08 Şubat 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 44 Soru
Süre: 66 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?

A) Akreditif
B) Vesaik Mukabili
C) Mal Mukabili
D) Kiralama
2)

Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisidir?

A) Tanımlama aşaması
B) Gelişme aşaması
C) Üst seviye aşaması
D) Hepsi
3)

 Aşağıdakilerden hangisi "Tedarikçiler ile şirket arasında gerçekleşen rota seçimi, taşıma, araç- kargo takibi, vb. lojistik faaliyetlerdir" ifadesinin karşılığıdır?

A) Tersine lojistik
B) Giden lojistik
C) Gelen lojistik
D) Üçüncü taraf lojistik
4)

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

A) Eklem çevresinin şişmesi
B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğu
C) Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
D) Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması
5)

Bir taşıma sözleşmesinde hapis hakkının kullanılması konusunda düzenleme olmadığını düşünün bu durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Taşıyıcının hapis hakkı kanuni bir haktır. Sözleşmede yazmasa da kullanılabilir.
B) Uluslar arası taşımada kullanılabilir, ulusal taşımada kullanılamaz.
C) Sözleşmede yazılı değilse hiçbir şekil de kullanılamaz.
D) Ulusal taşımada kullanılabilir, uluslararası taşımada kullanılamaz
6)

Herkese karşı değil de belli şahıslara karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?

A) Mutlak Hakla
B) Nisbi Haklar
C) Mülkiyet Hakkı
D) Oturma Hakkı
7)

B1 ve/veya D1 yetki belgesi alanlar, yetki belgesinin verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde firmalarına ait sürekli faal olacak bir internet sitesi kurmak, bu sitelere erişim adresini Bakanlığa bildirmek, kurulacak sitede geçerli hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube ve acente ile kendilerine ait iletişim ve benzeri bilgilere yer vermekle yükümlüdürler?

A) 15
B) 30
C) 60
D) 90
8)

Aşağıdakilerden hangisi “geçerli” fesih nedeni olamaz?

A) İşyerinin kapanması
B) İşçinin verimsiz çalışması
C) İşçinin yerine yeni bir işçinin işe alınması
D) İşverenin teknolojik düzenlemeler nedeniyle daha az işçiye ihtiyaç duyması
9)

AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
10)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

A) 6 saat
B) 9 saat
C) 10 saat
D) 11 saat
11)

Müşteri ilişkileri Yönetimi'nde müşteri temasları hangi sıraya göre yapılmalıdır?

A) Tanımla-gruplandır-temas kur-kişiselleştir
B) Gruplandır-kişiselleştir-temas kur-tanımla
C) Kişiselleştir-temas kur- gruplandır-tanımla
D) Tanımla-kişiselleştir-gruplandır-temas kur
12)

Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunması için teminat olarak kabul edilmez?

A) Kefalet
B) Hisse senetleri
C) Hazine tahvil ve bonoları
D) Süresiz banka teminat mektupları
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen sorumludur.
B) Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
C) Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur.
D) Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
14)

Depolama süreçlerinde kullanılan araçlar, sistemler ile sabit ve değişken maliyetlerin toplamına ne ad verilir ?

A) Envanter bulundurma maliyetleri
B) Birim miktar maliyetleri
C) Taşıma maliyetleri
D) Depolama maliyetleri
15)

Petrol ürünleri, su kaynaklarına nasıl zarar verirler?

A) Sudan hafif oldukları için, su yüzeyinde kalırlar ve herhangi bir zararları olmaz.
B) Sular kullanılmaya başlanıldığında musluklarda bir zarar olabilir.
C) Su ile birlikte akar ve tehlike oluşturmazlar.
D) Suyun, biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısını değiştirirler ve içilmez hale getirirler.
16)

Tehlikeli madde taşıyan araçlar ile özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi ile karayoluna çıkan araçların (belgelerinde aksine bir hüküm yoksa) hız sınırları aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda

A) 30 km. 50 km. 70 km.
B) 40 km. 60 km. 70 km.
C) 20 km. 40 km. 50 km.
D) 30 km. 50 km. 80 km.
17)

Aşağıdakilerden hangisi temel mali tablodur?

