08 Temmuz 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 25 Soru
Süre: 37.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

UN 2781 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde PG I’e atandığında 13H1 kodlu ambalajda taşınamaz.
II. UN 2781 PG I maddesinin yetkili makamların izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim yerlerinde yüklenmesi ve boşaltılması yasaktır.
III. Bu madde tüm paketleme gruplarına atandığında asgari test basıncı 4 bar olan portatif tankta taşınabilir.
IV. UN 2781 PG I maddesi, 4.000 kg’ı ambalajlı olarak taşındığında, araç gözetim zorunluluklarına tabidir.
V. Bu madde sıvı (eriyik) halde de sabit tanklarda taşınabilir.

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) Hepsi
2)

ADR ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. "Tabla" (Sınıf 1) iç, ara veya dış ambalaja yerleştirilen ve ambalaja sıkıca geçmiş hâldeki, metal, plastik, mukavva veya başka bir uygun maddeden mamul bir tabakayı ifade eder.
II. Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit (H2O2 ) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,3'ten fazla ise, bu maddeler taşıma için kabul edilmemelidir.
III. TRİKLOROSİLAN alevlenebilir aşındırıcı zehirli bir maddedir.
IV. Asfiksant özelliği olduğu bilinen bir maddenin taşınması için ambalaj üzerinde 2.2 etiketi olmalıdır. V. Emici bir malzemeye kan damlatılarak elde edilmiş, kurumuş kan lekeleri ADR’ye tabidir.

A) I, II ve IV
B) I, III ve V
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) v
3)

ADR’ye göre tarafların yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Boş, temizlenmemiş tankların kapalı olduklarından ve doluymuş gibi sızdırmaz olduğundan emin olmak gönderenin sorumluluğundadır.
B) Taşımacı, araç ekibine ADR'de öngörüldüğü şekilde yazılı talimatları vermelidir.
C) Dolduran, tankı doldururken doldurulan madde için izin verilebilir doldurma oranını veya izin verilebilir litre başına içeriklerin kütlesini gözlemelidir.
D) Gövdelerin ve donanımlarının bakımının, normal işletme koşullarında, tank konteyner/portatif tankın bir sonraki incelemesine kadar ADR zorunluluklarına uygun şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak, tank konteyner/portatif tank işletmecisinin sorumluluğundadır.
E) ADR, çeşitli taraflara düşen yükümlülükleri münferit şekilde belirleyemez.
4)

Tehlike ikaz levhası takılması ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
I. UN 2931 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajlardan 1.000 kg’ının bir araç ile taşınmasında, aracın her iki yanı ve arkasına Sınıf 6.1’e ait tehlike ikaz levhaları takılmalıdır.
II. UN 1826 PG II maddesini taşımış, boş, temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış birtank konteynerin taşınmasında, tank- konteynerin her iki yanına ve her bir ucuna Sınıf 8’e ait tehlike ikaz levhası takılması yeterlidir.
III. UN 0364 ile UN 0332 maddeleri aynı araçta yetkili makam tarafından onay alarak birbirinden ayrı bölmelerde taşındığında, söz konusu aracın her iki yanına ve arka tarafına Alt Grup 1.1 tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
IV. UN 1794 maddesi dökme olarak taşındığında, araca tehlike ikaz levhası takılmasına gerek yoktur.
V. UN 3336 PG III maddesi ambalajlı olarak araçla taşındığında, araca tehlike ikaz levhası takılmasına gerek yoktur.

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
5)

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşuluyla 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1302 maddesi aşağıdakilerden hangileri ile birlikte ambalajlanabilir?

I. 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1250 maddesiyle

II. 6 kg’lık iç ambalajlarda bulunan UN 1451 maddesiyle

III. 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1605 maddesiyle

IV. % 5 oranında serbest asit içeren 5 kg’lık iç ambalajlarda bulunan kurşun sülfatla

V. 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1305 maddesiyle

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve V
D) III ve IV
E) IV ve V
6)

Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
I. Taşıma indeksi 0,04 ve dış yüzeyinin herhangi bir noktasında doz oranı 0,004 mSv/h olan UN 2919 maddesini içeren bir ambalajın taşınmasında, taşıma evrakında taşıma indeksi belirtilmelidir.
II. Taşıma indeksi 7 ve ambalajın dış yüzeyindeki doz oranı 0,4 mSv/h olan UN 2908 maddesini taşıyan ambalaj II-Sarı kategorisine tahsis edilecektir.
III. 0,2 kg’dan az UN 3507 maddesini taşıyan ambalajlar adi paket olarak sınıflandırılabilir.
IV. UN 2977 maddesini taşıyan ambalajlar ek zorunluluklara tabidir.
V. UN 2912 maddesini rutin taşıma koşulları altında taşıyan aracın dış yüzeyinde herhangi bir noktada doz oranı 2 mSv/h değerini aşmamalıdır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) III, IV ve V
E) III ve V
7)

Paketleme talimatı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Katı UN 3373 maddesinin taşındığı ana kaplar toz geçirmez olacaktır.

