08 Temmuz 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 45 Soru
Süre: 67.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

A) Yolcu durumuna göre sefer düzenlenir
B) ) Belli bir ücret tarifesi yoktur
C) Belli bir zaman tarifesi yoktur.
D) Hepsi
2)

Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

A) Kendine güvenmeyen
B) Kendine güvenen
C) Kuralcı
D) Ben-başkası ayrımı yapan bencil insanlar
3)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A2-B1
B) B2-D3
C) B3-D3
D) B1-B3
4)

Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

A) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
B) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır
C) Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D) Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
5)

“Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına
6)

Meslek, sanat ve görevlerinin verdiği kolaylıktan yararlanmak suretiyle Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda suç sayılan fiilleri kendi namına işleyenler hakkında aşağıdaki ceza türlerinden hangisi uygulanır?

A) Hiçbiri
B) Ağır para cezası
C) Ağır para cezası ile hürriyeti bağlayıcı ceza
D) Yurtdışına çıkış yasağı ile para cezası
7)

Uydudan yapılacak araç takip yöntemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

A) Araçtaki yükün ağırlığı
B) Aracın nerede olduğu
C) Aracın takribi hızı
D) Durma- dinlenme süreleri
8)

Tarifeli yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A) 10
B) 20
C) 30
D) Özel indirim uygulanamaz
9)

Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

A) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
B) O şehrin nüfusunu
C) O şehrin km olarak genişliğini
D) Ölçek oranını
10)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerdendir?

A) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi.
B) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi.
C) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi.
D) Hepsi
11)

“Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler………. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra……… hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 7 gün – 2 günlük
B) 10 gün – 2 günlük
C) 12 gün – 1 günlük
D) 12 gün – 2 günlük
12)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar?

A) İki
B) üç
C) beş
D) on
13)

Haritanın üst kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A) Güney
B) Doğu
C) Kuzey
D) Batı
14)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma mesafesi
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
16)

Karayolu Taşıma Kanununa göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 5 iş günü içinde
B) 8 iş günü içinde
C) 10 iş günü içinde
D) 30 iş günü içinde
17)

Karayolu Taşıma Kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarifeli
B) Arızi
C) Mekik
D) Servis
18)

Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?

A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
B) Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
C) Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorunludur?

A) Mali Sorumluluk Sigortası
B) Kasko Sigortası
C) CMR Sigortası
D) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
20)

Aşağıdakilerden hangileri marş sisteminin önemli parçalarından birisidir?

A) Alternatör
B) Volan dişlisi
C) Konjektör (regülatör)
D) Vantilatör kayışı
21)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir
22)

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi sürücü dahil 9 kişiyi geçen araç sürücüleri birbirini takip eden iki hafta da en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A) 54 Saat
B) 90 Saat
C) 108 Saat
D) 126 Saat
23)

Uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler en fazla kaç yaşında olabilir?

A) 10
B) 8
C) 5
D) 3
24)

Birden fazla gidiş ve dönüş seferinde, aynı kalkış yerinden aynı varış yerine önceden gruplandırılmış yolcuların taşınmasına ne ad verilir?

A) Taşıma seferi
B) Düzenli sefer
C) Arızi sefer
D) Mekik sefer
25)

“Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 7 gün – 2 günlük
B) 10 gün – 2 günlük
C) 12 gün – 1 günlük
D) 12 gün – 2 günlük
26)

Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Yan yatış pozisyonuna alınır.
B) Sırt üstü yatırılarak baş yükseltilir.
C) Sırt üstü yatırılarak ayaklar yükseğe kaldırılır.
D) Yüz üstü yatırılarak karnın alt kısmı yükseltilir.
27)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ünvan ve/veya kısa ünvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması şarttır.
B) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, taşıma esasında taşıtın çalışma düzenini olumsuz bir şekilde etkilemeyecek, çalışır vaziyette haberleşme cihazı bulundurulması zorunludur.
C) Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her on koltuk için en az bir adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
D) Yetki belgesi sahipleri altışar aylık süreyle yılda bir kez sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı 100 ve üzerinde olan sürücülerin eğitilmesi hususunda ve kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.
28)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
29)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı kaç kilometredir?

A) 50
B) 80
C) 90
D) 100
30)

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne isim verilir?

A) Beceri testleri
B) Psikoteknik testler
C) Reaksiyon ölçüm testleri
D) Uyum testleri
31)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır.
B) Yeri ve zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ilgili mevzuatta tespit edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir.
C) Yolcu taşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
D) Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
32)

Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir?

A) Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLG
B) Depo Bilgi Sistemleri
C) Araç Takip Bilgi Sistemleri
D) Barkod Uygulamaları
33)

Sürücüler, iki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerin hangisini yapmak zorundadır?

A) Hızını azaltarak yoluna devam eder
B) Selektör yaparak gelen aracı uyarır
C) Karşıdan gelenin durmasını bekler
D) Aracını sağ kenara yanaştırır, gerektiğinde sağa yanaşıp durur
34)

AETR Sözleşmesine göre, dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde geçirilecekse kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A) 24 Saat
B) 30 Saat
C) 36 Saat
D) 48 Saat
35)

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

A) Geçmişten ders almak
B) Dinleyebilme yeteneği
C) Hızlı yargılarda bulunmak
D) Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
36)

Aşağıdakilerden hangisi “sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri” değildir?

A) Motivasyon
B) Rotasyon
C) Stres
D) Depresyon
37)

B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) 20
38)

Hangi araç takip sisteminde bilgiler araçtaki cihaza kayıt yapılır, araç merkeze gelince bilgiler alınır ve daha sonra harita üzerinde gidilen yerler görülür?

A) Hibrit sistem
B) Kara kutu sistemler
C) Uydu tabanlı sistemler
D) Gsm tabanlı sistemler
39)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

A) Taşıma hattı
B) Güzergah
C) İstiap haddi
D) Düzenli sefer
40)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı v.b.tehlikeli nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj bölümünde taşınabilir.
B) Yetki belgesi sahipleri. Umumi Hıfzısıhha Kanununda öngörülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun faaliyette bulunmaktan sorumludurlar.
C) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
D) Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz.
41)

Yağmurlu hava şartları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Görüş kısıtlanır, göz çabuk yorulur.
B) Yollar kayganlaşır.
C) Lastiklerin tutunma özelliği azalır.
D) Fren mesafesi kısalır.
42)

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?

A) Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar,
B) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları.
C) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar.
D) Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları.
43)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A) Öndeki aracı geçmek
B) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
C) Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçla karayoluna çıkmak
44)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile hem uluslararası hem de yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) B1
B) B2
C) D2
D) B3
45)

Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A) Koma pozisyonu
B) Rentek manevrası
C) Heimlich manevrası
D) Şok pozisyonu
Başka Sınava Geç