12 Şubat 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 45 Soru
Süre: 67.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdaki maddelerin hangileri L10BN kodlu sabit tankta taşınabilir?

I. UN 1789 PG II
II. UN 2432
III. UN 2733 PG I
IV. UN 3152
V. UN 2246

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve V
D) II, III ve IV
E) III, IV ve V
2)

KUMİL PEROKSİPİVALAT maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? I. Bu maddenin 300 l’si 3A2 kodlu en az 4 adet ambalajla taşınabilir. II. Bu maddenin taşınmasında metal ambalajlar kullanılamaz. III. Bu maddeyi içeren 200 kg ağırlığındaki ambalajları taşıyan aracın gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur. IV. Bu maddenin taşındığı araçta ambalajlar kolayca erişilebilecek bir şekilde istiflenmelidir. V. Bu maddenin, Sınıf 3 maddeleri için katılaştırıcı olması durumunda, Sınıf 3’te yer alan maddelerle birlikte ambalajlanmasına izin verilmiştir.

A) I ve II
B) I,II ve V
C) Yalnız II
D) IV ve V
3)

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. IBC’ler dökme yük konteynerlerine dahil değildir.

II. UN 3377 maddesi 2018 yılında üretilmiş esnek dökme yük konteynerinde taşınabilir.

III. UN 1405 PG II maddesi granül halde iken örtülü konteynerlerde taşınabilir.

IV. Dökme yük konteynerleri en az 1 m3 kapasiteye sahiptir.

V. UN 3170 PG II maddesinin taşındığı, bölüm 6.11 zorunluluklarını karşılayan dökme yük konteyneri su geçirmez olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) I, IV ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
4)

ADR’ye göre tarafların yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Boş, temizlenmemiş tankların kapalı olduklarından ve doluymuş gibi sızdırmaz olduğundan emin olmak gönderenin sorumluluğundadır.
B) Taşımacı, araç ekibine ADR'de öngörüldüğü şekilde yazılı talimatları vermelidir.
C) Dolduran, tankı doldururken doldurulan madde için izin verilebilir doldurma oranını veya izin verilebilir litre başına içeriklerin kütlesini gözlemelidir.
D) Gövdelerin ve donanımlarının bakımının, normal işletme koşullarında, tank konteyner/portatif tankın bir sonraki incelemesine kadar ADR zorunluluklarına uygun şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak, tank konteyner/portatif tank işletmecisinin sorumluluğundadır.
E) ADR, çeşitli taraflara düşen yükümlülükleri münferit şekilde belirleyemez.
5)

Tehlike ikaz levhası takılması ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
I. UN 2931 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajlardan 1.000 kg’ının bir araç ile taşınmasında, aracın her iki yanı ve arkasına Sınıf 6.1’e ait tehlike ikaz levhaları takılmalıdır.
II. UN 1826 PG II maddesini taşımış, boş, temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış birtank konteynerin taşınmasında, tank- konteynerin her iki yanına ve her bir ucuna Sınıf 8’e ait tehlike ikaz levhası takılması yeterlidir.
III. UN 0364 ile UN 0332 maddeleri aynı araçta yetkili makam tarafından onay alarak birbirinden ayrı bölmelerde taşındığında, söz konusu aracın her iki yanına ve arka tarafına Alt Grup 1.1 tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
IV. UN 1794 maddesi dökme olarak taşındığında, araca tehlike ikaz levhası takılmasına gerek yoktur.
V. UN 3336 PG III maddesi ambalajlı olarak araçla taşındığında, araca tehlike ikaz levhası takılmasına gerek yoktur.

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
6)

UN 1812 maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerin hangileri yanlıştır?

I. Bu maddenin taşınacağı 6HB2 kodlu ambalajın azami net kütlesi 75 kg’dır

II. Bu maddenin taşınacağı 50H kodlu ambalaj içine konan kağıt iç ambalajlar tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

III. Bu maddenin, 30 gr’lık iç ambalajda, azami net miktarı 1 kg olan 1. 200 adet dış ambalajda taşındığı araçta taşıma evrakı bulundurulmalıdır.

