08 Temmuz 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 35 Soru
Süre: 52.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 08 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Bir işletme açısından başarılı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) için aşağıdakilerden hangisi ile etkili bir temasın sağlanması birincil öncelik oluşturmaz?

A) İşletmenin tedarikçileri
B) İşletmenin çalışanları
C) İşletmenin müşterileri
D) Reklam ajansları
2)

Aşağıdakilerden hangisi harçların niteliklerinden biri değildir?

A) Kamu kuruluşlarının verdiği hizmet dolayısıyla alınır.
B) Harç alınabilmesi için verilen hizmetin kamusal hizmet olması gerekir.
C) Harçlar da vergiler gibi zora dayanır.
D) Vergiler gibi karşılıksız olarak alınır
3)

Anayasaya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?

A) Kanun Hükmünde Kararname
B) Yönerge
C) Yönetmelik
D) Kanun
4)

Aşağıdakilerden hangisi risk faktörünü dikkate alan yöntemlerden değildir?

A) Belirlilik eşitliği
B) Olasılık dağılımı
C) Karar ağacı
D) Geri ödeme süresi
5)

Türk Ticaret Kanununa göre, eşya taşımasında zamanaşımı süresi ne zaman işlemeye başlar?

A) Eşyanın taşımacıya teslim tarihinden itibaren
B) Eşyanın gönderilene teslim tarihten itibaren
C) Eşyanın hasar gördüğü tarihten itibaren
D) Eşyanın gönderilene teslim tarihinden 7 gün sonra
6)

Vergi düzenlemeleri dolayısıyla devlet ile kişiler arasında ortaya çıkan hukuki ilişkinin usulüne ve gerçekleştirilmesine ilişkin hususları düzenleyen hukuk kuralları bütününe ne ad verilir?

A) Şekli Vergi Hukuku
B) Maddi Vergi Hukuku
C) Özel Hukuk
D) İdare Hukuku
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, N2 yetki belgesi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.
B) En az bir adet Üst Düzey Yönetici ve bir adet Orta Düzey Yöneticiye sahip olmaları şarttır.
C) Şube veya acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.
D) Kullanmak istedikleri sözleşmeli taşıt sayısının, sahip oldukları özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemesi şarttır.
8)

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren hukuk dallarından birisi değildir?

A) Medeni Hukuk
B) Ticaret Hukuku
C) İş ve Soysal Güvenlik Hukuku
D) Borçlar Hukuku
9)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri tarafından, yetki belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten itibaren, kaç gün içinde müracaat edilmemesi veya müracaat edildiği halde yetki belgesi yenilemenin şartlarının yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi yenileme hakkı kaybedilir.

A) 270
B) 30
C) 60
D) 540
10)

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin hizmetleri arasında değildir?

A) Konumları GPS(Küresel Konum Belirleme Sistemi) cihazı yardımıyla tespit eder
B) Araçların internet üzerinden izlenmesini sağlar.
C) Sürücülerin mesai saatleri dışında da ne yaptıklarının öğrenilmesinde kullanılır.
D) Firmalar Mobil İzleme Sistemi internet sitesine bağlanıp login olduktan sonra araçlarını harita üzerinde takip eder.
11)

Kablosuz iletişim protokolü diye tanımladığımız iletişim teknolojisi hangisidir?

A) WAP
B) GPRS
C) GPS
D) MMS
12)

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

A) Eklem çevresindeki şişmedir.
B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D) Eklem kapsüllerinin zedelenmesi veya yırtılmasıdır
13)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi ve uluslararası taşımalarda en geç kaç gün içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

A) Yurtiçi 2 gün, uluslararası 15 gün
B) Yurtiçi 3 gün, uluslararası 15 gün
C) Yurtiçi 3 gün, uluslararası 7 gün
D) Yurtiçi 4 gün, uluslararası 7 gün
14)

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan Kryo kabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kryo kabı, gaz formundaki maddeler için, metal veya plastikten yapılmış bir bidondur.
B) Kryo kabı, çabuk paslanan maddeler için, metal veya camdan yapılmış bir tank konteynerdir.
C) Kryo kabı, katı zehirli maddeler için, sert plastikten yapılmış kapasitesi maximum 50 Kg'lık kaptır.
D) Kryo kabı, derin dondurulmuş, sıvılaştırılmış gazlar için, hareketli, ısı yalıtımlı, kapasitesi maximum 1000 litre olan basınç kabıdır.
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, G3 yetki belgesi sahipleri; en fazla kaç adet kargo veya dağıtım işletmecisi yetki belgesi sahibiyle sözleşme yapabilirler?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
16)

Bireylere, ailelere, gruplara ve diğer kuruluşlara mal ve hizmetlerin sunulması ve değişim yoluyla ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması olarak bilinen ekonomik ve sosyal sürece ne ad verilir?

