19 Nisan 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 48 Soru
Süre: 72 Dakika
Eklenme Tarihi: 19 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Dökme olarak taşınmak istenen aşağıdaki maddelerden hangisi yeterli havalandırmaya sahip araçlar ve konteynerlerde taşınmalıdır?

A) UN 1363
B) UN 1435
C) UN 1550
D) UN 1841
E) UN 2211
2)

Sabit tank taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. % 36 amonyak içeren UN 2073 maddesi 12 bar test basıncına sahip ısı yalıtımlı bir tankta taşınabilir.
II. Soğutucu Gaz R32 maddesinden 10.000 l kapasiteli bir tanka kütle olarak 7.000 kg konabilir.
III. UN 1744 maddesinin taşındığı tank, kapasitesinin % 80’i kadar doldurulabilir.
IV. UN 1962 maddesi, 250 bar test basıncına sahip ısı yalıtımsız bir tankta taşınamaz.
V. UN 1565 maddesinin 3 kapaklı alttan doldurmalı veya boşaltmalı ağızlara sahip tanklarda taşınmasına müsaade edilmez.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
3)

Aşağıdaki maddelerin hangileri L10BN kodlu sabit tankta taşınabilir?

I. UN 1789 PG II
II. UN 2432
III. UN 2733 PG I
IV. UN 3152
V. UN 2246

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve V
D) II, III ve IV
E) III, IV ve V
4)

Bir firma Urfa’dan Diyarbakır’a UN 1674 maddesi ile UN 0323 maddesini göndermek istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Aynı taşıma ünitesinde 50 kg UN 0323 maddesi ile 2.000 kg UN 1674 maddesini ambalajlı olarak taşıyan araç gözetim zorunluluklarına tabidir.
II. 4H2 kodlu ambalajlar içerisinde bulunan 500 kg UN 0323 maddesi ile 11C kodlu ambalajlar içerisinde bulunan 600 kg UN 1674 maddesini birlikte taşıyan aracın kapalı veya örtülü olması zorunludur.
III. Sınırlı miktarda ambalajlanmış UN 1674 maddesi ile UN 0323 maddesinin karışık yüklenmesine müsaade edilmiştir.
IV. 500 kg UN 0323 maddesi ile 320 kg UN 1674 maddesinin bir taşıma ünitesinde taşınmasında araca turuncu renkli plaka takılması zorunludur.
V. Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, UN 1674 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajlar ile ambalajlı olarak 2.000 kg UN 0323 maddesini taşıyan bir araç tünel kısıtlamalarına tabi değildir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
5)

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 3513 maddesinin taşınmasında alüminyum alaşımlı silindirler kullanılamaz.
II. UN 1744 maddesinin taşındığı basınçlı kaplar, basınç tahliye cihazıyla donatılmalıdır.
III. UN 2015 maddesinin taşındığı 6HB1 kodlu ambalaja bu maddeden en fazla 250 l doldurulabilir.
IV. 4-Nitrosefanol maddesinin taşındığı ambalajın kütlesi 50 kg’ı geçmemelidir.
V. UN 1951 maddesinin taşındığı açık kriyojenik kapların kapasitesi 450 l’den fazla olamaz.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
6)

UN 2781 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde PG I’e atandığında 13H1 kodlu ambalajda taşınamaz.
II. UN 2781 PG I maddesinin yetkili makamların izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim yerlerinde yüklenmesi ve boşaltılması yasaktır.
III. Bu madde tüm paketleme gruplarına atandığında asgari test basıncı 4 bar olan portatif tankta taşınabilir.
IV. UN 2781 PG I maddesi, 4.000 kg’ı ambalajlı olarak taşındığında, araç gözetim zorunluluklarına tabidir.
V. Bu madde sıvı (eriyik) halde de sabit tanklarda taşınabilir.

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) Hepsi
7)

Aşağıdaki ambalajları içeren maddelerin hangisi sadece kapalı araçlarda veya kapalı konteynerlerde taşınabilir?