IV. Bu madde S10DN kodlu sabit tankta taşınabilir.

V. Bu madde açık araçlarda dökme yük olarak taşınabilir

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II ve IV
D) III, IV ve V
E) III ve V
7)

UN 1740 PG III maddesinin karayoluyla taşınmasına ilişkin hangileri doğrudur?

I. Bu madde su geçirmez BK1 kodlu dökme yük konteynerinde taşınabilir.

II. Bu maddeden 1.500 kg taşıyan araçta göz durulama sıvısı bulundurulmalıdır.

III. Bu maddenin taşındığı 0A2 kodlu ambalajın azami net kütlesi 50 kg ile sınırlıdır.

IV. Bu madde üstten doldurma ve boşaltmalı sabit tanklarda taşınamaz.

V. Bu maddenin taşındığı portatif tankın dış yüzeyinin sıcaklığı 100 oC’yi geçemez.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
8)

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşuluyla 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1302 maddesi aşağıdakilerden hangileri ile birlikte ambalajlanabilir?

I. 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1250 maddesiyle

II. 6 kg’lık iç ambalajlarda bulunan UN 1451 maddesiyle

III. 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1605 maddesiyle

IV. % 5 oranında serbest asit içeren 5 kg’lık iç ambalajlarda bulunan kurşun sülfatla

V. 5 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1305 maddesiyle

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve V
D) III ve IV
E) IV ve V
9)

Paketleme talimatı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Katı UN 3373 maddesinin taşındığı ana kaplar toz geçirmez olacaktır.

II. Aksi belirtilmedikçe UN 2809 maddesinin taşındığı basınçlı kabın asgari test basıncı 0,6 MPa olmalıdır.

III. UN 0160 maddesinin taşınmasında 1B2 kodlu dış ambalaj kullanıldığında iç ambalaj kullanılmayabilir.

IV. UN 1347 maddesi, ambalaj başına 15 kg’dan fazla taşınmamalıdır.

V. UN 2956 maddesinin taşınmasında 1G kodlu dış ambalaj kullanıldığında, bu ambalajın azami net kütlesi 25 kg olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) II ve V
E) Hepsi
10)

UN 1935 maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. 100 ml’lik iç, 25 kg’lık dış ambalaj içinde toplam 500 l taşınan bu madde, sadece PG
II’ye atandığında taşıma evrakı olmadan taşınabilir.
II. PG III’e atanan bu maddenin taşındığı büyük ambalajın kapasitesi 3 m3 ’ü geçemez.
III. Bu madde atanabileceği tüm paketleme grupları için, T14 portatif tank talimatına uygun bir tank ile taşınabilir.
IV. Bu maddeyi taşımış sabit tank, hayvan yemlerinin taşınmasında kullanılabilir.
V. PG III’e atanan bu madde, 31HH2 kodlu ambalajlarla kapalı araçlarda taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) II ve V
11)

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) UN 3180 PG II maddesinin azami miktarı, taşıma ünitesi başına 20.000 kg ile sınırlıdır.
B) 400 kg UN 0409 maddesi bir MEMU içerisinde taşınabilir.
C) 1.000 kg UN 0332 maddesi ile 500 kg UN 0334 maddesi bir EX/II tipi araçta beraber taşınabilir.
D) 2.000 kg UN 0321 maddesi ile 1.500 kg UN 0319 maddesi bir EX/II tipi araçta beraber taşınabilir.
E) 18 kg UN 0473 maddesi ile 20.000 kg UN 0460 maddesi EX/III tipi bir araçta beraber taşınamaz.
12)

Aşağıdaki maddelerden hangileri sadece tüplü gaz tankerlerinde veya elemanları haznelerden oluşan MEGC'lerde taşınabilir?

