09 Temmuz 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 16 Soru
Süre: 24 Dakika
Eklenme Tarihi: 09 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz
C) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
D) Taşıtlarınyakıtdepolarında taşınacak yakıtın toplam hacimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
2)

Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi kalite aşamalarından birisidir?

A) Tanımlama aşaması
B) Gelişme aşaması
C) Üst seviye aşaması
D) Hepsi
3)

İş Kanununa göre iş güvencesi kapsamında, fesihin geçersiz sayılması halinde işveren işçiyi başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatmaz ise işverenin yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A) En az bir aylık ve en çok dört aylık ücreti tutarında tazminat
B) En az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat
C) En az iki aylık ve en çok altı aylık ücreti tutarında tazminat
D) En az iki aylık ve en çok beş aylık ücreti tutarında tazminat
4)

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’na göre mücbir sebep değildir?

A) Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk
B) Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler
C) Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması
D) Vergi mükellefinin iflas etmesi
5)

Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?

A) Yılda bir kez
B) İkişer aylık süre ile yılda altı kez
C) Üçer aylık süre ile yılda dört kez
D) Altışar aylık süre ile yılda iki kez
6)

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kullandığı fiyat belirleme yöntemlerinden biri değildir?

A) Maliyete yönelik fiyatlandırma
B) Psikolojik fiyatlandırma
C) Dönemsel fiyatlandırma
D) Rekabete yönelik fiyatlandırma
7)

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda hesap hatası olarak kabul edilmez?

A) Matrahta hata
B) Çifte vergi
C) Vergi miktarında hata
D) Yükümlü kişide hata
8)

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

A) Eklem çevresindeki şişmedir.
B) Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur.
C) Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır
D) Eklem kapsüllerinin zedelenmesi veya yırtılmasıdır
9)

Türk Ticaret Kanununa göre, ticari işletmeden fatura alan kişi, faturayı aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde itirazda bulunmazsa fatura içeriğini kabul etmiş sayılır?

A) 5 gün
B) 8 gün
C) 15 gün
D) 21 gün
10)

İhracatçı ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilen, malzemenin imal edildiği ülkeyi gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlık/Veteriner Sertifikası
B) Helal Belgesi
C) Radyasyon Belgesi
D) Menşe Şehadetnamesi
11)

Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına
12)

Aşağıdakilerden hangisi finansal yönetimin işlevleri arasında yer almaz?

A) Fonların hangi kaynaklardan sağlanacağına karar verilmesi
B) Yatırım yapılacak varlıkların seçimi
C) İşletmenin gelecekteki büyüme hızına karar verilmesi
D) İşletmenin üretim standartlarının belirlenmesi
13)

Gider pusulasında net ödenen tutar farklı, yazı ile yazılan yazı arasında farklılık varsa yasalar gereği hangisi geçerli sayılır?

A) Rakamla yazılan net tutar
B) Brüt tutar
C) Yazı ile yazılan rakam
D) Kesintiler
14)

İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen “X” işareti ne anlama gelir?

A) Bu madde tehlikeli bir şekilde su ile reaksiyona girer
B) Tanker boş ancak temizlenmemiştir
C) Bu tehlikeli madde radyoaktiftir
D) Bu tehlike madde bilinmeyen bir maddedir
15)

Aşağıdaki şıklardan hangisi işletmelerde planlama ve bütçeleme ilkelerinden biri değildir?

A) Bütünlük
B) İktisadilik
C) Kesinlik
D) Şeffaflık
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri teslim aldıkları eşyayı iliçi taşımalarda teslim aldıkları tarihten itibaren en geç kaç gün içerisinde teslim etmek zorundadırlar?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 15
Başka Sınava Geç