09 Temmuz 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 24 Soru
Süre: 36 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Sabit tank taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. % 36 amonyak içeren UN 2073 maddesi 12 bar test basıncına sahip ısı yalıtımlı bir tankta taşınabilir.
II. Soğutucu Gaz R32 maddesinden 10.000 l kapasiteli bir tanka kütle olarak 7.000 kg konabilir.
III. UN 1744 maddesinin taşındığı tank, kapasitesinin % 80’i kadar doldurulabilir.
IV. UN 1962 maddesi, 250 bar test basıncına sahip ısı yalıtımsız bir tankta taşınamaz.
V. UN 1565 maddesinin 3 kapaklı alttan doldurmalı veya boşaltmalı ağızlara sahip tanklarda taşınmasına müsaade edilmez.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
2)

ADR ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. "Tabla" (Sınıf 1) iç, ara veya dış ambalaja yerleştirilen ve ambalaja sıkıca geçmiş hâldeki, metal, plastik, mukavva veya başka bir uygun maddeden mamul bir tabakayı ifade eder.
II. Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit (H2O2 ) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,3'ten fazla ise, bu maddeler taşıma için kabul edilmemelidir.
III. TRİKLOROSİLAN alevlenebilir aşındırıcı zehirli bir maddedir.
IV. Asfiksant özelliği olduğu bilinen bir maddenin taşınması için ambalaj üzerinde 2.2 etiketi olmalıdır. V. Emici bir malzemeye kan damlatılarak elde edilmiş, kurumuş kan lekeleri ADR’ye tabidir.

A) I, II ve IV
B) I, III ve V
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) v
3)

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. IBC’ler dökme yük konteynerlerine dahil değildir.

II. UN 3377 maddesi 2018 yılında üretilmiş esnek dökme yük konteynerinde taşınabilir.

III. UN 1405 PG II maddesi granül halde iken örtülü konteynerlerde taşınabilir.

IV. Dökme yük konteynerleri en az 1 m3 kapasiteye sahiptir.

V. UN 3170 PG II maddesinin taşındığı, bölüm 6.11 zorunluluklarını karşılayan dökme yük konteyneri su geçirmez olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) I, IV ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
4)

ADR’ye göre tarafların yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Boş, temizlenmemiş tankların kapalı olduklarından ve doluymuş gibi sızdırmaz olduğundan emin olmak gönderenin sorumluluğundadır.
B) Taşımacı, araç ekibine ADR'de öngörüldüğü şekilde yazılı talimatları vermelidir.
C) Dolduran, tankı doldururken doldurulan madde için izin verilebilir doldurma oranını veya izin verilebilir litre başına içeriklerin kütlesini gözlemelidir.
D) Gövdelerin ve donanımlarının bakımının, normal işletme koşullarında, tank konteyner/portatif tankın bir sonraki incelemesine kadar ADR zorunluluklarına uygun şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak, tank konteyner/portatif tank işletmecisinin sorumluluğundadır.
E) ADR, çeşitli taraflara düşen yükümlülükleri münferit şekilde belirleyemez.
5)

Paketleme talimatları ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. UN 0144 maddesinin taşınmasında dış ambalaj olarak 4G kodlu ambalaj kullanılamaz.
II. UN 1362 maddesinin taşınmasında ADR 4.1.3.6 hükümlerinin karşılanması kaydıyla basınçlı kaplar kullanılabilir.
III. UN 1183 maddesinin taşındığı iç ambalajlar azami 1 l kapasiteye sahip olmalıdır.
IV. UN 1378 maddesinin taşındığı 1H2 kodlu ambalajda havalandırma cihazının bulunması gereklidir.
V. UN 3375 maddesinin taşınmasında 150 l kapasiteli 1B2 kodlu tekli ambalaj kullanılabilir.

A) I ve II
B) I, III ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
6)

Aşağıdaki hangi taşımaya tehlikeli madde güvenlik danışmanı müsaade eder?

A) UN 0222 maddesinin metal IBC’de taşınmasına
B) UN 1308 PG I maddesi için, brüt kütlesi 80 kg olan kombine ambalajların taşınmasına
C) UN 0236 maddesinin kurşunlu ambalajlarda taşınmasına
D) BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, B.B.B’ye atanan yangın söndürme ajanlarının Bölüm 6.2'nin ilgili gerekliliklerine uygun olarak 450 l su kapasiteli tüplerde taşınmasına
E) İç ambalaj olarak tabla kullanılan UN 0306 maddesinin taşınmasına
7)

Paketleme talimatı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Katı UN 3373 maddesinin taşındığı ana kaplar toz geçirmez olacaktır.

