09 Temmuz 2024 SRC 1 Soruları

Kategori: SRC 1 Soruları
Soru Sayısı: 31 Soru
Süre: 46.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

A) Yolcu durumuna göre sefer düzenlenir
B) ) Belli bir ücret tarifesi yoktur
C) Belli bir zaman tarifesi yoktur.
D) Hepsi
2)

Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?

A) Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle durdurulamayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan taşıtların geçmesini beklemek
B) Orta adaya en uzak şeritten kavşağa girmek
C) Ada etrafında dönerken sürekli şerit değiştirmek
D) Gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işareti ile birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmak
3)

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
B) Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C) Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D) Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
4)

Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

A) Kendine güvenmeyen
B) Kendine güvenen
C) Kuralcı
D) Ben-başkası ayrımı yapan bencil insanlar
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
6)

Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

A) Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
B) Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır
C) Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D) Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır
7)

“Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte…………..km den fazla , diğer hallerde……………..km den fazla hızla sürülmemesi zorunludur.”Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 10 kilometreden – 15 kilometreden
B) 15 kilometreden – 20 kilometreden
C) 20 kilometreden – 25 kilometreden
D) 20 kilometreden – 30 kilometreden
8)

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3.5 tonu geçen araçların şoförleri 24 saatte toplam kaç saat araç sürebilirler?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
9)

Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?

A) Kaburga kırığı olan
B) Birinci derecede yanığı olan
C) Solunum zorluğu çeken
D) Kol kırığı olan
10)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre, yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zamanaşımına uğrar?

A) İki
B) üç
C) beş
D) on
11)

Aşağıdakilerden hangisi mobil sisteminin faydalarından değildir?

A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar
B) Sürücülerin alkollü araç kullanmasını engeller
C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar
D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar
12)

Trafik Yönetmeliğine göre geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
13)

Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

A) Öfke
B) İşitme
C) Yaş
D) Bedensel Sakatlık
14)

AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla kaç saat olabilir?

A) 45
B) 50
C) 54
D) 56
15)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda etkin pişmanlık düzenlenmemiştir
B) Kaçakçılıkla etkin mücadele amacıyla suçların yasallığı ilkesi kaçakçılık suçları bakımından kabul edilmemiştir
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tekerrür kabul edilmemiştir
D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçlar, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır
16)

Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?

A) öğrenme
B) Güdü
C) içgüdü
D) Dikkat
17)

Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

A) Dar alanları gösterir
B) Paydası büyüktür
C) Ayrıntı gösterme gücü azdır
D) Küçültme oranı fazlada
18)

Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A) Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C) Kanama bölgesinin yıkanarak pıhtıların temizlenmesi
D) Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması
19)

Alternatörün görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekanik enerjiyi, ısı enerjisine çevirmek
B) Isı enerjisini, elektrik enerjisine çevirmek
C) Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine çevirmek
D) Isı enerjisini, mekanik enerjisine çevirmek
20)

“Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 7 gün – 2 günlük
B) 10 gün – 2 günlük
C) 12 gün – 1 günlük
D) 12 gün – 2 günlük
21)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı kaç kilometredir?

A) 50
B) 80
C) 90
D) 100
22)

Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır

A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
23)

1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Kanununa göre, seyahat acentelerinin gruplandırılmalarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1. Sınıf. 2. Sınıf , 3. Sınıf
B) Yurt içi tur düzenleyenler, yurt dışı tur düzenleyenler
C) A grubu , B grubu, C grubu
D) 1. Grup. 2. Grup , 3. Grup
24)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
25)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafikte suç unsuru olarak değerlendirilir?

A) Yaya kaldırımlarına park ederek yayaların geçişini zorlaştırmak.
B) Dönüşlerde ilk geçiş hakkını yayalara vermek.
C) Tali yollardan çıkış yaparken ilk geçiş hakkını anayolda seyreden araçlara vermek.
D) Dönel kavşaklarda ilk geçiş hakkını dönel kavşak içersindeki araç sürücülerine vermek.
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

A) 5 dakika
B) 10 dakika
C) 15 dakika
D) 20 dakika
27)

Lastiğin yanağında yazan P215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki “R15” neyi ifade eder?

A) Lastiğin tipini
B) Jant çapını
C) Kesit genişlik oranını
D) Lastiğin yapısını
28)

Yan rüzgârlar nerelerde etkili değildirler?

A) Tünel çıkışlarında,
B) Yamaçlarda,
C) Köprü üstlerinde,
D) Yüksek araçların sollanması ve sonrasında.
29)

Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin özelliklerinden biri değildir?

A) Sürücü ve yayaların, trafikteki davranışlarını incelemek
B) Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
C) Trafik kazalarını ve olumsuz sonuçlarını azaltabilmeyi amaçlamak
D) Sürücülerin algı, dikkat, risk alma davranışları gibi konularda araştırmalar yapmak
30)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?

A) Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar vermek.
B) Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanmasına yol açmak.
C) Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak, maddi zarara yol açmak.
D) Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
31)

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır
B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve parketmek yasaktır.
C) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
D) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
Başka Sınava Geç