11 Şubat 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 35 Soru
Süre: 52.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 11 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

 Aşağıdakilerden hangisi uluslararası bir taşıma sözleşmesinde bulunması gereken bilgilerden birisi değildir?

A) Göndericinin adı adresi
B) Taşınacak malın tanımı
C) Taşıma sözleşmesinin tarih ve numarası
D) Taşımacının aracının teknik özellikleri
2)

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

A) Gidişe ayrılan sağdaki şeritte seyretmek
B) Öndeki aracı güvenli mesafeden izlemek
C) Seyir hâlinde iken telefonla konuşmak
D) Yaya ve okul geçitlerinde aracını yavaşlatmak
3)

Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi doğrudur?

A) Kapıkule - İran
B) Hamzabeyli – Bulgaristan
C) İpsala – Gürcistan
D) Dereköy – Gürcistan
4)

Yarı römorkun ön tarafında bulunan ve çekici aracın 5 inci tekerine kilitlenen çekici ile yarı-römork arasındaki bağlantı elemanına ne ad verilir?

A) Termo-king
B) Dorse
C) King pim
D) Römork
5)

Kıymetli evrakta devir şekilleri açısından hangisi diğerlerinden farklı şekilde düzenlenmiştir?

A) Nama
B) Emre
C) Hamiline
D) Rehin cirosu
6)

Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin getirilerinden değildir?

A) Maliyet avantajı
B) İş sürekliliği
C) Verimlilik, kârlılık
D) Koordinasyon hataları
7)

Aşağıdakilerden hangisi spot kredinin özelliklerinden değildir?

A) Uygulanacak faiz oranı ve vadesi kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre saptanır.
B) Firmalara kısa süreli nakit ihtiyaçları için verilen kısa vadeli kredilerdir.
C) Kredi kullanıldığında, geri ödeme süresi ve faiz tutarının ne olacağı baştan bellidir.
D) Vadesinden önce krediyi kapatmak mümkündür.
8)

Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?

A) Fren mesafesi
B) Duruş mesafesi
C) Takip mesafesi
D) İntikal mesafesi
9)

Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz?

A) Yasalar
B) Tüzükler
C) İçtihatlar
D) Yönetmelikler
10)

Gümrük idarelerinde gümrük işlemlerinin bilgisayar ortaında yapılabilmesi için geliştirilen bilgisavar sistemine ne ad verilir ?

A) Özet Beyan
B) İnternet
C) Bilge
D) Barkot
11)

REF:Karayolu Trafik Yönetmeliği Madde 157-a

A) Alkollü olarak araç kullanmak.
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak.
C) Hız sınırlamalarına uymamak.
D) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak.
12)

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının amaçlarındandır?

A) İşgörenlerin içinde bulunduğu fiziksel ve moral koşullarını iyileştirmemek
B) İşgücü ihtiyacındaki daralmaları önceden görerek ihtiyaçların buna göre karşılanmamasını sağlamak
C) Yatırılan parasal ve ekonomik sermayenin karlılığı üzerinde rol oynayan personel maliyetini kontrol etmek
D) Müşteriye özel stratejiler geliştirmek
13)

Aşağıdakilerden hangisi Pazar bölümlendirmede göz önüne alınmaz?

A) Pazar potansiyeli
B) Pazara ulaşılabilirlik
C) Pazarda oluşan fiyat düzeyi
D) Pazarın toplam pazardan farklı olması
14)

"Yurtiçi ve Uluslararası Kargo İşletmeciliği yapmak üzere M2 yetki belgesi alacakların, yurtiçinde aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede ..... ilde olmak üzere en az ..... ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları şarttır." Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A) 2-14
B) 3-14
C) 3-21
D) 4-28
15)

Vergi uyuşmazlıkları nedeni ile vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıklarla uğraşan vergi hukuku kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vergileme hukuku
B) Vergi icra hukuku
C) Vergi ceza hukuku
D) Vergi yargılama hukuku
16)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilânçonun aktifi için doğru bir önermedir?

A) Ödenmiş sermaye bilânçonun aktifinde yer alan bir kalemdir.
B) Varlıklar, borçlar ve öz kaynakların farkından oluşur.
C) Personele olan maaş borçları bilânçoda aktifte yer alır.
D) Varlıklar, şirketin sahip olduğu ya da kontrol ettiği ve değer taşıyan kalemlerden oluşur.
17)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre;Trafikte geçiş hakkı ne demektir?

A) Bazı özel yollardan yararlanma hakkıdır
B) Otoyollardan yararlanma hakkıdır
C) Görev sırasında bazı araçların trafik kısıtlamalarına ve yasaklamalarına tabi olmamalarıdır
D) Yayaların ve sürücülerin diğer yaya ve sürücülere göre yolu kullanmakta önceliğidir
18)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, G3 yetki belgesi için başvuranların acentelik sözleşmesi yapabileceği yetki belgesi türleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) M1, M3, P1, P2
B) N2, M2, P1, P2
C) M2, P1, P2
D) M2, M3, P1, P2
19)

Aşağıdakilerden hangisi süreç yönetimine yönelmeye etki eden dış nedenler arasında değildir?

A) Globalleşme
B) Hizmet teknolojilerindeki gelişmeler
C) Artan rekabet
D) Finansal göstergelerdeki bozulmalar
20)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre düzenlenmiş olan dört ay geçerli ücret tarifesi bu sürenin bitiminden itibaren kaç gün içinde yenilenmez ise aynen uzar ve geçerli olur?