A) Pazarlama
B) Finansman
C) Plânlama
D) Koordinasyon
17)

Aşağıdakilerden hangisi ticari davalarda özel kanıt niteliğinde değildir?

A) Noter marifeti ile ihbar
B) Noter senedi
C) Fatura
D) Ticari defter
18)

Yönetimin temel fonksiyonları açısından bakıldığında, insan davranışlarını temel alan ve çalışanların daha yüksek performansla çalışmasını hedefleyen yönetim fonksiyonu hangisidir?

A) Planlama
B) Organizasyon
C) Liderlik
D) Kontrol
19)

Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

A) Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararları
B) Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C) Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
D) Çalınan veya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları
20)

Finansal analiz sonucu ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki verilerden hangisi ile karşılaştırılamaz?

A) Firmanın geçmiş yıldaki rakamları ile
B) Kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığı ile
C) Sektör ortamları ile
D) Genel kabul görmüş standart rakamlar ile
21)

“Müşteri ile görüşme esnasında operasyon sorumlusu müşteriyi teslimatın zamanlaması konusunda yanlış bilgilendirmektedir.”Bu davranışı analiz etmek için aşağıdaki şıklardan hangisi öncelikle incelenmelidir?

A) Bireyin duygu ve düşünceleri
B) Bireyin eğitim düzeyi
C) Davranışı tetikleyen nedenler
D) Davranışı takip eden sonuçlar
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak en fazla ne kadar ara verebilirler?

A) Böyle bir süre yoktur
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl
23)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B) Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
C) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.
D) Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz.
24)

Aşağıdakilerden hangisi kanunların sürekli olmasının istisnasıdır?

A) Bütçe Kanunu
B) Anayasa
C) Ceza Kanunu
D) Medeni Kanun
25)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ,Yurtiçinde Nakliyat Ambarı İşletmeciliği yapacak firmanın alması gereken Yetki Belgesi hangisidir?

A) N1
B) M1
C) N2
D) M2
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, L1 türü yetki belgesi sahipleri en fazla ne kadar kiralık araç çalıştırabilirler?

A) Özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B) Özmal taşıt sayısının 4 katı
C) Özmal taşıt sayısının 10 katı
D) Özmal taşıt sayısının 20 katı
27)

Cari hesap sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması kuralına ilişkin olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) Bir ispat vasıtasıdır
B) Geçerlilik şartıdır
C) İsteğe bağlıdır
D) Noterde yapılması şarttır
28)

Bir işletmenin kolayca fon sağlayabilmesine ne denir?

A) İşletmenin risk düzeyi
B) İşletmenin saldırgan ya da tutucu yapısı
C) Finansal esneklik
D) İşletmenin vergi durumu
29)

Aşağıdaki şıklardan hangisi tamamen kendi değer yargılarına dayanarak en iyiden en kötüye doğru sıralamasının yapıldığı kişiler arası karşılaştırmaya dayalı yöntemlerden birisidir?

A) Geleneksel değerleme
B) Alternatif sıralama
C) Basit sıralama
D) İkili karşılaştırma
30)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre C2, C3, L2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

A) 8
B) 12
C) 15
D) Yaş şartı aranmaz
31)

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri arasında yer almaz?

A) Süreklilik
B) Eşitlik
C) Açıklık
D) Gizlilik
32)

Aşağıdakilerden hangisi satışla ilgili pazarlama eylemleri arasında yer almaz?

A) Reklamların etkisini ölçmek.
B) Reklam araçlarını seçmek.
C) Pazar koşullarını belirlemek ve araştırma yapmak.
D) Satış görevlilerini belirlemek.
33)

TIR sözleşmesi uygulama esaslarına göre TIR karnelerinin (4, 6, 14, 20 yapraklı) geçerlilik süresi, TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren kaç gündür?

A) 30 gün
B) 45 gün
C) 60 gün
D) 90 gün
34)

İş akdini, istisna ve vekâlet akitlerinden ayıran unsur nedir?

A) Ücret
B) Zaman
C) İşçinin işverene bağlı olması
D) Temsil ilişkisi
35)

Aşağıdakilerden hangisi vergilemenin temel ilkelerinden değildir?

A) Genellik ilkesi
B) Cebrilik İlkesi
C) Yasallık ilkesi
D) Adalet ilkesi
Başka Sınava Geç