10 Aralık 2023 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 40 Soru
Süre: 60 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Aralık 2023
Kalan Süre
59
1)

Sabit tank taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. % 36 amonyak içeren UN 2073 maddesi 12 bar test basıncına sahip ısı yalıtımlı bir tankta taşınabilir.
II. Soğutucu Gaz R32 maddesinden 10.000 l kapasiteli bir tanka kütle olarak 7.000 kg konabilir.
III. UN 1744 maddesinin taşındığı tank, kapasitesinin % 80’i kadar doldurulabilir.
IV. UN 1962 maddesi, 250 bar test basıncına sahip ısı yalıtımsız bir tankta taşınamaz.
V. UN 1565 maddesinin 3 kapaklı alttan doldurmalı veya boşaltmalı ağızlara sahip tanklarda taşınmasına müsaade edilmez.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
2)

Bir firma Urfa’dan Diyarbakır’a UN 1674 maddesi ile UN 0323 maddesini göndermek istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Aynı taşıma ünitesinde 50 kg UN 0323 maddesi ile 2.000 kg UN 1674 maddesini ambalajlı olarak taşıyan araç gözetim zorunluluklarına tabidir.
II. 4H2 kodlu ambalajlar içerisinde bulunan 500 kg UN 0323 maddesi ile 11C kodlu ambalajlar içerisinde bulunan 600 kg UN 1674 maddesini birlikte taşıyan aracın kapalı veya örtülü olması zorunludur.
III. Sınırlı miktarda ambalajlanmış UN 1674 maddesi ile UN 0323 maddesinin karışık yüklenmesine müsaade edilmiştir.
IV. 500 kg UN 0323 maddesi ile 320 kg UN 1674 maddesinin bir taşıma ünitesinde taşınmasında araca turuncu renkli plaka takılması zorunludur.
V. Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, UN 1674 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajlar ile ambalajlı olarak 2.000 kg UN 0323 maddesini taşıyan bir araç tünel kısıtlamalarına tabi değildir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
3)

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 3513 maddesinin taşınmasında alüminyum alaşımlı silindirler kullanılamaz.
II. UN 1744 maddesinin taşındığı basınçlı kaplar, basınç tahliye cihazıyla donatılmalıdır.
III. UN 2015 maddesinin taşındığı 6HB1 kodlu ambalaja bu maddeden en fazla 250 l doldurulabilir.
IV. 4-Nitrosefanol maddesinin taşındığı ambalajın kütlesi 50 kg’ı geçmemelidir.
V. UN 1951 maddesinin taşındığı açık kriyojenik kapların kapasitesi 450 l’den fazla olamaz.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
4)

UN 2781 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde PG I’e atandığında 13H1 kodlu ambalajda taşınamaz.
II. UN 2781 PG I maddesinin yetkili makamların izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim yerlerinde yüklenmesi ve boşaltılması yasaktır.
III. Bu madde tüm paketleme gruplarına atandığında asgari test basıncı 4 bar olan portatif tankta taşınabilir.
IV. UN 2781 PG I maddesi, 4.000 kg’ı ambalajlı olarak taşındığında, araç gözetim zorunluluklarına tabidir.
V. Bu madde sıvı (eriyik) halde de sabit tanklarda taşınabilir.

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) Hepsi
5)

UN 2000 maddesiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Selüloitten imal edilmiş net kütlesi 3 gr olan toplam 3.000 kg masa tenisi topunun, kapasitesi 450 gr olan ambalajlar içerisinde taşınmasında istihdam edilen kişilerin ADR kapsamında eğitim zorunluluğu bulunmaktadır.
II. Bu madde, ince metal ambalajlarda taşındığında, bir ambalajın net kütlesi 50 kg’ı geçemez.
III. Bu maddenin 800 kg’ı, kapalı araç içerisinde tam yük olarak uygun yöntemlerle sabitlenmek suretiyle ambalajlanmadan paletler üzerinde taşınabilir.
IV. Bu madde, net kütlesi 800 kg, hacmi 2,5 m3 olan büyük ambalajlarda taşınabilir.
V. 5 kg’lık iç ambalajlarda bulunan bu madde, 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 2014 maddesi ile tehlikeli tepkimeye girmemek koşulu ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) III ve V
6)

