11 Şubat 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 25 Soru
Süre: 37.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 11 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A) 10
B) 20
C) 30
D) Özel indirim uygulanamaz
2)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) A1-D1
B) D3-D4
C) D1-D4
D) D2-D4
3)

Motor çok sıcakken radyatöre soğuk su konursa aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?

A) Motor çalışmayabilir
B) Motor stop edebilir
C) Radyatör ve radyatör hortumları delinebilir
D) Silindir kapağı ve silindir bloğu çatlayabilir
4)

AETR Sözleşmesi ve trafik kanununa göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik olur?

A) Bir değişiklik olmaz
B) Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır
C) Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır
D) Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır
5)

Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

A) Karamsar
B) Aşırı olumlu düşünen
C) Soğukkanlı
D) Aşırı olumsuz düşünen
6)

Kalp masajını suni solunumla birlikte iki kişi uyguluyor ise; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 suni solunuma karşılık 1 kalp masajı yapılır,
B) 1 suni solunuma karşılık 5 kalp masajı yapılır,
C) 1 suni solunuma karşılık 10 kalp masajı yapılır,
D) 2 suni solunuma karşılık 30 kalp masajı yapılır,
7)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?

A) 10
B) 5
C) 3
D) 2
8)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
B) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur
C) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur
D) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur
9)

Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli
B) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli 
C) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli
10)

Seyahat Acenteleri mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A) Transfer yapılan yolcuların listesi
B) TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C) Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D) Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri
11)

Müşterisiyle tartışan bir şoförün yardımcısını azarlaması aşağıdaki davranışlardan hangisine örnektir?

A) Yüceltme
B) Ödünleme
C) Yön değiştirme
D) Bastırma
12)

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

A) Hızını azaltarak yoluna devam etmek
B) Selektör yaparak gelen aracı uyarmak
C) Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek
D) Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak
13)

Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir
14)

Yolcu taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hiçbiri
B) Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler. .
C) Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve bilet satış yerlerine asmak zorundadır
D) Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktalan arasında farklı şekilde düzenlenebilir.
15)

Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağından geçilebilir?

A) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlar ile özel amaçlı taşıtların.
B) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların.
C) Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile yolun ortasında giden tramvayların ve yolun solunda duran geçiş üstünlüğüne sahip araçların.
D) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve motorsuz taşıtların.
16)

Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

A) Düşünmeden hareket etme
B) Olası seçenekleri belirleme
C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D) Sonuçların istenilirliğini belirleme
17)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
18)

Vantilatör kayışı çok gevşek ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A) Motor hararet yapar
B) Alternatör yatakları bozulur
C) Motor yağ yakar
D) Bujiler ateşleme yapamaz
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücret ve çalışma şartlarına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
B) Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; temsil ve/veya ilzama yetkili şahıslara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 180 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler.
C) Yetki belgesi sahipleri, araçlarının ağırlık ve boyutlarına ilişkin kurallara uymakla yükümlüdürler.
D) Yetki belgesi sahipleri, çevrenin korunmasına ilişkin kurallara uygun faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
20)

Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?

A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir
C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.
21)

“Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?

A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği.
B) Empati yeteneği
C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü
D) Yaratıcılık yeteneği
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?

A) D2 ve B2
B) D3 ve B3
C) D1 ve B1
D) Sadece D2
23)

Kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalan hangisidir?

A) Aracın çalınması
B) Taşıma kapasitesinden fazla yolcu ve yük taşıması
C) Üçüncü şahısların kötü niyetli hareketleri
D) Aracın devrilmesi
24)

Haritalardaki mavi dikdörtgen üzerinde beyaz E harfi ve rakamlardan oluşan levhalar neyi gösterir?

A) Karayolları numaralarını
B) Yerleşim yerlerini
C) Şehir merkezlerini
D) Dağları
25)

Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

A) Basınç
B) Merkezkaç kuvveti
C) İvme
D) Kaldırma kuvveti
Başka Sınava Geç