09 Şubat 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 42 Soru
Süre: 63 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını gösteren oran hangisidir?

A) Ekonomik rantabilite oranı
B) Finansal kaldıraç oranı
C) Mali rantabilite oranı
D) Özkaynaklar devir hızı oranı
2)

Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir sıfatı sona erse dahi, tacirin ticari defterlere ilişkin devam eden yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticari defterleri 10 yıl saklama yükümlülüğü
B) Ticari defterleri 5 yıl saklama yükümlülüğü
C) Ticari defterleri 8 yıl devretmeme yükümlülüğü
D) Ticari defterleri 1 yıl takas etmeme yükümlülüğü
3)

İş akdini, istisna ve vekâlet akitlerinden ayıran unsur nedir?

A) Ücret
B) Zaman
C) İşçinin işverene bağlı olması
D) Temsil ilişkisi
4)

Bir pazarın "aynı özellikleri taşıyan alıcı alt gruplarına göre kısımlara ayrılması" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Hedef pazar seçimi,
B) Pazarlama karmasının oluşturulması,
C) Pazar bölümlendirme,
D) Pazara nüfuz etme.
5)

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan Kryo kabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kryo kabı, gaz formundaki maddeler için, metal veya plastikten yapılmış bir bidondur.
B) Kryo kabı, çabuk paslanan maddeler için, metal veya camdan yapılmış bir tank konteynerdir.
C) Kryo kabı, katı zehirli maddeler için, sert plastikten yapılmış kapasitesi maximum 50 Kg'lık kaptır.
D) Kryo kabı, derin dondurulmuş, sıvılaştırılmış gazlar için, hareketli, ısı yalıtımlı, kapasitesi maximum 1000 litre olan basınç kabıdır.
6)

Tek bir ulaştırma türüne dayanan taşımacılık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Multimodal taşımacılık
B) Kombine taşımacılık
C) Unimodal taşımacılık
D) Entegre taşımacılık
7)

F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
8)

"Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımaları" neyi ifade eder?

A) İkili taşıma
B) Transit taşıma
C) Üçüncü ülke taşıması
D) Uluslararası taşıma
9)

İşverence işçiye verilecek iş arama izni günde en az kaç saat olmalıdır?

A) 5
B) 3
C) 2
D) 1
10)

Aşağıdaki şıklardan hangisi özel hukuk dalıdır?

A) Ceza Hukuku
B) Mali Hukuk
C) Ticaret Hukuku
D) İdare Hukuku
11)

Aracı işletenin değişmesi halinde, aracı devreden kişi kaç gün içinde sigorta şirketine durumu bildirmek zorundadırlar?

A) 14
B) 12
C) 10
D) 30
12)

D3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
13)

El koyulan aracın sahibinin, aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi gerekir?

A) 15 gün
B) 30 gün
C) 45 gün
D) 60 gün
14)

L2 yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli en az kaç m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır?

A) 500
B) 1000
C) 1500
D) 2000
15)

 C2, C3, L2  yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 10
B) 12
C) 14
D) 15
16)

Aşağıdakilerden hangisi vergi cezalarından biri değildir?

A) Pişmanlık hükümleri
B) Usulsüzlük
C) Vergi kaybı
D) Kaçakçılık suç ve cezaları
17)

Yolcu beraberinde getirilip, gümrüğe sunulan eşyanın geçici depolama süresi ne kadardır?

A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl
18)

Vergi Usul Kanununa göre aşağıdaki vergilerden hangisi için "pişmanlık hükümleri" uygulanmaz?

A) Gelir vergisi
B) Emlak vergisi
C) Kurumlar vergisi
D) Katma değer vergisi
19)

Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene, kontrol veya tedavi giderlerini aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacı, başvurma tarihinden itibaren kaç iş günü içinde öder?

A) 7
B) 8
C) 10
D) 15
20)

Aşağıdakilerden hangisi finansman belgelerinden birisi değildir?

A) Poliçe
B) Bono
C) Özellikli konşimento
D) Rehin senedi
21)

Sevk mektubunda belirtilen bu mektuba ekli veya kendilerine verilen belgelerin kaybından veya hatalı kullanılmasından doğacak sonuçlardan komisyoncu gibi aynı derecede sorumlu olan kimdir?

A) Nakliye acentesi
B) Alıcı
C) Satıcı
D) Taşımacı
22)

Bankalarca yapılan incelemede ibraz edilen vesaikte bir uyuşmazlık olması halinde akreditif işlemlerinin durdurulması yada ihraç bedelinde kesintiye gidilmesi nasıl ifade edilir?

