10 Temmuz 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 38 Soru
Süre: 57 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Yarı-römorkun ön tarafında bulunan ve çekici aracın 5 inci tekerine kilitlenen çekici ile yarı-römork arasındaki bağlantı elemanına ne ad verilir?

A) Termo-king
B) Dorse
C) King pim
D) Römork
2)

Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyatı sigorta teminatı türlerindendir?

A) Dar teminat, geniş teminat, tam ziya
B) Dar teminat, kamyon teminatı, geniş teminat
C) Havayolu, karayolu, demiryolu teminatları
D) Geniş teminat, demiryolu teminatı, dar teminat
3)

Bir pazarın "aynı özellikleri taşıyan alıcı alt gruplarına göre kısımlara ayrılması" aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Hedef pazar seçimi,
B) Pazarlama karmasının oluşturulması,
C) Pazar bölümlendirme,
D) Pazara nüfuz etme.
4)

TIR mevzuatına göre Karayolu Taşıt Onay belgesi aşağıdaki araçlardan hangisine verilir?

A) Damperli kamyon
B) Otobüs
C) Tenteli römork
D) Çekici
5)

Lojistik maliyetlerin faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımıyla ele alınması durumunda, maliyetlerin belirlenmesi sürecünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Lojistik kaynakların belirlenmesi
B) Lojistik faaliyet havuzlarının belirlenmesi
C) Lojistik faaliyet ölçütlerinin belirlenmesi
D) Lojistik kar hedefleri belirlenir
6)

Tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne denir?

A) Taşıma hattı
B) Güzergah
C) istiap haddi
D) Düzenli sefer
7)

(Bu sorunun cevabı değişti Eskisi 30 yenisi 90)

A) 30
B) 60
C) 90
D) 120
8)

Aşağıdaki şıklardan hangisi finansal tabloların analizinde kullanılan analiz tekniklerinden biri değildir?

A) Karşılaştırmalı tablo analizi
B) Dinamik analiz
C) Trend analizi
D) Oran analizi
9)

Aşağıdaki şıklardan hangisi, müşteri bilgisi toplama aşamalarından biri değildir?

A) Müşteri veritabanı
B) Sadakat
C) Müşteri bilgisini tanımlamak
D) Gizlilik
10)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Faaliyet alanına uygun yetki belgesi alınmadan faaliyette bulunulmaz.
B) Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu yolcu veya eşya taşımalarına ikili taşıma denir.
C) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
D) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo gönderenin talebi üzerine taşınabilir.
11)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamı dışındadır?

A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla ticari amaçla yapılan ticari yolcu ve eşya taşımaları.
B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
12)

İşletmelerin müşteri memnuniyeti yoluyla kara geçmesinde kullanacakları yöntem ve odaklanacakları nokta hangisi olmalıdır?

A) Yeni müşteriler bulmak.
B) Müşteri sadakati yaratmak.
C) Yeni ürünler geliştirmek.
D) Yeni dağıtım kanalları geliştirmek.
13)

Karayolu TaGşıma Yönetmeliğine göre D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine en fazla kaç adet taşıt kaydedilebilir?

A) 1
B) 5
C) 10
D) 20
14)

Bireyin engellenme veya çatışma yoluyla ihtiyaçları doyumsuz kaldığında ortaya çıkan aşırı kaygı durumundan kendini korumak için başvurduğu başarılı veya başarısız sonuçlanabilen davranış biçimlerine ne ad verilir?

A) Savunma mekanizmaları
B) Motivasyon mekanizmaları
C) Engelleme mekanizmaları
D) Güdülenme mekanizmaları
15)

Bir sözleşme belirtilen şekilde yapılmadıkça geçerlilik kazanamıyor ise bu şekle ne ad verilir?

A) İspat şekli
B) Resmi şekil
C) İradi şekil
D) Geçerlilik şekli
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
17)

Tek bir ulaştırma türüne dayanan taşımacılık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Multimodal taşımacılık
B) Kombine taşımacılık
C) Unimodal taşımacılık
D) Entegre taşımacılık
18)

Kaburga kemikleri kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir?

A) Yan yatış
B) Yüz üstü yatış
C) Oturuş veya yarı oturuş
D) Sırt üstü yatış
19)

Aşağıdakilerden hangisi müşteri odaklı stratejinin unsurlarından değildir?

