10 Aralık 2023 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 34 Soru
Süre: 51 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Aralık 2023
Kalan Süre
59
1)

Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl
2)

ESKİ TTK ÖNCESİNE AİT BİR SORUDUR. 1 TEMMUZ 2012 DEN SONRA BU SORUNUN HÜKMÜ KALMAMIŞTIR.

A) Gönderenin kararlaştırılmış şartlara aykırı olarak verdiği talimat üzerine mesafe artar veya taşıma müddeti uzarsa taşıyıcı, bu artma veya uzama nispetinde fazla ücrete ve bu yüzden yaptığı masrafları talebe hak kazanır.
B) Taraflardan birisi için kusur teşkil etmeyen sebeplerden dolayı sefer duraklayıp kalırsa, taşıyıcı, yaptığı masrafları istemek hakkı saklı kalmak üzere, ancak gidilen mesafe nispetinde taşıma ücretine hak kazanır.
C) Taraflardan birisi için kusur teşkil etmeyen sebeplerden dolayı taşımaya başlanmamış ise, taşıyıcı, yükleme ve boşaltma masraflarıyla yaptığı diğer zaruri masrafları isteyebilir.
D) Hareketten önce ve gönderen tarafından taşıma durdurulacak olursa, gönderen kararlaştırılmış olan ücretin tamamını, boşaltma ve yükletme masraflarını ve taşıyıcı tarafından yapılan diğer zaruri masrafları ödemek zorundadır.
3)

Türk Ticaret Kanunu’na göre, eşyanın zıyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı taşıyana karşı her türlü tazminat istem hakkı, kaç yıl içinde yargı yoluna başvurulmadığı takdirde düşer?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
4)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, K1, K3, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki belgeleri için asgari kapasite üstü özmal taşıtların  kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 10
B) 14
C) 20
D) Yaş şartı aranmaz
5)

Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?

A) Dar teminat, geniş teminat, tam ziya
B) Dar teminat, kamyon teminatı, geniş teminat
C) Havayolu, karayolu, demiryolu teminatları
D) Geniş teminat, demiryolu teminatı, dar teminat
6)

İşletmenin faaliyetlerinden doğan kârların bir kısmını veya tamamını dağıtmayıp işletmede bırakması yoluyla sermaye ihtiyacını karşılanması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fon finansmanı
B) Oto finansman
C) Fon yönetimi
D) Finansman yönetimi
7)

Eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi aşağıdaki muayene türlerinden hangisinin kapsamındadır?

A) Kırmızı hat
B) Sarı hat
C) Yeşil hat
D) Mavi hat
8)

Soruda cümle düşüklüğü vardır. Ayrıca soru açık bir ifade içermemektedir. Gümrük ve Dış Ticaret sorularının genelinde hata veya bu şekilde ifadeler bulunmaktadır. Bu tip soruların soru bankasından çıkarılması ve bir daha sorulmaması gerekmektedir.

A) Transit rejimi
B) İthalat rejimi
C) Hariçte işleme rejimi
D) Dahilde işleme rejimi
9)

Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir sıfatı sona erse dahi, tacirin ticari defterlere ilişkin devam eden yükümlülüğü aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Ticari defterleri 10 yıl saklama yükümlülüğü
B) Ticari defterleri 5 yıl saklama yükümlülüğü
C) Ticari defterleri 8 yıl devretmeme yükümlülüğü
D) Ticari defterleri 1 yıl takas etmeme yükümlülüğü
10)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptırabilir.
B) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.
C) Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.
D) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.
11)

Kalite çemberlerinin başarılı olabilmesi için aşağıdaki şıklardan hangisi gerekli değildir?

A) Gönüllü katılım
B) Yönetim desteği
C) Eğitim
D) Para
12)

Ürünlerin önceden belirlenmiş çalışma şartları altında arızasız ve randımanlı olarak çalışma süresini teminat altına alan ve üretici tarafından yasalara uygun olarak tüketiciye verilen, arıza durumunda firmanın yasal yükümlülüklerini gösteren belgeye ne denir?

A) Kalite belgesi
B) Garanti belgesi
C) İş yeri açma belgesi
D) Katılım belgesi
13)

Mükellefin veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle verginin zamanında ve tam olarak tahakkuk ettirilmemesine ne ad verilir?

A) Vergi Muafiyeti
B) Vergi Ziyaı
C) Vergi İstisnası
D) Vergi Mahremiyeti
14)

Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı kapsamındadır?