I. UN 1070

II. UN 1067

III. UN 1081

IV. UN 1076

V. UN 1005

A) I ve III
B) I, IV ve V
C) II ve III
D) II ve IV
E) Hepsi
13)

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. UN 3549 kaydı biyolojik araştırma veya sıvı atıklardan kaynaklanan atıklar için kullanılacaktır.
II. Hayvanların veterinerlik tedavileri, insanların tıbbi tedavilerinden veya biyo araştırmalarından kaynaklı atıklar, tıbbi veya klinik atıklardır.
III. ADR’ye göre tanımlanmış olan “Tıbbi veya Klinik atıklar” PG II’ye atanır.
IV. Kategori B bulaşıcı maddelerin atıkları UN 3291'e atanır. V. Bulaşıcı madde tanımına uymayan, genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar, başlık 2.2.62 uyarınca sınıflandırılır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) II, III ve V
E) IV ve V
14)

Muafiyetsiz ve münhasır kullanım kapsamında olmadan ambalajlı olarak Sınıf 7 maddesinin taşınmasına yönelik aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plaka takılır.
II. Brüt kütlesi 50 kg'dan az olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmesi gerekir.
III. Aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli yüzey alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları her kenarından 50 mm'ye kadar küçültülebilir.
IV. Adi paketler hariç olmak üzere, aracın her iki yanına ve arkasına taşıdığı yükün tehlike ikaz levhası takılır. V. Adi paketler ve küçük konteynerleri taşıyan araçlar veya konteynerler hariç olmak üzere, Sınıf 7 için, birincil risk levhası Model No. 7D'ye uygun olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
15)

Aşağıdaki maddelerden hangileri paketleme grubu III’e atanır?

I. Metal alaşımlarının tozları test edildiğinde, tepkime tüm numune boyunca 15 dakikada yayılıyorsa
II. Başlangıç kaynama noktası 30 °C ve parlama noktası (kapalı kap) 22 °C olan sıvı, alevlenebilir madde
III. Tozların ve dumanların solunum yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin zehirliliği LC50 değeri 1 mg/l olan maddeler
IV. Çelik veya alüminyum yüzeylerde, her iki malzemede yapılan testler sonucunda 55 °C’lik test sıcaklığında yılda 0,625 cm’yi geçen bir aşınma hızına sahip madde
V. Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler (piroforik)

A) I ve III
B) I, III ve IV
C) II, IV ve V
D) III ve V
E) IV ve V
16)

Aşağıdakilerin hangileri doğrudur?
I. Ambalajlı olarak 50 kg UN 1626 maddesinin taşınması halinde güvenlik planı hazırlamaya gerek yoktur.
II. İşletme için tehlikeli madde güvenlik danışmanlarınca hazırlanan yıllık raporların en az 6 yıl süreyle saklanması zorunludur.
III. Taşıma esnasında 60 gr UN 3373 döküntüsü için rapor hazırlamaya gerek yoktur.
IV. Tehlikeli madde güvenlik danışmanın, kazaların, olayların ya da ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin uygulanmasında görevi bulunmaktadır. V. UN 3077’ye atanmış, perakende satış için dağıtılması amacıyla üretilmiş ve ambalajlanmış maddeler olan kullanıma hazır farmasötik ürünler (ilaçlar) ADR zorunluluklarına tabi değildir.

A) I, II ve III
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
17)

UN 2059 PG III maddesi için aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. % 30 oranında nitroselüloz içeren nitroselüloz çözeltileri gerektiği takdirde boya veya baskı mürekkebi olarak taşınabilir.
II. 23 °C'nin altında parlama noktasına sahip ve nitrojen içeriği ne olursa olsun % 55'ten daha fazla nitroselüloz içeren veya % 12,6'nın (kuru kütlenin) üzerinde nitrojen içerikli % 55'ten az nitroselüloz içeren karışımlar Sınıf 1 veya Sınıf 4.1 maddeleridir.
III. İç ambalaj başına 30 ml, dış ambalaj başına 500 ml olarak ambalajlanabilir.
IV. C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçişi yasaktır. V. Bu maddenin iç ambalajlara konmuş 4 m3 ’ü, 50B kodlu tek bir dış ambalajda taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I, IV ve V
C) II, III ve V
D) II, IV ve V
E) IV ve V
18)

2-DİAZO-1-NAFTOL-4-SÜLFONİL KLORÜR maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. Bu madde kütlesi 50 kg olan 1A1 kodlu ambalajlarla taşınabilir.
II. Bu madde 100 g’lık iç ambalajlarda, toplam brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda taşındığında araçta yazılı talimat bulundurulması gerekmemektedir.
III. Bu madde UN 3223 maddesi ile beraber ambalajlanabilir.
IV. Bu maddenin 15.000 kg’ının ambalajlı olarak taşınması halinde, yük her biri 5.000 kg'ı aşmayan ve aralarında en az 0,05 m hava boşluğu bulunan sıralara bölünecektir. V. Bu maddenin 2.000 kg’ının taşındığı araç, Bölüm 8.4’ün zorunluluklarına tabidir.