A) Yüksek kalitede mal ve hizmet
B) Müşterilerle diyalog kurma ve sürdürme
C) Daha değerli müşteriye daha çok yatırım yapma
D) Pazar payı oluşturma
20)

TIR Uygulama Tebliğine göre, işlemi biten TIR aracının gümrük sahasını terk ederken dört nüsha olarak düzenlenen TIR Denetleme Belgesinin kaç nüshası araç sürücüsüne verilir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
21)

Karayolu Taşıtı Onay Belgeleri hangi kurum tarafından kaç yıl süre ile verilmektedir?

A) Gümrük Başmüdürlükleri tarafından 2 yıl süre ile
B) Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıl süre ile
C) Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıl süre ile
D) Gümrükler Başmüdürlüğü tarafından yetki verilen gümrük idareleri tarafından 2 yıl süre ile
22)

CMR Konvansiyonuna göre kasıtlı şekilde uygun olmayan davranışta bulunulduğu iddia edilmiyor ise tazminat talepleri için zamanaşımı süresi nedir?

A) 6 Ay
B) 1 Yıl
C) 2 Yıl
D) 3 Yıl
23)

Trafik kazalarında yaralı gerekli hallerde araçtan hangi yöntem ile çıkarılır?

A) Rentek manevrası ile
B) Şok pozisyon ile
C) Koma pozisyonu ile
D) Hiçbiri
24)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
B) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.
C) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz.
D) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.
25)

Demografik çevre faktörleri arasında hangisi yer almaz?

A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Kur Politikası
D) Eğitim Düzeyi
26)

Toplam Kalite Yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi “görülemeyen/ölçülemeyen” sorunlardan birisi değildir?

A) Müşteri tatminsizliği
B) Pazar kaybı
C) İmaj zedelenmesi
D) Üretim hataları
27)

Merdiven inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) İnerken baş aşağıda, çıkarken başı yukarıda kalacak şekilde.
B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda kalacak şekilde.
C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda kalacak şekilde.
D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda kalacak şekilde.
28)

Aşağıdakilerden hangisi "Toplam Kalite Yönetimi"nin ilkelerinden değildir?

A) Müşteri odaklı olma
B) %100 kalitenin sağlanması
C) Sürekli gelişme
D) Finansman
29)

Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

A) Yüklemeyle
B) Gümrüğe teslimle
C) Zilyetliğine geçmesiyle
D) İstiflemeyle
30)

Aşağıdakilerden hangisi vergiyi doğuran olaylardan değildir?

A) Malın teslimi ve hizmetin yapılması öncesinde fatura düzenlenmesi
B) Komisyoncu veya konsinyasyonda alıcıya teslim
C) İhracat teslimleri ve ilgili hizmetler
D) Nakliyenin veya gümrük yükümlülüğünün başlaması
31)

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetimi eğitiminin işlevlerinden değildir?

A) Kalite politikası ve hedeflerini rakiplere sızdırmamak
B) Değişime karşı olan direnci kırmak
C) Örgüt kültürü ve iklimini oluşturmak
D) Takım çalışması yeterliliğini arttırmak
32)

Aşağıdakilerden hangisi yönetilebilen bir sabit maliyettir?

A) Duran varlıkların amortisman giderleri
B) Sigorta giderleri
C) Kira giderleri
D) Reklam giderleri
33)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının kapsamında yer alan konuları arasında yer almaz?

A) Mal ve hizmetler
B) Pazarlar
C) İşletmenin kaynakları
D) Dağıtım ve tüketiciler
34)

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın özelliklerinden biri değildir?

A) Sürekli müşteri ilişkisi
B) Uzun dönemli bakış açısı
C) Tek satış veya işleme odaklanma
D) Tüm çalışanların kalite ile ilgilenmeleri
35)

Kamu giderlerini ve kamu hizmetinin giderlerini karşılamak üzere devletin tek taraflı olarak ve kanunla kişilerin gelir, gider ve mallarından aldığı ekonomik değere ne denir?

A) Resim
B) Harç
C) Vergi
D) Şerefiye
36)

Aşağıdakilerden hangisi yönetim teorisinin gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Sosyal güçler
B) Teknolojik güçler
C) Ekonomik güçler
D) Standartlaşmaya yönelik güçler
37)

D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
38)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
B) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
C) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.
Başka Sınava Geç