A) 31HZ1 kodlu ambalajda taşınan UN 1105 PG III maddesi.
B) 21HZ2 kodlu ambalajda taşınan UN 1309 PG II maddesi.
C) 11N kodlu ambalajda taşınan UN 1504 maddesi.
D) Yeniden işleme veya imha amacıyla taşınan aerosoller.
E) 5H1 kodlu ambalajda taşınan UN 3077 maddesi.
8)

UN 2000 maddesiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Selüloitten imal edilmiş net kütlesi 3 gr olan toplam 3.000 kg masa tenisi topunun, kapasitesi 450 gr olan ambalajlar içerisinde taşınmasında istihdam edilen kişilerin ADR kapsamında eğitim zorunluluğu bulunmaktadır.
II. Bu madde, ince metal ambalajlarda taşındığında, bir ambalajın net kütlesi 50 kg’ı geçemez.
III. Bu maddenin 800 kg’ı, kapalı araç içerisinde tam yük olarak uygun yöntemlerle sabitlenmek suretiyle ambalajlanmadan paletler üzerinde taşınabilir.
IV. Bu madde, net kütlesi 800 kg, hacmi 2,5 m3 olan büyük ambalajlarda taşınabilir.
V. 5 kg’lık iç ambalajlarda bulunan bu madde, 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 2014 maddesi ile tehlikeli tepkimeye girmemek koşulu ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve V
C) II, III ve IV
D) II ve IV
E) III ve V
9)

Tozların ve dumanların solunması yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 0,06 mg/l olan zehirli bir madde ile 3 dakikalık temas sonucu 45 dakikalık gözlem periyodunda ciltte geri dönüşü olmayan hasar bırakan aşındırıcı bir madde karıştırılıyor. Elde edilen inorganik katı maddeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde 1 gr’lık iç ve 300 gr’lık dış ambalajda istisnai miktarda taşındığında, ara ambalaj kullanımı zorunludur.
B) Bu madde 6 bar test basıncına sahip bir portatif tank ile taşınabilir.
C) Bu madde sıvı (erimiş) halde taşınmak istendiğinde, alttan doldurmalı veya boşaltmalı tankların kullanımına izin verilmez.
D) Bu maddeyi taşıyan 3.000 l kapasiteli portatif tanka takılan turuncu renkli plakaların, tankı taşıyan kapalı araca takılmasına gerek yoktur.
E) Bu madde, iç ambalaj başına 0,5 kg’ı aşmayan miktarda, iç ambalaj miktarı 3 l olan UN 2054 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.
10)

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. IBC’ler dökme yük konteynerlerine dahil değildir.

II. UN 3377 maddesi 2018 yılında üretilmiş esnek dökme yük konteynerinde taşınabilir.

III. UN 1405 PG II maddesi granül halde iken örtülü konteynerlerde taşınabilir.

IV. Dökme yük konteynerleri en az 1 m3 kapasiteye sahiptir.

V. UN 3170 PG II maddesinin taşındığı, bölüm 6.11 zorunluluklarını karşılayan dökme yük konteyneri su geçirmez olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) I, IV ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
11)

Aşağıdaki maddeleri içeren ambalajlardan hangi ikisinin aynı taşıma birimine birlikte yüklenmesine izin verilmez?

A) UN 0499 maddesi ile sınırlı miktarda ambalajlanmış UN 1292 maddesi
B) UN 1606 ile konsantrasyonu % 70 olan ASETİL SİKLOHEKZANSÜLFONİL PEROKSİT
C) UN 0393 ile UN 0486
D) UN 0457 ile UN 3268
E) UN 3112 ile UN 3103
12)

Tehlike ikaz levhası takılması ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
I. UN 2931 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajlardan 1.000 kg’ının bir araç ile taşınmasında, aracın her iki yanı ve arkasına Sınıf 6.1’e ait tehlike ikaz levhaları takılmalıdır.
II. UN 1826 PG II maddesini taşımış, boş, temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış birtank konteynerin taşınmasında, tank- konteynerin her iki yanına ve her bir ucuna Sınıf 8’e ait tehlike ikaz levhası takılması yeterlidir.
III. UN 0364 ile UN 0332 maddeleri aynı araçta yetkili makam tarafından onay alarak birbirinden ayrı bölmelerde taşındığında, söz konusu aracın her iki yanına ve arka tarafına Alt Grup 1.1 tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
IV. UN 1794 maddesi dökme olarak taşındığında, araca tehlike ikaz levhası takılmasına gerek yoktur.
V. UN 3336 PG III maddesi ambalajlı olarak araçla taşındığında, araca tehlike ikaz levhası takılmasına gerek yoktur.

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
13)

UN 1812 maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerin hangileri yanlıştır?

I. Bu maddenin taşınacağı 6HB2 kodlu ambalajın azami net kütlesi 75 kg’dır

II. Bu maddenin taşınacağı 50H kodlu ambalaj içine konan kağıt iç ambalajlar tozun dışarı çıkmasını önleyecek özellikte olmalıdır.

III. Bu maddenin, 30 gr’lık iç ambalajda, azami net miktarı 1 kg olan 1. 200 adet dış ambalajda taşındığı araçta taşıma evrakı bulundurulmalıdır.

