11 Şubat 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 16 Soru
Süre: 24 Dakika
Eklenme Tarihi: 11 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

UN 2000 maddesiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Selüloitten imal edilmiş net kütlesi 3 gr olan toplam 3.000 kg masa tenisi topunun, kapasitesi 450 gr olan ambalajlar içerisinde taşınmasında istihdam edilen kişilerin ADR kapsamında eğitim zorunluluğu bulunmaktadır.
II. Bu madde, ince metal ambalajlarda taşındığında, bir ambalajın net kütlesi 50 kg’ı geçemez.
III. Bu maddenin 800 kg’ı, kapalı araç içerisinde tam yük olarak uygun yöntemlerle sabitlenmek suretiyle ambalajlanmadan paletler üzerinde taşınabilir.
IV. Bu madde, net kütlesi 800 kg, hacmi 2,5 m3 olan büyük ambalajlarda taşınabilir.
V. 5 kg’lık iç ambalajlarda bulunan bu madde, 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 2014 maddesi ile tehlikeli tepkimeye girmemek koşulu ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) III ve V
2)

ADR’ye göre tarafların yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Boş, temizlenmemiş tankların kapalı olduklarından ve doluymuş gibi sızdırmaz olduğundan emin olmak gönderenin sorumluluğundadır.
B) Taşımacı, araç ekibine ADR'de öngörüldüğü şekilde yazılı talimatları vermelidir.
C) Dolduran, tankı doldururken doldurulan madde için izin verilebilir doldurma oranını veya izin verilebilir litre başına içeriklerin kütlesini gözlemelidir.
D) Gövdelerin ve donanımlarının bakımının, normal işletme koşullarında, tank konteyner/portatif tankın bir sonraki incelemesine kadar ADR zorunluluklarına uygun şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak, tank konteyner/portatif tank işletmecisinin sorumluluğundadır.
E) ADR, çeşitli taraflara düşen yükümlülükleri münferit şekilde belirleyemez.
3)

Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?
I. Taşıma indeksi 0,04 ve dış yüzeyinin herhangi bir noktasında doz oranı 0,004 mSv/h olan UN 2919 maddesini içeren bir ambalajın taşınmasında, taşıma evrakında taşıma indeksi belirtilmelidir.
II. Taşıma indeksi 7 ve ambalajın dış yüzeyindeki doz oranı 0,4 mSv/h olan UN 2908 maddesini taşıyan ambalaj II-Sarı kategorisine tahsis edilecektir.
III. 0,2 kg’dan az UN 3507 maddesini taşıyan ambalajlar adi paket olarak sınıflandırılabilir.
IV. UN 2977 maddesini taşıyan ambalajlar ek zorunluluklara tabidir.
V. UN 2912 maddesini rutin taşıma koşulları altında taşıyan aracın dış yüzeyinde herhangi bir noktada doz oranı 2 mSv/h değerini aşmamalıdır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) III, IV ve V
E) III ve V
4)

Aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi ADR’ye uygundur?

A) Ambalajı kurşunlu olan UN 0235 maddesinin taşınması
B) İç ambalaj başına 60 gr UN 0305 maddesinin taşınması
C) Dış ambalajı dokuma plastik olan torbada UN 0081 maddesinin taşınması
D) Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşuluyla, 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1743 maddesi ile UN 2357 maddesinin birlikte ambalajlanarak taşınması
E) Bir taşıma ünitesinde UN 0181 maddesi ile UN 0244 maddesinin taşınması
5)

Karışık yüklemeyle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. UN 0355 maddesi ile UN 0357 maddesi birlikte yüklenebilir.
II. UN 1454 maddesinin, levha takma, ayırma, istifleme ve izin verilen azami yük amaçları bakımından Sınıf 1 kapsamındaki tahripli patlayıcılar olarak muamele görmesi koşuluyla, bu madde UN 0241 maddesiyle birlikte yüklenebilir.
III. UN 0447 maddesi ile UN 3268 maddesi birlikte yüklenebilir.
IV. UN 0237 maddesi ile UN 1678 maddesi birlikte yüklenebilir. V. UN 0342 maddesi ile UN 0348 maddesi birlikte yüklenebilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) III ve V
E) Hepsi
6)

