10 Temmuz 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 41 Soru
Süre: 61.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 10 Temmuz 2024
Kalan Süre
59
1)

 Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

A) Kazanın mücbir sebepten kaynaklanması
B) Kazanın zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
C) Kazanın sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
D) Kazanın üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması
2)

Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?

A) Akreditif
B) Vesaik Mukabili
C) Mal Mukabili
D) Kiralama
3)

Aşağıdakilerden hangisi “dolu bir kamyon yükü” anlamına gelmektedir?

A) Komple yük
B) Parsiyel yük
C) Özel yük
D) Entegre yük
4)

Vergi hukukuna göre vergi alacaklarının silinmesine ne ad verilir?

A) Tarh
B) Terkin
C) Tahakkuk
D) Mahsup
5)

İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumlaştırılması sağlayan, günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanan kısa vadeli plan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kar dağıtım tablosu
B) Kaynak kullanım tablosu
C) Nakit bütçesi
D) Proforma bilanço
6)

İşletmenin kısa vadeli borçlarını, ödeme gücünü ölçmek, işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Likidite oranı
B) Finansal yapı oranı
C) Faaliyet oranı
D) Karlılık oranı
7)

Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunması için teminat olarak kabul edilmez?

A) Kefalet
B) Hisse senetleri
C) Hazine tahvil ve bonoları
D) Süresiz banka teminat mektupları
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak en fazla ne kadar ara verebilirler?

A) Böyle bir süre yoktur
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl
9)

Aşağıdakilerden hangisi gelir elde etmese de beyanname vermek zorundadır?

A) Gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçi
B) Serbest meslek kazancı elde edenler
C) Ücret geliri elde edenler
D) Menkul sermaye iradı elde edenler
10)

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?

A) Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak.
B) Ticaret siciline kaydolmak.
C) İflasa tabi olmak.
D) Marka sahibi olmak.
11)

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre, tam ve dar mükellef ayrımı aşağıdakilerden hangisine göre yapılır?

A) Kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye`de bulunup bulunmadığına göre.
B) Türkiye`de kaldığı süreye göre.
C) İkametgâhlarına göre.
D) Sermayenin büyüklüğüne göre.
12)

Kâr payı aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?

A) Devlet tahvili
B) Hisse senedi
C) Hazine bonosu
D) Repo
13)

Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?

A) Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
B) Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
C) Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
D) Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması
14)

El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A) Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak
B) Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak
C) Omuz üzerine baskı uygulamak
D) Kanayan yere merhem sürmek
15)

Mali analiz açısından finansal tablolardaki tutarların ve açıklamaların doğruluğunu değerlendirebilmek için kanıt toplama işlemine ne ad verilir?

A) Uygunluk testleri
B) Maddi doğruluk testleri
C) Bulgu riski
D) Kanıtın nesneliği
16)

Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?

A) Peşin Ödeme
B) Kiralama
C) Vesaik Mukabili
D) Kabul Kredili
17)

Aşağıdakilerden hangisi yatırım analizi yapılmasının amacıdır?

A) Gelecekteki kazanma gücünü saptamak
B) İşletmenin likidite gücünü ortaya koymak
C) İşletme faaliyetlerinin başarısını ölçmek
D) Kısa vadeli borç ödeme yeteneğini saptamak
18)

Aşağıdaki akreditif türlerinden hangisi ihracatçıya ön ödeme yapılmasına imkan verildiğini gösterir?

A) Teyitli Akreditif
B) Dönülebilir Akreditif
C) Kırmızı Şartlı Akreditif
D) Devredilebilir Akreditif
19)

Bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi için gerekli olan eylemlerin uygulanması sürecine ne ad verilir?

A) Kısa Dönemli Planlama
B) Proje Planlaması
C) Stratejik Planlama
D) Taktik Planlama
20)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iş gücü arzını belirlemek amacıyla kullanılan araçlar arasında yer almaz ?

A) Organizasyon şemaları
B) Hareket zaman etütleri
C) İşgücü envanteri
D) Personel devir oranı
21)

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sözleşmelerinin avantajlarından değildir?

A) Yönetimsel ve teknik uzmanlık sağlanması.
B) Politik yönlendirme hakkının saklı tutulması.
C) Yönetim ve beceriyi içeren teknolojini transfer edilmesi.
D) İşletme kontrolünün güçlenmesi
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?

