09 Şubat 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 29 Soru
Süre: 43.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Bir firma Urfa’dan Diyarbakır’a UN 1674 maddesi ile UN 0323 maddesini göndermek istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Aynı taşıma ünitesinde 50 kg UN 0323 maddesi ile 2.000 kg UN 1674 maddesini ambalajlı olarak taşıyan araç gözetim zorunluluklarına tabidir.
II. 4H2 kodlu ambalajlar içerisinde bulunan 500 kg UN 0323 maddesi ile 11C kodlu ambalajlar içerisinde bulunan 600 kg UN 1674 maddesini birlikte taşıyan aracın kapalı veya örtülü olması zorunludur.
III. Sınırlı miktarda ambalajlanmış UN 1674 maddesi ile UN 0323 maddesinin karışık yüklenmesine müsaade edilmiştir.
IV. 500 kg UN 0323 maddesi ile 320 kg UN 1674 maddesinin bir taşıma ünitesinde taşınmasında araca turuncu renkli plaka takılması zorunludur.
V. Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, UN 1674 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajlar ile ambalajlı olarak 2.000 kg UN 0323 maddesini taşıyan bir araç tünel kısıtlamalarına tabi değildir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
2)

Aşağıdaki ambalajları içeren maddelerin hangisi sadece kapalı araçlarda veya kapalı konteynerlerde taşınabilir?

A) 31HZ1 kodlu ambalajda taşınan UN 1105 PG III maddesi.
B) 21HZ2 kodlu ambalajda taşınan UN 1309 PG II maddesi.
C) 11N kodlu ambalajda taşınan UN 1504 maddesi.
D) Yeniden işleme veya imha amacıyla taşınan aerosoller.
E) 5H1 kodlu ambalajda taşınan UN 3077 maddesi.
3)

UN 2000 maddesiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Selüloitten imal edilmiş net kütlesi 3 gr olan toplam 3.000 kg masa tenisi topunun, kapasitesi 450 gr olan ambalajlar içerisinde taşınmasında istihdam edilen kişilerin ADR kapsamında eğitim zorunluluğu bulunmaktadır.
II. Bu madde, ince metal ambalajlarda taşındığında, bir ambalajın net kütlesi 50 kg’ı geçemez.
III. Bu maddenin 800 kg’ı, kapalı araç içerisinde tam yük olarak uygun yöntemlerle sabitlenmek suretiyle ambalajlanmadan paletler üzerinde taşınabilir.
IV. Bu madde, net kütlesi 800 kg, hacmi 2,5 m3 olan büyük ambalajlarda taşınabilir.
V. 5 kg’lık iç ambalajlarda bulunan bu madde, 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 2014 maddesi ile tehlikeli tepkimeye girmemek koşulu ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) III ve V
4)

Aşağıdaki maddeleri içeren ambalajlardan hangi ikisinin aynı taşıma birimine birlikte yüklenmesine izin verilmez?

A) UN 0499 maddesi ile sınırlı miktarda ambalajlanmış UN 1292 maddesi
B) UN 1606 ile konsantrasyonu % 70 olan ASETİL SİKLOHEKZANSÜLFONİL PEROKSİT
C) UN 0393 ile UN 0486
D) UN 0457 ile UN 3268
E) UN 3112 ile UN 3103
5)

UN 1740 PG III maddesinin karayoluyla taşınmasına ilişkin hangileri doğrudur?

I. Bu madde su geçirmez BK1 kodlu dökme yük konteynerinde taşınabilir.

II. Bu maddeden 1.500 kg taşıyan araçta göz durulama sıvısı bulundurulmalıdır.

III. Bu maddenin taşındığı 0A2 kodlu ambalajın azami net kütlesi 50 kg ile sınırlıdır.

IV. Bu madde üstten doldurma ve boşaltmalı sabit tanklarda taşınamaz.

V. Bu maddenin taşındığı portatif tankın dış yüzeyinin sıcaklığı 100 oC’yi geçemez.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
6)