A) I, II ve III
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) II, IV ve V
E) IV ve V
19)

5 kg UN 0290 maddesi ile 7 kg UN 0414 maddesi tek seferde bir taşıma ünitesinde ambalaj içerisinde taşınmak istenmektedir. Bu taşımayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araç ekibinin her üyesinin, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR belgesi taşımasına gerek yoktur.
B) Bu maddelerin taşındığı taşıma ünitesinde, asgari 2 kg kuru toz içeren, A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
C) Bu maddeleri taşıyan araçların yakınında elektronik sigara içilmesi yasaktır
D) Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR Bölüm 5.4’de istenen sıraya göre yer aldığı bir kâğıt evrak olarak ibraz edebilmelidir.
E) Yetkili makamın izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim mahallerinde yükleme ve boşaltma yapılabilir
20)

UN 3170 PG III maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?

I. Bu madde, esnek dökme yük konteyneriyle taşınabilir.
II. Bu madde, SGBF kodlu sabit tank ile taşınabilir.
III. Bu madde, T23 kodlu portatif tank ile de taşınabilir.
IV. Bu madde, FL tipli bir araçla taşınabilir. V. Bu madde, yeterli havalandırmaya sahip örtülü araçlarda dökme olarak taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) II ve III
D) III, IV ve V
E) IV ve V
21)

HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE (%3’ten az su içeren) maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu maddelerin taşınması esnasında yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerde hizmet ihtiyaçları için mümkün olduğunca durulmayacaktır. Bu tür bölgelerin yakınında uzunca beklemek ancak yetkili makamların izniyle mümkündür.
B) Ülke yasası gerektiriyorsa, bu maddeyi taşıyan araç Nisan ila Ekim ayları arasında park etmesi halinde, yükün en az 10 cm üzerine levhalar konularak güneşe karşı etkin bir koruma sağlanmalıdır.
C) Bu maddeyi taşıyan aracın gözetim altında bulunması için ambalajlı olarak bu maddeden 1.000 kg’dan fazla taşınması gerekmektedir.
D) Bu madde ADR tankında taşınabilir.
E) Bu maddenin sınıflandırma kodu CT1’dir.
22)

Üzerinde ilave olarak “U” harfi ile işaretlenmiş bir ambalaj koduna sahip ambalaj, aşağıda verilen sınıflardan hangisine ait tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılabilir?

A) Sınıf 8
B) Sınıf 1
C) Sınıf 6.1
D) Sınıf 6.2 (Kategori A Bulaşıcı Maddeler)
E) Sınıf 9
23)

Konsantrasyonu 60 % olan tert-BÜTİL MONOPEROKSİMALEAT maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu madde 27 kg’lık 1B1 kodlu ambalaj ile taşınabilir.
II. Bu maddeyi taşıyan ambalajlara “PATLAYICI” ikincil tehlike etiketi gereklidir.
III. Bir aracın veya büyük konteynerin içinde 5.000 kg’dan fazla bu maddeden bulunuyorsa, yük her biri 5.000 kg'ı aşmayan ve aralarında en az 0,05 m hava boşluğu bulunan sıralara bölünecektir.
IV. UN 3119 maddesi ile birlikte bir taşıma ünitesine yüklenemez. V. Bu maddenin ambalajlı olarak taşınacağı kapalı veya örtülü konteynerler 3 m3 ’ün üzerinde iç hacme sahip olmalıdır.