KUMİL PEROKSİPİVALAT maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I. Bu maddenin 300 l’si 3A2 kodlu en az 4 adet ambalajla taşınabilir. II. Bu maddenin taşınmasında metal ambalajlar kullanılamaz. III. Bu maddeyi içeren 200 kg ağırlığındaki ambalajları taşıyan aracın gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur. IV. Bu maddenin taşındığı araçta ambalajlar kolayca erişilebilecek bir şekilde istiflenmelidir. V. Bu maddenin, Sınıf 3 maddeleri için katılaştırıcı olması durumunda, Sınıf 3’te yer alan maddelerle birlikte ambalajlanmasına izin verilmiştir.

A) I ve II
B) I,II ve V
C) Yalnız II
D) IV ve V
7)

Tozların ve dumanların solunması yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 0,06 mg/l olan zehirli bir madde ile 3 dakikalık temas sonucu 45 dakikalık gözlem periyodunda ciltte geri dönüşü olmayan hasar bırakan aşındırıcı bir madde karıştırılıyor. Elde edilen inorganik katı maddeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde 1 gr’lık iç ve 300 gr’lık dış ambalajda istisnai miktarda taşındığında, ara ambalaj kullanımı zorunludur.
B) Bu madde 6 bar test basıncına sahip bir portatif tank ile taşınabilir.
C) Bu madde sıvı (erimiş) halde taşınmak istendiğinde, alttan doldurmalı veya boşaltmalı tankların kullanımına izin verilmez.
D) Bu maddeyi taşıyan 3.000 l kapasiteli portatif tanka takılan turuncu renkli plakaların, tankı taşıyan kapalı araca takılmasına gerek yoktur.
E) Bu madde, iç ambalaj başına 0,5 kg’ı aşmayan miktarda, iç ambalaj miktarı 3 l olan UN 2054 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.
8)

ADR ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. "Tabla" (Sınıf 1) iç, ara veya dış ambalaja yerleştirilen ve ambalaja sıkıca geçmiş hâldeki, metal, plastik, mukavva veya başka bir uygun maddeden mamul bir tabakayı ifade eder.
II. Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit (H2O2 ) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,3'ten fazla ise, bu maddeler taşıma için kabul edilmemelidir.
III. TRİKLOROSİLAN alevlenebilir aşındırıcı zehirli bir maddedir.
IV. Asfiksant özelliği olduğu bilinen bir maddenin taşınması için ambalaj üzerinde 2.2 etiketi olmalıdır. V. Emici bir malzemeye kan damlatılarak elde edilmiş, kurumuş kan lekeleri ADR’ye tabidir.

A) I, II ve IV
B) I, III ve V
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) v
9)

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. IBC’ler dökme yük konteynerlerine dahil değildir.

II. UN 3377 maddesi 2018 yılında üretilmiş esnek dökme yük konteynerinde taşınabilir.

III. UN 1405 PG II maddesi granül halde iken örtülü konteynerlerde taşınabilir.

IV. Dökme yük konteynerleri en az 1 m3 kapasiteye sahiptir.

V. UN 3170 PG II maddesinin taşındığı, bölüm 6.11 zorunluluklarını karşılayan dökme yük konteyneri su geçirmez olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) I, IV ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
10)

UN 1812 maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerin hangileri yanlıştır?

I. Bu maddenin taşınacağı 6HB2 kodlu ambalajın azami net kütlesi 75 kg’dır

II. Bu maddenin taşınacağı 50H kodlu ambalaj içine konan kağıt iç ambalajlar tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

III. Bu maddenin, 30 gr’lık iç ambalajda, azami net miktarı 1 kg olan 1. 200 adet dış ambalajda taşındığı araçta taşıma evrakı bulundurulmalıdır.

