10 Temmuz 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 22 Soru
Süre: 33 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

Tozların ve dumanların solunması yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 0,06 mg/l olan zehirli bir madde ile 3 dakikalık temas sonucu 45 dakikalık gözlem periyodunda ciltte geri dönüşü olmayan hasar bırakan aşındırıcı bir madde karıştırılıyor. Elde edilen inorganik katı maddeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde 1 gr’lık iç ve 300 gr’lık dış ambalajda istisnai miktarda taşındığında, ara ambalaj kullanımı zorunludur.
B) Bu madde 6 bar test basıncına sahip bir portatif tank ile taşınabilir.
C) Bu madde sıvı (erimiş) halde taşınmak istendiğinde, alttan doldurmalı veya boşaltmalı tankların kullanımına izin verilmez.
D) Bu maddeyi taşıyan 3.000 l kapasiteli portatif tanka takılan turuncu renkli plakaların, tankı taşıyan kapalı araca takılmasına gerek yoktur.
E) Bu madde, iç ambalaj başına 0,5 kg’ı aşmayan miktarda, iç ambalaj miktarı 3 l olan UN 2054 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.
2)

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. IBC’ler dökme yük konteynerlerine dahil değildir.

II. UN 3377 maddesi 2018 yılında üretilmiş esnek dökme yük konteynerinde taşınabilir.

III. UN 1405 PG II maddesi granül halde iken örtülü konteynerlerde taşınabilir.

IV. Dökme yük konteynerleri en az 1 m3 kapasiteye sahiptir.

V. UN 3170 PG II maddesinin taşındığı, bölüm 6.11 zorunluluklarını karşılayan dökme yük konteyneri su geçirmez olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) I, IV ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
3)

UN 1740 PG III maddesinin karayoluyla taşınmasına ilişkin hangileri doğrudur?

I. Bu madde su geçirmez BK1 kodlu dökme yük konteynerinde taşınabilir.

II. Bu maddeden 1.500 kg taşıyan araçta göz durulama sıvısı bulundurulmalıdır.

III. Bu maddenin taşındığı 0A2 kodlu ambalajın azami net kütlesi 50 kg ile sınırlıdır.

IV. Bu madde üstten doldurma ve boşaltmalı sabit tanklarda taşınamaz.

V. Bu maddenin taşındığı portatif tankın dış yüzeyinin sıcaklığı 100 oC’yi geçemez.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
4)

Basınçlı kaplar ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. KARBON DİOKSİT maddesinin taşınması için kullanılan basınçlı kaplara, basınç tahliye cihazı takılmasına gerek yoktur.
II. UN 3468 maddesinin taşınmasında, su kapasitesi 140 l ve oluşan azami basıncı 20 MPa olan basınçlı kap kullanılabilir.
III. UN 2988 maddesinin taşınmasında kullanılan basınçlı kaplar, her on yılda bir teste tabi tutulacaktır.
IV. BROM TRİFLORÜR maddesinin taşınacağı basınçlı kabın cidar kalınlığı 5 mm olabilir.
V. SÜLFÜRİL FLORÜR maddesinin taşınacağı alüminyum alaşımlı basınçlı kabın periyodik testleri 15 yılda bir yapılır.

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve IV
D) II ve V
E) IV ve V
5)

Aşağıdaki hangi taşımaya tehlikeli madde güvenlik danışmanı müsaade eder?

A) UN 0222 maddesinin metal IBC’de taşınmasına
B) UN 1308 PG I maddesi için, brüt kütlesi 80 kg olan kombine ambalajların taşınmasına
C) UN 0236 maddesinin kurşunlu ambalajlarda taşınmasına
D) BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, B.B.B’ye atanan yangın söndürme ajanlarının Bölüm 6.2'nin ilgili gerekliliklerine uygun olarak 450 l su kapasiteli tüplerde taşınmasına
E) İç ambalaj olarak tabla kullanılan UN 0306 maddesinin taşınmasına
6)

