10 Şubat 2024 SRC 4 Soruları

Kategori: SRC 4 Soruları
Soru Sayısı: 31 Soru
Süre: 46.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

A) Sis ışıklarını
B) Park ışıklarını
C) Yakın gösteren ışıkları
D) Uzağı gösteren ışıkları
2)

Hangisine suni solunum yapılır?

A) Kalbi düzensiz çalışanlara
B) Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara
C) Göğüs kafesi hareket etmeyenlere
D) Göğüs kafesi inip kalkanlara
3)

Gümrük mevzuatına göre, Türkiye gümrük bölgesine giren araçların depolarında bulunmasına izin verilen azami yakıt miktarı ne kadardır?

A) 250 litre
B) 700 litre
C) 900 litre
D) 1200 litre
4)

Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?

A) Hasar Performansı
B) Araç Performansı
C) Yakıt Performansı
D) Hız Performansı
5)

Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?

A) Yerleşim birimi içinde 30 m - yerleşim birimi dışında 100 m
B) Yerleşim birimi içinde 30 m - yerleşim birimi dışında 150 m
C) Yerleşim birimi içinde 30 m - yerleşim birimi dışında 200 m
D) Yerleşim birimi içinde 60 m - yerleşim birimi dışında 250 m
6)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına ne ad verilir?

A) Geçiş hakkı
B) Geçiş üstünlüğü
C) Geçiş kolaylığı
D) Geçiş muafiyeti
7)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; K3 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
8)

Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit v.b. maddeler kullanılmaz?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
9)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

A) Olası seçenekleri belirleme.
B) Düşünmeden hareket etme.
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.
D) Sonuçların istenirliğini belirleme.
10)

Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar?

A) 30 dakika
B) 35 dakika
C) 45 dakika
D) 60 dakika
11)

“Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç saattir?

A) 5 saat
B) 6 saat
C) 11 saat
D) 24 saat
12)

Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.
B) Yük hızı araç hızından fazladır.
C) Araç hızı ile yük hızı arasında bir ilişki yoktur.
D) Araç hızı yük hızından fazladır.
13)

Araç takip sistemlerinden olan karakutu sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Aracın ne kadar mola verdiği
B) Hız ihlali yapıp yapmadığı
C) Aracın yaptığı ortalama hız
D) Online araç takip
14)

Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?

A) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve diğer ışıklarla birlikte
B) Sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri uzağı gösteren ışıklarla birlikte
C) Yeterince aydınlatılmamış yollar, tüneller dışında ve acil uyarı ışıklarıyla birlikte
D) Yerleşim birimleri içinde ve park ışıklarıyla birlikte
15)

Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

A) Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde
B) Navigasyon amaçlı dijital haritaların oluşturulmasında
C) Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
D) Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde
16)

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinde kullanılan sistemlerden birisi değildir?

A) GPRS
B) Haritalar
C) UMTS
D) GPS
17)

İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A) Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanması
B) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir
C) Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir
D) Kişinin kanama bölgesini kalp seviyesinden yukarı kaldırarak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.
18)

Fiziki haritalarda su ile ilgili detaylar hangi renk ile gösterilmektedir?

A) Siyah
B) Mavi
C) Yeşil
D) Kırmızı
19)

Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey
20)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında "asli kusur" sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Düşük hızla seyretmek
D) Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
21)

Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir?

A) Taşıma sözleşmesinin yapıldığı tarih ve düzenleme yeri
B) Göndericinin adı ve adresi
C) Şoförün isim ve adresi
D) Yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer
22)

Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

A) Eksantrik dişlisine
B) Mahruti dişlisine
C) Volan dişlisine
D) Krank dişlisine
23)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır?

A) İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
B) Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır.
C) Sadece idari para cezası uygulanır.
D) Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır.
24)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Zorunlu haller dışında, ilgili mevzuata aykırı olarak, karayolu ile yolcu, eşya ve kargo sınır kapılarına ve tampon bölgelere taşınamaz.
B) Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde, eşyanın ve kargonun aktarılması, boşaltılması ve depolanması yapılamaz.
C) Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında aktarma ve boşaltma işlemleri; sınır kapılarının dışındaki diğer gümrüklü sahalarda ve yetkili gümrük idarelerinin gözetiminde yapılır.
D) Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dâhilinde iki nokta arasında verilecek izine göre taşıma yapabilirler.
25)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; N2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur

A) En az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
B) En az 3 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
C) En az 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 2 ilde
D) En az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede olmak üzere en az 3 ilde
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

A) İşyerinde
B) Taşıtlarında
C) Gönderende
D) Alıcıda
27)

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları ile aşağıdakilerden hangisi sigortalanır?

A) Tehlikeli maddenin kaybını ve dolayısıyla bunun satışından elde edilecek karın kaybını.
B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesini.
C) Tehlikeli maddenin uçarak kaybolmasını.
D) Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın, söz konusu tehlikeli maddenin, doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılmasını.
28)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N2 yetki belgesi sahiplerinin ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim taşıta sahip olmaları şarttır?

A) 5
B) 7
C) 10
D) 14
29)

Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun trafikteki etkilerinden biri olamaz?

A) Tahammül yeteneğini artırması
B) Trafik kurallarına riayet etmeyi kolaylaştırması
C) Duyum ve algının azalması
D) Trafikte dikkat ve farkındalığın artması
30)

Tahriksiz tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?

A) 10.00
B) 10.50
C) 11.00
D) 11.50
31)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?

A) Hiçbir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 1 saat azalır
C) Günlük dinlenme süresi 2 saat azalır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat artar
Başka Sınava Geç