IV. Bu madde S10DN kodlu sabit tankta taşınabilir.

V. Bu madde açık araçlarda dökme yük olarak taşınabilir

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II ve IV
D) III, IV ve V
E) III ve V
11)

Bir firma, 300 l UN 1214 maddesini, 500 kg UN 0493 maddesini ve 600 l UN 2826 maddesini karayoluyla alıcı firmaya göndermek istiyor. Bu taşımaya ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Ambalajlanmış bu maddelerin taşınması için en az iki araç gerekir.
II. 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1214 maddesi ile 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 2826 maddesi birlikte ambalajlanabilir.
III. Bu maddelerin taşınmasında firma dış ambalaj olarak 4H2 kodlu ambalajlar kullanabilir.
IV. UN 1214 ile UN 2826 maddelerini birlikte taşıyan aracın iç ve dış kısımları yüklemeden önce muayene edilmelidir.
V. Firmanın elinde bulunan L4CN kodlu, çift bölmeli sabit bir tankla UN 1214 ile UN 2826 maddeleri birlikte sevk edilemez.

A) I, II ve III
B) I ve III
C) II ve IV
D) III, IV ve V
E) Hepsi
12)

UN 1740 PG III maddesinin karayoluyla taşınmasına ilişkin hangileri doğrudur?

I. Bu madde su geçirmez BK1 kodlu dökme yük konteynerinde taşınabilir.

II. Bu maddeden 1.500 kg taşıyan araçta göz durulama sıvısı bulundurulmalıdır.

III. Bu maddenin taşındığı 0A2 kodlu ambalajın azami net kütlesi 50 kg ile sınırlıdır.

IV. Bu madde üstten doldurma ve boşaltmalı sabit tanklarda taşınamaz.

V. Bu maddenin taşındığı portatif tankın dış yüzeyinin sıcaklığı 100 oC’yi geçemez.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
13)

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşuluyla 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1302 maddesi aşağıdakilerden hangileri ile birlikte ambalajlanabilir?

I. 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1250 maddesiyle

II. 6 kg’lık iç ambalajlarda bulunan UN 1451 maddesiyle

III. 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1605 maddesiyle

IV. % 5 oranında serbest asit içeren 5 kg’lık iç ambalajlarda bulunan kurşun sülfatla

V. 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1305 maddesiyle

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve V
D) III ve IV
E) IV ve V
14)

IBC’lerde taşınan ve patlayıcı içeriklerinin toplam net kütlesi 2.000 kg olan UN 0241 maddesinin taşıma evrakı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1.1D, 2.000 kg, (B1000C)
B) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1 (1.1D), 2.000 kg, (B1000C)
C) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1.1D, (B2000C), 1.000 kg
D) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1, (1.1D), (B1000C), 2.000 kg
E) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1, 2.000 kg, (B1000C)
15)

NİTROGLİSERİN ÇÖZELTİSİ ALKOLDE (% 1’den az nitrogliserin ile) maddesinin 350 kg’ı, 1 l’lik iç ambalaj ve brüt kütlesi 25 kg olan dış ambalajlarda taşınmak istenmektedir. Bu madde aşağıda verilen hangi madde/maddeler ile birlikte aynı araçta taşınabilir?

I. UN 0161

II. UN 0356

III. UN 0337

IV. UN 0447

V. UN 0499

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, III ve V
D) III ve IV
E) Hiçbiri
16)

Taşıma ünitesinde taşınacak kişisel ve genel koruyucu donanımlarla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 0235 maddesinin taşındığı araçta göz durulama sıvısının bulunması gerekmektedir.
II. UN 1714 maddesinin taşındığı araçta araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesinin taşıma ünitesinde bulunması gerekmektedir.
III. UN 1749 maddesinin taşındığı araçta kanalizasyon örtüsünün bulunması gerekmektedir.
IV. UN 1761 PG III maddesinin taşındığı araçta kürek bulunması gerekmektedir.
V. UN 1866 PG I maddesinin taşındığı araçta göz durulama sıvısının bulunması gerekmektedir.