A) Satışların Maliyeti Tablosu
B) Kar Dağıtım Tablosu
C) Gelir Tablosu
D) Nakit Akım Tablosu
18)

Aşağıdakilerden hangisi Mobil izleme sisteminin faydalarından biri değildir?

A) Tüm araçların kullanım şeklinin sıkı denetim altında tutulmasını (işe başlama, bitirme zamanları ve yerleri, duraklamalar, molalar, rölantide çalışma süresi, vb.),
B) Gidilecek güzergâhı belirler.
C) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar,
D) Hız ve benzeri kontroller sayesinde benzin tüketimini azaltır, sürücünün güvenliğini arttırır, kaza ve benzeri nedenlerle maddi kayıpları ve işgücü kayıplarını önler.
19)

Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden değildir?

A) Vergi ödemek
B) Devletleştirme
C) Dilekçe hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı
20)

Stokların, alacakların ve nakitlerin en üst düzeyde tutulduğu çalışma sermayesi politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Riskli
B) Durağan
C) İhtiyatlı
D) Atılgan
21)

Aynı firmada benzer işleri yapan çalışanlardan oluşan, belirli aralıklarla gönüllü olarak toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan ve çözen küçük çalışma gruplarına ne denir?

A) Kalite yönetimi
B) Kalite çemberleri
C) Çalışma takımları
D) Firma destek ekipleri
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L1 yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli en az kaç m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır?

A) 500
B) 1000
C) 1500
D) 2000
23)

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenmez?

A) Bireylerin temel hak ve özgürlükleri
B) Devletin nitelikleri
C) Hangi fiillerin suç teşkil ettiği
D) Devlet organlarının görev ve yetkileri
24)

Hangi müşteri şikayeti firma açısından diğerlerinden daha ciddi sorunlar yaratır?

A) Kullanım hatasından kaynaklanan şikayetler
B) Satış sözleşmesinden kaynaklanan şikayetler
C) Ürün ve hizmetin yetersizliğinden kaynaklanan şikayetler
D) Satış elemanlarının hatalarından kaynaklanan şikayetler
25)

"Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir" tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygunluk kalitesi
B) Tasarım kalitesi
C) Üretim kalitesi
D) Toplam kalite yönetimi
26)

Pazar araştırması ve lojistik hizmet tasarımının yapılandırılmasında aşağıdakilerden hangisi temel unsur değildir.

A) Sektör analizi
B) Rekabet analizi
C) Lojistik ihtiyaçların belirlenmesi
D) Enflasyon oranı
27)

Toplam Kalite Yönetimine göre, düzeltilmesi istenen maliyetleri oluşturan hataların sebeplerini ve toplam maliyetler içindeki payını belirlemek için bu hataların probleme olan katkılarının derecesine göre sıralandığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oran analizi
B) Trend analizi
C) Pareto analizi
D) Mamül analizi
28)

Bir işletmede, pozisyonları önceden tanımlanmış ve değerleri belirlenmiş derecelere yerleştirilmesini sağlayan iş değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş sınıflandırma
B) İkili kıyaslama
C) İş sıralaması
D) Dahili kıyaslama
29)

Yerel veya uluslararası bir nakliyecinin eşya taşıma ile ilgili mal sahiplerine ve / veya diğer taşımacılara karşı sigortaladığı menfaati ve poliçenin tipi aşağıdakileıden hangisidir?

