteynerlerde soğutma veya iklimlendirme amaçlı kullanılmayan, boğucu nitelikteki tehlikeli malların taşınması.
D) Bir geri dönüşüm tesisinden taşınan her biri 1 gram tehlikeli madde içeren 50 kusurlu lambanın bir ambalaj ile taşınması.
E) Spor amaçlı kullanılan toplardaki gazların taşınması.
36)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) UN 3299 maddesinin portatif tanklarda azami dolum oranı 1.03’tür
B) UN 1647 maddesini 100 kg’a kadar taşıyan araçların gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur.
C) UN 2025 PG II maddesinin taşındığı 11G kodlu ambalaj dışarıya toz ve su geçirmez olmalı veya dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılmalıdır.
D) UN 2015 maddesini taşıyan portatif tanklarda, devrilme ya da tanka yabancı madde girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını önleyecek bir tertibat bulunabilir
E) UN 1405 maddesini dökme olarak taşıyan kapalı araçların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları, yüksekliği 25 mm den az olmayan harflerle "WARNING NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ") ibaresiyle işaretlenecektir.
37)

Paketleme Grubu I olan katı bir madde, katılar için yer çekimi ile doldurulmuş, alüminyumdan mamul, 2020 yılının 5 inci ayında üretilmiş, istifleme için tasarlanmamış, kg cinsinden izin verilen azami brüt kütle değeri 900 olan, Türkiye tarafından onay verilmiş, üretici firma sembolü Ankara ve yetkili makamın 0020 seri numarasını verdiği bir IBC ile taşınacaktır. Bu taşımada kullanılan ambalaj ile ilgili işaretleme aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 11N /X/05 20 TR/Ankara 0020/0/900
B) 1B/ X/Ankara 0020/05 2020 TR/900/0
C) 11B/X/05 20 TR/Ankara 0020/0/900
D) 31N/X/05 20 TR/Ankara 0020/0/900
E) 11N/X/05 2020 TR/Ankara 0020/0/900
38)

UN 1723 maddesi ile UN 1053 maddesi karıştırılıp yeni bir madde elde edilmiştir. Bu yeni madde ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Bu maddenin taşınacağı taşıma ünitesinde göz durulama sıvısı bulundurulması zorunlu değildir.
B) Bu madde, 200 ml/m³’e eşit veya daha az bir LC50’ye sahip olması durumunda MEGC’lerde taşınmamalıdır.
C) Bu maddeyi tankla taşıyan araçlar yalnızca A kategorisindeki tünellerden geçiş yapabilir.
D) Bu maddenin herhangi bir miktarda taşınmasında kullanılan araçlar gözetim altında bulundurulmalıdır.
E) Bu maddenin taşındığı kompozit malzemeden yapılmamış tüplerin test periyodu 5 yıldır.
39)

UN 1834, UN 1356 ve UN 1384 maddelerinin ambalajlı olarak taşınmasına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddelerin birlikte yüklendiği araç kapalı veya örtülü olmalıdır.
II. Bu maddelerin birlikte yüklendiği araç sadece “A” kategorindeki tünellerden geçebilir.
III. Bu maddelerin birlikte yüklendiği araç için “Araçların Gözetilmesine İlişkin Zorunluluklar” uygulanmalıdır.
IV. Bu maddelerin taşındığı araç ya da araçlar için ADR Onay Belgesi zorunlu değildir. V. UN 1834 maddesi ile birlikte aynı araca yüklenen diğer maddeler olası bir kontaminasyona karşı muayene edilmelidir.

A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) I, IV ve V
D) II, III ve IV
E) Hepsi
40)

Yazılı talimat aşağıdaki hangi durumlarda zorunlu değildir?
I. 2.000 kg UN 0070 maddesinin, ambalajlı olarak taşınmasında
II. Bir adet plastik varilde, 300 litre UN 2277 maddesinin taşınmasında
III. 2.500 kg UN 3170 PG III maddesinin dökme yük konteyneri ile taşınmasında
IV. Aracın yazılı turuncu plaka ile işaretlenmesi gereken taşımalarda. V. UN 2874 maddesinin taşınmasında kullanılmış boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınmasında

A) I ve II
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve V
E) I, IV ve V
41)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Ambalaj içinde UN 1967 maddesinin taşındığı araçta, göz durulama sıvısı bulundurulması zorunludur.
II. Ambalaj içinde UN 1975 maddesi taşınan bir araçta, kanalizasyon örtüsü bulundurulması zorunludur.
III. Ambalajlı olarak UN 1163 maddesinden 15 kg ve UN 1170 PG II maddesinden 100 kg taşıyan araçta acil durum maskesi zorunludur.
IV. UN 1238 maddesinin taşındığı tankerde araç ekibinin her bir üyesi için acil durum maskesi bulundurulması zorunludur. V. 500 l UN 1793 maddesini 10 l’lik iç ambalaj ve brüt kütlesi 30 kg’lık dış ambalajlarda taşıyan araçta toplama kabı bulundurulması zorunludur.

A) I, II ve V
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) III, IV ve V
E) I, IV ve V
42)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. PG II olan katılar için IBC’lerin kapasitesi en fazla 3 m3 ’tür.
II. PG I’e ait katılar için 11A kodlu ambalajların kapasitesi en fazla 1,5 m3’tür.
III. PG I olan katı maddeler için 11H2 kodlu ambalajların kapasitesi en fazla 3 m3 ’tür.
IV. Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılacak konteynerin iç hacmi 1 m3 ’ten düşük olabilir. V. Büyük kurtarma ambalajları 3 m3’ten küçük hacme sahiptir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
Başka Sınava Geç