A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) II, IV ve V
D) III ve V
E) IV ve V
17)

Karışık yüklemeyle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. UN 0355 maddesi ile UN 0357 maddesi birlikte yüklenebilir.
II. UN 1454 maddesinin, levha takma, ayırma, istifleme ve izin verilen azami yük amaçları bakımından Sınıf 1 kapsamındaki tahripli patlayıcılar olarak muamele görmesi koşuluyla, bu madde UN 0241 maddesiyle birlikte yüklenebilir.
III. UN 0447 maddesi ile UN 3268 maddesi birlikte yüklenebilir.
IV. UN 0237 maddesi ile UN 1678 maddesi birlikte yüklenebilir. V. UN 0342 maddesi ile UN 0348 maddesi birlikte yüklenebilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) III ve V
E) Hepsi
18)

Aşağıdakilerin hangileri doğrudur?
I. Ambalajlı olarak 50 kg UN 1626 maddesinin taşınması halinde güvenlik planı hazırlamaya gerek yoktur.
II. İşletme için tehlikeli madde güvenlik danışmanlarınca hazırlanan yıllık raporların en az 6 yıl süreyle saklanması zorunludur.
III. Taşıma esnasında 60 gr UN 3373 döküntüsü için rapor hazırlamaya gerek yoktur.
IV. Tehlikeli madde güvenlik danışmanın, kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanmasında görevi bulunmaktadır. V. UN 3077’ye atanmış, perakende satış için dağıtılması amacıyla üretilmiş ve ambalajlanmış maddeler olan kullanıma hazır farmasötik ürünler (ilaçlar) ADR zorunluluklarına tabi değildir.

A) I, II ve III
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
19)

21N/Z/02 19 NL/AB 012/0/1500 işaretine sahip IBC için aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. Katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, çelik veya alüminyum dışında metal bir IBC’dir.
II. Bu IBC’nin muayene için kolaylıkla erişilebilecek bir yerine kalıcı şekilde iliştirilmiş aşınmaya dayanıklı bir plaka üzerinde test (gösterge) basıncı bilgisi yer almalıdır.
III. Taşıma için ilk kullanımdan önce ve iki buçuk yılı aşmayacak aralıklarla sızdırmazlık testinden geçecektir.
IV. İstifleme için tasarlanmamış bir IBC’dir. V. Paketleme grubu II ve III’e atanmış katı maddeler için kullanılabilir.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) I ve IV
D) II ve III
E) IV ve V
20)

ADR’ye göre olayların raporlanması, aşağıdaki hangi durumlarda zorunludur?
I. UN 2813 maddesinden 10’ar kg’lık 2 paketin kaza sırasında tamamen dökülmesi.
II. Kazadan sonra taşıma aracının 40.000 Avro’luk zarar görmesi ve yaralanan sürücünün 1 gün hastanede yatması.
III. Aracın devrilmesi sonrası UN 2900 maddesinden 75 l ürün kaybı riski olması.
IV. UN 3330 maddesi taşınırken kaza sonrası ambalajdan dışarıya madde salınımı olması. V. Tehlikeli madde taşıyan aracın kaza yapması sonucu kamuya ait karayolunun iki saat süreyle kapatılması.

A) I, II ve IV
B) I, III ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) Hepsi
21)

3-HİDROKSİ-1,1-DİMETİLBÜTİL PEROKSİNEODEKANOAT, konsantrasyonu % 70 olan madde için aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Paket başına azami içerik miktarı 70 l’dir.
II. Bu madde bir taşıma ünitesinde 20.000 kg’a kadar taşınabilir.
III. Bu maddenin taşınmasında, kombine ambalajların iç ambalajları ve kombine veya kompozit ambalajların dış ambalajları da dâhil olmak üzere metal ambalajlar kullanılabilir.
IV. Bu maddenin araçtaki toplam kütlesi 1.000 kg olduğunda araç gözetim altında olmalıdır. V. Bu madde için, taşımadan önde taşımacı, soğutma sisteminin çalışması ve güzergâh üzerindeki mevcut soğutma tedarikçilerinin bir listesi ile sıcaklık kontrolünün kaybı hâlinde izlenecek prosedürler hakkında bilgilendirilecektir.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, III ve V
D) II, IV ve V
E) III ve IV
22)

Tünel kısıtlamalarıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?

I. Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesi 10.000 kg olan UN 0242 maddesini taşıyan araç, C kategorisindeki tünelden geçebilir.
II. IBC’lerde UN 1402 PG I maddesinin taşındığı araç, D kategorisindeki tünelden geçebilir.
III. Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesi 750 kg olan UN 0245 maddesini taşıyan araç, B kategorisindeki tünelden geçebilir.
IV. UN 1400 maddesini taşıyan tanker, D kategorisindeki tünelden geçebilir. V. UN 2814 BULAŞICI MADDE, İNSANLARI ETKİLEYEN maddesini taşıyan araç, E kategorisindeki tünelden geçebilir.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
23)

5 kg UN 0290 maddesi ile 7 kg UN 0414 maddesi tek seferde bir taşıma ünitesinde ambalaj içerisinde taşınmak istenmektedir. Bu taşımayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araç ekibinin her üyesinin, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR belgesi taşımasına gerek yoktur.
B) Bu maddelerin taşındığı taşıma ünitesinde, asgari 2 kg kuru toz içeren, A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
C) Bu maddeleri taşıyan araçların yakınında elektronik sigara içilmesi yasaktır
D) Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR Bölüm 5.4’de istenen sıraya göre yer aldığı bir kâğıt evrak olarak ibraz edebilmelidir.
E) Yetkili makamın izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim mahallerinde yükleme ve boşaltma yapılabilir
24)

UN 3170 PG III maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?

I. Bu madde, esnek dökme yük konteyneriyle taşınabilir.
II. Bu madde, SGBF kodlu sabit tank ile taşınabilir.
III. Bu madde, T23 kodlu portatif tank ile de taşınabilir.
IV. Bu madde, FL tipli bir araçla taşınabilir. V. Bu madde, yeterli havalandırmaya sahip örtülü araçlarda dökme olarak taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) II ve III
D) III, IV ve V
E) IV ve V
25)

Konsantrasyonu % 90 olan SİKLOHEKZANON PEROKSİT maddesi için aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu madde içindeki su oranı % 7’dir.
II. TİP D, katı maddedir.
III. “Aşındırıcı” ikincil tehlike etiketi gereklidir.
IV. Bu maddeyi içeren ambalajın kütlesi 60 kg olabilir. V. Bu maddeden 3.000 kg taşındığında araçlar gözetim altında olmalıdır.

A) I, II ve V
B) I, III ve IV
C) III ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
26)

Fiber Takviyeli Plastik (FRP) tankları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sınıf 6.1 kapsamında sınıflandırılan maddeler FRP tankında taşınabilir.
B) Sabit tank (metalik tank) kodu bulunmayan maddeler FRP tankında taşınamaz.
C) Hesaplama basıncı 6 bar olarak verilen tanklarda taşınabilen maddeler FRP tankında taşınamaz.
D) FRP tankında ısıtma elemanları kullanılabilir
E) FRP tankında tasarım sıcaklığı aralığının işaretlenmesi zorunludur.
27)

UN 3312 maddesini taşıyacak portatif tankta bulunacak aşınmaya dayanıklı metal plakanın üzerine aşağıdaki bilgilerden hangileri işaretlenecektir?
I. Üreticinin seri numarası
II. Gövde malzemesi (malzemeleri) ve malzeme standart referans(lar)ı
III. İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi
IV. Tank sahibinin adresi V. Tasarım onay tarihi

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) III, IV ve V
E) Hepsi
28)

Aşağıdaki şıklardan hangileri ADR’ye göre taşınamaz?
I. Taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli bozunmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmış Sınıf 4.1'deki kimyasal olarak kararsız maddeler.
II. Yangın tehlikesi veya hafif bir patlama ya da hafif bir fırlama tehlikesi veya her ikisi birden olan, ancak toplu patlama tehlikesi olmayan ve hem patlayıcı madde hem de zehirli bir kimyasal madde içeren nesneler.
III. UN No. 1001, 2073 veya 3318 altında sınıflandırılamayan çözünmüş gazlar.
IV. Amonyum klorat ve sulu çözeltileri ile kloratın bir amonyum tuzu ile karışımları. V. Hidrojen peroksit (H2O2) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,05 olan kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddeleri.