2-DİAZO-1-NAFTOL-4-SÜLFONİL KLORÜR maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. Bu madde kütlesi 50 kg olan 1A1 kodlu ambalajlarla taşınabilir.
II. Bu madde 100 g’lık iç ambalajlarda, toplam brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda taşındığında araçta yazılı talimat bulundurulması gerekmemektedir.
III. Bu madde UN 3223 maddesi ile beraber ambalajlanabilir.
IV. Bu maddenin 15.000 kg’ının ambalajlı olarak taşınması halinde, yük her biri 5.000 kg'ı aşmayan ve aralarında en az 0,05 m hava boşluğu bulunan sıralara bölünecektir. V. Bu maddenin 2.000 kg’ının taşındığı araç, Bölüm 8.4’ün zorunluluklarına tabidir.

A) I, II ve III
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) II, IV ve V
E) IV ve V
7)

Üzerinde ilave olarak “U” harfi ile işaretlenmiş bir ambalaj koduna sahip ambalaj, aşağıda verilen sınıflardan hangisine ait tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılabilir?

A) Sınıf 8
B) Sınıf 1
C) Sınıf 6.1
D) Sınıf 6.2 (Kategori A Bulaşıcı Maddeler)
E) Sınıf 9
8)

UN 3312 maddesini taşıyacak portatif tankta bulunacak aşınmaya dayanıklı metal plakanın üzerine aşağıdaki bilgilerden hangileri işaretlenecektir?
I. Üreticinin seri numarası
II. Gövde malzemesi (malzemeleri) ve malzeme standart referans(lar)ı
III. İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi
IV. Tank sahibinin adresi V. Tasarım onay tarihi

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) III, IV ve V
E) Hepsi
9)

ADR’ye göre aşağıdaki taşımalardan hangileri güvenlik danışmanı hizmeti almaktan muaftır?
I. Ambalajlı olarak 250 kg UN 1495 maddesinin taşınmasında
II. 750 g’lık iç ambalajlarda ve net 30 kg’lık dış ambalajlarda taşınan UN 1514 maddesinin taşınmasında
III. UN 1544 PG II maddesinin 1 g’lık iç ambalaj ve 500 g’lık bir adet dış ambalajda taşınmasında
IV. 2.2.7.1.2'deki "bulaşma" tanımında belirtilen limitleri aşmayan miktarda herhangi bir yüzeyinde radyoaktif madde bulunan fakat radyoaktif olmayan katı nesnelerin taşınmasında V. İnsanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olma ihtimali bulunmayan ve başka bir sınıfa dâhil edilmeleri için gerekli kriterlere uymayan maddelerin taşınmasında

A) I, II ve III
B) I, III, IV ve V
C) I, IV ve V
D) II ve III
E) III, IV ve V
10)

Aşağıdaki patlayıcıların EX/III aracıyla taşınması için en az kaç araç gerekmektedir?

- 30 kg UN 0473 maddesi,

- 18.000 kg UN 0454 maddesi,

- 12.000 kg UN 0462 maddesi,

- 4.000 kg UN 0461 maddesi,

- 1.000 kg boş, temizlenmemiş ambalaj.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
11)