A) Fob
B) Swift
C) Temlik
D) Rezerv
23)

TIR Uygulama Tebliğine göre, işlemi biten TIR aracının gümrük sahasını terk ederken dört nüsha olarak düzenlenen TIR Denetleme Belgesinin kaç nüshası araç sürücüsüne verilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
24)

Mamul hayat eğrisi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi satış ve rekabetin arttığı, karların yükseldiği ve maliyetlerin ortalamaya yaklaştığı aşamadır?

A) Gerileme aşaması
B) Olgunluk aşaması
C) Büyüme aşaması
D) Giriş aşaması
25)

Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin işletmenin piyasa değerini etkileyen kararlarından değildir?

A) Yatırım kararları
B) Finansman kararları
C) İşletmenin hukuki yapısı
D) Kâr dağıtım kararları
26)

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren haklardan biridir?

A) Anayasa hukuku
B) Kamu hukuku
C) Medeni hukuk
D) Devletler hukuku
27)

Sahipsiz bir gayrimenkulün aslen kazanılmasına ne ad verilir?

A) Sahiplenme
B) İşgal
C) İntifa
D) Akde vefa
28)

Hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hastaya alınabilecek ilk yardım önlemidir?

A) kanamasını durdurucu önlemler alınıp hastanın uygun pozisyona alınması
B) vücut sıcaklığının düşürülmesi yüz üstü yatar pozisyona alınması
C) kanamanın durdurulup vücut sıcaklığının düşürülmesi
D) kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulması ve su serpilmesi
29)

Uluslararası otomobil ile yolcu taşımacılığı aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi ile yapılır?

A) A1
B) A2
C) A3
D) HEPSİ
30)

Dış kanamada, ilk yapılacak işlem olan yara üzerine parmakla basınç uygulamasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek.
B) Yaranın mikrop kapmasını engellemek.
C) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak
D) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak.
31)

Yolcu taşımalarında yolcunun kaç kilograma kadar olan bagajı ücretsiz olarak taşınır?

A) 35
B) 30
C) 32
D) 25
32)

Şehirlerarası yolcu taşımacılığında, belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?

A) D2 yetki belgesi
B) B3 yetki belgesi
C) A yetki belgesi
D) Al yetki belgesi
33)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir sürücü birinci hafta 56 saat taşıt kullanmıştır haftalık istirahatini kullanmayan sürücü takip eden ikinci hafta kaç saat taşıt kullanabilir?

A) 30
B) 34
C) 38
D) 48
34)

Tacirler arasında,diğer tarafı temerrüde düşürmek veya sözleşmeyi feshetmek veya sözleşmeden vazgeçmek amacı ile yapılacak ihbar ve ihtarların geçerli olması için hangi şekil şartı geçerli değildir?

A) Noter aracılığı
B) İadeli taahhütlü mektupla
C) Telgrafla
D) Faksla
35)

Aşağıdaki hususlardan hangisi taşıma irsaliyesinde bulunduğu halde sevk irsaliyesinde bulunmaz?

A) Malın cinsi ve miktarı
B) Düzenlenme tarihi
C) Satıcı bilgileri
D) Alınan ücret
36)

Aşağıdakilerden hangisi özellikli yüklerden değildir ?

A) Bozulabilir gıda maddeleri
B) Kuru yükler
C) Tehlikeli maddeler
D) Canlı hayvanlar
37)

Aşağıdakilerden hangisi yönetilebilen bir sabit maliyettir?

A) Duran varlıkların amortisman giderleri
B) Sigorta giderleri
C) Kira giderleri
D) Reklam giderleri
38)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının kapsamında yer alan konuları arasında yer almaz?

A) Mal ve hizmetler
B) Pazarlar
C) İşletmenin kaynakları
D) Dağıtım ve tüketiciler
39)

Hangisi yüksek kâr stratejisinin uygulanabilmesinin bir gereğidir?

A) Tüketiciler ürün için yüksek bedel ödemeye hazır olmalı
B) Pazarda rakip çok olmalı
C) Ürün standart bir ürün olmalı
D) Pazara giriş şartları kolay olmalı
40)

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlama süreci fonksiyonları arasında yer almaz?

A) Bilgi toplama ve durum analizi
B) İşgücü talebinin belirlenmesi
C) Firmanın gayrimenkul yatırım kararlarının belirlenmesi
D) İnsan kaynakları ihtiyaçlarının belirlenmesi
41)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sosyal cevre koşullarındandır?

A) Kültürel yapı
B) Teknolojik yapı
C) Taşıma sistemi
D) Doğal kaynaklar
42)

Araç takip sistemlerinden olan "karakutu" sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Aracın ne kadar mola verdiği
B) Hız ihlali yapıp yapmadığı
C) Aracın yaptığı ortalama hız
D) Online araç takip
Başka Sınava Geç