A) I, II ve III
B) II, III ve V
C) III, IV ve V
D) III ve V
E) Hepsi
24)

Tehlikeli madde taşımacılığında yer alan tarafların yükümlülükleriyle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Taşımacının yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak olup olmadığını araştırarak tespit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
II. Yükleyenin araç ekibine ADR'de öngörüldüğü şekilde yazılı talimatlar verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
III. Gönderenin tehlikeli malların ADR mevzuatına uygun şekilde sınıflandırılmış ve taşınmasına izin verilmiş olduğunu belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır.
IV. Dolduran, sadece doldurulacak tanklarda taşınmasına izin verilen tehlikeli malları tanklara doldurmalıdır. V. Taşımacının tankın gövde veya donanımının emniyetinin, onarım, değişiklik veya kaza durumunda azalma eğilimi göstermesi hâlinde istisnai kontrolünü yaptırma yükümlülüğü bulunmaktadır.

A) I ve II
B) I, III ve V
C) II ve IV
D) III ve IV
E) IV ve V
25)

İşaretlemelerle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Farklı UN numaralarına tahsis edilmiş lityum pil veya batarya içeren ambalajda, en tehlikeli maddenin UN numarası işaret üzerinde belirtilecektir.
II. Hava menfezlerine sahip tekli ambalajların yön düzeni okları ile işaretlenmesi gerekmemektedir.
III. 2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan çevre için tehlikeli sıvı madde içeren 4 l’lik tek ambalajın çevre için tehlikeli madde işareti ile işaretlenmesi zorunlu değildir.
IV. UN 0005 maddesinin ambalajlarında uygun sevkiyat adının yer alması gerekmemektedir. V. Kütlesel olarak doldurulan UN 3305 maddesinin tekrar doldurulabilir kaplarına, doldurma sırasındaki tertibatlar veya donatılmış aksesuarlarla birlikte azami doldurma kütlesi ve kabın darası veya brüt kütle de işaretlenmelidir.

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
26)

ADR’ye göre aşağıdaki taşımalardan hangileri güvenlik danışmanı hizmeti almaktan muaftır?
I. Ambalajlı olarak 250 kg UN 1495 maddesinin taşınmasında
II. 750 g’lık iç ambalajlarda ve net 30 kg’lık dış ambalajlarda taşınan UN 1514 maddesinin taşınmasında
III. UN 1544 PG II maddesinin 1 g’lık iç ambalaj ve 500 g’lık bir adet dış ambalajda taşınmasında
IV. 2.2.7.1.2'deki "bulaşma" tanımında belirtilen limitleri aşmayan miktarda herhangi bir yüzeyinde radyoaktif madde bulunan fakat radyoaktif olmayan katı nesnelerin taşınmasında V. İnsanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olma ihtimali bulunmayan ve başka bir sınıfa dâhil edilmeleri için gerekli kriterlere uymayan maddelerin taşınmasında

A) I, II ve III
B) I, III, IV ve V
C) I, IV ve V
D) II ve III
E) III, IV ve V
27)

Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Genellikle oksijen sağlayarak, diğer materyallerin havaya kıyasla daha fazla yanmasına sebep olan veya buna katkı sağlayan gazlara yükseltgen gazlar denir.
II. Karışımlar ve çözeltiler (sıvı veya katı) dahil olmak üzere, küçük miktarlarda olsa bile hava ile temas ettiğinde beş dakika içinde tutuşan maddelere piroforik maddeler denir.
III. Araştırma, tanı, inceleme, hastalık tedavisi ve hastalığın önlenmesi amacıyla taşınan ifrazat, salgı, kan ve kan bileşenleri, doku ve doku sıvıları ile vücut kısımlarını içeren, sadece insanlardan alınan numunelere hasta örnekleri denir.
IV. Toz halde olmamak koşuluyla, katı halde veya sızdırmaz bir kapsül içinde dağılabilirliği sınırlı katı halde radyoaktif malzemeye düşük özgül aktiviteli madde (LSA) denir. V. Kronik su zehirliliği, organizmanın yaşam döngüsü ile ilgili olarak suya maruz kalması sırasında su organizmalarında olumsuz etkilere neden olan bir maddenin yapısal özelliği anlamına gelir

A) I ve V
B) I, II ve V
C) III ve IV
D) Hepsi
E) Hiçbiri
28)