Aşağıdaki maddelerin hangilerinin taşınmasında 1A1 kodlu ambalaj kullanılabilir?
I. BENZEN SÜLFONİL HİDRAZİD
II. TETRAMİN PALADYUM (II) NİTRAT
III. 4-NİTROSOFENOL
IV. DİPROPİONİL PEROKSİT
V. DİSÜKSİNİK ASİT PEROKSİT(Konsantrasyon % 80)

A) I ve II
B) I, III ve IV
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V
7)

Ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkime vererek alevlenebilir gaz açığa çıkarma hızı maddenin bir kg’ı için dakikada 30 l olan, ikincil tehlikesi olamayan sıvı tehlikeli madde, Ankara’dan Mersin’e gönderilmek isteniyor. Yapılacak bu taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde, UN 3222 maddesi ile aynı araca birlikte yüklenebilir.

II. Bu taşımada T11 portatif tankı kullanılabilir.

III. Bu maddeyi taşıyacak olan basınçlı kapların, 10 barlık test basıncında 10 yılda bir periyodik teste tabi tutulması gerekir.

IV. Bu maddeden ambalajlı olarak 15.000 kg gönderildiğinde, aracın gözetim altında bulundurulması gerekir.

V. Bu maddeyi taşıyacak tankın üzerinde “Do not open during carriage. (Taşıma sırasında açmayın.) Gives off flammable gases on contact with water. (Suyla temas halinde alevlenebilir gazlar açığa çıkarır.)” ibaresi bulunmalıdır.

A) I ve II
B) I ve III
C) II, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
8)

IBC’lerde taşınan ve patlayıcı içeriklerinin toplam net kütlesi 2.000 kg olan UN 0241 maddesinin taşıma evrakı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1.1D, 2.000 kg, (B1000C)
B) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1 (1.1D), 2.000 kg, (B1000C)
C) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1.1D, (B2000C), 1.000 kg
D) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1, (1.1D), (B1000C), 2.000 kg
E) UN 0241, PATLAYICI, TAHRİPLİ, TİP E, 1, 2.000 kg, (B1000C)
9)

NİTROGLİSERİN ÇÖZELTİSİ ALKOLDE (% 1’den az nitrogliserin ile) maddesinin 350 kg’ı, 1 l’lik iç ambalaj ve brüt kütlesi 25 kg olan dış ambalajlarda taşınmak istenmektedir. Bu madde aşağıda verilen hangi madde/maddeler ile birlikte aynı araçta taşınabilir?

I. UN 0161

II. UN 0356

III. UN 0337

IV. UN 0447

V. UN 0499

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, III ve V
D) III ve IV
E) Hiçbiri
10)

Muafiyetsiz ve münhasır kullanım kapsamında olmadan ambalajlı olarak Sınıf 7 maddesinin taşınmasına yönelik aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plaka takılır.
II. Brüt kütlesi 50 kg'dan az olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmesi gerekir.
III. Aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli yüzey alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları her kenarından 50 mm'ye kadar küçültülebilir.
IV. Adi paketler hariç olmak üzere, aracın her iki yanına ve arkasına taşıdığı yükün tehlike ikaz levhası takılır. V. Adi paketler ve küçük konteynerleri taşıyan araçlar veya konteynerler hariç olmak üzere, Sınıf 7 için, birincil risk levhası Model No. 7D'ye uygun olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
11)

Araçlar için aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 2-
I. Belirli tehlikeli malları taşıyan araçlar için onay belgesinde; taşımacının, işletmecinin veya araç sahibinin adı ve iş adresinin bulunmasına gerek yoktur.
II. Alevlenebilir gazların taşınmasını amaçlayan ve toplam kapasitesi 1 m3 'ten fazla olan tüplü gaz tankeri “FL” aracıdır.
III. Ambalajla tehlikeli mal taşımacılığı yapılan (EX/II ve EX/III araçlar hariç) tam veya tamamlanmış araçların yanmalı ısıtıcıların ısı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gereklidir.
IV. "Kapalı araç" yükü korumak için bir branda ile örtülen açık aracı ifade eder. V. AT araçlarında egzoz sistemi için bir zorunluluk belirtilmemiştir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II ve V
D) III, IV ve V
E) Hepsi
12)

ADR’ye göre paketleme talimatlarından hangisi yanlıştır?