A) Karşı tarafın maddi zararları
B) Motorlu araçlarla ilgile mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüs sahiplerine bırakılan aracın sebep olacağı zararlar
C) İşletenin kendisine ve hatır için taşınan kimselere gelen zararlar
D) Manevi tazminat talepleri
15)

Solunumu olduğu halde, bilinci yerinde olmayan sözlü ve ağrılı uyarılara tepki vermeyen kazazedeye hangi pozisyon verilir?

A) Hiç bir şey yapmadan ambulans beklenir
B) Yarı oturuş pozisyonu verilir
C) Koma pozisyonu verilir
D) Şok pozisyonu verilir
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitesinin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A) 10
B) 12
C) 15
D) Yaş şart aranmaz
17)

Aşağıdakilerden hangisi vergi cezalarından biri değildir?

A) Pişmanlık hükümleri
B) Usulsüzlük
C) Vergi kaybı
D) Kaçakçılık suç ve cezaları
18)

Sigorta sözleşmesinde (poliçede) bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminatın miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminat hangisidir?

A) Maktu tazminat
B) Hasar tazminatı
C) Taşıma tazminatı
D) Hiçbiri
19)

Pazarlamayı etkilemeyen makro çevre faktörleri nelerdir?

A) Demografik Çevre
B) Sosyal ve Kültürel Çevre
C) Rekabet
D) Aracı Kuruluşlar
20)

Seyahat acenteleri mevzuatına göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı tur düzenleme yetkisi vardır?

A) D grubu acenteler
B) C grubu acenteler
C) B grubu acenteler
D) A grubu acenteler
21)

Vergi Usul Kanununa göre defter tutma bakımından tüccarlar kaç sınıfa ayrılır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
22)

Vergi Usul Kanunu’na göre, uzlaşma talebinde bulunma süresi kaç gündür?

A) 15
B) 30
C) 45
D) 10
23)

Kaburga kemikleri kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A) Yan yatış
B) Yüz üstü yatış
C) Oturuş veya yarı oturuş
D) Sırt üstü yatış
24)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir?

A) Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
B) Suçun meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi
C) Suçun belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi
D) Suça müsamaha ve yardım
25)

Türk Ticaret Kanununa göre; Tacirler arasında ihbar ve ilıtarlarıu yazılı şekilde yapılmaması hangi sonucu doğurur?

A) İptal edilebilir.
B) İhbar ve ihtar hiç yapılmamış sayılır.
C) İtiraz edilmedikçe geçerliliğini sürdürür.
D) Daha sonra geçerli hale getirilir.
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri taşıt belgelerine, özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıt kaydettirebilir?

A) M1, M2
B) C2
C) C2, L1
D) N2, M2
27)

Bir konteynerin, buna ilişkin Giriş Konteyner Kayıt ve Takip Formunun tescil tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde ihracı zorunludur?

A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 12 ay
28)

İşletmenin nakit akışlarının saptanmasında hangi disiplinin verilerinden faydalanılır?

A) Muhasebe
B) Üretim
C) İktisat
D) Kantitatif yöntemler
29)

İş süreçleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamayı veya aşmayı hedefler.
B) Süreç yönetiminde iş akış şemaları, organizasyon şemasında olduğu gibi yukarıdan aşağıya doğru bir yol izler .
C) Amaç, rakiplerden daha üstün olmaktır.
D) En az maliyet ve en yüksek randımanı hedefler.
30)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?

A) Fazla yük almak
B) Fazla yolcu bindirmek
C) Yanlış şeritten gitmek
D) Geçme yasağına uymamak
31)

Trafik kazalarında yaralı gerekli hallerde araçtan hangi yöntem ile çıkarılır?

A) Rentek manevrası ile
B) Şok pozisyon ile
C) Koma pozisyonu ile
D) Hiçbiri
32)

Hangi tür yetki belgesi ile ticari maksatla taşımacılık faaliyetinde bulunulamaz?

A) B1
B) D1
C) B3
D) D2
33)

Üretimin her aşamasında eğitsel, örgütsel ve yönetsel amaçlara ulaşmasında gerekli iletişim,dönüşüm ve değişim için gerekli olanakları alt sistemlere sağlama sürecine ne denir?

A) Performans yönetimi sistemi
B) Standartlar sistemi
C) Toplam kalite yönetimi
D) Süreç(proses) yönetimi
34)

Aşağıdakilerden hangisi müşteriyi tutma faaliyetlerinden biri değildir?

A) İşi kaliteli yönetme
B) Sorunları yumuşatma
C) Müşteriyi işin temel ögesi olarak kabul etme
D) İlişkileri durağan tutma
Başka Sınava Geç