400 kg UN 1326 maddesini tek seferde taşıyacak araç ADR Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5 belgesi) olmayan bir şoför tarafından kullanılacaktır. Bu taşımada minimum kullanılabilecek toplam ambalaj sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 10 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
B) 400 iç ambalaj, 14 dış ambalaj
C) 12.000 iç ambalaj, 800 dış ambalaj
D) 40 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
E) 14 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
29)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) UN 3299 maddesinin portatif tanklar için azami dolum oranı 1.03’tür.
B) UN 2025 PG I maddesini içeren ambalajlar gıda maddeleriyle 1,8 m mesafeyle yüklenebilir
C) UN 1647 maddesini 100 kg’a kadar taşıyan araçların gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur.
D) UN 2015 maddesini taşıyan portatif tanklarda, devrilme ya da tanka yabancı madde girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını önleyecek, yetkili makam veya kurum tarafından onaylı bir tertibat bulunabilir.
E) UN 1405 PG II maddesini taşıyan kapalı araçların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları, yüksekliği 25 mm’den az olmayan harflerle "WARNING NOVENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ") ibaresiyle işaretlenecektir.
30)

Aşağıdaki taşımalardan hangisi ADR’den muaftır?

A) Taşıma işlemi gerçekleştiren aracın kendisinin çalışması için yakıt tankında 2.500 l LPG bulunması durumunda.
B) Normal taşıma koşullarında sızıntıyı engellemeye yönelik önlemlerinin alınması kaydıyla, perakende satış için ambalajlanmış ve kişisel kullanım amaçlı alevlenebilir sıvıları içeren 60 l’lik 5 adet bidonun bir taşıma ünitesinde taşınması.
C) Araçlarda veya konteynerlerde soğutma veya iklimlendirme amaçlı kullanılmayan, boğucu nitelikteki tehlikeli malların taşınması.
D) Bir geri dönüşüm tesisinden taşınan her biri 1 gram tehlikeli madde içeren 50 kusurlu lambanın bir ambalaj ile taşınması.
E) Spor amaçlı kullanılan toplardaki gazların taşınması.
31)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) UN 3299 maddesinin portatif tanklarda azami dolum oranı 1.03’tür
B) UN 1647 maddesini 100 kg’a kadar taşıyan araçların gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur.
C) UN 2025 PG II maddesinin taşındığı 11G kodlu ambalaj dışarıya toz ve su geçirmez olmalı veya dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılmalıdır.
D) UN 2015 maddesini taşıyan portatif tanklarda, devrilme ya da tanka yabancı madde girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını önleyecek bir tertibat bulunabilir
E) UN 1405 maddesini dökme olarak taşıyan kapalı araçların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları, yüksekliği 25 mm den az olmayan harflerle "WARNING NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ") ibaresiyle işaretlenecektir.
32)

Aşağıdaki maddelerin hangisi UN MEGC’lerde taşınabilir?

A) UN 1967
B) UN 1905
C) UN 1907
D) UN 1903
E) UN 2021
33)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Yetkili makam tarafından aksi onaylanmadıkça veya taşınan maddenin yapısından dolayı daha kısa bir kullanım süresi belirtilmedikçe, plastik varillerin kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
II. Sıvı ve katı maddelerin taşınmasında kullanılan basınçlı kaplar, aksi belirtilmedikçe her 5 yılda bir periyodik muayene ve teste tabi tutulur.
III. Bir metal IBC, hizmete alındığı tarihten itibaren, iki buçuk yıl ve 5 yılı aşmayan aralıklarla muayene ve teste tabi tutulur.
IV. Bir UN sertifikalı MEGC, hizmete alındığı tarihten itibaren, 5 yılı aşmayan aralıklarla periyodik muayeneye tabi tutulur. V. Esnek dökme yük konteynerlerinin tehlikeli maddelerin taşınması için izin verilen kullanım süresi üretim tarihinden itibaren iki yıldır.