II. Aksi belirtilmedikçe UN 2809 maddesinin taşındığı basınçlı kabın asgari test basıncı 0,6 MPa olmalıdır.

III. UN 0160 maddesinin taşınmasında 1B2 kodlu dış ambalaj kullanıldığında iç ambalaj kullanılmayabilir.

IV. UN 1347 maddesi, ambalaj başına 15 kg’dan fazla taşınmamalıdır.

V. UN 2956 maddesinin taşınmasında 1G kodlu dış ambalaj kullanıldığında, bu ambalajın azami net kütlesi 25 kg olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) II ve V
E) Hepsi
8)

Aşağıdaki taşımalardan hangileri ADR kurallarından tamamen muaftır?

I. % 50’den daha fazla magnezyum içermeyen UN 1869 maddesinin ambalajlı olarak taşınması
II. UN 2668 maddesini içermiş, boş ve temizlenmemiş ambalajların herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınarak taşınması
III. ÇİNKO REZİNAT maddesinin iç ambalaj başına 5 kg, dış ambalaj başına 30 kg olacak şekilde 5.000 kg taşınması 
IV. İç ambalaj başına azami net miktarı 20 ml, dış ambalaj başına azami miktarı 1.000 mlolan ambalajlar içerisinde UN 1591 maddesinden bir araç ile 100 adet dış ambalajın taşınması
V. UN 1398 maddesinin kaplanmış halde taşınması

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve V
D) II, III ve IV
E) IV ve V
9)

Aşağıdaki hangi taşımalar için güvenlik planı yapılması gerekmemektedir?
I. Tank ile 2.500 l UN 1755 PG II maddesinin taşınmasında
II. Ambalajlı olarak 3.500 kg METİLSİKLOHEKZANON maddesinin taşınmasında
III. Dökme olarak 3.500 kg UN 2217 maddesinin taşınmasında
IV. Ambalajlı olarak 3.000 kg UN 2923 PG I maddesinin taşınmasında
V. Tank ile 2.900 l UN 3211 PG II taşınmasında

A) I, II ve III
B) I ve III
C) II, IV ve V
D) III ve V
E) Hepsi
10)

Sabit tankta 5.000 l UN 2447 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin taşındığı tankın ağızlarının koruyucu kapakları kilitlenmelidir.
II. Aracın gözetim altında tutulması gerekmektedir.
III. Bu madde sadece AT tipi araçlarda taşınabilir.
IV. Tankın kalan boşluğu koruyucu madde olarak azotla doldurulabilir. V. Bu madde; organik, zehirli, sıvı bir maddedir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
11)

Aşağıdaki taşımaların hangileri için ADR şartlarına göre test edilmiş ambalaj kullanılması gerekmez?
I. UN 0131 maddesi, 20 kilogramlık mukavva kutularda toplam 5.000 kilogram taşındığında.
II. UN 1201 PG III maddesi, 10 litrelik iç ambalajlarda toplam 1.000 litre taşındığında.
III. UN 1262 maddesi, 1 litrelik iç ambalajlar ile 25 kilogramlık kombine ambalajlar halinde toplam 5.000 kilogram taşındığında.
IV. 4 litrelik iç ve 20 kilogramlık dış ambalajlarda 15.000 kilogram UN 1274 PG III maddesi taşındığında. V. UN 1272 maddesi, 50 mililitrelik iç ambalaj ile 1.000 mililitrelik dış ambalaj halinde toplam 500 kilogram taşındığında.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) III ve IV
E) III, IV ve V
12)

2-DİAZO-1-NAFTOL-4-SÜLFONİL KLORÜR maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. Bu madde kütlesi 50 kg olan 1A1 kodlu ambalajlarla taşınabilir.
II. Bu madde 100 g’lık iç ambalajlarda, toplam brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda taşındığında araçta yazılı talimat bulundurulması gerekmemektedir.
III. Bu madde UN 3223 maddesi ile beraber ambalajlanabilir.
IV. Bu maddenin 15.000 kg’ının ambalajlı olarak taşınması halinde, yük her biri 5.000 kg'ı aşmayan ve aralarında en az 0,05 m hava boşluğu bulunan sıralara bölünecektir. V. Bu maddenin 2.000 kg’ının taşındığı araç, Bölüm 8.4’ün zorunluluklarına tabidir.