A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) III, IV ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
29)

Aşağıdaki şıklardan hangileri için güvenlik planı hazırlanması gereklidir?
I. Ambalajlı olarak 15 kg UN 0500 maddesinin taşınmasında
II. Tankta 10 kg UN 0331 taşınmasında
III. Tek bir ambalaj başına taşıma güvenlik eşiği 400 TBq olan Cd-109 radyonüklidi
IV. Ambalajlı olarak UN 3549 maddesinin taşınmasında V. Ambalajlı olarak 5.000 l UN 3505 maddesinin taşınmasında

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) I, III ve V
D) II ve IV
E) III, IV ve V
30)

İşaretlemelerle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Farklı UN numaralarına tahsis edilmiş lityum pil veya batarya içeren ambalajda, en tehlikeli maddenin UN numarası işaret üzerinde belirtilecektir.
II. Hava menfezlerine sahip tekli ambalajların yön düzeni okları ile işaretlenmesi gerekmemektedir.
III. 2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan çevre için tehlikeli sıvı madde içeren 4 l’lik tek ambalajın çevre için tehlikeli madde işareti ile işaretlenmesi zorunlu değildir.
IV. UN 0005 maddesinin ambalajlarında uygun sevkiyat adının yer alması gerekmemektedir. V. Kütlesel olarak doldurulan UN 3305 maddesinin tekrar doldurulabilir kaplarına, doldurma sırasındaki tertibatlar veya donatılmış aksesuarlarla birlikte azami doldurma kütlesi ve kabın darası veya brüt kütle de işaretlenmelidir.

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
31)

Gövde ve donanımları için öngörülen periyodik muayene süresi geçtiği için muayene yapılmak üzere taşınan ve muayene geçerlilik tarihinden önce UN 3311 maddesini taşımış, boş, temizlenmemiş sökülebilir tankın taşınması için hazırlanan taşıma evrakı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.3.2.4.4'e uygun taşıma
B) UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.3.2.3.7 (b)'YE UYGUN TAŞIMA
C) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E)
D) UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.1.6.10’a uygun taşıma
E) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), Tutma süresi sonu:............... (GG/AA/YYYY)
32)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) UN 1714 maddesinin 20 kg’ının ambalajlı olarak bir taşıma ünitesinde taşınması halinde, güvenlik planı hazırlanmalıdır.
B) Boşaltanın güvenlik planı yürürlüğe koyma sorumluluğu yoktur
C) Ambalaj içinde UN 2940 maddesinin taşınmasında güvenlik planı mutlaka hazırlanmalıdır.
D) Güvenlik planı, ilgili tehlikeli malların veya tehlikeli mal tiplerinin kayıtlarını içermelidir.
E) 11HA1 kodlu ambalaj ile toplam 2.500 kg Baryum Siyanür sevk eden işletmenin güvenlik planı hazırlamasına gerek yoktur.
33)

Aşağıdaki taşımalardan hangisi ADR’den muaftır?

A) Taşıma işlemi gerçekleştiren aracın kendisinin çalışması için yakıt tankında 2.500 l LPG bulunması durumunda.
B) Normal taşıma koşullarında sızıntıyı engellemeye yönelik önlemlerinin alınması kaydıyla, perakende satış için ambalajlanmış ve kişisel kullanım amaçlı alevlenebilir sıvıları içeren 60 l’lik 5 adet bidonun bir taşıma ünitesinde taşınması.
C) Araçlarda veya konteynerlerde soğutma veya iklimlendirme amaçlı kullanılmayan, boğucu nitelikteki tehlikeli malların taşınması.
D) Bir geri dönüşüm tesisinden taşınan her biri 1 gram tehlikeli madde içeren 50 kusurlu lambanın bir ambalaj ile taşınması.
E) Spor amaçlı kullanılan toplardaki gazların taşınması.
34)

Aşağıdaki maddelerin hangisi UN MEGC’lerde taşınabilir?