II. Aksi belirtilmedikçe UN 2809 maddesinin taşındığı basınçlı kabın asgari test basıncı 0,6 MPa olmalıdır.

III. UN 0160 maddesinin taşınmasında 1B2 kodlu dış ambalaj kullanıldığında iç ambalaj kullanılmayabilir.

IV. UN 1347 maddesi, ambalaj başına 15 kg’dan fazla taşınmamalıdır.

V. UN 2956 maddesinin taşınmasında 1G kodlu dış ambalaj kullanıldığında, bu ambalajın azami net kütlesi 25 kg olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) II ve V
E) Hepsi
8)

UN 1935 maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. 100 ml’lik iç, 25 kg’lık dış ambalaj içinde toplam 500 l taşınan bu madde, sadece PG
II’ye atandığında taşıma evrakı olmadan taşınabilir.
II. PG III’e atanan bu maddenin taşındığı büyük ambalajın kapasitesi 3 m3 ’ü geçemez.
III. Bu madde atanabileceği tüm paketleme grupları için, T14 portatif tank talimatına uygun bir tank ile taşınabilir.
IV. Bu maddeyi taşımış sabit tank, hayvan yemlerinin taşınmasında kullanılabilir.
V. PG III’e atanan bu madde, 31HH2 kodlu ambalajlarla kapalı araçlarda taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) II ve V
9)

Aşağıdaki maddelerden hangileri sadece tüplü gaz tankerlerinde veya elemanları haznelerden oluşan MEGC'lerde taşınabilir?

I. UN 1070

II. UN 1067

III. UN 1081

IV. UN 1076

V. UN 1005

A) I ve III
B) I, IV ve V
C) II ve III
D) II ve IV
E) Hepsi
10)

NİTROGLİSERİN ÇÖZELTİSİ ALKOLDE (% 1’den az nitrogliserin ile) maddesinin 350 kg’ı, 1 l’lik iç ambalaj ve brüt kütlesi 25 kg olan dış ambalajlarda taşınmak istenmektedir. Bu madde aşağıda verilen hangi madde/maddeler ile birlikte aynı araçta taşınabilir?

I. UN 0161

II. UN 0356

III. UN 0337

IV. UN 0447

V. UN 0499

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, III ve V
D) III ve IV
E) Hiçbiri
11)

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. UN 3549 kaydı biyolojik araştırma veya sıvı atıklardan kaynaklanan atıklar için kullanılacaktır.
II. Hayvanların veterinerlik tedavileri, insanların tıbbi tedavilerinden veya biyo araştırmalarından kaynaklı atıklar, tıbbi veya klinik atıklardır.
III. ADR’ye göre tanımlanmış olan “Tıbbi veya Klinik atıklar” PG II’ye atanır.
IV. Kategori B bulaşıcı maddelerin atıkları UN 3291'e atanır. V. Bulaşıcı madde tanımına uymayan, genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar, başlık 2.2.62 uyarınca sınıflandırılır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) II, III ve V
E) IV ve V
12)

Muafiyetsiz ve münhasır kullanım kapsamında olmadan ambalajlı olarak Sınıf 7 maddesinin taşınmasına yönelik aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plaka takılır.
II. Brüt kütlesi 50 kg'dan az olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmesi gerekir.
III. Aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli yüzey alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları her kenarından 50 mm'ye kadar küçültülebilir.
IV. Adi paketler hariç olmak üzere, aracın her iki yanına ve arkasına taşıdığı yükün tehlike ikaz levhası takılır. V. Adi paketler ve küçük konteynerleri taşıyan araçlar veya konteynerler hariç olmak üzere, Sınıf 7 için, birincil risk levhası Model No. 7D'ye uygun olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
13)

Aşağıdaki taşımaların hangileri için ADR şartlarına göre test edilmiş ambalaj kullanılması gerekmez?
I. UN 0131 maddesi, 20 kilogramlık mukavva kutularda toplam 5.000 kilogram taşındığında.
II. UN 1201 PG III maddesi, 10 litrelik iç ambalajlarda toplam 1.000 litre taşındığında.
III. UN 1262 maddesi, 1 litrelik iç ambalajlar ile 25 kilogramlık kombine ambalajlar halinde toplam 5.000 kilogram taşındığında.
IV. 4 litrelik iç ve 20 kilogramlık dış ambalajlarda 15.000 kilogram UN 1274 PG III maddesi taşındığında. V. UN 1272 maddesi, 50 mililitrelik iç ambalaj ile 1.000 mililitrelik dış ambalaj halinde toplam 500 kilogram taşındığında.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) III ve IV
E) III, IV ve V
14)