A) Taşıma hattı
B) Taşıma güzergahı
C) Düzenli taşıma
D) Arızi taşıma
23)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B) Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.
24)

Ticaret Hukukuna göre; tacirler arasında ihbar ve ihtarların yazılı şekilde yapılmaması hangi sonucu doğurur?

A) İptal edilebilir.
B) İhbar ve ihtar hiç yapılmamış sayılır.
C) İtiraz edilmedikçe geçerliliğini sürdürür.
D) Daha sonra geçerli hale getirilir.
25)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?

A) Verilecek ceza aynı kalır.
B) Verilecek ceza yarısı kadar arttırılır.
C) Verilecek ceza 1 kat arttırılır.
D) Verilecek ceza 2 kat arttırılır.
26)

Toplam kalite yönetimine göre aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Her süreçteki kalite kaybı maliyetleri arttırır ve rekabet gücünü zayıflatır.
B) Tasarım kalitesi girdiler içinde yer alır.
C) Uygunluk (üretim) kalitesi çıktılar içinde yer alır.
D) Çıktılar yalnızca ürün türünden olur.
27)

iş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

A) 12 saat
B) 18 saat
C) 20 saat
D) 25 saat
28)

Bilançonun işletmenin varlıklarını gösteren bölümüne ne denir?

A) Bütçe
B) Aktif
C) Pasif
D) Duran varlıklar
29)

“Ücret tarifeleri asgari................. azami...............sürelerle belirlenir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi yazılmalıdır?

A) dört aylık - altı aylık
B) dört aylık- bir yıllık
C) altı aylık-bir yıllık
D) altı aylık- iki yıllık
30)

Aşağıdaki şıklardan hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

A) Mükellefin şahsında hata
B) Mevzuda hata
C) Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata
D) Vergi miktarındaki hata
31)

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanması belirtilerindendir?

A) Nefes darlığı
B) Göz bebeklerin büyüklüğünde farklılık
C) Yaralanan bölgenin alt tarafında duyu kaybı
D) Öksürme ile açık renkli köpüklü kanın ağızdan gelmesi
32)

Aşağıdakilerden hangisi lojistik bölümünün fonksiyonlarındandır?

A) Araç seçimi
B) Ödemenin takibi
C) Finansal raporlama
D) Halkla ilişkiler
33)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması taşımacının isteğine bağlıdır.
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
34)

Aşağıdaki şıklardan hangisi Avrupa Birliği ulaştırma politikaları hedefleri arasında yer almaz?

A) Daha ekonomik taşımacılık yapmak
B) Taşımacıların karlılığını maksimize etmek
C) Taşıma güvenliğini arttırmak
D) Çevreye duyarlı taşımacılık yapmak
35)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur.
B) Satılan yolcu bileti geri alınmaz.
C) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 30 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
D) Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir
36)

Aşağıdaki defterlerden hangisine kapanış tasdiki yapılmaz?

A) Envanter Defteri
B) Yevmiye Deften
C) Defteri kebir
D) Hiçbiri
37)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, G3 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 10
38)

Bir işletme, özellikleri birbirinden farklı birden çok pazara girecekse sistem yaklaşımına göre nasıl bir yol izlemelidir?

A) Her pazar için farklı reklam programı uygulamalıdır.
B) Her pazar için farklı mal tasarımı yapmalıdır.
C) Her pazar için farklı fiyat saptamalıdır.
D) Her pazar için ayrı pazarlama karması oluşturmalıdır.
39)

Şok pozisyonda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?

A) beyine kan gitmesine yardımcı olmak
B) vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak
C) solunum düzelmesine yardımcı olmak
D) sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak
40)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?

A) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, hangi suçun cezası daha fazla ise, o cezaya hükmolunur
B) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
41)

UBAK Dağıtım Esasları Yönergesine göre; Türkiye’ye tahsis edilen UBAK İzin Belgesi alacak olan gerçek ve tüzel kiŞilerin sahip olacakları yetki belgelerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) C2, L2 ve M2’den birisi
B) C2, L2 ve M3’den birisi
C) C2, C3 ve M3’den birisi
D) C2, C1 ve M3’den birisi
Başka Sınava Geç