• 15 kg UN 1005 maddesi 1 kg iç ve brüt kütlesi 15 kg olan dış ambalajlarda,
• 150 kg UN 3472 maddesi 5 l iç ve brüt kütlesi 30 kg olan dış ambalajlarda,
• 200 kg UN 3348 PG II maddesi 1 l iç ve brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda,
 aynı araç ile taşınmak istenmektedir. Bu taşıma ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu taşımayı gerçekleştiren sürücünün SRC 5 Temel eğitimi sertifikasına sahip olması gerekir.
II. Aracın ADR Uygunluk Belgesinin olmasına gerek yoktur.
III. Bu taşımada kullanılacak araç üzerinde yazılı talimat bulundurulması zorunludur.
IV. Araçta 2 kg kuru toz içeren A, B, C sınıfındaki yangınlar için taşınabilir bir yangın söndürme cihazı bulundurulması yeterlidir.
V. Bu taşımaya ilişkin ADR 1.8.5 kapsamında meydana gelecek olayların bildirilmesi zorunludur.

A) I, II ve V
B) I, III ve IV
C) II, IV ve V
D) II ve V
E) IV ve V
7)

Aşağıdaki hangi taşımaya tehlikeli madde güvenlik danışmanı müsaade eder?

A) UN 0222 maddesinin metal IBC’de taşınmasına
B) UN 1308 PG I maddesi için, brüt kütlesi 80 kg olan kombine ambalajların taşınmasına
C) UN 0236 maddesinin kurşunlu ambalajlarda taşınmasına
D) BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, B.B.B’ye atanan yangın söndürme ajanlarının Bölüm 6.2'nin ilgili gerekliliklerine uygun olarak 450 l su kapasiteli tüplerde taşınmasına
E) İç ambalaj olarak tabla kullanılan UN 0306 maddesinin taşınmasına
8)

Paketleme talimatı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Katı UN 3373 maddesinin taşındığı ana kaplar toz geçirmez olacaktır.

II. Aksi belirtilmedikçe UN 2809 maddesinin taşındığı basınçlı kabın asgari test basıncı 0,6 MPa olmalıdır.

III. UN 0160 maddesinin taşınmasında 1B2 kodlu dış ambalaj kullanıldığında iç ambalaj kullanılmayabilir.

IV. UN 1347 maddesi, ambalaj başına 15 kg’dan fazla taşınmamalıdır.

V. UN 2956 maddesinin taşınmasında 1G kodlu dış ambalaj kullanıldığında, bu ambalajın azami net kütlesi 25 kg olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) II ve V
E) Hepsi
9)

Aşağıdaki hangi taşımalar için güvenlik planı yapılması gerekmemektedir?
I. Tank ile 2.500 l UN 1755 PG II maddesinin taşınmasında
II. Ambalajlı olarak 3.500 kg METİLSİKLOHEKZANON maddesinin taşınmasında
III. Dökme olarak 3.500 kg UN 2217 maddesinin taşınmasında
IV. Ambalajlı olarak 3.000 kg UN 2923 PG I maddesinin taşınmasında
V. Tank ile 2.900 l UN 3211 PG II taşınmasında

A) I, II ve III
B) I ve III
C) II, IV ve V
D) III ve V
E) Hepsi
10)

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. UN 3549 kaydı biyolojik araştırma veya sıvı atıklardan kaynaklanan atıklar için kullanılacaktır.
II. Hayvanların veterinerlik tedavileri, insanların tıbbi tedavilerinden veya biyo araştırmalarından kaynaklı atıklar, tıbbi veya klinik atıklardır.
III. ADR’ye göre tanımlanmış olan “Tıbbi veya Klinik atıklar” PG II’ye atanır.
IV. Kategori B bulaşıcı maddelerin atıkları UN 3291'e atanır. V. Bulaşıcı madde tanımına uymayan, genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar, başlık 2.2.62 uyarınca sınıflandırılır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) II, III ve V
E) IV ve V
11)

Aşağıdaki maddelerden hangileri paketleme grubu III’e atanır?

I. Metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca 15 dakikada yayılıyorsa
II. Başlangıç kaynama noktası 30 °C ve parlama noktası (kapalı kap) 22 °C olan sıvı, alevlenebilir madde
III. Tozların ve dumanların solunum yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirliliği LC50 değeri 1 mg/l olan maddeler
IV. Çelik veya alüminyum yüzeylerde, her iki malzemede yapılan testler sonucunda 55 °C’lik test sıcaklığında yılda 0,625 cm’yi geçen bir aşınma hızına sahip madde
V. Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler (piroforik)

A) I ve III
B) I, III ve IV
C) II, IV ve V
D) III ve V
E) IV ve V
12)

ADR’ye göre olayların raporlanması, aşağıdaki hangi durumlarda zorunludur?
I. UN 2813 maddesinden 10’ar kg’lık 2 paketin kaza sırasında tamamen dökülmesi.
II. Kazadan sonra taşıma aracının 40.000 Avro’luk zarar görmesi ve yaralanan sürücünün 1 gün hastanede yatması.
III. Aracın devrilmesi sonrası UN 2900 maddesinden 75 l ürün kaybı riski olması.
IV. UN 3330 maddesi taşınırken kaza sonrası ambalajdan dışarıya madde salınımı olması. V. Tehlikeli madde taşıyan aracın kaza yapması sonucu kamuya ait karayolunun iki saat süreyle kapatılması.

A) I, II ve IV
B) I, III ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) Hepsi
13)

Aşağıdaki taşımaların hangilerinde araçta yazılı talimat bulundurulması zorunlu değildir?
I. ARSENİK TRİKLORÜR maddesi ambalajlı olarak 20 kg taşındığında
II. UN 2580 maddesinin 1 l’lik iç ambalajda, toplam brüt kütlesi 15 kg olan 20 adet dış ambalaj ile bir taşıma ünitesinde taşınmasında
III. UN 1364 maddesi dökme olarak taşındığında
IV. Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınmadığı, UN 2426 içermiş, boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınmasında V. İçerisinde UN 2685 maddesi bulunan ve her birinin ağırlığı 33 kg gelen 1H2 kodlu ambalajlardan 10 adedin bir taşıma ünitesinde taşınmasında

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve V
D) II, III ve IV
E) IV ve V
14)

Araçlar için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 2-
I. Belirli tehlikeli malları taşıyan araçlar için onay belgesinde; taşımacının, işletmecinin veya araç sahibinin adı ve iş adresinin bulunmasına gerek yoktur.
II. Alevlenebilir gazların taşınmasını amaçlayan ve toplam kapasitesi 1 m3 'ten fazla olan tüplü gaz tankeri “FL” aracıdır.
III. Ambalajla tehlikeli mal taşımacılığı yapılan (EX/II ve EX/III araçlar hariç) tam veya tamamlanmış araçların yanmalı ısıtıcıların ısı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gereklidir.
IV. "Kapalı araç" yükü korumak için bir branda ile örtülen açık aracı ifade eder. V. AT araçlarında egzoz sistemi için bir zorunluluk belirtilmemiştir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II ve V
D) III, IV ve V
E) Hepsi
15)

Aşağıdaki taşımaların hangileri için ADR şartlarına göre test edilmiş ambalaj kullanılması gerekmez?
I. UN 0131 maddesi, 20 kilogramlık mukavva kutularda toplam 5.000 kilogram taşındığında.
II. UN 1201 PG III maddesi, 10 litrelik iç ambalajlarda toplam 1.000 litre taşındığında.
III. UN 1262 maddesi, 1 litrelik iç ambalajlar ile 25 kilogramlık kombine ambalajlar halinde toplam 5.000 kilogram taşındığında.
IV. 4 litrelik iç ve 20 kilogramlık dış ambalajlarda 15.000 kilogram UN 1274 PG III maddesi taşındığında. V. UN 1272 maddesi, 50 mililitrelik iç ambalaj ile 1.000 mililitrelik dış ambalaj halinde toplam 500 kilogram taşındığında.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) III ve IV
E) III, IV ve V
16)

UN 1722 maddesinin ADR tankı ile taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden ifadelerin hangisi yanlıştır? 

