12 Şubat 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 19 Soru
Süre: 28.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 12 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Vergi hukukuna göre vergi alacaklarının silinmesine ne ad verilir?

A) Tarh
B) Terkin
C) Tahakkuk
D) Mahsup
2)

Merdiven inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) İnerken baş aşağıda, çıkarken başı yukarıda kalacak şekilde.
B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda kalacak şekilde.
C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda kalacak şekilde.
D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda kalacak şekilde.
3)

Aşağıdakilerden hangisi Vergi Hukuku açısından vergi borcunu sona erdiren nedenlerden değildir?

A) Zamanaşımı
B) Takas
C) Terkin
D) Tebliğ
4)

Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine bildirilmesine ne denir?

A) Transit rejimi
B) Özet beyan fazlası
C) Elleçleme
D) Eşyanın gümrüğe sunulması
5)

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?

A) Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak.
B) Ticaret siciline kaydolmak.
C) İflasa tabi olmak.
D) Marka sahibi olmak.
6)

Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

A) Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararları
B) Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
C) Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları
D) Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
7)

Müşterilerin mal ve hizmeti tekrar satın alma zamanlarını analiz etmeyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müşteri istek ve ihtiyaçları
B) Müşteri etkileşimi
C) Müşteri profili
D) Müşteri satın alma eğrisi
8)

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin amaçlarından biri değildir

A) Rakip maliyet analizi yapmak
B) Müşteri tatminini geliştirmek
C) Müşteri değeri yaratmak
D) Müşteri etkileşimi sağlamak
9)

Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için önce yapılan irade açıklamasına ne denir?

A) Teklif
B) Kabul
C) İcap
D) Öneri
10)

Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşme ne olarak tanımlanır?

A) Mülkiyet
B) Hasar
C) Halefiyet
D) Floatan
11)

Finansal analiz sonucu ortaya çıkan sonuçlar aşağıdaki verilerden hangisi ile karşılaştırılamaz?

A) Firmanın geçmiş yıldaki rakamları ile
B) Kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığı ile
C) Sektör ortamları ile
D) Genel kabul görmüş standart rakamlar ile
12)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, Finansal Kiralama Kanunu kapsamında sağlanan taşıtlar ile ilgili olarak finansal kiralama sözleşmesinin süresinin bitmesi veya sözleşme bitim tarihinin uzatılmaması halinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Taşıt veya taşıtlar yetki belgesinden re’sen düşülür.
B) Yetki belgesi sahibine 30 gün süre verilir. Sözleşme süresi uzatılmazsa taşıt, taşıt belgesinden düşülür.
C) Taşıt veya taşıtlar yetki belgesi sahibinin taşıt belgesinden düşülmez, sözleşmenin uzatılması beklenir
D) Finansal kiralama yoluyla kiralanan taşıtlar sözleşmeli ticari taşıt olarak kabul edilmez.
13)

Bir vergi sisteminin yürütülmesine ve uygulanmasına ilişkin tüm faaliyet ve kurallara ne ad verilir?

A) Vergi yönetimi
B) Vergi planlaması
C) Vergi sosyolojisi
D) Vergi hukuku
14)

Aşağıdakilerden hangisi aracın işletilmesi esnasında Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?

A) Başka bir araca zarar vermek.
B) Bir yayaya çarparak yaralanmasına yol açmak.
C) Bir binaya çarparak, maddi zarara yol açmak.
D) Çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak.
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, düzenli seferler ile yapılan yolcu taşımacılığında kalkış ve varışların yapılacağı yolcu terminalleri en az kaç metrekare alan üzerine kurulmalıdır?

A) 1500
B) 2000
C) 2500
D) 5000
16)

Cumhurbaşkanı, aşağıdaki kanunlardan hangisini tekrar görüşülmek üzere TBMM'ne geri gönderemez?

A) Ceza Kanunu
B) Bütçe Kanunu
C) Af Kanunu
D) İş Kanunu
17)

Aşağıdakilerden hangisi risk faktörünü dikkate alan yöntemlerden değildir?

A) Belirlilik eşitliği
B) Olasılık dağılımı
C) Karar ağacı
D) Geri ödeme süresi
18)

150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan B1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
19)

Aşağıdakilerden hangisi vergilemenin temel ilkelerinden değildir?

A) Genellik ilkesi
B) Cebrilik İlkesi
C) Yasallık ilkesi
D) Adalet ilkesi
Başka Sınava Geç