19 Nisan 2024 SRC 2 Soruları

Kategori: SRC 2 Soruları
Soru Sayısı: 23 Soru
Süre: 34.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 19 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

“D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………… ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz?

A) Özmal taşıt sayısını geçmemek üzere
B) Özmal taşıt sayısının yarısı geçmemek üzere
C) Özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
D) Özmal taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere
2)

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdaki şıklardan hangisini yapmak zorundadır?

A) Hızını azaltarak yoluna devam etmek.
B) Selektör yaparak gelen aracı uyarmak.
C) Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek.
D) Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak.
3)

Otobüs ve minibüslerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir yapılır.
C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 1 yılda bir yapılır.
D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 2 yılda bir yapılır.
4)

Aşağıdaki şıklardan hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A) Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak.
B) Öndeki aracı yakından takip etmek.
C) Öndeki aracı geçmek.
D) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak.
5)

Aşağıdaki şıklardan hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?

A) Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi
B) Doğrudan gözlem becerisi
C) Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
D) Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci
6)

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %30’dan fazla aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?

A) Trafikten men
B) Hafif hapis cezası
C) Para cezası ve 15 ceza puanı
D) Para cezası
7)

Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?

A) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır
B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.
C) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır
D) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
8)

A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaydedilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

A) 5
B) 7
C) 8
D) 10
9)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?

A) 17
B) 18
C) 19
D) 20
10)

Aracın motoru çalışır iken marşa basılır ise aşağıdaki parçalardan hangisi zarar görür?

A) Vantilatör pervanesi
B) Şarj dinomosu
C) Devir daim pompası
D) Volan dişlisi
11)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Her yolcu için ayrı bilet düzenlenmesi zorunluluğu yoktur
B) Satılan yolcu bileti geri alınmaz
C) Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilir
D) Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir
12)

I- Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir.

II – Hafta tatili en az 24 saattir.

Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur

A) I doğru II yanlış
B) I yanlış II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış
13)

D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
14)

Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 154
B) 177
C) 156
D) 159
15)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki belgelerden hangisinin taşıtta bulunması zorunludur?

A) Taşıt belgesi
B) Yetki belgesi
C) Taşıt kartının aslı
D) Kasko poliçesi
16)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B) Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.
17)

Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında kazazede uygun Şekilde tespit ve nakil edilmezse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) Nabız atışları hızlanır.
B) Bulantı ve kusma olur.
C) Vücudun bir bölgesi felç olur.
D) Vücut sıcaklığı artar.
18)

Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzenli
B) Arızi
C) Mekik
D) Servis
19)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs” kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

A) 21
B) 22
C) 24
D) 26
20)

Karayolu Taşıma Kanununa göre aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarifeli
B) Arızi
C) Mekik
D) Servis
21)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar.
22)

Güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?

A) Hız viraja girmeden azaltılır.
B) Hız arttıkça daha uzağa bakılır.
C) Trafikteki diğer araçlarla aynı hızla gidilir.
D) Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilir.
23)

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içerisinde park etmek yasaktır?

A) 5
B) 15
C) 20
D) 25
Başka Sınava Geç