08 Temmuz 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 31 Soru
Süre: 46.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Bildirimsiz fesihte gösterilen durumun kanıtlanamaması ya da gerçek olmaması durumunda feshin hukukî durumu nedir?

A) Geçerli olabilmesi karşı tarafın iznine bağlıdır.
B) Feshin haksız olması
C) Geçerli olmakla birlikte usulsüz fesihtir
D) Geçerli olmakla birlikte haksız fesih sayılır
2)

Karayolu taşımacılığında parsiyel yüklemenin fiyatlandırılmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi önemli değildir?

A) Yükleme Sıklığı
B) Paketleme Şekli
C) Dönüş yükünün olması
D) Teslim Şekli
3)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, ne zaman Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler?

A) 15 gün içinde
B) 30 gün içinde
C) 60 gün içinde
D) Değişikliğin meydana geldiği tarihte
4)

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun asli kaynakları arasında yer almaz?

A) Kanunlar
B) Tüzükler
C) Yönetmelikler
D) Mahkeme kararları
5)

Yerel veya uluslararası bir nakliyecinin eşya taşıma ile ilgili mal sahiplerine ve / veya diğer taşımacılara karşı sigortaladığı menfaati ve poliçenin tipi aşağıdakileıden hangisidir?

A) Eşyadaki hasarlar, direkt
B) Eşyadaki kayıplar, dolaylı
C) Navlıın ödemeleri, aktif
D) Yasal sorumluluklar, pasif
6)

Lojistik maliyetlerin faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımıyla ele alınması durumunda, maliyetlerin belirlenmesi sürecünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Lojistik kaynakların belirlenmesi
B) Lojistik faaliyet havuzlarının belirlenmesi
C) Lojistik faaliyet ölçütlerinin belirlenmesi
D) Lojistik kar hedefleri belirlenir
7)

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

A) Taşıma hattı
B) Güzergah
C) istiap haddi
D) Düzenli sefer
8)

Hakkın senede bağlı olduğu, senetsiz devredilemediği gibi üçüncü kişilere karşı da ileri sürülemediği senetlere ne ad verilir?

A) Adi senet
B) Resmi senet
C) Kıymetli evrak
D) Teşhis ve ibraz senetleri
9)

Aşağıdaki şıklardan hangisi özel hukuk dalıdır?

A) Ceza Hukuku
B) Mali Hukuk
C) Ticaret Hukuku
D) İdare Hukuku
10)

Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında değildir

A) Karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılığı.
B) Yabancı plakalı taşıtlarla Türkiye sınırları içerisindeki karayolları üzerinden yapılan uluslararası taşımalar.
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşımalar.
D) Tehlikeli maddeleri gönderenler ve bu maddelerin alıcıları.
11)

Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?

A) Akreditif
B) Vesaik Mukabili
C) Mal Mukabili
D) Kiralama
12)

Bir yılda üretilen ortalama ürün sayısının direkt personel sayısına oranı olarak belirlenen oran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verimlilik oranı,
B) Etkinlik oranı,
C) Üretim oranı
D) Geri dönüşüm oranı
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
14)

ADR' ye göre yanıcı sıvı maddeler hangi tehlike sınıfında yer alır?

A) Sınıf.1
B) sınıf.2
C) sınıf.3
D) sınıf.4
15)

Sigortacı, zarar gören kişilerin kaza ve zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitleri içinde kalan miktarları hak sahiplerine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 7
B) 8
C) 15
D) 30
16)

Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi ölçülemeyen sorunlardan birisi değildir?

A) Müşteri tatminsizliği
B) Üretim hataları
C) Pazar kaybı
D) Şirketin imajının zedelenmesi
17)

Dingil ve dingil grubu azami ağırlıklarını aşmamak kaydıyla; azami yüklü araç ağırlıkları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A) İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda 18 ton’dur
B) Üç dingilli motorlu araçlarda 25 ton’dur.
C) Dört dingilli motorlu araçlarda 32 ton’dur.
D) Beş dingilli motorlu araçlarda 44 ton’dur.
18)

Aşağıdakilerden hangisi "müşteriyi tutma” aşamalarından biri değildir?

A) Farkına varma
B) Değerlendirme
C) Denetleme
D) Faaliyetler
19)

Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde ticari kazancın indirilmesinde gider olarak kabul edilmez?

A) Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanlar.
B) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.
C) İşle ilgili olmak koşulu ile bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni, resim ve harçlar.
D) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler.
20)

Sorumluluk sigortası tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

A) 2 yıl
B) 3 yıl
C) 4 yıl
D) 5 yıl
21)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, terminaller en az kaç m2 alan üzerinde kurulur?

A) 500
B) 1000
C) 2000
D) 3000
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanl ıştır?

A) Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıtlar kaydedilmez.
B) Taşıtlarda,taşıt kartı fotokopisinin bulunması zorunludur
C) Römorklarda yaş şartı aranmaz.
D) İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir.
23)

Asagidaki stok problemlerinden hangisi mevsimsel dalgalanmalar ile sonucu stok duzeyini etkiler ?

A) Talebin yapisi
B) Mal cesidi
C) Donem sayisi
D) Bekleme suresi
24)

Aşağıdaki kusurlardan hangisinde taşıyanın sorumluluğu bulunmaz?

A) Taşımayı yapmak için kullandığı taşıttan kaynaklanan kusur
B) Taşıtı kiraladığı kişinin veya vekilinin kusuru
C) Çalışanlarının hata ve ihmallerinden kaynaklanan kusur
D) Eşyanın niteliğinden kaynaklanan kusur
25)

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi eğitiminin işlevlerinden değildir?

A) Kalite politikası ve hedeflerini rakiplere sızdırmamak
B) Değişime karşı olan direnci kırmak
C) Örgüt kültürü ve iklimini oluşturmak
D) Takım çalışması yeterliliğini arttırmak
26)

işinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen yalnızca işin çeşidini ve süresini gösteren belgeye ne ad verilir?

A) İbraname
B) Çalışma belgesi
C) Bonservis
D) Bordro
27)

Aşağıdakilerden hangisi vergileme sürecinin aşamalarından değildir?

A) Yoklama
B) İnceleme
C) Bilgi Toplama
D) Tahsilat
28)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak kaç aydan fazla ara veremezler?

A) Böyle bir süre yoktur
B) 6
C) 12
D) 18
29)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıtlar kaydedilebilir.
B) Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılından sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
C) Römorklarda yaş şartı aranmaz.
D) İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir.
30)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
B) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
C) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.
31)

Sigorta şirketleri sorumluluk sigortası kapsamında bulunan hasarlara ilişkin evrakları teslim aldıktan sonra hasar bedelini en geç ne kadar zamanda ödemek zorundadır?

A) En geç 3 iş günü içinde
B) En geç 8 iş günü içinde
C) En geç 1 ay içinde
D) En geç 3 ay içinde
Başka Sınava Geç