400 kg UN 1326 maddesini tek seferde taşıyacak araç ADR Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5 belgesi) olmayan bir şoför tarafından kullanılacaktır. Bu taşımada minimum kullanılabilecek toplam ambalaj sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 10 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
B) 400 iç ambalaj, 14 dış ambalaj
C) 12.000 iç ambalaj, 800 dış ambalaj
D) 40 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
E) 14 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
12)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) UN 1714 maddesinin 20 kg’ının ambalajlı olarak bir taşıma ünitesinde taşınması halinde, güvenlik planı hazırlanmalıdır.
B) Boşaltanın güvenlik planı yürürlüğe koyma sorumluluğu yoktur
C) Ambalaj içinde UN 2940 maddesinin taşınmasında güvenlik planı mutlaka hazırlanmalıdır.
D) Güvenlik planı, ilgili tehlikeli malların veya tehlikeli mal tiplerinin kayıtlarını içermelidir.
E) 11HA1 kodlu ambalaj ile toplam 2.500 kg Baryum Siyanür sevk eden işletmenin güvenlik planı hazırlamasına gerek yoktur.
13)

UN 1723 maddesi ile UN 1053 maddesi karıştırılıp yeni bir madde elde edilmiştir. Bu yeni madde ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Bu maddenin taşınacağı taşıma ünitesinde göz durulama sıvısı bulundurulması zorunlu değildir.
B) Bu madde, 200 ml/m³’e eşit veya daha az bir LC50’ye sahip olması durumunda MEGC’lerde taşınmamalıdır.
C) Bu maddeyi tankla taşıyan araçlar yalnızca A kategorisindeki tünellerden geçiş yapabilir.
D) Bu maddenin herhangi bir miktarda taşınmasında kullanılan araçlar gözetim altında bulundurulmalıdır.
E) Bu maddenin taşındığı kompozit malzemeden yapılmamış tüplerin test periyodu 5 yıldır.
14)

Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR’ ye göre taşınması yasaktır?
I. % 20’den fazla hidrosiyanik asit içeren UN 1613 maddesi.
II. Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit olarak hesaplanan peroksit içeriği % 3 olması halinde.
III. UN 1259 NİKEL KARBONİL ve 1994 DEMİR PENTAKARBONİL.
IV. Sarı ve beyaz fosfor içeren fosforlu sülfitler. V. % 50’den fazla % 72’den az konsantrasyonlu PERKLORİK ASİT.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
15)

Aşağıdaki araçlardan hangisi ADR araç onay sertifikası olmadan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılabilir?

A) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 1.500 l olan ve münferit kapasitesi 3 m3 olan tank konteynerde alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
B) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 2.500 l olan ve münferit kapasitesi 1 m3 olan portatif tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar.
C) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 500 l olan ve kapasitesi 3 m3 olan sabit tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
D) Sıvı yakıt için sabit yakıt tankı kapasitesi 1.500 l olan ve kapasitesi 1 m3’ den fazla sökülebilir tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
E) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 1.500 l olan ve alevlenebilir gazları münferit kapasitesi 3m3 ‘den fazla olan MEGC’de taşıyan araçlar
16)

Bir şirketten satın alınan 8.000 l UN 1208 ve 5.000 l UN 2826 maddeleri aynı araçta taşınacak ve satın alınan bu iki üründen yeni bir ürün oluşturacaktır. Bu operasyon ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Bu taşıma için L4BN kodlu iki bölmeli bir tanka sahip olan ‘‘FL” koduna ve ADR Onay Belgesine sahip bir araç kullanılabilir.
II. Bu taşımada, iki bölmeli tank kullanılması halinde, tankın her iki bölmesinin her iki yanına o bölmede taşınan maddenin kendisi ile ilgili tehlike ikaz levhaları ve aracın ön ve arkasına ise UN 2826 maddesine ait yazılı turuncu plaka takılmalıdır.
III. Bu taşıma için düzenlenecek taşıma evrakında aşağıdaki ifadelerin yer alması zorunludur.
• UN 1208 HEKZANLAR, 3, II, (D/E)
• UN 2826 ETİL KLOROOTİYOFORMAT, 8 (3), II, (D/E)
IV. Bu iki maddeden oluşturulacak yeni maddenin sınıfı 8 ve paketleme grubu II’dir. V. Bu yeni madde L4BH koduna sahip bir tank konteyner ile taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) II, IV ve V
Başka Sınava Geç