11 Şubat 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 47 Soru
Süre: 70.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 11 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Ayak ve bacakta kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karın ön üst kısmı
B) Kasık iç kısmı
C) Bacak iç kısmı
D) Dizin ön üst kısmı
2)

işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını gösteren oran hangisidir?

A) Ekonomik rantabilite oranı
B) Finansal kaldıraç oranı
C) Mali rantabilite oranı
D) Özkaynaklar devir hızı oranı
3)

Karayolu taşımacılığında parsiyel yüklemenin fiyatlandırılmasında aşağıdaki unsurlardan hangisi önemli değildir?

A) Yükleme Sıklığı
B) Paketleme Şekli
C) Dönüş yükünün olması
D) Teslim Şekli
4)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptırabilir.
B) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılamaz.
C) Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.
D) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.
5)

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun asli kaynakları arasında yer almaz?

A) Kanunlar
B) Tüzükler
C) Yönetmelikler
D) Mahkeme kararları
6)

Vergi Usul Kanunu’na göre, tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak kaç yıl içinde zaman aşımına uğrar?

A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 5 yıl
D) 10 yıl
7)

Öncüpınar Kilis'de yer alan ve bizi Suriye'ye bağlayan sınır kapımızdır.

A) Kapıkule-Edirne
B) Gürbulak-Ağrı
C) Sarp-Artvin
D) Öncüpınar-Gaziantep
8)

Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir?

A) Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE)
B) Depo Bilgi Sistemleri
C) Araç Takip Bilgi Sistemleri
D) Barkod Uygulamaları
9)

Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınır?

A) Egzost ile zehirlenenler
B) Bacak kemiği kırığı olanlar
C) Kaburga kemiği kırıklarında
D) Kol kemiği kırıklarında
10)

F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

A) 3
B) 5
C) 7
D) 10
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahij en az kaç koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir?

A) 9
B) 17
C) 20
D) 25
12)

Aşağıdaki şıklardan hangisi işletmelerde "İnsan Kaynakları" fonksiyonunun hedefleri ve özellikleri arasında değildir?

A) Örgüt çalışanlarının davranış ve tutumlarına önem verir
B) Çalışanın etkinliğinin sağlamaya çalışır
C) Örgütsel hedeflerin ve çalışanların ihtiyaçlarının karşılıklı ve uyumlu olduğunu kabul eder.
D) Yatırımlara yönelik finansal analiz yapar
13)

Aşağıdaki şıklardan hangisi lisans anlaşmaları yoluyla pazara girmenin avantajlarından biri değildir?

A) Doğrudan yabancı yatırım, ortak girişim gibi diğer uluslararası pazara giriş şekillerine göre daha az risk taşır,
B) Lisans verme, lisans veren açısından büyük sermaye yatırımı gerektirmemektedir,
C) Lisans alan, pazarlama faaliyetlerinde lisans verenin desteğini almış olur.
D) Lisans verenin pazarla etkileşimi azalacağı için yönetim ve kontrol alanı daralır.
14)

El koyulan aracın sahibinin, aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren kaç gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi gerekir?

A) 15 gün
B) 30 gün
C) 45 gün
D) 60 gün
15)

C2, L2 yetki belgesi sahiplerinin Avrupa’ya yönelik olmayan taşımalarda kullanabilecekleri sözleşmeli taşıt sayısı nedir?

A) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısı kadar
B) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının iki katı kadar
C) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının üç katı kadar
D) Sahip oldukları özmal taşıt sayısının beş katı kadar
16)

L2 yetki belgesi için başvuranların, merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli en az kaç m2’lik kapalı ve/veya açık alanı haiz bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır?

A) 500
B) 1000
C) 1500
D) 2000
17)

Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi verdiği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dönülebilir
B) Dönülemez
C) Teyitli
D) Teyitsiz
18)

Bir yılda üretilen ortalama ürün sayısının direkt personel sayısına oranı olarak belirlenen oran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verimlilik oranı,
B) Etkinlik oranı,
C) Üretim oranı
D) Geri dönüşüm oranı
19)

Sahipsiz gayrimenkuller üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasına ne ad verilir?

A) Sahiplenme
B) İşgal
C) İntifa
D) Akde vefa
20)

Pazarlamayı etkilemeyen makro çevre faktörleri nelerdir?

A) Demografik Çevre
B) Sosyal ve Kültürel Çevre
C) Rekabet
D) Aracı Kuruluşlar
21)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, P2 yetki belgesi için başvuranların iki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az kaç adet özmal motorlu taşıta sahip olması gerekir?

A) 3
B) 5
C) 10
D) 30
22)

Bilançonun pasif tarafında hangi muhasebe kalemi bulunur?

A) Yedek akçeler
B) Serbest menkul kıymetlerden olan hisse senetleri
C) Tahviller
D) Hazine bonosu
23)

Müşteri ilişkileri yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi ölçülemeyen sorunlardan birisi değildir?

A) Müşteri tatminsizliği
B) Üretim hataları
C) Pazar kaybı
D) Şirketin imajının zedelenmesi
24)

ADR' ye göre patlayıcı maddeler ve patlayıcı içeren nesneler hangi tehlike sınıfında yer alır?

A) Sınıf. 1
B) Sınıf. 2
C) Sınıf. 3
D) Sınıf. 4.2
25)

AETR’ye göre taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her otuz saatlik süre boyunca her bir sürücü en az kaç saat aracı durdurup kesintisiz dinlenmelidir?

