10 Şubat 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 16 Soru
Süre: 24 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

 Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?

A) Uyku hali
B) Konuşma bozukluğu
C) Bulantı-kusma
D) Hepsi
2)

Aşağıdakilerden hangisi tamamen kendi değer yargılarına dayanarak en iyiden en kötüye doğru sıralamasının yapıldığı kişiler arası karşılaştırmaya dayalı yöntemlerden birisidir?

A) Geleneksel değerleme
B) Alternatif sıralama
C) Basit sıralama
D) İkili karşılaştırma
3)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıda sayılan kurallardan hangisinin 1 yıl içinde 3 kez ihlal edilmesinden dolayı idari para cezasına maruz kalınması durumunda “mesleki saygınlık” kriteri kaybedilmiş olur?

A) Ücret ve çalışma şartlarına ilişkin kuralların 1 yıl içinde 3 kez ihlalinden dolayı idari para cezasına maruz kalmak.
B) Araçların ağırlık ve boyutlarına ilişkin kuralların 1 yıl içinde 3 kez ihlalinden dolayı idari para cezasına maruz kalmak.
C) Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin kuralların 1 yıl içinde 3 kez ihlalinden dolayı idari para cezasına maruz kalmak.
D) Çevrenin korunmasına ilişkin kuralların 1 yıl içinde 3 kez ihlalinden dolayı idari para cezasına maruz kalmak.
4)

Aşağıdakilerden hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarından birisidir?

A) Tanık
B) Senet
C) Teyit mektubu
D) Yemin
5)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, G3 yetki belgesi için başvuranların acentelik sözleşmesi yapabileceği yetki belgesi türleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) M1, M3, P1, P2
B) N2, M2, P1, P2
C) M2, P1, P2
D) M2, M3, P1, P2
6)

Vergi Usul Kanunufua göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Defterlere geçirilen bir kaydı çizmek veya silmek suretiyle okunamaz hale getirmek yasaktır.
B) Defterlerde kayıtlar arasında yazılmaya mahsus olan satırlar çizilmeksizin boş bırakılabilir.
C) Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten kopaıılamaz.
D) Defterlerde yeri değiştirilebilen ve tasdiklermiş yapraklarda bu yaprakların sırası bozulamaz.
7)

İş ilişkisinin zaman bakımından düzenlenmesi, iş hukukunun hangi dalının konusuna girer?

A) Bireysel iş hukuku
B) Toplu iş hukuku
C) Sosyal güvenlik kurumu
D) İşyeri hukuku
8)

Aşağıdaki stratejilerden hangisi kaliteye dayalı geliştirme çabaları kapsamında yer alır?

A) Hedef kitleyi belirleme stratejileri
B) Odaklanma stratejileri
C) Farklılaştırma stratejileri
D) Maliyetleri düşürme stratejileri
9)

Aşağıdakilerden hangisi kürek ve köprücük kemiği kırıklarında yapılacak ilk yardım müdahalelerinden birisi değildir?

A) Kırık yer üzerine buz koymalı.
B) Kırık tarafın koltuk altına yumuşak bir malzeme koyarak kolu eşarp veya tülbentle boyuna asmalı.
C) Baş ve boyunun her iki yanına destek koyarak boynun hareket etmesi engellenmeli.
D) Yaralı oturur durumda sağlık kuruluşuna ulaştırılmalı.
10)

ilkyardımcı yaralıda 3 noktayı gözler. ilkyardımın ABC’si olarak isimlendirilen bu durumlar aşağıda hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?

A) Havayolu – Solunum – Dolaşım
B) Solunum – Havayolu –Dolaşım
C) Havayolu– Dolaşım– Solunum
D) Solunum – Dolaşım - Havayolu
11)

Aşağıdaki şıklardan hangisi lojistik firmanın seçiminde göz önüne alınacak teknik unsurlardan değildir?

A) Terminlerde yaşanan gecikmeler
B) Müşteri hizmet standartına verdiği önem
C) Lojistik hizmet sağlayıcının sahip olduğu özmal araç sayısı
D) Navlun fiyatları
12)

Vergi suç ve cezalarının teorik olarak ele alındığı ve bu teorik çerçeveden hareketle pozitif düzenlemeleri ayrıntılı bir şekilde ele alan hukuk kısmı aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Vergileme Hukuku
B) Vergi Ceza Hukuku
C) Vergi Yargılama Hukuku
D) Vergi İcra Hukuku
13)

TIR sözleşmesi uygulama esaslarına göre TIR karnelerinin (4, 6, 14, 20 yapraklı) geçerlilik süresi, TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren kaç gündür?

A) 30 gün
B) 45 gün
C) 60 gün
D) 90 gün
14)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre iliçinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapmak isteyenlerin alması gereken yetki belgesi türü ile sahip olunması gereken minimum özmal taşıt sayısına ilişkin olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur

A) M1 yetki belgesi - 3 adet özmal taşıt
B) N1 yetki belgesi - 3 adet özmal taşıt
C) N1 yetki belgesi - 4 adet özmal taşıt
D) N2 yetki belgesi - 3 adet özmal taşıt
15)

Vergi düzenlemeleri dolayısıyla devlet ile kişiler arasında ortaya çıkan hukuki ilişkinin usulüne ve gerçekleştirilmesine ilişkin hususları düzenleyen hukuk kuralları bütününe ne ad verilir?

A) Şekli Vergi Hukuku
B) Maddi Vergi Hukuku
C) Özel Hukuk
D) İdare Hukuku
16)

Malın taşımacıya teslimatından sonra ithalatçı tarafından mal bedelinin ödendiği ve sevk evraklarının banka tarafında ithalatçıya teslimatının yapıldığı ödeme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mal mukabili ödeme
B) Vesaik mukabili ödeme
C) Akreditifli ödeme
D) Peşin ödeme
Başka Sınava Geç