A) I, II ve III
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) II, IV ve V
E) IV ve V
13)

3-HİDROKSİ-1,1-DİMETİLBÜTİL PEROKSİNEODEKANOAT, konsantrasyonu % 70 olan madde için aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Paket başına azami içerik miktarı 70 l’dir.
II. Bu madde bir taşıma ünitesinde 20.000 kg’a kadar taşınabilir.
III. Bu maddenin taşınmasında, kombine ambalajların iç ambalajları ve kombine veya kompozit ambalajların dış ambalajları da dâhil olmak üzere metal ambalajlar kullanılabilir.
IV. Bu maddenin araçtaki toplam kütlesi 1.000 kg olduğunda araç gözetim altında olmalıdır. V. Bu madde için, taşımadan önde taşımacı, soğutma sisteminin çalışması ve güzergâh üzerindeki mevcut soğutma tedarikçilerinin bir listesi ile sıcaklık kontrolünün kaybı hâlinde izlenecek prosedürler hakkında bilgilendirilecektir.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, III ve V
D) II, IV ve V
E) III ve IV
14)

UN 2978 maddesinin taşınmasında taşımacı tarafından yürütülmesi gereken işlemler bulunduğunda, gönderen tarafından taşıma belgesine eklenecek beyanla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Isının emniyetli dağılımına yönelik özel istifleme hükümleri de dâhil olmak üzere ambalajın, üst ambalajın veya konteynerin yüklenmesine, istiflenmesine, elleçlenmesine ya da boşaltılmasına ilişkin ilave gereksinimler veya bu tür gereksinimlerin aranmadığını belirten bilgiler içermelidir.
II. Taşımacı veya ilgili makamlar tarafından gerekli görülen dillerde olmalıdır.
III. Taşıma şekli veya aracın tabi olduğu yasaklarla ilgili bilgileri içermelidir.
IV. Gerekli tüm güzergâh talimatlarıyla ilgili bilgileri içermelidir. V. Sevkiyata ilişkin acil durum düzenlemeleriyle ilgili bilgileri içermelidir.

A) I, II ve III
B) II, III ve V
C) III, IV ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
15)

ADR’ye göre aşağıdaki taşımalardan hangileri güvenlik danışmanı hizmeti almaktan muaftır?
I. Ambalajlı olarak 250 kg UN 1495 maddesinin taşınmasında
II. 750 g’lık iç ambalajlarda ve net 30 kg’lık dış ambalajlarda taşınan UN 1514 maddesinin taşınmasında
III. UN 1544 PG II maddesinin 1 g’lık iç ambalaj ve 500 g’lık bir adet dış ambalajda taşınmasında
IV. 2.2.7.1.2'deki "bulaşma" tanımında belirtilen limitleri aşmayan miktarda herhangi bir yüzeyinde radyoaktif madde bulunan fakat radyoaktif olmayan katı nesnelerin taşınmasında V. İnsanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olma ihtimali bulunmayan ve başka bir sınıfa dâhil edilmeleri için gerekli kriterlere uymayan maddelerin taşınmasında

A) I, II ve III
B) I, III, IV ve V
C) I, IV ve V
D) II ve III
E) III, IV ve V
16)

Aşağıdaki şıklardan hangisi/hangileri yanlıştır?

I. SCO-III sevkiyatı için çok taraflı onayın alınması gerekir.
II. Bir ambalajın tasarımı Tip A tasarımına uygunsa, ambalajın dış yüzeyine üretici adı işaretlenmelidir.
III. SCO-II taşımada Tip IP-2 ambalajı kullanılır.
IV. Radyoaktif malzemeler tank içinde taşınmazlar. V. Bölünebilen malzeme taşımacılığında kullanılan ambalajda yer alması gereken 7E etiketinin üzerinde “Taşıma indeksi” bilgisi bulunur.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) II, III ve V
D) IV ve V
E) Yalnız V
17)

Aşağıdaki patlayıcıların EX/III aracıyla taşınması için en az kaç araç gerekmektedir?