A) UN 1967
B) UN 1905
C) UN 1907
D) UN 1903
E) UN 2021
35)

Yazılı talimat aşağıdaki hangi durumlarda zorunlu değildir?
I. 2.000 kg UN 0070 maddesinin, ambalajlı olarak taşınmasında
II. Bir adet plastik varilde, 300 litre UN 2277 maddesinin taşınmasında
III. 2.500 kg UN 3170 PG III maddesinin dökme yük konteyneri ile taşınmasında
IV. Aracın yazılı turuncu plaka ile işaretlenmesi gereken taşımalarda. V. UN 2874 maddesinin taşınmasında kullanılmış boş ve temizlenmemiş ambalajların taşınmasında

A) I ve II
B) I, III ve IV
C) II, III ve IV
D) I, II ve V
E) I, IV ve V
36)

Aşağıdaki taşımalardan hangileri için sürücü eğitim sertifikası gereklidir?
I. 5 kg’lık iç, toplam brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda, 3.000 kg UN 2909 maddesini taşıyan araç sürücüsü
II. Ambalajlar halinde 2.000 kg UN 0405 maddesini taşıyan araç sürücüsü
III. Kapasitesi 1.5 m³ olan sabit tankta UN 1202 maddesini taşıyan araç sürücüsü
IV. Ambalajlı olarak UN 0081 maddesinden 25 kg taşıyan araç sürücüsü V. UN 1340 maddesinin taşındığı 100 adet boş ve temizlenmemiş ambalajı taşıyan araç sürücüsü

A) I, III ve V
B) II, III ve V
C) III ve IV
D) III, IV ve V
E) III ve V
37)

UN 3375 (sıvı) maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde SGAV kodlu sabit bir tank ile taşınabilir.
B) Bu madde, sadece ilgili makam tarafından verilecek bir onay üzerine portatif tankla taşınabilir.
C) Bu madde, 31A tipindeki bir IBC ile yalnızca yetkili mercii onayı ile taşınabilir.
D) Bu madde 1H1 kodlu bir ambalaja en fazla 60 l doldurulabilir.
E) Bu maddeyi taşıyan aracın, yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerin yakınında uzunca beklemesi ancak yetkili makamların izniyle mümkündür.
38)

Sadece UN 1173 maddesinin taşınmasında kullanılan ve üzerinde UN/31H1/Y/01 19/… ambalaj kodu bulunan bir IBC, 07/2021 tarihinde yapılan sızdırmazlık testinden başarıyla geçmiştir. Bu IBC hangi tarihe kadar kullanılabilir?

A) 01/2024
B) 07/2024
C) 01/2026
D) 07/2026
E) 12/2025
39)

Bir şirketten satın alınan 8.000 l UN 1208 ve 5.000 l UN 2826 maddeleri aynı araçta taşınacak ve satın alınan bu iki üründen yeni bir ürün oluşturacaktır. Bu operasyon ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Bu taşıma için L4BN kodlu iki bölmeli bir tanka sahip olan ‘‘FL” koduna ve ADR Onay Belgesine sahip bir araç kullanılabilir.
II. Bu taşımada, iki bölmeli tank kullanılması halinde, tankın her iki bölmesinin her iki yanına o bölmede taşınan maddenin kendisi ile ilgili tehlike ikaz levhaları ve aracın ön ve arkasına ise UN 2826 maddesine ait yazılı turuncu plaka takılmalıdır.
III. Bu taşıma için düzenlenecek taşıma evrakında aşağıdaki ifadelerin yer alması zorunludur.
• UN 1208 HEKZANLAR, 3, II, (D/E)
• UN 2826 ETİL KLOROOTİYOFORMAT, 8 (3), II, (D/E)
IV. Bu iki maddeden oluşturulacak yeni maddenin sınıfı 8 ve paketleme grubu II’dir. V. Bu yeni madde L4BH koduna sahip bir tank konteyner ile taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) II, IV ve V
40)

Aşağıda belirtilen ürünlerin taşınmasında kullanılan tanklardan hangisi gıda maddeleri veya hayvan yemlerinin taşınmasında kullanılamaz?

A) UN 2067
B) UN 2416
C) UN 2817 PG II
D) UN 3250
E) UN 3377
Başka Sınava Geç