A) UN 0209 maddesi (katı, kuru toz) için, eğer dış ambalaj olarak varil kullanılırsa, iç ambalajların kullanımı zorunludur
B) Fosfin maddesi tüplerde ve basınçlı varilde taşınamaz
C) Kükürt Hekzaflorür’ün taşındığı silindirin 70 bar test basıncındaki dolum oranı 1.06’dır.
D) 1H-TETRAZOL maddesi, az miktarda diğer metal içeren metal kapak veya metal aksamlı ambalajlarda taşınabilir
E) UN 0144 için, emici tampon malzeme konmalıdır.
13)

5 kg UN 0290 maddesi ile 7 kg UN 0414 maddesi tek seferde bir taşıma ünitesinde ambalaj içerisinde taşınmak istenmektedir. Bu taşımayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araç ekibinin her üyesinin, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR belgesi taşımasına gerek yoktur.
B) Bu maddelerin taşındığı taşıma ünitesinde, asgari 2 kg kuru toz içeren, A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
C) Bu maddeleri taşıyan araçların yakınında elektronik sigara içilmesi yasaktır
D) Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR Bölüm 5.4’de istenen sıraya göre yer aldığı bir kâğıt evrak olarak ibraz edebilmelidir.
E) Yetkili makamın izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim mahallerinde yükleme ve boşaltma yapılabilir
14)

UN 3170 PG III maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?

I. Bu madde, esnek dökme yük konteyneriyle taşınabilir.
II. Bu madde, SGBF kodlu sabit tank ile taşınabilir.
III. Bu madde, T23 kodlu portatif tank ile de taşınabilir.
IV. Bu madde, FL tipli bir araçla taşınabilir. V. Bu madde, yeterli havalandırmaya sahip örtülü araçlarda dökme olarak taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) II ve III
D) III, IV ve V
E) IV ve V
15)

Tehlikeli madde taşımacılığında yer alan tarafların yükümlülükleriyle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Taşımacının yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak olup olmadığını araştırarak tespit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
II. Yükleyenin araç ekibine ADR'de öngörüldüğü şekilde yazılı talimatlar verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
III. Gönderenin tehlikeli malların ADR mevzuatına uygun şekilde sınıflandırılmış ve taşınmasına izin verilmiş olduğunu belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır.
IV. Dolduran, sadece doldurulacak tanklarda taşınmasına izin verilen tehlikeli malları tanklara doldurmalıdır. V. Taşımacının tankın gövde veya donanımının emniyetinin, onarım, değişiklik veya kaza durumunda azalma eğilimi göstermesi hâlinde istisnai kontrolünü yaptırma yükümlülüğü bulunmaktadır.

A) I ve II
B) I, III ve V
C) II ve IV
D) III ve IV
E) IV ve V
16)

Aşağıdaki şıklardan hangisi/hangileri yanlıştır?

I. SCO-III sevkiyatı için çok taraflı onayın alınması gerekir.
II. Bir ambalajın tasarımı Tip A tasarımına uygunsa, ambalajın dış yüzeyine üretici adı işaretlenmelidir.
III. SCO-II taşımada Tip IP-2 ambalajı kullanılır.
IV. Radyoaktif malzemeler tank içinde taşınmazlar. V. Bölünebilen malzeme taşımacılığında kullanılan ambalajda yer alması gereken 7E etiketinin üzerinde “Taşıma indeksi” bilgisi bulunur.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) II, III ve V
D) IV ve V
E) Yalnız V
17)