IV. Bu madde S10DN kodlu sabit tankta taşınabilir.

V. Bu madde açık araçlarda dökme yük olarak taşınabilir

A) I ve II
B) I, II ve III
C) II ve IV
D) III, IV ve V
E) III ve V
14)

• 15 kg UN 1005 maddesi 1 kg iç ve brüt kütlesi 15 kg olan dış ambalajlarda,
• 150 kg UN 3472 maddesi 5 l iç ve brüt kütlesi 30 kg olan dış ambalajlarda,
• 200 kg UN 3348 PG II maddesi 1 l iç ve brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda,
 aynı araç ile taşınmak istenmektedir. Bu taşıma ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu taşımayı gerçekleştiren sürücünün SRC 5 Temel eğitimi sertifikasına sahip olması gerekir.
II. Aracın ADR Uygunluk Belgesinin olmasına gerek yoktur.
III. Bu taşımada kullanılacak araç üzerinde yazılı talimat bulundurulması zorunludur.
IV. Araçta 2 kg kuru toz içeren A, B, C sınıfındaki yangınlar için taşınabilir bir yangın söndürme cihazı bulundurulması yeterlidir.
V. Bu taşımaya ilişkin ADR 1.8.5 kapsamında meydana gelecek olayların bildirilmesi zorunludur.

A) I, II ve V
B) I, III ve IV
C) II, IV ve V
D) II ve V
E) IV ve V
15)

Aşağıdaki hangi taşımaya tehlikeli madde güvenlik danışmanı müsaade eder?

A) UN 0222 maddesinin metal IBC’de taşınmasına
B) UN 1308 PG I maddesi için, brüt kütlesi 80 kg olan kombine ambalajların taşınmasına
C) UN 0236 maddesinin kurşunlu ambalajlarda taşınmasına
D) BASINÇ ALTINDA KİMYASAL, B.B.B’ye atanan yangın söndürme ajanlarının Bölüm 6.2'nin ilgili gerekliliklerine uygun olarak 450 l su kapasiteli tüplerde taşınmasına
E) İç ambalaj olarak tabla kullanılan UN 0306 maddesinin taşınmasına
16)

Paketleme talimatı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Katı UN 3373 maddesinin taşındığı ana kaplar toz geçirmez olacaktır.

II. Aksi belirtilmedikçe UN 2809 maddesinin taşındığı basınçlı kabın asgari test basıncı 0,6 MPa olmalıdır.

III. UN 0160 maddesinin taşınmasında 1B2 kodlu dış ambalaj kullanıldığında iç ambalaj kullanılmayabilir.

IV. UN 1347 maddesi, ambalaj başına 15 kg’dan fazla taşınmamalıdır.

V. UN 2956 maddesinin taşınmasında 1G kodlu dış ambalaj kullanıldığında, bu ambalajın azami net kütlesi 25 kg olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) II ve V
E) Hepsi
17)

Ortam sıcaklığında su ile kolayca tepkime vererek alevlenebilir gaz açığa çıkarma hızı maddenin bir kg’ı için dakikada 30 l olan, ikincil tehlikesi olamayan sıvı tehlikeli madde, Ankara’dan Mersin’e gönderilmek isteniyor. Yapılacak bu taşıma ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde, UN 3222 maddesi ile aynı araca birlikte yüklenebilir.

II. Bu taşımada T11 portatif tankı kullanılabilir.

III. Bu maddeyi taşıyacak olan basınçlı kapların, 10 barlık test basıncında 10 yılda bir periyodik teste tabi tutulması gerekir.

IV. Bu maddeden ambalajlı olarak 15.000 kg gönderildiğinde, aracın gözetim altında bulundurulması gerekir.

V. Bu maddeyi taşıyacak tankın üzerinde “Do not open during carriage. (Taşıma sırasında açmayın.) Gives off flammable gases on contact with water. (Suyla temas halinde alevlenebilir gazlar açığa çıkarır.)” ibaresi bulunmalıdır.

A) I ve II
B) I ve III
C) II, III ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V
18)

Aşağıdaki maddelerden hangileri sadece tüplü gaz tankerlerinde veya elemanları haznelerden oluşan MEGC'lerde taşınabilir?

I. UN 1070

II. UN 1067

III. UN 1081

IV. UN 1076

V. UN 1005

A) I ve III
B) I, IV ve V
C) II ve III
D) II ve IV
E) Hepsi
19)

Taşıma ünitesinde taşınacak kişisel ve genel koruyucu donanımlarla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 0235 maddesinin taşındığı araçta göz durulama sıvısının bulunması gerekmektedir.
II. UN 1714 maddesinin taşındığı araçta araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesinin taşıma ünitesinde bulunması gerekmektedir.
III. UN 1749 maddesinin taşındığı araçta kanalizasyon örtüsünün bulunması gerekmektedir.
IV. UN 1761 PG III maddesinin taşındığı araçta kürek bulunması gerekmektedir.
V. UN 1866 PG I maddesinin taşındığı araçta göz durulama sıvısının bulunması gerekmektedir.