A) Ortak alanlarda ve yerleşim mahallerinde söz konusu tanktan, yükleme ve boşaltma yapılabilmesi için yetkili makamlardan izin alması gereklidir.
B) Bu madde MEGC’lerde taşınamaz.
C) Söz konusu maddeyi sabit tankta taşıyan araç, A ve B kodlu tünellerden geçebilir.
D) Bu maddeyi taşıyan tankın taşıma sırasında ağızların koruyucu kapakları kilitlenmelidir.
E) Bu madde, sabit tanka doldurulmadan ve boşaltmadan önce araç şasisinden toprağa bir elektrik bağlantısı kurulmasına gerek yoktur.
17)

IBC’lerin üzerinde yer alan plakaların ek işaretlenmesi ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Ahşap IBC için, 20 °C'de litre cinsiden kapasitenin belirtilmesine gerek yoktur.
II. 31A kodlu IBC için, gövde malzemesi ve mm cinsinden asgari kalınlığı yer almalıdır.
III. 31HA2 kodlu IBC için, son muayene tarihi olmalıdır.
IV. Sert plastik, kompozit ve ahşap IBC’ler için, gövde malzemesi ve mm cinsinden asgari kalınlığa gerek yoktur. V. 11G kodlu IBC için, kg cinsinden dara kütle yer almalıdır.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve V
D) III ve IV
E) Hepsi
18)

Aşağıdaki tehlikeli maddelerin karıştırılmasından ortaya çıkan sıvı tehlikeli maddenin taşınmasıyla ilgili hangileri doğrudur?
• Parlama noktası 25 °C, başlangıç kaynama noktası 40 °C olan sıvı,
• 2 dakikalık temas süresi ve 45 dakikalık gözlem periyodunda geri dönüşü olmayan cilt dokusu hasarına neden olan madde.
I. Bu maddenin taşınmasında, tekli ambalaj olarak azami kapasitesi 450 l olan sabit (çıkarılamaz) kapaklı çelik varil kullanılabilir.
II. Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, iç ambalaj başına 3 l’yi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde UN 3494 PG I maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.
III. Bu madde L21CN kodlu tankla taşınabilir.
IV. Bu madde tankta taşındığında AT tipi araç kullanılabilir. V. Ambalajlı olarak bu maddenin taşındığı aracın D kategorisindeki tünellerden geçişi yasaktır.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) IV ve V
E) Hiçbiri
19)

UN 3312 maddesini taşıyacak portatif tankta bulunacak aşınmaya dayanıklı metal plakanın üzerine aşağıdaki bilgilerden hangileri işaretlenecektir?
I. Üreticinin seri numarası
II. Gövde malzemesi (malzemeleri) ve malzeme standart referans(lar)ı
III. İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi
IV. Tank sahibinin adresi V. Tasarım onay tarihi

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) III, IV ve V
E) Hepsi
20)

Aşağıdaki şıklardan hangileri için güvenlik planı hazırlanması gereklidir?
I. Ambalajlı olarak 15 kg UN 0500 maddesinin taşınmasında
II. Tankta 10 kg UN 0331 taşınmasında
III. Tek bir ambalaj başına taşıma güvenlik eşiği 400 TBq olan Cd-109 radyonüklidi
IV. Ambalajlı olarak UN 3549 maddesinin taşınmasında V. Ambalajlı olarak 5.000 l UN 3505 maddesinin taşınmasında

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) I, III ve V
D) II ve IV
E) III, IV ve V
21)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) UN 3299 maddesinin portatif tanklar için azami dolum oranı 1.03’tür.
B) UN 2025 PG I maddesini içeren ambalajlar gıda maddeleriyle 1,8 m mesafeyle yüklenebilir
C) UN 1647 maddesini 100 kg’a kadar taşıyan araçların gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur.
D) UN 2015 maddesini taşıyan portatif tanklarda, devrilme ya da tanka yabancı madde girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını önleyecek, yetkili makam veya kurum tarafından onaylı bir tertibat bulunabilir.
E) UN 1405 PG II maddesini taşıyan kapalı araçların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları, yüksekliği 25 mm’den az olmayan harflerle "WARNING NOVENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ") ibaresiyle işaretlenecektir.
22)

Aşağıda belirtilen maddeler EX/II tipi bir araçta taşınmak istenmektedir.
• 5.000 kg UN 0355,
• 600 kg UN 0482,
• 500 kg UN 0467,
• 450 kg UN 0466 taşımış boş ve temizlenmemiş ambalajlar. Bu taşıma için en az kaç adet EX/II tipi araç gerekir?

