09 Şubat 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 16 Soru
Süre: 24 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre mücbir sebep değildir?

A) Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk
B) Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler
C) Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması
D) Vergi mükellefinin iflas etmesi
2)

Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?

A) Gümrük vergisi
B) Gelir vergisi
C) Kurumlar vergisi
D) Katma değer vergisi
3)

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde ver almaz ?

A) Ertelenmiş kamu borçları
B) Ödenecek vergi ve fonlar
C) Alınan depozito ve teminatlar
D) Alınan avanslar
4)

Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?

A) 7 gün
B) 8 gün
C) 10 gün
D) 15 gün
5)

El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A) Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B) Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
C) Omuz üzerine baskı uygulamak
D) Kanayan yere merhem sürmek
6)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanl ıştır?

A) Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıtlar kaydedilmez.
B) Taşıtlarda,taşıt kartı fotokopisinin bulunması zorunludur
C) Römorklarda yaş şartı aranmaz.
D) İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir.
7)

Hizmetler ….……. oldugu icin her zaman ayni kaliteyi tutturmak ve standard hale getirmek cok zordur.

A) Tutarsiz
B) Soyut
C) Bolunemez
D) Stoklanamama
8)

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda hesap hatası olarak kabul edilmez?

A) Matrahta hata
B) Çifte vergi
C) Vergi miktarında hata
D) Yükümlü kişide hata
9)

“Ücret tarifeleri asgari................. azami...............sürelerle belirlenir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi yazılmalıdır?

A) dört aylık - altı aylık
B) dört aylık- bir yıllık
C) altı aylık-bir yıllık
D) altı aylık- iki yıllık
10)

Vergi idaresinin mükelleflerde yazılı koşullar dahilinde anlaşma yolu ile vergi uyuşmazlığının idari aşamada çözülmesi uygulamasına ne ad verilmektedir?

A) Düzeltme
B) Terkin
C) Uzlaşma
D) Tecil
11)

Kişinin nesneler veya düşünceler karşısındaki olumlu ya da olumsuz değerlemeleri, duyguları ya da eğilimleri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) İnanç
B) Algılama
C) Kişilik
D) Tutum
12)

Ticaret hukukuna göre, taraflardan biri için ticarî iş niteliğinde olan işler, hangi halde karşı taraf için de ticarî sayılır?

A) Karşı taraf tâcir sıfatını taşıyorsa
B) İş bir ticarî işletmeyi ilgilendiriyorsa
C) Ticarî iş bir sözleşmeden doğmuşsa
D) İş resmi memur aracılığıyla yapılmışsa
13)

Bir ürünün pazarda çok iyi tanınır duruma geldiği ve satışların artmayı sürdürdüğü aşama aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Gelişme aşaması
B) Büyüme aşaması
C) Pazara giriş aşaması
D) Olgunluk aşaması
14)

Hangi taşıtlar Türkiye sınırları dahilinde iki nokta arasında taşıma yapamazlar?

A) 9 kişiden az yolcu taşıma kapasitesi olan araçlar
B) 3,5 ton ve altında taşıma kapasitesi olan araçlar
C) Yabancı plakalı taşıtlar
D) Toplam yüklü ağırlığı 6 tonu geçmeyen taşıtlar
15)

Aşağıdaki şıklardan hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.
B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.
D) Müdahale etmeden sağlık kuruluşuna sevk etmek.
16)

Akçakale sınırkapısı bizi Şanlı urfa'dan Suriye'ye bağlamaktadır.

A) Türkgözü
B) Akçakale
C) Esendere
D) Dereköy
Başka Sınava Geç