19 Nisan 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 40 Soru
Süre: 60 Dakika
Eklenme Tarihi: 19 Nisan 2024
Kalan Süre
59
1)

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

A) Kameralar
B) GSM tabanlı sistemler
C) Uydu tabanlı sistemler
D) Kara kutu sistemler
2)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması" (AETR)'na göre kontrol aygıtında kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır?

A) A) Araçta 1 ay, işletmede 1 yıl
B) Araçta 2 ay, işletmede 1 yıl
C) Araçta 1 ay, işletmede 2 yıl
D) Sadece araçta 1 ay
3)

Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşididir?

A) Platform konteyner
B) Soğutmalı konteyner
C) Tank konteyner
D) Dökme yük konteyner
4)

Kara yollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Azami Genişlik - Azami yükseklik

A) 2.00 metre 4.00 metre
B) 2.55 metre 4.00 metre
C) 2.75 metre 4.25 metre
D) 2.55 metre 4.50 metre
5)

Aşağıdakilerden hangisinde normlar hiyerarşisi doğru olarak verilmiştir?

A) Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
B) Anayasa-Kanun-Yönetmelik-Tüzük
C) Anayasa-Yönetmelik-Kanun-Tüzük
D) Kanun-Anayasa-Yönetmelik-Tüzü
6)

Merdiven inerken veya çıkarken sedyedeki hastanın taşınma yönü aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) İnerken baş aşağıda, çıkarken başı yukarıda kalacak şekilde.
B) İnerken başı yukarıda, çıkarken başı aşağıda kalacak şekilde.
C) İnerken ve çıkarken başı aşağıda kalacak şekilde.
D) İnerken ve çıkarken başı yukarıda kalacak şekilde.
7)

Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, meydana gelebilecek tescil, tadil veya terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilen karara karşı, kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler?

A) 7 gün
B) 8 gün
C) 10 gün
D) 15 gün
8)

Mal veya hizmet dış satımından doğan alacakların bir banka yada bu konuda uzmanlaşmış bir finans kurumu tarafından satın alınması hangi finansal tekniği tanımlamaktadır?

A) Faktoring
B) Forfaiting
C) Risk sermayesi
D) Leasing
9)

Davranış Odaklı Yaklaşıma göre, insan davranışını analiz ederken ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

A) Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri
B) Duygular ve düşünceler
C) Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar
D) Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi
10)

Asagidakilerden hangisi ongorulen lojistik egilimlerden biri degildir ?

A) Çevresel yasam kalitesine özen gösterme
B) Tedarikçi sayısının artırilması
C) Belli bir alanda yogunlasma
D) Dıs hizmet alımı
11)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama dışı işletme kaynaklarından değildir?

A) Üretim
B) Fiyat
C) Dağıtım
D) Mamul
12)

Aşağıdakilerden hangisi Pazar bölümlendirmede göz önüne alınmaz?

A) Pazar potansiyeli
B) Pazara ulaşılabilirlik
C) Pazarda oluşan fiyat düzeyi
D) Pazarın toplam pazardan farklı olması
13)

İşverence işçiye verilecek iş arama izni günde en az kaç saat olmalıdır?

A) 5
B) 3
C) 2
D) 1
14)

Aşağıdakilerden hangisi kaynağına göre sermaye türlerinden değildir?

A) Özkaynaklardan Finansman
B) Yabancı Kaynaklardan Finansman
C) Oto Finansman
D) Sabit Sermaye Finansmanı
15)

Hizmetler ….……. oldugu icin her zaman ayni kaliteyi tutturmak ve standard hale getirmek cok zordur.

A) Tutarsiz
B) Soyut
C) Bolunemez
D) Stoklanamama
16)

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminde başarı için gerekli olan temel faktörlerden biri değildir?

A) İşletmenin bilgi üreten bir işletme haline dönüştürülmesi
B) Müşteriye yakın olunması
C) Kalite maliyetinin öğrenilmesi
D) Sadece işletme içindeki süreçlere odaklanılması
17)

Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi sistemi içerisindeki Ölçme ve Değerlendirme Maliyetlerinden birisidir?

A) Kalite planlaması
B) Tedarikçi garantisi
C) Stok değerlemesi
D) Kalite eğitimi
18)

İşletmenin Pazar bölümlendirmesine gitmediği ve hedef Pazar olarak herkesi belirlediği pazarlama stratejisi nedir?

