12 Şubat 2024 ODY Soruları

Kategori: ODY Soruları
Soru Sayısı: 39 Soru
Süre: 58.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Gaiplik kararının istenebilmesi için, ölüm tehlikesinin üzerinden en az ne kadar süre geçmiş olması gerekir?

A) 1 ay
B) 3 ay
C) 6 ay
D) 1 yıl
2)

Aşağıdakilerden hangisi pazara girişte Avrupa Birliği’nin öngördüğü temel kriterlerden biri değildir?

A) Mesleki saygınlık
B) Bir taşımacılık derneğine üye olma zorunluluğu
C) Mali yeterlilik
D) Mesleki yeterlilik
3)

Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Azami Genişlik Azami yükseklik

A) 2.00 metre 4.00 metre
B) 2.55 metre 4.00 metre
C) 2.75 metre 4.25 metre
D) 2.55 metre 4.50 metre
4)

Türk Ticaret Kanunu’na göre; tacir sıfatı sona erse dahi, tacirin ticari defterlere ilişkin devam eden yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ticari defterleri 10 yıl saklama yükümlülüğü
B) Ticari defterleri 5 yıl saklama yükümlülüğü
C) Ticari defterleri 8 yıl devretmeme yükümlülüğü
D) Ticari defterleri 1 yıl takas etmeme yükümlülüğü
5)

Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan Kryo kabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kryo kabı, gaz formundaki maddeler için, metal veya plastikten yapılmış bir bidondur.
B) Kryo kabı, çabuk paslanan maddeler için, metal veya camdan yapılmış bir tank konteynerdir.
C) Kryo kabı, katı zehirli maddeler için, sert plastikten yapılmış kapasitesi maximum 50 Kg'lık kaptır.
D) Kryo kabı, derin dondurulmuş, sıvılaştırılmış gazlar için, hareketli, ısı yalıtımlı, kapasitesi maximum 1000 litre olan basınç kabıdır.
6)

TIR mevzuatına göre Karayolu Taşıt Onay belgesi aşağıdaki araçlardan hangisine verilir?

A) Damperli kamyon
B) Otobüs
C) Tenteli römork
D) Çekici
7)

Aracın uydu destekli bilgi teknolojileri kullanımıyla takibine ne ad verilir?

A) Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE)
B) Depo Bilgi Sistemleri
C) Araç Takip Bilgi Sistemleri
D) Barkod Uygulamaları
8)

Taşıma bedelinin ihracatçı tarafından ödenmesi halinde uygulanacak teslim şekli hangisidir?

A) DDU (Delivered Duty Unpaid)
B) FAS (Free Alongside Ship)
C) CFR (Cost and Freight)
D) DEQ (Delivered Ex Quay)
9)

Hakkın senede bağlı olduğu, senetsiz devredilemediği gibi üçüncü kişilere karşı da ileri sürülemediği senetlere ne ad verilir?

A) Adi senet
B) Resmi senet
C) Kıymetli evrak
D) Teşhis ve ibraz senetleri
10)

Aşağıdaki şıklardan hangisi, müşteri bilgisi toplama aşamalarından biri değildir?

A) Müşteri veritabanı
B) Sadakat
C) Müşteri bilgisini tanımlamak
D) Gizlilik
11)

Ürünlerin önceden belirlenmiş çalışma şartları altında arızasız ve randımanlı olarak çalışma süresini teminat altına alan ve üretici tarafından yasalara uygun olarak tüketiciye verilen, arıza durumunda firmanın yasal yükümlülüklerini gösteren belgeye ne denir?

A) Kalite belgesi
B) Garanti belgesi
C) İş yeri açma belgesi
D) Katılım belgesi
12)

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasını tespit ederken kullanılan yöntemdir?

A) Dinle - Hisset - Bak
B) Bak - Dinle - Hisset
C) Hisset - Bak - Dinle
D) Dinle - Hisset - Bak
13)

Aşağıda belirtilen tüzel kişilerden hangisi tacir değildir?

A) Ticari işletme işleten dernekler
B) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
C) Komandit şirketler
D) Kollektif şirketler
14)

“……………….” Bir malın uluslararası taşınması periyodunda göreceği zarar, ziyan, kayıp ve gecikmelerden gönderici-taşıyıcı ve alıcı arasındaki yükümlülükleri belirleyen bir konvansiyondur. Yukarıda yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) AETR Anlaşması
B) CMR Konvansiyonu
C) TIR Sözleşmesi
D) ADR Anlaşması
15)

Bir sözleşme belirtilen şekilde yapılmadıkça geçerlilik kazanamıyor ise bu şekle ne ad verilir?

A) İspat şekli
B) Resmi şekil
C) İradi şekil
D) Geçerlilik şekli
16)

Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sürekli iyileştirme
B) İş kazalarının ortadan kaldırılması
C) Üretkenlik,verimlilik sistemlerinin göz ardı edilmesi
D) İşlerin bir defa da doğru bir şekilde yapılması
17)

Vergi Usul Kanununa göre aşağıdaki vergilerden hangisi için "pişmanlık hükümleri" uygulanmaz?