2-DİAZO-1-NAFTOL-4-SÜLFONİL KLORÜR maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. Bu madde kütlesi 50 kg olan 1A1 kodlu ambalajlarla taşınabilir.
II. Bu madde 100 g’lık iç ambalajlarda, toplam brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda taşındığında araçta yazılı talimat bulundurulması gerekmemektedir.
III. Bu madde UN 3223 maddesi ile beraber ambalajlanabilir.
IV. Bu maddenin 15.000 kg’ının ambalajlı olarak taşınması halinde, yük her biri 5.000 kg'ı aşmayan ve aralarında en az 0,05 m hava boşluğu bulunan sıralara bölünecektir. V. Bu maddenin 2.000 kg’ının taşındığı araç, Bölüm 8.4’ün zorunluluklarına tabidir.

A) I, II ve III
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) II, IV ve V
E) IV ve V
15)

5 kg UN 0290 maddesi ile 7 kg UN 0414 maddesi tek seferde bir taşıma ünitesinde ambalaj içerisinde taşınmak istenmektedir. Bu taşımayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araç ekibinin her üyesinin, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR belgesi taşımasına gerek yoktur.
B) Bu maddelerin taşındığı taşıma ünitesinde, asgari 2 kg kuru toz içeren, A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
C) Bu maddeleri taşıyan araçların yakınında elektronik sigara içilmesi yasaktır
D) Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR Bölüm 5.4’de istenen sıraya göre yer aldığı bir kâğıt evrak olarak ibraz edebilmelidir.
E) Yetkili makamın izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim mahallerinde yükleme ve boşaltma yapılabilir
16)

HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE (%3’ten az su içeren) maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu maddelerin taşınması esnasında yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerde hizmet ihtiyaçları için mümkün olduğunca durulmayacaktır. Bu tür bölgelerin yakınında uzunca beklemek ancak yetkili makamların izniyle mümkündür.
B) Ülke yasası gerektiriyorsa, bu maddeyi taşıyan araç Nisan ila Ekim ayları arasında park etmesi halinde, yükün en az 10 cm üzerine levhalar konularak güneşe karşı etkin bir koruma sağlanmalıdır.
C) Bu maddeyi taşıyan aracın gözetim altında bulunması için ambalajlı olarak bu maddeden 1.000 kg’dan fazla taşınması gerekmektedir.
D) Bu madde ADR tankında taşınabilir.
E) Bu maddenin sınıflandırma kodu CT1’dir.
17)

Konsantrasyonu 60 % olan tert-BÜTİL MONOPEROKSİMALEAT maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu madde 27 kg’lık 1B1 kodlu ambalaj ile taşınabilir.
II. Bu maddeyi taşıyan ambalajlara “PATLAYICI” ikincil tehlike etiketi gereklidir.
III. Bir aracın veya büyük konteynerin içinde 5.000 kg’dan fazla bu maddeden bulunuyorsa, yük her biri 5.000 kg'ı aşmayan ve aralarında en az 0,05 m hava boşluğu bulunan sıralara bölünecektir.
IV. UN 3119 maddesi ile birlikte bir taşıma ünitesine yüklenemez. V. Bu maddenin ambalajlı olarak taşınacağı kapalı veya örtülü konteynerler 3 m3 ’ün üzerinde iç hacme sahip olmalıdır.

A) I, II ve III
B) II, III ve V
C) III, IV ve V
D) III ve V
E) Hepsi
18)

Fiber Takviyeli Plastik (FRP) tankları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sınıf 6.1 kapsamında sınıflandırılan maddeler FRP tankında taşınabilir.
B) Sabit tank (metalik tank) kodu bulunmayan maddeler FRP tankında taşınamaz.
C) Hesaplama basıncı 6 bar olarak verilen tanklarda taşınabilen maddeler FRP tankında taşınamaz.
D) FRP tankında ısıtma elemanları kullanılabilir
E) FRP tankında tasarım sıcaklığı aralığının işaretlenmesi zorunludur.
19)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) UN 1714 maddesinin 20 kg’ının ambalajlı olarak bir taşıma ünitesinde taşınması halinde, güvenlik planı hazırlanmalıdır.
B) Boşaltanın güvenlik planı yürürlüğe koyma sorumluluğu yoktur
C) Ambalaj içinde UN 2940 maddesinin taşınmasında güvenlik planı mutlaka hazırlanmalıdır.
D) Güvenlik planı, ilgili tehlikeli malların veya tehlikeli mal tiplerinin kayıtlarını içermelidir.
E) 11HA1 kodlu ambalaj ile toplam 2.500 kg Baryum Siyanür sevk eden işletmenin güvenlik planı hazırlamasına gerek yoktur.
20)

Aşağıda belirtilen maddeler EX/II tipi bir araçta taşınmak istenmektedir.
• 5.000 kg UN 0355,
• 600 kg UN 0482,
• 500 kg UN 0467,
• 450 kg UN 0466 taşımış boş ve temizlenmemiş ambalajlar. Bu taşıma için en az kaç adet EX/II tipi araç gerekir?