A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) II, IV ve V
D) III ve V
E) IV ve V
20)

Aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi ADR’ye uygundur?

A) Ambalajı kurşunlu olan UN 0235 maddesinin taşınması
B) İç ambalaj başına 60 gr UN 0305 maddesinin taşınması
C) Dış ambalajı dokuma plastik olan torbada UN 0081 maddesinin taşınması
D) Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşuluyla, 3 l’lik iç ambalajlarda bulunan UN 1743 maddesi ile UN 2357 maddesinin birlikte ambalajlanarak taşınması
E) Bir taşıma ünitesinde UN 0181 maddesi ile UN 0244 maddesinin taşınması
21)

Sabit tankta 5.000 l UN 2447 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin taşındığı tankın ağızlarının koruyucu kapakları kilitlenmelidir.
II. Aracın gözetim altında tutulması gerekmektedir.
III. Bu madde sadece AT tipi araçlarda taşınabilir.
IV. Tankın kalan boşluğu koruyucu madde olarak azotla doldurulabilir. V. Bu madde; organik, zehirli, sıvı bir maddedir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
22)

21N/Z/02 19 NL/AB 012/0/1500 işaretine sahip IBC için aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. Katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, çelik veya alüminyum dışında metal bir IBC’dir.
II. Bu IBC’nin muayene için kolaylıkla erişilebilecek bir yerine kalıcı şekilde iliştirilmiş aşınmaya dayanıklı bir plaka üzerinde test (gösterge) basıncı bilgisi yer almalıdır.
III. Taşıma için ilk kullanımdan önce ve iki buçuk yılı aşmayacak aralıklarla sızdırmazlık testinden geçecektir.
IV. İstifleme için tasarlanmamış bir IBC’dir. V. Paketleme grubu II ve III’e atanmış katı maddeler için kullanılabilir.

A) I, II ve III
B) I, III ve IV
C) I ve IV
D) II ve III
E) IV ve V
23)

Aşağıdaki taşımaların hangileri için ADR şartlarına göre test edilmiş ambalaj kullanılması gerekmez?
I. UN 0131 maddesi, 20 kilogramlık mukavva kutularda toplam 5.000 kilogram taşındığında.
II. UN 1201 PG III maddesi, 10 litrelik iç ambalajlarda toplam 1.000 litre taşındığında.
III. UN 1262 maddesi, 1 litrelik iç ambalajlar ile 25 kilogramlık kombine ambalajlar halinde toplam 5.000 kilogram taşındığında.
IV. 4 litrelik iç ve 20 kilogramlık dış ambalajlarda 15.000 kilogram UN 1274 PG III maddesi taşındığında. V. UN 1272 maddesi, 50 mililitrelik iç ambalaj ile 1.000 mililitrelik dış ambalaj halinde toplam 500 kilogram taşındığında.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) III ve IV
E) III, IV ve V
24)

UN 2978 maddesinin taşınmasında taşımacı tarafından yürütülmesi gereken işlemler bulunduğunda, gönderen tarafından taşıma belgesine eklenecek beyanla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Isının emniyetli dağılımına yönelik özel istifleme hükümleri de dâhil olmak üzere ambalajın, üst ambalajın veya konteynerin yüklenmesine, istiflenmesine, elleçlenmesine ya da boşaltılmasına ilişkin ilave gereksinimler veya bu tür gereksinimlerin aranmadığını belirten bilgiler içermelidir.
II. Taşımacı veya ilgili makamlar tarafından gerekli görülen dillerde olmalıdır.
III. Taşıma şekli veya aracın tabi olduğu yasaklarla ilgili bilgileri içermelidir.
IV. Gerekli tüm güzergâh talimatlarıyla ilgili bilgileri içermelidir. V. Sevkiyata ilişkin acil durum düzenlemeleriyle ilgili bilgileri içermelidir.

A) I, II ve III
B) II, III ve V
C) III, IV ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
25)

Tünel kısıtlamalarıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?

I. Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesi 10.000 kg olan UN 0242 maddesini taşıyan araç, C kategorisindeki tünelden geçebilir.
II. IBC’lerde UN 1402 PG I maddesinin taşındığı araç, D kategorisindeki tünelden geçebilir.
III. Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesi 750 kg olan UN 0245 maddesini taşıyan araç, B kategorisindeki tünelden geçebilir.
IV. UN 1400 maddesini taşıyan tanker, D kategorisindeki tünelden geçebilir. V. UN 2814 BULAŞICI MADDE, İNSANLARI ETKİLEYEN maddesini taşıyan araç, E kategorisindeki tünelden geçebilir.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
26)

Aşağıdaki tehlikeli maddelerin karıştırılmasından ortaya çıkan sıvı tehlikeli maddenin taşınmasıyla ilgili hangileri doğrudur?
• Parlama noktası 25 °C, başlangıç kaynama noktası 40 °C olan sıvı,
• 2 dakikalık temas süresi ve 45 dakikalık gözlem periyodunda geri dönüşü olmayan cilt dokusu hasarına neden olan madde.
I. Bu maddenin taşınmasında, tekli ambalaj olarak azami kapasitesi 450 l olan sabit (çıkarılamaz) kapaklı çelik varil kullanılabilir.
II. Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemeleri koşuluyla, iç ambalaj başına 3 l’yi aşmayan miktarlarda, 6.1.4.21'e uyan bir kombine ambalaj içinde UN 3494 PG I maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.
III. Bu madde L21CN kodlu tankla taşınabilir.
IV. Bu madde tankta taşındığında AT tipi araç kullanılabilir. V. Ambalajlı olarak bu maddenin taşındığı aracın D kategorisindeki tünellerden geçişi yasaktır.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) IV ve V
E) Hiçbiri
27)

5 kg UN 0290 maddesi ile 7 kg UN 0414 maddesi tek seferde bir taşıma ünitesinde ambalaj içerisinde taşınmak istenmektedir. Bu taşımayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Araç ekibinin her üyesinin, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR belgesi taşımasına gerek yoktur.
B) Bu maddelerin taşındığı taşıma ünitesinde, asgari 2 kg kuru toz içeren, A, B ve C sınıfındaki yangınlar için uygun taşınabilir bir yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
C) Bu maddeleri taşıyan araçların yakınında elektronik sigara içilmesi yasaktır
D) Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşımacıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı gönderen taraf bu bilgileri taşımacıya bilgilerin ADR Bölüm 5.4’de istenen sıraya göre yer aldığı bir kâğıt evrak olarak ibraz edebilmelidir.
E) Yetkili makamın izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim mahallerinde yükleme ve boşaltma yapılabilir
28)

HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE (%3’ten az su içeren) maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bu maddelerin taşınması esnasında yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerde hizmet ihtiyaçları için mümkün olduğunca durulmayacaktır. Bu tür bölgelerin yakınında uzunca beklemek ancak yetkili makamların izniyle mümkündür.
B) Ülke yasası gerektiriyorsa, bu maddeyi taşıyan araç Nisan ila Ekim ayları arasında park etmesi halinde, yükün en az 10 cm üzerine levhalar konularak güneşe karşı etkin bir koruma sağlanmalıdır.
C) Bu maddeyi taşıyan aracın gözetim altında bulunması için ambalajlı olarak bu maddeden 1.000 kg’dan fazla taşınması gerekmektedir.
D) Bu madde ADR tankında taşınabilir.
E) Bu maddenin sınıflandırma kodu CT1’dir.
29)

UN 3312 maddesini taşıyacak portatif tankta bulunacak aşınmaya dayanıklı metal plakanın üzerine aşağıdaki bilgilerden hangileri işaretlenecektir?
I. Üreticinin seri numarası
II. Gövde malzemesi (malzemeleri) ve malzeme standart referans(lar)ı
III. İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi
IV. Tank sahibinin adresi V. Tasarım onay tarihi

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II, IV ve V
D) III, IV ve V
E) Hepsi
30)

Tehlikeli madde taşımacılığında yer alan tarafların yükümlülükleriyle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Taşımacının yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak olup olmadığını araştırarak tespit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
II. Yükleyenin araç ekibine ADR'de öngörüldüğü şekilde yazılı talimatlar verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
III. Gönderenin tehlikeli malların ADR mevzuatına uygun şekilde sınıflandırılmış ve taşınmasına izin verilmiş olduğunu belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır.
IV. Dolduran, sadece doldurulacak tanklarda taşınmasına izin verilen tehlikeli malları tanklara doldurmalıdır. V. Taşımacının tankın gövde veya donanımının emniyetinin, onarım, değişiklik veya kaza durumunda azalma eğilimi göstermesi hâlinde istisnai kontrolünü yaptırma yükümlülüğü bulunmaktadır.