A) Eşyadaki hasarlar, direkt
B) Eşyadaki kayıplar, dolaylı
C) Navlıın ödemeleri, aktif
D) Yasal sorumluluklar, pasif
30)

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, tam ve dar mükellef ayrımı aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

A) Kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye`de bulunup bulunmadığına göre.
B) Türkiye`de kaldığı süreye göre.
C) İkametgâhlarına göre.
D) Sermayenin büyüklüğüne göre.
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıtlar kaydedilir
B) Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılı esas alınarak hesaplanır
C) Römork ve yarı römorklar 20 yaşından büyük olamaz
D) İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi zorunlu değildir
32)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre düzenlenmiş olan dört ay geçerli ücret tarifesi bu sürenin bitiminden itibaren kaç gün içinde yenilenmez ise aynen uzar ve geçerli olur?

A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
33)

Aşağıdakilerden hangisi çalışanları motive edecek araçlardan birisi değildir?

A) Takdir ve ödüllendirme
B) Zaman baskısı
C) Çalışma yaşamının kalitesi
D) Yetki ve sorumluluk devri
34)

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi değildir?

A) Police
B) Bono
C) Cek
D) Noter senedi
35)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebidir?

A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B) Taşıt giremez işareti bulunan yola girmek
C) Araçlara taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
36)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdaki şıklardan hangisi nitelikli hallerdendir?

A) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
B) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi.
C) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi.
D) Hepsi
37)

Aşağıdaki şıklardan hangisi işletmenin düzenlediği dönem sonu bilançosunda yer almaz?

A) Gelir Tahakkukları
B) Gelecek Aylara Ait Giderler
C) İştiraklerden Temettü Gelirleri
D) Gider Tahakkukları
38)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?

A) 8
B) 12
C) 19
D) Yaş şartı aranmaz
39)

Lojistik işletmelerinin tedarikçilerden gelen eşyaları tam zamanında üretim ortamına dahil etmesine ne ad verilir?

A) Ürün birleştirme
B) Konsolidasyon
C) Dağıtım
D) Üretim destekleme
40)

Aşağıdaki şıklardan hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)’nin stratejilerinden değildir?

A) Terk etmiş müşterinin yeniden kazanılması,
B) Reklam ve tanıtım bütçesinden tasarruf ,
C) Müşteri sadakati yaratma,
D) Çapraz satış yapma,
41)

Aşağıdaki kayıp, hasar veya gecikmeden hangisinde taşımacı sorumlu tutulur?

A) Eğer kayıp, hasar veya gecikme istek sahibinin hatası veya ihmalinden kaynaklanıyorsa
B) Eğer kayıp, hasar veya gecikme taşımacının hatasından değil de, istek sahibinin verdiği talimattan kaynaklanıyorsa
C) Eğer kayıp, hasar veya gecikme yüke has bir kusurdan kaynaklanıyorsa
D) Eğer kayıp, hasar veya gecikme taşımacının kullandığı taşıta has bir kusurdan kaynaklanıyorsa
42)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C2 türü yetki belgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) C2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük olamaz.
B) C2 yetki belgesi için asgari kapasite 10 araç ve 400 ton dur
C) C2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.
D) C2 yetki belgesi için sözleşmeli taşıt kullanım oranı hesabında kamyonetler dikkate alınmaz.
43)

Aşağıdakilerden hangisi risk faktörünü dikkate alan yöntemlerden değildir?

A) Belirlilik eşitliği
B) Olasılık dağılımı
C) Karar ağacı
D) Geri ödeme süresi
44)

CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden değildir ?

A) Kullanılmasında anlaşmaya varılmış ve sevk mektubunda açıkça belirtilmiş olduğu üzere, madeni levha ile kaplanmamış açık taşıtlar kullanılması.
B) Yükün gönderici, alıcı veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından alınması, taşınması, yüklenmesi, yığılması veya boşaltılması
C) Yükün özelliği gereği buna uygun olarak yapılmış ve kullanılmasında anlaşmaya varılmış taşıtla yapılan taşıma.
D) Canlı hayvan nakli.
Başka Sınava Geç