A) 4 araç
B) 3 araç
C) 2 araç
D) 1 araç
E) 5 araç
21)

UN 3375 (sıvı) maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde SGAV kodlu sabit bir tank ile taşınabilir.
B) Bu madde, sadece ilgili makam tarafından verilecek bir onay üzerine portatif tankla taşınabilir.
C) Bu madde, 31A tipindeki bir IBC ile yalnızca yetkili mercii onayı ile taşınabilir.
D) Bu madde 1H1 kodlu bir ambalaja en fazla 60 l doldurulabilir.
E) Bu maddeyi taşıyan aracın, yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerin yakınında uzunca beklemesi ancak yetkili makamların izniyle mümkündür.
22)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Ambalaj içinde UN 1967 maddesinin taşındığı araçta, göz durulama sıvısı bulundurulması zorunludur.
II. Ambalaj içinde UN 1975 maddesi taşınan bir araçta, kanalizasyon örtüsü bulundurulması zorunludur.
III. Ambalajlı olarak UN 1163 maddesinden 15 kg ve UN 1170 PG II maddesinden 100 kg taşıyan araçta acil durum maskesi zorunludur.
IV. UN 1238 maddesinin taşındığı tankerde araç ekibinin her bir üyesi için acil durum maskesi bulundurulması zorunludur. V. 500 l UN 1793 maddesini 10 l’lik iç ambalaj ve brüt kütlesi 30 kg’lık dış ambalajlarda taşıyan araçta toplama kabı bulundurulması zorunludur.

A) I, II ve V
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) III, IV ve V
E) I, IV ve V
23)

Sadece UN 1173 maddesinin taşınmasında kullanılan ve üzerinde UN/31H1/Y/01 19/… ambalaj kodu bulunan bir IBC, 07/2021 tarihinde yapılan sızdırmazlık testinden başarıyla geçmiştir. Bu IBC hangi tarihe kadar kullanılabilir?

A) 01/2024
B) 07/2024
C) 01/2026
D) 07/2026
E) 12/2025
24)

Ankara’dan Çankırı’ya karayoluyla;
• Ambalajlı olarak 400 kg UN 0460,
• 1A1 kodlu varil ile 300 l UN 1298,
• İç ambalajı 400 g, toplam brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarla toplam 800 kg UN 2250,
• İç ambalajı 40 ml, toplam brüt kütlesi 200 g olan dış ambalajlarla toplam 400 kg UN 2252 maddelerinin, taşıma ünitesinin azami kütlesi 8 ton olan bir araçta beraber taşınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Taşımacı, yolculuğun başlamasından önce araç ekibinin okuyup anlayabileceği dillerdeki yazılı talimatı araç ekibine sunmak zorunda değildir.
II. Bu taşımacılık için aracın ön ve arkasına boş turuncu plaka takılması zorunludur.
III. Taşımada kullanılacak aracın önüne ve arkasına sınırlı miktar işaretleme plakası takılmalıdır.
IV. Bu taşımada taşıma evrakı hazırlanması zorunludur. V. Söz konusu araçta asgari 2 kg kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme aleti bulundurulması yeterlidir.

A) I, III, IV ve V
B) I, III ve V
C) I, IV ve V
D) II ve V
E) Hepsi
25)

Sınıf 1 taşıyan N ve O kategorisindeki araçlar için aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. EX/II ve EX/III araçlar, 105 sayılı BM Yönetmeliği uyarınca tip onayına sahip olmalıdır.
II. Sıvı halde 4 bar’dan az bir basınç ile kontrolden geçirilmiş, 3 m³’ten fazla kapasiteye sahip ve 1 Temmuz 2003 tarihinden önce kayıt altına alınan EX/III tip onayına sahip bir tankerin, BM Yönetmeliği No. 111’in teknik zorunluluklarını karşılaması gerekmektedir.
III. İlk tescil ya da hizmete alınma tarihine bakılmaksızın 3,5 ton üzerinde azami kütleye sahip EX/II araçlar ve römorklar kilitlenmeyen fren sistemine sahip olmalıdır.
IV. EX/II aracına monte edilecek yanmalı ısıtıcının şalteri, sürücü kabininin dışına takılabilir. V. EX/II ve EX/III araçlarda, vidalı kapağa sahip ışık kaynakları kullanılmamalıdır.

A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) I, IV ve V
D) II, III ve V
E) IV ve V
Başka Sınava Geç