A) 4 araç
B) 3 araç
C) 2 araç
D) 1 araç
E) 5 araç
23)

4G/Y145/S/22TR/VL852/REC ambalaj kodu için aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
I. Ambalajın son kullanma tarihi 2022’dir.
II. Ambalaj katı malzemelerin veya iç ambalajların taşınmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.
III. Ambalaja onay veren ülkenin uluslararası trafik kodu “TR” dir.
IV. Paketleme grubu I ve II olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılır. V. Ambalaj çelik bir varildir.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) II, III ve V
24)

Aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Basınçlı varil, su kapasitesi 150 litreden çok ve 1.000 litreden az olan kaynaklanmış taşınabilir basınçlı kap anlamına gelir.
II. Büyük ambalajlar 3 m³’ten küçük hacme sahiptir.
III. “LNG” yüksek metan içeriğine sahip doğal gazdan oluşan sıkıştırılmış gazı ifade eder.
IV. TFC sınıflandırma koduna sahip maddelerin taşınacağı silindir demetinin su kapasitesi 1.000 litreyle sınırlıdır. V. Sınıf 7 maddelerini içeren IBC’lerin azami kapasitesi 1,5 m³’tür.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
D) III ve V
E) Hepsi
25)

UN 0113 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin konulacağı iç ambalajlar en fazla 50 g patlayıcı madde (kuru maddeye karşılık gelen miktar) içermelidir.
II. Bu maddenin dış ambalajı en fazla 25 bölme içerecek şekilde ayrılabilir.
III. EX/III tip onayı olan bir araç bu maddenin 22 kilogramını bir seferde taşıyabilir.
IV. EX/II tip onayına sahip bir araç, bu maddenin 22 kilogramını dört seferde taşıyabilir. V. UN 0114 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve IV
D) III ve IV
E) III ve V
26)

Aşağıdaki maddelerden hangileri Paketleme Grubu II’ye atanır?
I. Başlangıç kaynama noktası 35 °C olan sıvı, alevlenebilir madde.
II. Metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca beş dakikada yayılıyorsa.
III. Tozların ve dumanların solunum yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirliliği LC50 değeri 0.2 mg/l olan maddeler.
IV. 1 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 1000 ml/m3 ’e ve V değeri 1500 ml/m3 ’e eşit buharların solunması yoluyla zehirleyici olan maddeler. V. Başlangıç kaynama noktası 50 °C, parlama noktası 60 °C ve tozların ve dumanların solunması yoluyla (4 saatlik) zehirlilik LC50 değeri 1 mg/l olan alkol.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
27)

Sınıf 1 taşıyan N ve O kategorisindeki araçlar için aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. EX/II ve EX/III araçlar, 105 sayılı BM Yönetmeliği uyarınca tip onayına sahip olmalıdır.
II. Sıvı halde 4 bar’dan az bir basınç ile kontrolden geçirilmiş, 3 m³’ten fazla kapasiteye sahip ve 1 Temmuz 2003 tarihinden önce kayıt altına alınan EX/III tip onayına sahip bir tankerin, BM Yönetmeliği No. 111’in teknik zorunluluklarını karşılaması gerekmektedir.
III. İlk tescil ya da hizmete alınma tarihine bakılmaksızın 3,5 ton üzerinde azami kütleye sahip EX/II araçlar ve römorklar kilitlenmeyen fren sistemine sahip olmalıdır.
IV. EX/II aracına monte edilecek yanmalı ısıtıcının şalteri, sürücü kabininin dışına takılabilir. V. EX/II ve EX/III araçlarda, vidalı kapağa sahip ışık kaynakları kullanılmamalıdır.

A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) I, IV ve V
D) II, III ve V
E) IV ve V
28)

Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında taşıma ünitesi başına taşıma sınırı 20.000 kg olmalıdır?

A) UN 1337
B) UN 3113
C) UN 1783
D) UN 2059
E) UN 3071
29)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. PG II olan katılar için IBC’lerin kapasitesi en fazla 3 m3 ’tür.
II. PG I’e ait katılar için 11A kodlu ambalajların kapasitesi en fazla 1,5 m3’tür.
III. PG I olan katı maddeler için 11H2 kodlu ambalajların kapasitesi en fazla 3 m3 ’tür.
IV. Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılacak konteynerin iç hacmi 1 m3 ’ten düşük olabilir. V. Büyük kurtarma ambalajları 3 m3’ten küçük hacme sahiptir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
Başka Sınava Geç