A) I ve II
B) I, III ve V
C) II ve IV
D) III ve IV
E) IV ve V
31)

ADR’ye göre aşağıdaki taşımalardan hangileri güvenlik danışmanı hizmeti almaktan muaftır?
I. Ambalajlı olarak 250 kg UN 1495 maddesinin taşınmasında
II. 750 g’lık iç ambalajlarda ve net 30 kg’lık dış ambalajlarda taşınan UN 1514 maddesinin taşınmasında
III. UN 1544 PG II maddesinin 1 g’lık iç ambalaj ve 500 g’lık bir adet dış ambalajda taşınmasında
IV. 2.2.7.1.2'deki "bulaşma" tanımında belirtilen limitleri aşmayan miktarda herhangi bir yüzeyinde radyoaktif madde bulunan fakat radyoaktif olmayan katı nesnelerin taşınmasında V. İnsanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olma ihtimali bulunmayan ve başka bir sınıfa dâhil edilmeleri için gerekli kriterlere uymayan maddelerin taşınmasında

A) I, II ve III
B) I, III, IV ve V
C) I, IV ve V
D) II ve III
E) III, IV ve V
32)

Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Genellikle oksijen sağlayarak, diğer materyallerin havaya kıyasla daha fazla yanmasına sebep olan veya buna katkı sağlayan gazlara yükseltgen gazlar denir.
II. Karışımlar ve çözeltiler (sıvı veya katı) dahil olmak üzere, küçük miktarlarda olsa bile hava ile temas ettiğinde beş dakika içinde tutuşan maddelere piroforik maddeler denir.
III. Araştırma, tanı, inceleme, hastalık tedavisi ve hastalığın önlenmesi amacıyla taşınan ifrazat, salgı, kan ve kan bileşenleri, doku ve doku sıvıları ile vücut kısımlarını içeren, sadece insanlardan alınan numunelere hasta örnekleri denir.
IV. Toz halde olmamak koşuluyla, katı halde veya sızdırmaz bir kapsül içinde dağılabilirliği sınırlı katı halde radyoaktif malzemeye düşük özgül aktiviteli madde (LSA) denir. V. Kronik su zehirliliği, organizmanın yaşam döngüsü ile ilgili olarak suya maruz kalması sırasında su organizmalarında olumsuz etkilere neden olan bir maddenin yapısal özelliği anlamına gelir

A) I ve V
B) I, II ve V
C) III ve IV
D) Hepsi
E) Hiçbiri
33)

Aşağıdaki şıklardan hangisi/hangileri yanlıştır?

I. SCO-III sevkiyatı için çok taraflı onayın alınması gerekir.
II. Bir ambalajın tasarımı Tip A tasarımına uygunsa, ambalajın dış yüzeyine üretici adı işaretlenmelidir.
III. SCO-II taşımada Tip IP-2 ambalajı kullanılır.
IV. Radyoaktif malzemeler tank içinde taşınmazlar. V. Bölünebilen malzeme taşımacılığında kullanılan ambalajda yer alması gereken 7E etiketinin üzerinde “Taşıma indeksi” bilgisi bulunur.

A) I, II ve III
B) I ve IV
C) II, III ve V
D) IV ve V
E) Yalnız V
34)

Aşağıdaki patlayıcıların EX/III aracıyla taşınması için en az kaç araç gerekmektedir?

- 30 kg UN 0473 maddesi,

- 18.000 kg UN 0454 maddesi,

- 12.000 kg UN 0462 maddesi,

- 4.000 kg UN 0461 maddesi,

- 1.000 kg boş, temizlenmemiş ambalaj.

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
35)

50 ℃ ortalama dökme sıcaklığında bir IBC’nin doldurulması sırasında bırakılması gereken boşluk su kapasitesinin en az ne kadarı olmalıdır?

A) % 0.5
B) % 1
C) % 2
D) % 5
E) % 20
36)

400 kg UN 1326 maddesini tek seferde taşıyacak araç ADR Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5 belgesi) olmayan bir şoför tarafından kullanılacaktır. Bu taşımada minimum kullanılabilecek toplam ambalaj sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 10 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
B) 400 iç ambalaj, 14 dış ambalaj
C) 12.000 iç ambalaj, 800 dış ambalaj
D) 40 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
E) 14 iç ambalaj, 1 dış ambalaj
37)

Aşağıda belirtilen maddeler EX/II tipi bir araçta taşınmak istenmektedir.
• 5.000 kg UN 0355,
• 600 kg UN 0482,
• 500 kg UN 0467,
• 450 kg UN 0466 taşımış boş ve temizlenmemiş ambalajlar. Bu taşıma için en az kaç adet EX/II tipi araç gerekir?