A) I, II ve III
B) I, IV ve V
C) Ive V
D) III ve V
E) Hiçbiri
34)

UN 1723 maddesi ile UN 1053 maddesi karıştırılıp yeni bir madde elde edilmiştir. Bu yeni madde ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Bu maddenin taşınacağı taşıma ünitesinde göz durulama sıvısı bulundurulması zorunlu değildir.
B) Bu madde, 200 ml/m³’e eşit veya daha az bir LC50’ye sahip olması durumunda MEGC’lerde taşınmamalıdır.
C) Bu maddeyi tankla taşıyan araçlar yalnızca A kategorisindeki tünellerden geçiş yapabilir.
D) Bu maddenin herhangi bir miktarda taşınmasında kullanılan araçlar gözetim altında bulundurulmalıdır.
E) Bu maddenin taşındığı kompozit malzemeden yapılmamış tüplerin test periyodu 5 yıldır.
35)

Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR’ ye göre taşınması yasaktır?
I. % 20’den fazla hidrosiyanik asit içeren UN 1613 maddesi.
II. Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit olarak hesaplanan peroksit içeriği % 3 olması halinde.
III. UN 1259 NİKEL KARBONİL ve 1994 DEMİR PENTAKARBONİL.
IV. Sarı ve beyaz fosfor içeren fosforlu sülfitler. V. % 50’den fazla % 72’den az konsantrasyonlu PERKLORİK ASİT.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
36)

Aşağıdaki araçlardan hangisi ADR araç onay sertifikası olmadan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetinde kullanılabilir?

A) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 1.500 l olan ve münferit kapasitesi 3 m3 olan tank konteynerde alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
B) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 2.500 l olan ve münferit kapasitesi 1 m3 olan portatif tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar.
C) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 500 l olan ve kapasitesi 3 m3 olan sabit tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
D) Sıvı yakıt için sabit yakıt tankı kapasitesi 1.500 l olan ve kapasitesi 1 m3’ den fazla sökülebilir tankta alevlenebilir gaz taşıyan araçlar
E) Sıvı yakıt için sabit yakıt tank kapasitesi 1.500 l olan ve alevlenebilir gazları münferit kapasitesi 3m3 ‘den fazla olan MEGC’de taşıyan araçlar
37)

UN 3375 (sıvı) maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde SGAV kodlu sabit bir tank ile taşınabilir.
B) Bu madde, sadece ilgili makam tarafından verilecek bir onay üzerine portatif tankla taşınabilir.
C) Bu madde, 31A tipindeki bir IBC ile yalnızca yetkili mercii onayı ile taşınabilir.
D) Bu madde 1H1 kodlu bir ambalaja en fazla 60 l doldurulabilir.
E) Bu maddeyi taşıyan aracın, yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerin yakınında uzunca beklemesi ancak yetkili makamların izniyle mümkündür.
38)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Ambalaj içinde UN 1967 maddesinin taşındığı araçta, göz durulama sıvısı bulundurulması zorunludur.
II. Ambalaj içinde UN 1975 maddesi taşınan bir araçta, kanalizasyon örtüsü bulundurulması zorunludur.
III. Ambalajlı olarak UN 1163 maddesinden 15 kg ve UN 1170 PG II maddesinden 100 kg taşıyan araçta acil durum maskesi zorunludur.
IV. UN 1238 maddesinin taşındığı tankerde araç ekibinin her bir üyesi için acil durum maskesi bulundurulması zorunludur. V. 500 l UN 1793 maddesini 10 l’lik iç ambalaj ve brüt kütlesi 30 kg’lık dış ambalajlarda taşıyan araçta toplama kabı bulundurulması zorunludur.

A) I, II ve V
B) I ve V
C) II, III ve IV
D) III, IV ve V
E) I, IV ve V
39)

4G/Y145/S/22TR/VL852/REC ambalaj kodu için aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
I. Ambalajın son kullanma tarihi 2022’dir.
II. Ambalaj katı malzemelerin veya iç ambalajların taşınmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.
III. Ambalaja onay veren ülkenin uluslararası trafik kodu “TR” dir.
IV. Paketleme grubu I ve II olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılır. V. Ambalaj çelik bir varildir.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) II, III ve V
40)

Sadece UN 1173 maddesinin taşınmasında kullanılan ve üzerinde UN/31H1/Y/01 19/… ambalaj kodu bulunan bir IBC, 07/2021 tarihinde yapılan sızdırmazlık testinden başarıyla geçmiştir. Bu IBC hangi tarihe kadar kullanılabilir?