A) Gelir vergisi
B) Emlak vergisi
C) Kurumlar vergisi
D) Katma değer vergisi
18)

iş Kanununa göre, işçi ücretlerinden bir ayda yapılabilecek en fazla ücret kesintisi tutarı ne kadardır?

A) 2 günlük
B) 3 günlük
C) 4 günlük
D) 5 günlük
19)

ADR' ye göre yanıcı sıvı maddeler hangi tehlike sınıfında yer alır?

A) Sınıf.1
B) sınıf.2
C) sınıf.3
D) sınıf.4
20)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, P2 yetki belgesi için başvuranların iki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az kaç adet özmal motorlu taşıta sahip olması gerekir?

A) 3
B) 5
C) 10
D) 30
21)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, K1, M1, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

A) 5 yaş
B) 8 yaş
C) 12 yaş
D) Yaş şartı aranmaz.
22)

Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Hukukuna göre bir borç ilişkisinin unsuru değildir.

A) Borçlu
B) Alacaklı
C) Edim
D) Sözleşme
23)

CMR Konvansiyonuna göre kasıtlı şekilde uygun olmayan davranışta bulunulduğu iddia edilmiyor ise tazminat talepleri için zamanaşımı süresi nedir?

A) 6 Ay
B) 1 Yıl
C) 2 Yıl
D) 3 Yıl
24)

Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun yardımcı kaynaklarındandır?

A) Anayasa
B) Kanunlar
C) İlmi içtihatlar
D) Milletlerarası anlaşmalar
25)

Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde ticari kazancın indirilmesinde gider olarak kabul edilmez?

A) Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanlar.
B) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.
C) İşle ilgili olmak koşulu ile bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni, resim ve harçlar.
D) Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler.
26)

Uluslararası otomobil ile yolcu taşımacılığı aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi ile yapılır?

A) A1
B) A2
C) A3
D) HEPSİ
27)

Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan düzensiz yolcu taşımalarına ne ad verilir?

A) Tarifeli yolcu taşıma
B) Tarifesiz yolcu taşıma
C) §ehiriçi taşıma
D) Şehirlerarası taşıma
28)

Asagidaki stok problemlerinden hangisi mevsimsel dalgalanmalar ile sonucu stok duzeyini etkiler ?

A) Talebin yapisi
B) Mal cesidi
C) Donem sayisi
D) Bekleme suresi
29)

Bir malın depoda paketlenmesi, etiketlenmesi gibi işlemleri tamamlandıktan sonra uygun taşıma aracının tahsis edilip dağıtımının planlaması ve gerçekleştirilmesi aşaması hangi lojistik yönetim işlevine girer ?

A) Sipariş hazırlama
B) Elleçleme
C) Taşıma
D) Sevkiyat
30)

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yonetimi sistemi icerisindeki önleme maliyetlerinden birisidir

A) Kalite deneti
B) Üretim öncesi doğrulaması
C) İzinler ve tasdikler
D) Stok değerlemesi
31)

Tacirler arasında,diğer tarafı temerrüde düşürmek veya sözleşmeyi feshetmek veya sözleşmeden vazgeçmek amacı ile yapılacak ihbar ve ihtarların geçerli olması için hangi şekil şartı geçerli değildir?

A) Noter aracılığı
B) İadeli taahhütlü mektupla
C) Telgrafla
D) Faksla
32)

Nakit akış tablosunun düzenlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

A) Gelir tablosuna
B) Kapanış bilançosuna
C) Özkaynak değişim tablosuna
D) Kâr dağıtım tablosuna
33)

Aşağıdaki hususlardan hangisi taşıma irsaliyesinde bulunduğu halde sevk irsaliyesinde bulunmaz?

A) Malın cinsi ve miktarı
B) Düzenlenme tarihi
C) Satıcı bilgileri
D) Alınan ücret
34)

Aşağıdakilerden hangisi ulaştırmadaki maliyet bileşenlerinden biri değildir?

A) Bilişim sistemi giderleri
B) Depolama giderleri
C) Hasar maliyetleri
D) Sınırlarda,terminallerde harcanan zaman
35)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının kapsamında yer alan konuları arasında yer almaz?

A) Mal ve hizmetler
B) Pazarlar
C) İşletmenin kaynakları
D) Dağıtım ve tüketiciler
36)

Aşağıdakilerden hangisi bir kısa vadeli yabancı kaynak kalemi değildir

A) Mali Borçlar
B) Ticari Borçlar
C) Borç ve gider karşılıkları
D) Sermaye
37)

Aşağıdakilerden hangisi vergileme sürecinin aşamalarından değildir?

A) Yoklama
B) İnceleme
C) Bilgi Toplama
D) Tahsilat
38)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın sosyal cevre koşullarındandır?

A) Kültürel yapı
B) Teknolojik yapı
C) Taşıma sistemi
D) Doğal kaynaklar
39)

Araç takip sistemlerinden olan "karakutu" sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Aracın ne kadar mola verdiği
B) Hız ihlali yapıp yapmadığı
C) Aracın yaptığı ortalama hız
D) Online araç takip
Başka Sınava Geç