10 Temmuz 2024 SRC 3 Soruları

Kategori: SRC 3 Soruları
Soru Sayısı: 48 Soru
Süre: 72 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şoförler hangi belgeyi almak zorundadır?

A) Aracın sınıfına uygun ehliyet
B) Mesleki yeterlilik belgesi (SRC)
C) Psiko-teknik raporu
D) Hepsi
2)

Yaralı araçtan çıkarılırken en çok vücudunun nereleri korunmaya çalışılır?

A) Baş, boyun, omurga
B) Eller ve kollar
C) Göğüs
D) Ayaklar ve bacaklar
3)

Aşağıdakilerden hangisi kara yolunun, diğer bir kara yolu veya demir yolunun altından geçmesini sağlayan yapıdır?

A) Alt geçit
B) Üst geçit
C) Demiryolu geçidi (Hemzemin geçit)
D) Okul geçidi
4)

Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

A) Araçların otoyollarda otomatik geçişlerinde
B) Araçların tonaj kontrolünde
C) Filoların merkezi bir sistem halinde görüntülenmesinde
D) Araçların yağ değişim sürelerinin takibinde
5)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpmak
B) Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C) Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D) Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek
6)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak
B) Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek.
C) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
7)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanılan taşıt sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde araç sahibine iade edilir?

A) 3 gün
B) 10 gün
C) 30 gün
D) 60 gün
8)

TIR sisteminde yükleme boşaltma yapılan ya da transit geçilen ülkelerde gümrük kontrol belgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?

A) Menşe Şahadetnamesi
B) TIR Karnesi
C) Geçiş belgesi
D) Özet Beyan
9)

Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aracı hızlı kullanmak
B) Aracı hızlı kullanmamak
C) Yağ seviyesini kontrol etmemek
D) Ani ve sert kalkış yapmak
10)

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne ad verilir?

A) Beceri testleri
B) Psikoteknik testleri
C) Reaksiyon ölçüm testleri
D) Uyum testleri
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?

A) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir
B) Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir.
C) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar
D) Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar
12)

istiap haddi kaç tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
13)

Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D) Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
14)

Aşağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri değildir?

A) Hiçbiri
B) Olayları akışına bırakmak
C) Hızlı yargılarda bulunmak
D) Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olamaz?

A) 8
B) 10
C) 12
D) 14
16)

TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük idaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?

A) TIR işleminin sona ermesi
B) TIR işleminin başlaması
C) TIR işleminin ibrası
D) TIR işleminin durdurulması
17)

Yerleşim yerleri içinde ve dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? Yerleşim yerleri içinde (metre) Yerleşim yerleri dışında (metre)

A) 30 mt. – 120 mt.
B) 40 mt. – 130 mt.
C) 30 mt. – 150 mt.
D) 50 mt. – 150 mt.
18)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)”na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?

A) 5 saat
B) 6 saat
C) 11 saat
D) 24 saat
19)

Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

A) o şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
B) o şehrin nüfusunu
C) o şehrin km olarak genişliğini
D) o şehirdeki araç sayısını
20)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanması ne şekilde olur?

A) Ceza aynı kalır.
B) Ceza yarı oranında azaltılır.
C) Ceza yarı oranında arttırılır.
D) Ceza 1 kat oranında arttırılır.
21)

Bir taşıma evrakında tam yük ifadesi var ise, ADR ye göre bu ifadenin anlamı nedir?

A) Yükün istiap haddine uygun olarak yüklendiğini ifade eder.
B) Yüklerin sadece bir nokta da yüklenip, bir noktada da boşaltılacağını ifade eder.
C) Aracın yük bölümünün tam olarak doldurulduğunu ifade eder.
D) Taşınan yüklerin muafiyet sınırları üzerinde olduğunu ifade eder.
22)

İstiap haddi kaç tondan az olan taşıtlara geçiş belgesi tahsis edilmez?

A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
23)

Yerli taşıyıcıya verilen TIR Karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?

A) 15
B) 45
C) 60
D) 90
24)

Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı bilgisindeki “15” neyi ifade eder?

A) Lastiğin tipini
B) Jant çapını
C) Lastiğin genişliğini
D) Kesit genişlik oranını
25)

AETR’ye göre toplam 90 saatlik taşıt kullanma süresi en az kaç günlük sürede gerçekleşmelidir?

A) 8
B) 10
C) 12
D) 15
26)

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne ad verilir?