A) 01/2024
B) 07/2024
C) 01/2026
D) 07/2026
E) 12/2025
41)

Aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Basınçlı varil, su kapasitesi 150 litreden çok ve 1.000 litreden az olan kaynaklanmış taşınabilir basınçlı kap anlamına gelir.
II. Büyük ambalajlar 3 m³’ten küçük hacme sahiptir.
III. “LNG” yüksek metan içeriğine sahip doğal gazdan oluşan sıkıştırılmış gazı ifade eder.
IV. TFC sınıflandırma koduna sahip maddelerin taşınacağı silindir demetinin su kapasitesi 1.000 litreyle sınırlıdır. V. Sınıf 7 maddelerini içeren IBC’lerin azami kapasitesi 1,5 m³’tür.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
D) III ve V
E) Hepsi
42)

UN 3005 PG I maddesinin istisnai miktar kapsamında taşınması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin 330 litresi azami net miktarı 1 ml’yi geçmeyecek şekilde iç ambalajlarda ve azami net miktarı 300 ml’yi geçmeyen dış ambalajlarda tek bir araçta taşınabilir.
II. Bu taşımanın yapıldığı araç üzerinde istisnai miktar işareti yer almalıdır.
III. Bu taşımada kullanılacak ambalajların ADR Bölüm 6.1 kapsamında işaretlenmesine gerek yoktur.
IV. Gönderenin ve alıcının adı ambalajın bir başka noktasında yer almadığı durumlarda, bu bilgiler ambalaj üzerinde yer alması zorunlu olan istisnai miktar işareti içerisinde yer almalıdır. V. Bu maddenin taşınmasında görev alan personel görev ve sorumluluklarına uygun eğitimleri almalıdır.

A) I, II ve IV
B) I, II ve V
C) II ve IV
D) III ve IV
E) III, IV ve V
43)

Ankara’dan Çankırı’ya karayoluyla;
• Ambalajlı olarak 400 kg UN 0460,
• 1A1 kodlu varil ile 300 l UN 1298,
• İç ambalajı 400 g, toplam brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarla toplam 800 kg UN 2250,
• İç ambalajı 40 ml, toplam brüt kütlesi 200 g olan dış ambalajlarla toplam 400 kg UN 2252 maddelerinin, taşıma ünitesinin azami kütlesi 8 ton olan bir araçta beraber taşınmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Taşımacı, yolculuğun başlamasından önce araç ekibinin okuyup anlayabileceği dillerdeki yazılı talimatı araç ekibine sunmak zorunda değildir.
II. Bu taşımacılık için aracın ön ve arkasına boş turuncu plaka takılması zorunludur.
III. Taşımada kullanılacak aracın önüne ve arkasına sınırlı miktar işaretleme plakası takılmalıdır.
IV. Bu taşımada taşıma evrakı hazırlanması zorunludur. V. Söz konusu araçta asgari 2 kg kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip başka bir söndürücü madde) içeren A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme aleti bulundurulması yeterlidir.

A) I, III, IV ve V
B) I, III ve V
C) I, IV ve V
D) II ve V
E) Hepsi
44)

UN 0113 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin konulacağı iç ambalajlar en fazla 50 g patlayıcı madde (kuru maddeye karşılık gelen miktar) içermelidir.
II. Bu maddenin dış ambalajı en fazla 25 bölme içerecek şekilde ayrılabilir.
III. EX/III tip onayı olan bir araç bu maddenin 22 kilogramını bir seferde taşıyabilir.
IV. EX/II tip onayına sahip bir araç, bu maddenin 22 kilogramını dört seferde taşıyabilir. V. UN 0114 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve IV
D) III ve IV
E) III ve V
45)

Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında taşıma ünitesi başına taşıma sınırı 20.000 kg olmalıdır?

A) UN 1337
B) UN 3113
C) UN 1783
D) UN 2059
E) UN 3071
Başka Sınava Geç