18 Nisan 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 39 Soru
Süre: 58.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 18 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir

A) Artı (+) kutba bağlı olan kabloyu
B) Eksi (-) kutba bağlı olan kabloyu
C) Marş kablosunu
D) Şarj kablosunu
2)

Aşağıdaki şıklardan hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?

A) Yargılama yerine tanımlama
B) Denetleme yerine işbirliği
C) İçtenlik yerine art niyet
D) Umursamazlık yerine değer verme
3)

Aşağıdaki şıklardan hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?

A) Çevreden bilgi toplama süresinde artış
B) Seçici dikkatin azalması
C) Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk
D) Görüş mesafesinde daralma
4)

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu
B) Servis yolu
C) Tek yönlü karayolu
D) Çift yönlü karayolu
5)

I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek, II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek. III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek. IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek. Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir

A) I-II-III-IV
B) II-III-I-IV
C) II-I-III-IV
D) I-IV-III-II
6)

Su birikintilerinde lastiklerin yerle teması kaybetmeleri halinde aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A) Gazı kesmeli, direksiyonu sola çevirmelidir
B) Gazı kesmeden direksiyonu sağa çevirmelidir
C) Gazı kesmeli, direksiyonu düz tutmalıdır
D) Gaza basarak direksiyonu düz tutmalıdır
7)

Seyahat Acenteleri Mevzuatına göre seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıştır?

A) A Grubu, B Grubu, C Grubu
B) 1. Grup , 2. Grup, 3. Grup
C) Büyük acenteler, küçük acenteler
D) Yurtiçi tur düzenleyenler, yurtdışı tur düzenleyenler
8)

Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

A) Karamsar
B) Aşırı olumlu düşünen
C) Soğukkanlı
D) Aşırı olumsuz düşünen
9)

Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerinden biri değildir?

A) Solunum yetersiz (yüzeysel) ve hızlıdır
B) Halsizlik ve sendeleme görülür
C) Gözbebekleri büyür, sabitlenir
D) Bulantı, kusma görülür
10)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?

A) 10
B) 5
C) 3
D) 2
11)

Aşağıdakilerden hangisi “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerde aranılacak nitelik ve şartlardan” biri değildir?

A) Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
C) Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almamış olmaları
D) 63 yaşından gün almamış olmaları
12)

 Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi sayılmaz?

A) Arkadan çarpma
B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C) Düşük hızla seyretmek
D) Geçme yasağı olan yerlerde geçmek
13)

Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli
B) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli 
C) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli
14)

Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen şartlardan hangisine bağlı değildir?

A) Hız
B) Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün konsantrasyonu
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C) Sahipsiz bagaj taşınamaz.
D) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur
B) Satılan yolcu bileti geri alınmaz
C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilir
D) Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir
17)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtının toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A) 10
B) 20
C) 30
D) Özel indirim uygulanamaz
18)

Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?

A) 20 km
B) 15 km
C) 50 km
D) 35 km
19)

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu yetki belgesine sahip olanlar taşımacı yetki belgesi almadan kendi nam ve hesaplarına taşıma yaptıramazlar.
B) Yolcu taşımacılığında komisyonculuk yapılabilir.
C) Taşıma işleri komisyoncularının, kendi namlarına eşya taşıtabilmeleri için bu taşımaları bir müvekkil hesabına yapmaları zorunludur.
D) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları bu sıfatla yapmış oldukları faaliyetlerden taşımacı ile müştereken sorumludur.
20)

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?

A) Cankurtaran veya özel amaçlı taşıtlarla, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar
B) Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları.
C) Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay veya kaza yerine giden trafik hizmetlerine ait araçlar.
D) Görev hali dışındaki itfaiye araçları ile benzeri acil müdahale araçları.
21)

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

A) Servis yolu
B) Tek yönlü karayolu
C) Çift yönlü karayolu
D) Bağlantı yolu
22)

Aşağıdakilerden hangi durumlarda araçların sağındaki şeritten geçilebilir?

A) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
B) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
C) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
D) Sola dönüş yapmak isteyen araçlar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların
23)

Yolcu taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hiçbiri
B) Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler. .
C) Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve bilet satış yerlerine asmak zorundadır
D) Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktalan arasında farklı şekilde düzenlenebilir.
24)

Öndeki aracı sollamak istediğinizde, uymak zorunda olduğunuz kurallardan biri aşağıdakileıden hangisidir?

A) Öndeki sürücünün park ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
B) Geçiş için kullanılacak şeridin kuru olmasına dikkat etmek
C) Öndeki sürücünün dönüş ışıklarıyla işaret vermesini beklemek
D) Geçiş için kullanılacak şeridin boş ve açık olmasına dikkat etmek
25)

Hızı 90 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 45 m
B) 30 m
C) 60 m
D) 15 m
26)

Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

A) A Grubu seyahat acenteleri
B) B Grubu seyahat acenteleri
C) C Grubu seyahat acenteleri
D) D Grubu seyahat acenteleri
27)

Aşağıdaki hususlardan hangisi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındadır

A) İşletenin, eşinin, usul ve furuunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler.
B) İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler.
C) Manevi tazminata ilişkin talepler.
D) Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları.
28)

Tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?

A) Özmal taşıt sayısına göre
B) Özmal koltuk kapasitesine göre
C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre
29)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
B) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D) Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.
30)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?

A) Taşıma hattı
B) Taşıma güzergahı
C) Düzenli taşıma
D) Arızi taşıma
31)

Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B) 15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına
32)

1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre kaç gruba ayrılırlar?

A) A ve B olmak üzere 2 grup
B) A, B, C olmak üzere 3 grup
C) A, B, C, D olmak üzere 4 grup
D) I, II, III olmak üzere 3 grup
33)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar.
34)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerini ifade eden tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıma mesafesi
B) Taşıma hattı
C) Taşımacılık
D) Taşıma
35)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?

A) 10 yaş
B) 15 yaş
C) 20 yaş
D) Yaş şartı aranmaz
36)

Vites sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir?

A) Kasnak
B) Vites kolu
C) Şaft
D) Direksiyon mili
37)

AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 70
B) 90
C) 120
D) 150
38)

Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?

A) Bağlantı yolu
B) Servis yolu
C) Tek yönlü karayolu
D) Çift yönlü karayolu
39)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Düzenli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar
B) Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz
C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz
D) Yolcunun seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu yoktur.
Başka Sınava Geç