A) Beceri testleri
B) Psikoteknik testleri
C) Reaksiyon ölçüm testleri
D) Uyum testleri
27)

TIR mevzuatına göre yolculuk sırasında süresi dolan karayolu taşıtı onay belgesi nasıl işlem görür?

A) O yolculuğun sonuna kadar geçerli olarak kabul edilir
B) Geçersizdir
C) İşleme alınmaz
D) İptal edilir
28)

Gümrük mevzuatına göre, fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırmızı hat
B) Sarı hat
C) Mavi hat
D) Yeşil hat
29)

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü ülke taşımasıdır?

A) Araç Türk plakalı, yükün menşei Türk, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
B) Yükün menşei Türk, aracın plakası Bulgaristan, boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan
C) Yükün menşei İtalya, aracın plakası Türk, boşaltma yapılacak ülke İran
D) Yükün menşei Alman, aracın plakası Alman, boşaltma yapılacak ülke İran
30)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

A) 3 defa, 10 Saat
B) 2 defa, 9 Saat
C) 3 defa, 9 Saat
D) 2 defa. 10 Saat
31)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıtlar
B) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-10.000 kg arası olan taşıtlar
C) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar
D) Azami yüklü ağırlığı 3.500 kg-14.000 kg arası olan taşıtlar
32)

M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

A) 2
B) 3
C) 5
D) 7
33)

“Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 100 metre 100 cm.x25 cm.
B) 100 metre 150 cm.x25 cm.
C) 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D) 150 metre 100 cm.x25 cm.
34)

 Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir?

A) Hız
B) Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün dikkat durumu
35)

Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Reaksiyon mesafesi
D) İntibak mesafesi
36)

TIR mevzuatına göre tüm TIR karnelerinin geçerlilik süresi TIR karnesinin veriliş tarihinden itibaren azami kaç gündür?

A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
37)

“Karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası tarafından karşılanamayan zararlar bakımından öncelikle,……………………………” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

A) Taşımacının malvarlığına başvurulur.
B) Herhangi bir kişi ve kuruma başvurulamaz.
C) Karayolları Trafik Kanunu gereği yapılması gereken zorunlu sorumluluk sigortasına başvurulur.
D) Sürücüye başvurulur.
38)

AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde çalışan sürücülerin yaşları en az kaç olmalıdır?

A) Hiçbiri
B) 19
C) 20
D) 21
39)

Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?

A) 60 saat
B) 70 saat
C) 80 saat
D) 90 saat
40)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek,

II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.

III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek.

IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir

A) I-II-III-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
41)

Aşağıdakilerden hangisi emtia nakliyat sigortasının teminat kapsamı dışında kalır ?

A) Yetersiz ve uygunsuz ambalaj
B) Yangın, infilak
C) Geminin batması
D) Nakil aracının devrilmesi
42)

El-göz koordinasyonu ölçümü, motivasyon ölçümü, renk körlüğü ölçümü, zeka ölçümü gibi ölçümlerde kullanılan testlere ne isim verilir?

A) Beceri testleri
B) Psikoteknik testler
C) Reaksiyon ölçüm testleri
D) Uyum testleri
43)

I- Göz bebeklerinde büyüme

II- Göz bebeklerinde küçülme

III- Nabız alınamaması

IV- Solunum sayısında artış

V- Vücut sıcaklığında yükselme

Yukarıdakilerden hangileri kalp durmasının belirtilerindendir?

A) I – IV
B) I – III
C) III – IV
D) IV – V
44)

Trafik işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde ve yerleşim birimi dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

A) 10 metre – 50 metre
B) 15 metre – 100 metre
C) 20 metre – 100 metre
D) 20 metre – 150 metre
45)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Artvin/Sarp sınır kapısı – Gürcistan
B) Kırklareli/Dereköy sınır kapısı – Yunanistan
C) Gaziantep/Karkamış sınır kapısı – Irak
D) Hatay/Yayladağı sınır kapısı – İran
46)

Karayolu Trafik Yönetmeliğine göre Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir?

A) 20
B) 30
C) 50
D) 60
47)

Taşıması yapılan eşyaların fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir şekilde belirtilmesini teminen düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çeki listesi
B) Mal faturası
C) CMR belgesi
D) Gümrük çıkış beyannamesi
48)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

A) Taşıtın kasko değeri
B) Taşıtın kasko değerinin beşte biri
C) Gümrüklenmiş değeri
D) FOB değeri
Başka Sınava Geç