A) 4 araç
B) 3 araç
C) 2 araç
D) 1 araç
E) 5 araç
38)

Bir şoförün aşağıdaki yüklerden hangilerini taşımak için Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Sertifikasına (SRC-5 belgesi) ihtiyacı vardır?

I. Herhangi bir zararı ortadan kaldıracak önlemlerin alınmadığı UN 1614 taşınmış 40 adet boş ve temizlenmemiş ambalajın taşınması
II. İç ambalajı plastik, dış ambalajı mukavva olan 30 adet kombine ambalaj içinde 1.000 kg UN 0367 maddesinin taşınması
III. Perakende satış amacıyla, ilaç olarak kullanılmak üzere ambalajlanmış 3 ton UN 3243 maddesinin taşınması
IV. İçinde UN 2910 maddesi olan 4 adet ambalaj ile içinde dışkıda gizli kan tarama numuneleri olan 2 adet ambalajın aynı araçta birlikte taşınması V. 4 adet ambalaj içinde toplam 150 kg UN 1700 maddesi ile ambalaj içinde 38 kg UN 1017 maddesinin aynı araçta taşınması

A) I, II ve III
B) I ve V
C) II, III ve V
D) IV ve V
E) Yalnız V
39)

Birbirleriyle tehlikeli tepkimeye girmemek koşulu ile 3 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1672 maddesi aşağıdaki maddelerden hangileriyle aynı kombine ambalajda birlikte ambalajlanabilir?
I. 2 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1203 ürünü ile birlikte
II. 3 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1686 PG II ürünü ile birlikte
III. 1 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1908 PG II ürünü ile birlikte
IV. 5 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1686 PG III ürünü ile birlikte V. 5 l’lik plastik iç ambalajlara konulmuş UN 1686 PG II ürünü ile birlikte

A) I, II ve III
B) I, II, IV ve V
C) II, III ve V
D) II ve IV
E) IV ve V
40)

Aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Yetkili makam tarafından aksi onaylanmadıkça veya taşınan maddenin yapısından dolayı daha kısa bir kullanım süresi belirtilmedikçe, plastik varillerin kullanım süresi üretim tarihinden itibaren 5 yıldır.
II. Sıvı ve katı maddelerin taşınmasında kullanılan basınçlı kaplar, aksi belirtilmedikçe her 5 yılda bir periyodik muayene ve teste tabi tutulur.
III. Bir metal IBC, hizmete alındığı tarihten itibaren, iki buçuk yıl ve 5 yılı aşmayan aralıklarla muayene ve teste tabi tutulur.
IV. Bir UN sertifikalı MEGC, hizmete alındığı tarihten itibaren, 5 yılı aşmayan aralıklarla periyodik muayeneye tabi tutulur. V. Esnek dökme yük konteynerlerinin tehlikeli maddelerin taşınması için izin verilen kullanım süresi üretim tarihinden itibaren iki yıldır.

A) I, II ve III
B) I, IV ve V
C) Ive V
D) III ve V
E) Hiçbiri
41)

UN 1723 maddesi ile UN 1053 maddesi karıştırılıp yeni bir madde elde edilmiştir. Bu yeni madde ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Bu maddenin taşınacağı taşıma ünitesinde göz durulama sıvısı bulundurulması zorunlu değildir.
B) Bu madde, 200 ml/m³’e eşit veya daha az bir LC50’ye sahip olması durumunda MEGC’lerde taşınmamalıdır.
C) Bu maddeyi tankla taşıyan araçlar yalnızca A kategorisindeki tünellerden geçiş yapabilir.
D) Bu maddenin herhangi bir miktarda taşınmasında kullanılan araçlar gözetim altında bulundurulmalıdır.
E) Bu maddenin taşındığı kompozit malzemeden yapılmamış tüplerin test periyodu 5 yıldır.
42)

Aşağıdaki maddelerden hangilerinin ADR’ ye göre taşınması yasaktır?
I. % 20’den fazla hidrosiyanik asit içeren UN 1613 maddesi.
II. Kolayca peroksit oluşturan Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit olarak hesaplanan peroksit içeriği % 3 olması halinde.
III. UN 1259 NİKEL KARBONİL ve 1994 DEMİR PENTAKARBONİL.
IV. Sarı ve beyaz fosfor içeren fosforlu sülfitler. V. % 50’den fazla % 72’den az konsantrasyonlu PERKLORİK ASİT.