A) 8
B) 7
C) 10
D) 11
26)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ardahan/Sarp Sınır Kapısı - Gürcistan
B) Edirne/İpsala Sınır Kapısı - Bulgaristan
C) Kilis/Öncüpınar Sınır Kapısı - Suriye
D) Hatay/Cilvegözü Sınır Kapısı - İran
27)

CMR Konvansiyonuna göre kasıtlı şekilde uygun olmayan davranışta bulunulduğu iddia edilmiyor ise tazminat talepleri için zamanaşımı süresi nedir?

A) 6 Ay
B) 1 Yıl
C) 2 Yıl
D) 3 Yıl
28)

Mamul hayat eğrisi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi satış ve rekabetin arttığı, karların yükseldiği ve maliyetlerin ortalamaya yaklaştığı aşamadır?

A) Gerileme aşaması
B) Olgunluk aşaması
C) Büyüme aşaması
D) Giriş aşaması
29)

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetiminin temel faaliyet alanlarından birisi değildir?

A) İhtiyaç duyulan insan kaynağını tespit etmek.
B) Nitelikli insan kaynaklarını elde tutmak.
C) Performansın arttırılmasını sağlamak.
D) Toplam üretimi geliştirmek.
30)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılır?

A) Fazla yük almak
B) Fazla yolcu bindirmek
C) Yanlış şeritten gitmek
D) Geçme yasağına uymamak
31)

Hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hastaya alınabilecek ilk yardım önlemidir?

A) kanamasını durdurucu önlemler alınıp hastanın uygun pozisyona alınması
B) vücut sıcaklığının düşürülmesi yüz üstü yatar pozisyona alınması
C) kanamanın durdurulup vücut sıcaklığının düşürülmesi
D) kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulması ve su serpilmesi
32)

D1 ve D2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 8 yaş
B) 10 yaş
C) 19 yaş
D) Yaş şartı aranmaz
33)

Bir işe ait her türlü detayın (çalışanın sahip olması gereken yetkinlikler, gerekli araçlar v.b.)belirlenmesine ne ad verilir?

A) İş tanımı
B) İşgücü beceri envanteri
C) İşgücü genel envanteri
D) İşin gerekleri
34)

İşletmelerin nakit giriş ve çıkışlarının miktar ve zaman bakımından uyumlaştırılması sağlayan, günlük, haftalık, aylık, üç ya da altı aylık dönemler için hazırlanan kısa vadeli plan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kar dağıtım tablosu
B) Kaynak kullanım tablosu
C) Nakit bütçesi
D) Proforma bilanço
35)

Olumlu eylemler, müşteri ile kurum arasında ilişki kurulmasına ve müşterinin kuruma sadık kalmasını sağlar. Aşağıdakilerden hangisi müşterinin kuruma sadık kalması için müşteri açısından önemli rol oynamaz?

A) Olumlu telefon görüşmeleri
B) Sorumluluğu kabullenme
C) Müşteri ile yapılan anketler
D) Geleceği müşteri ile planlama
36)

Hangi tür yetki belgesi ile ticari maksatla taşımacılık faaliyetinde bulunulamaz?

A) B1
B) D1
C) B3
D) D2
37)

Davranışın değer ve tutumla olan ilişkisinde, ortaya çıkış aşamalarına göre doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Davranış-tutum-değer
B) Tutum-davranış-değer
C) Değer-davranış-tutum
D) Değer-tutum-davranış
38)

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yonetimi sistemi icerisindeki önleme maliyetlerinden birisidir

A) Kalite deneti
B) Üretim öncesi doğrulaması
C) İzinler ve tasdikler
D) Stok değerlemesi
39)

Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişi tacirler açısından tutulması zorunlu defterlerden biri değildir?

A) Envanter Defteri
B) Yevmiye Defteri
C) Bilanço Defteri
D) Karar Defteri
40)

Aşağıdakilerden hangisi yönetilebilen bir sabit maliyettir?

A) Duran varlıkların amortisman giderleri
B) Sigorta giderleri
C) Kira giderleri
D) Reklam giderleri
41)

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın özelliklerinden biri değildir?

A) Sürekli müşteri ilişkisi
B) Uzun dönemli bakış açısı
C) Tek satış veya işleme odaklanma
D) Tüm çalışanların kalite ile ilgilenmeleri
42)

Kalp masajı yapılacak olan kazazede pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

A) Yüz üstü, sert bir zemine
B) Yüz üstü, yumuşak bir zemine
C) Sırt üstü, sert bir zemine
D) Sırt üstü, yumuşak bir zemine
43)

Hangisi müşteri hizmeti doğrusu aynı zamanda lojistiğin doğrularından biri değildir?

A) Doğru Miktar
B) Doğru Koşullar
C) Doğru Yer
D) Doğru Zaman
44)

Aşağıdakilerden hangisi bir kısa vadeli yabancı kaynak kalemi değildir

A) Mali Borçlar
B) Ticari Borçlar
C) Borç ve gider karşılıkları
D) Sermaye
45)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgeleri eki taşıt belgelerine tahditli plakalı taşıtlar kaydedilebilir.
B) Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılından sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
C) Römorklarda yaş şartı aranmaz.
D) İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir.
46)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

A) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
B) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
C) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.
47)

Aşağıdakilerden hangisi personel bulma işlevini etkileyen unsurlardan biri değildir?

A) İşletme politikaları
B) Üretilen ürünün satış oranı
C) İK planları
D) Çevresel koşullar
Başka Sınava Geç