- 30 kg UN 0473 maddesi,

- 18.000 kg UN 0454 maddesi,

- 12.000 kg UN 0462 maddesi,

- 4.000 kg UN 0461 maddesi,

- 1.000 kg boş, temizlenmemiş ambalaj.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
18)

400 kg UN 1326 maddesini tek seferde taşıyacak araç ADR Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5 belgesi) olmayan bir şoför tarafından kullanılacaktır. Bu taşımada minimum kullanılabilecek toplam ambalaj sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 10 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
B) 400 iç ambalaj, 14 dış ambalaj
C) 12.000 iç ambalaj, 800 dış ambalaj
D) 40 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
E) 14 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
19)

UN 1723 maddesi ile UN 1053 maddesi karıştırılıp yeni bir madde elde edilmiştir. Bu yeni madde ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Bu maddenin taşınacağı taşıma ünitesinde göz durulama sıvısı bulundurulması zorunlu değildir.
B) Bu madde, 200 ml/m³’e eşit veya daha az bir LC50’ye sahip olması durumunda MEGC’lerde taşınmamalıdır.
C) Bu maddeyi tankla taşıyan araçlar yalnızca A kategorisindeki tünellerden geçiş yapabilir.
D) Bu maddenin herhangi bir miktarda taşınmasında kullanılan araçlar gözetim altında bulundurulmalıdır.
E) Bu maddenin taşındığı kompozit malzemeden yapılmamış tüplerin test periyodu 5 yıldır.
20)

Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR’ ye göre taşınması yasaktır?
I. % 20’den fazla hidrosiyanik asit içeren UN 1613 maddesi.
II. Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit olarak hesaplanan peroksit içeriği % 3 olması halinde.
III. UN 1259 NİKEL KARBONİL ve 1994 DEMİR PENTAKARBONİL.
IV. Sarı ve beyaz fosfor içeren fosforlu sülfitler. V. % 50’den fazla % 72’den az konsantrasyonlu PERKLORİK ASİT.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
21)

UN 1834, UN 1356 ve UN 1384 maddelerinin ambalajlı olarak taşınmasına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddelerin birlikte yüklendiği araç kapalı veya örtülü olmalıdır.
II. Bu maddelerin birlikte yüklendiği araç sadece “A” kategorindeki tünellerden geçebilir.
III. Bu maddelerin birlikte yüklendiği araç için “Araçların Gözetilmesine İlişkin Zorunluluklar” uygulanmalıdır.
IV. Bu maddelerin taşındığı araç ya da araçlar için ADR Onay Belgesi zorunlu değildir. V. UN 1834 maddesi ile birlikte aynı araca yüklenen diğer maddeler olası bir kontaminasyona karşı muayene edilmelidir.

A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) I, IV ve V
D) II, III ve IV
E) Hepsi
22)

UN 0113 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin konulacağı iç ambalajlar en fazla 50 g patlayıcı madde (kuru maddeye karşılık gelen miktar) içermelidir.
II. Bu maddenin dış ambalajı en fazla 25 bölme içerecek şekilde ayrılabilir.
III. EX/III tip onayı olan bir araç bu maddenin 22 kilogramını bir seferde taşıyabilir.
IV. EX/II tip onayına sahip bir araç, bu maddenin 22 kilogramını dört seferde taşıyabilir. V. UN 0114 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve IV
D) III ve IV
E) III ve V
23)

Aşağıdaki maddelerden hangileri Paketleme Grubu II’ye atanır?
I. Başlangıç kaynama noktası 35 °C olan sıvı, alevlenebilir madde.
II. Metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca beş dakikada yayılıyorsa.
III. Tozların ve dumanların solunum yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirliliği LC50 değeri 0.2 mg/l olan maddeler.
IV. 1 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 1000 ml/m3 ’e ve V değeri 1500 ml/m3 ’e eşit buharların solunması yoluyla zehirleyici olan maddeler. V. Başlangıç kaynama noktası 50 °C, parlama noktası 60 °C ve tozların ve dumanların solunması yoluyla (4 saatlik) zehirlilik LC50 değeri 1 mg/l olan alkol.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
24)

UN 1428 maddesinin portatif tank ile taşımacılığına ilişkin aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur? 2.
I. Bu maddeyi taşıyan tankın asgari cidar kalınlığı en az 5 mm kalınlığındaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metalden olmalıdır.
II. T18 talimatına uygun bir tankta taşınabilir.
III. Söz konusu tankın yetkili makam tarafından onaylanmış bir basınç giderme cihazına sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
IV. Bu maddenin tüm sıcaklıklarda katı olarak taşınması durumunda 6.7.2.6.2 zorunluluklarına uyan alttan kapağa izin verilir. V. Buhar alanındaki hava, nitrojen veya başka yollarla bertaraf edilecektir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) I, III ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
Başka Sınava Geç