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
D) III ve V
E) IV ve V
43)

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Yenilenmiş ambalajın UN işaretlemesindeki ayırıcı kod “R” harfidir.
II. Kombine ambalajlar için test gereklilikleri bulunmamaktadır.
III. Kurtarma ambalajının UN işaretlemesinde ayırıcı kod “W” harfidir.
IV. Neme hassas malzemelerden mamul ambalajlardan oluşan ambalajlar, kapalı ve örtülü araçlarda ya da kapalı ve örtülü konteynerlerde taşınmalıdır. V. Delme testi, UN 2900 maddesinin taşınmasına yönelik olarak üretilecek ambalaj numunesi için uygulanacak tasarım tip testlerinden biri değildir.

A) I ve II
B) II ve III
C) II, III ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
44)

Aşağıdaki taşımalardan hangileri için sürücü eğitim sertifikası gereklidir?
I. 5 kg’lık iç, toplam brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda, 3.000 kg UN 2909 maddesini taşıyan araç sürücüsü
II. Ambalajlar halinde 2.000 kg UN 0405 maddesini taşıyan araç sürücüsü
III. Kapasitesi 1.5 m³ olan sabit tankta UN 1202 maddesini taşıyan araç sürücüsü
IV. Ambalajlı olarak UN 0081 maddesinden 25 kg taşıyan araç sürücüsü V. UN 1340 maddesinin taşındığı 100 adet boş ve temizlenmemiş ambalajı taşıyan araç sürücüsü

A) I, III ve V
B) II, III ve V
C) III ve IV
D) III, IV ve V
E) III ve V
45)

4G/Y145/S/22TR/VL852/REC ambalaj kodu için aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
I. Ambalajın son kullanma tarihi 2022’dir.
II. Ambalaj katı malzemelerin veya iç ambalajların taşınmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.
III. Ambalaja onay veren ülkenin uluslararası trafik kodu “TR” dir.
IV. Paketleme grubu I ve II olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılır. V. Ambalaj çelik bir varildir.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) II, III ve V
46)

UN 3005 PG I maddesinin istisnai miktar kapsamında taşınması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin 330 litresi azami net miktarı 1 ml’yi geçmeyecek şekilde iç ambalajlarda ve azami net miktarı 300 ml’yi geçmeyen dış ambalajlarda tek bir araçta taşınabilir.
II. Bu taşımanın yapıldığı araç üzerinde istisnai miktar işareti yer almalıdır.
III. Bu taşımada kullanılacak ambalajların ADR Bölüm 6.1 kapsamında işaretlenmesine gerek yoktur.
IV. Gönderenin ve alıcının adı ambalajın bir başka noktasında yer almadığı durumlarda, bu bilgiler ambalaj üzerinde yer alması zorunlu olan istisnai miktar işareti içerisinde yer almalıdır. V. Bu maddenin taşınmasında görev alan personel görev ve sorumluluklarına uygun eğitimleri almalıdır.

A) I, II ve IV
B) I, II ve V
C) II ve IV
D) III ve IV
E) III, IV ve V
47)

Bir şirketten satın alınan 8.000 l UN 1208 ve 5.000 l UN 2826 maddeleri aynı araçta taşınacak ve satın alınan bu iki üründen yeni bir ürün oluşturacaktır. Bu operasyon ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Bu taşıma için L4BN kodlu iki bölmeli bir tanka sahip olan ‘‘FL” koduna ve ADR Onay Belgesine sahip bir araç kullanılabilir.
II. Bu taşımada, iki bölmeli tank kullanılması halinde, tankın her iki bölmesinin her iki yanına o bölmede taşınan maddenin kendisi ile ilgili tehlike ikaz levhaları ve aracın ön ve arkasına ise UN 2826 maddesine ait yazılı turuncu plaka takılmalıdır.
III. Bu taşıma için düzenlenecek taşıma evrakında aşağıdaki ifadelerin yer alması zorunludur.
• UN 1208 HEKZANLAR, 3, II, (D/E)
• UN 2826 ETİL KLOROOTİYOFORMAT, 8 (3), II, (D/E)
IV. Bu iki maddeden oluşturulacak yeni maddenin sınıfı 8 ve paketleme grubu II’dir. V. Bu yeni madde L4BH koduna sahip bir tank konteyner ile taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) II, IV ve V
48)

UN 0113 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin konulacağı iç ambalajlar en fazla 50 g patlayıcı madde (kuru maddeye karşılık gelen miktar) içermelidir.
II. Bu maddenin dış ambalajı en fazla 25 bölme içerecek şekilde ayrılabilir.
III. EX/III tip onayı olan bir araç bu maddenin 22 kilogramını bir seferde taşıyabilir.
IV. EX/II tip onayına sahip bir araç, bu maddenin 22 kilogramını dört seferde taşıyabilir. V. UN 0114 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.

A) I ve II
B) I, II ve IV
C) II ve IV
D) III ve IV
E) III ve V
Başka Sınava Geç