Gövde ve donanımları için öngörülen periyodik muayene süresi geçtiği için muayene yapılmak üzere taşınan ve muayene geçerlilik tarihinden önce UN 3311 maddesini taşımış, boş, temizlenmemiş sökülebilir tankın taşınması için hazırlanan taşıma evrakı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.3.2.4.4'e uygun taşıma
B) UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.3.2.3.7 (b)'YE UYGUN TAŞIMA
C) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E)
D) UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), 4.1.6.10’a uygun taşıma
E) BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK, SON YÜK: UN 3311, GAZ, SOĞUTULMUŞ SIVI, YÜKSELTGEN, B.B.B., 2.2 (5.1), (C/E), Tutma süresi sonu:............... (GG/AA/YYYY)
18)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) UN 1714 maddesinin 20 kg’ının ambalajlı olarak bir taşıma ünitesinde taşınması halinde, güvenlik planı hazırlanmalıdır.
B) Boşaltanın güvenlik planı yürürlüğe koyma sorumluluğu yoktur
C) Ambalaj içinde UN 2940 maddesinin taşınmasında güvenlik planı mutlaka hazırlanmalıdır.
D) Güvenlik planı, ilgili tehlikeli malların veya tehlikeli mal tiplerinin kayıtlarını içermelidir.
E) 11HA1 kodlu ambalaj ile toplam 2.500 kg Baryum Siyanür sevk eden işletmenin güvenlik planı hazırlamasına gerek yoktur.
19)

Aşağıdaki maddelerin hangisi UN MEGC’lerde taşınabilir?

A) UN 1967
B) UN 1905
C) UN 1907
D) UN 1903
E) UN 2021
20)

UN 0113 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin konulacağı iç ambalajlar en fazla 50 g patlayıcı madde (kuru maddeye karşılık gelen miktar) içermelidir.
II. Bu maddenin dış ambalajı en fazla 25 bölme içerecek şekilde ayrılabilir.
III. EX/III tip onayı olan bir araç bu maddenin 22 kilogramını bir seferde taşıyabilir.
IV. EX/II tip onayına sahip bir araç, bu maddenin 22 kilogramını dört seferde taşıyabilir. V. UN 0114 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve IV
D) III ve IV
E) III ve V
21)

Aşağıdaki maddelerden hangileri Paketleme Grubu II’ye atanır?
I. Başlangıç kaynama noktası 35 °C olan sıvı, alevlenebilir madde.
II. Metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca beş dakikada yayılıyorsa.
III. Tozların ve dumanların solunum yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirliliği LC50 değeri 0.2 mg/l olan maddeler.
IV. 1 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 1000 ml/m3 ’e ve V değeri 1500 ml/m3 ’e eşit buharların solunması yoluyla zehirleyici olan maddeler. V. Başlangıç kaynama noktası 50 °C, parlama noktası 60 °C ve tozların ve dumanların solunması yoluyla (4 saatlik) zehirlilik LC50 değeri 1 mg/l olan alkol.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
22)

Sınıf 1 taşıyan N ve O kategorisindeki araçlar için aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. EX/II ve EX/III araçlar, 105 sayılı BM Yönetmeliği uyarınca tip onayına sahip olmalıdır.
II. Sıvı halde 4 bar’dan az bir basınç ile kontrolden geçirilmiş, 3 m³’ten fazla kapasiteye sahip ve 1 Temmuz 2003 tarihinden önce kayıt altına alınan EX/III tip onayına sahip bir tankerin, BM Yönetmeliği No. 111’in teknik zorunluluklarını karşılaması gerekmektedir.
III. İlk tescil ya da hizmete alınma tarihine bakılmaksızın 3,5 ton üzerinde azami kütleye sahip EX/II araçlar ve römorklar kilitlenmeyen fren sistemine sahip olmalıdır.
IV. EX/II aracına monte edilecek yanmalı ısıtıcının şalteri, sürücü kabininin dışına takılabilir. V. EX/II ve EX/III araçlarda, vidalı kapağa sahip ışık kaynakları kullanılmamalıdır.

A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) I, IV ve V
D) II, III ve V
E) IV ve V
Başka Sınava Geç