A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
21)

Hangisi henüz firmanın müşterisi olmayan ancak ürün ya da hizmetini alma niyeti ve mali gücü bulunan müşterileri ifade eder?

A) Müşteriler
B) Potansiyel müşteriler
C) Altın adayı müşteriler
D) Altın müşteriler
22)

Bir tacirin yaptığı sözleşme aşağıdaki hallerden hangisinde kendisi lehine hak doğurmaz?

A) Sözleşmeye göre göndereceği malın gecikmesine sebep olması halinde.
B) Sözleşmenin diğer tarafının imza yetkisi olmadığını bilmesi halinde.
C) Sözleşmeyi kaybettiğinde.
D) Vefat ettiğinde.
23)

Aşağıdaki şıklardan hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

A) İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı sefere göndermek.
B) Şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmak.
C) Teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak.
D) Yolcu ve eşyayı istenildiği takdirde taahhüt edilen yerin dışında başka bir yere götürmek.
24)

Aşağıdakilerden hangisi gelir üzerinden alınan bir vergidir?

A) Kurumlar Vergisi
B) Motorlu Taşıtlar Vergisi
C) Katma Değer Vergisi
D) Gümrük Vergisi
25)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre ,Yurtiçinde Nakliyat Ambarı İşletmeciliği yapacak firmanın alması gereken Yetki Belgesi hangisidir?

A) N1
B) M1
C) N2
D) M2
26)

Aşağıdaki şıklardan hangisi Avrupa Birliği ulaştırma politikaları hedefleri arasında yer almaz?

A) Daha ekonomik taşımacılık yapmak
B) Taşımacıların karlılığını maksimize etmek
C) Taşıma güvenliğini arttırmak
D) Çevreye duyarlı taşımacılık yapmak
27)

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdaki şıklardan hangisi taşıma faaliyetlerinde genel kural değildir?

A) Tehlikeli maddelerin kamuya açık karayolunda taşınmasında genel kural; tehlikeli maddelerin, bu Yönetmelik ve ADR hükümlerine uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye kötü etkisi en az olacak şekilde taşınmasıdır.
B) Tehlikeli maddeler ADR’nin bölüm 3, kısım 3.2 (tablo A) ve kısım 3.3 uyarınca taşıma işlemlerinden hariç tutulmuşsa taşınabilir.
C) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için ön görülebilen risklerin yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve ADR hükümlerine uygun tedbirleri almak zorundadır.
D) Tehlikeli maddelerin taşınmasına dahil olan taraflar; Bakanlıkça yayımlanan tebliğ, genelge ve yazılı talimatlara uymak zorundadırlar.
28)

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası kapsamından Tazminatı gerektiren olayın yurt dışında gerçeklemesi halinde sigortacıya başvuru süresi ne kadardır?

A) 60 gün
B) 45 gün
C) 30 gün
D) 15 gün
29)

Vergi suç ve cezalarının teorik olarak ele alındığı ve bu teorik çerçeveden hareketle pozitif düzenlemeleri ayrıntılı bir şekilde ele alan hukuk kısmı aşağıdaki şıklardan hangisidir?

A) Vergileme Hukuku
B) Vergi Ceza Hukuku
C) Vergi Yargılama Hukuku
D) Vergi İcra Hukuku
30)

Aşağıdaki şıklardan hangisi, pazarlamayı etkileyen işletme dışı faktorlerden biridir?

A) Üst yönetim
B) Üretim
C) Aracılar
D) Finans
31)

Müşterileri ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşan işletmeler bu bilgilerden aşağıdaki şıklardan hangi şekilde faydalandılar?

A) Doğru zamanda, doğru müşteriye doğru ürünün satılmasında.
B) Her türlü müşteriye benzer ürünlerin ulaştırılmasında
C) Belli müşterilere daha az ürün sunulmasında.
D) Ürün çeşitliliklerinde bir artışın oluşmamasında.
32)

Vergi Usul Kanunu'na göre, aşağıdaki vergilerden hangisi için pişmanlık hükümleri uygulanamaz?

A) Gümrük vergisi
B) Gelir vergisi
C) Kurumlar vergisi
D) Katma değer vergisi
33)

Pazarlama anlayışının gelişim süreci dikkate alındığında müşteri ilişkileri yönetiminin hangi aşamada ortaya çıkmış olması beklenir?

A) Üretim anlayışı
B) Satış anlayışı
C) Toplumsal pazarlama anlayışı
D) İlişkisel pazarlama anlayışı
34)

Müşteri memnuniyetinin anket yoluyla ölçülmesi durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangileri doğrudur? I Anket soruları, sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili özellikler kapsamalı, bütün ilgili yönleri hakkında müşteri görüşleri alınabilmelidir. II Doğru ve sağlıklı bilgi alabilmek için anket bütün müşterilere uygulanmalıdır. III Sorular açık ve anlaşılır olmalı, değerlendirme veya puanlama ölçüm aralığı detaylı analiz yapabilmek için geniş tutulmalıdır. IV Anket, müşteri gruplarından temsil özelliği gösterecek şekilde örnek seçilen kişi ve gruplara uygulanabilmelidir.

A) I, II, IV
B) I, III, IV
C) I, IV
D) Hepsi
35)

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi'nin işletmelerde uygulamaya konma aşamaları arasında yer almaz?

A) Geleneksel Aşama
B) Müşteri Bilinci Aşaması
C) Süreç İyileştirme Aşaması
D) Takım Stratejisi Aşaması
Başka Sınava Geç