A) Farklılaştırılmış pazarlama
B) Farklılaştırılmamış pazarlama
C) Belli bir Pazar bölümüne yönelmiş pazarlama
D) Her endüstriyel tüketicinin özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik pazarlama
19)

Haksız fiil veya sözleşmeye aykırılıktan dolayı karşı tarafın uğradığı zararın karşılanması ne demektir?

A) Tazminat
B) Ceza
C) Hükümsüzlük
D) Mutlak butlan
20)

Solunum durması hangi yöntemle tespit edilir?

A) Gez - Göz - İzle yöntemi
B) İlk - Son - Say yöntemi
C) Bak - Dinle - Hisset yöntemi
D) Hipokrat Yöntemi
21)

Bireylere, ailelere, gruplara ve diğer kuruluşlara mal ve hizmetlerin sunulması ve değişim yoluyla ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması olarak bilinen ekonomik ve sosyal sürece ne ad verilir?

A) Pazarlama
B) Finansman
C) Plânlama
D) Koordinasyon
22)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine aykırılıktan dolayı yapılan re’sen düşümler sonucu asgari kapasitenin altına düşülmesi halinde yeterli sayı/kapasitenin sağlanması için verilen süre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Re’sen düşüm nedeniyle kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren 30 gün
B) Re’sen düşüm nedeniyle kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren 60 gün
C) Re’sen düşüm nedeniyle kapasite altına düşüldüğü tarihten itibaren 90 gün
D) Re’sen düşüm nedeniyle asgari kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı, yetki belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresi boyunca 630 takvim gününden fazla olamaz
23)

Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

A) Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararları
B) Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
C) Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları
D) Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
24)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahipleri; arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler. Bu durumu en geç kaç iş günü içinde Bakanlığa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar?

A) 5
B) 7
C) 10
D) 15
25)

Bir hukuk düzeninde mevcut olan normlar, dağınık hâlde ve rastgele değil, hiyerarşik bir düzendedir ve bu normların arasında altlık-üstlük ilişkisi vardır. Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Tüzük
B) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik
C) Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge
D) Anayasa, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik
26)

Aşağıdakilerden hangisi pişmanlık uygulamasından yararlanmanın koşullarından biri değildir?

A) Pişmanlık dilekçesinin idarece incelemeye başlamadan verilmesi
B) Pişmanlık dilekçesinin idarenin suçu öğrenmesinden önce verilmesi
C) Mükellefin vergi cezasının 1/3'ünü ödemesi
D) Mükellefin gecikme zammını 15 gün içinde ödemesi
27)

Ticaret Hukukuna göre; tacirler arasında ihbar ve ihtarların yazılı şekilde yapılmaması hangi sonucu doğurur?

A) İptal edilebilir.
B) İhbar ve ihtar hiç yapılmamış sayılır.
C) İtiraz edilmedikçe geçerliliğini sürdürür.
D) Daha sonra geçerli hale getirilir.
28)

Bildirimsiz fesihte gösterilen durumun kanıtlanamaması ya da gerçek olmaması durumunda feshin hukukî durumu nedir?

A) Geçerli olabilmesi karşı tarafın iznine bağlıdır.
B) Feshin haksız olması
C) Geçerli olmakla birlikte usulsüz fesihtir
D) Geçerli olmakla birlikte haksız fesih sayılır
29)

Aşağıdaki şıklardan hangisi müşteri ihtiyaçlarını tespit etmede etkin rol oynamaz?

A) Müşteri ile doğrudan görüşme
B) Müşteri şikayet ve yorumlarının alınması ve analiz edilmesi
C) Pazar araştırması
D) Reklam ve tanıtım çalışmaları
30)

751-1000 adet özmal koltuk kapasitesine sahip B1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?

A) 12
B) 15
C) 18
D) 20
31)

Anayasa'ya göre aşağıdakilerden hangisi üst derece Mahkemesi değildir?

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Ağır Ceza Mahkemesi
D) Anayasa Mahkemesi
32)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur
C) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
D) Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.
33)

işletme sahipleri tarafından sağlanan kaynağın bir birimine düşen kar payını gösteren oran hangisidir?

A) Ekonomik rantabilite oranı
B) Finansal kaldıraç oranı
C) Mali rantabilite oranı
D) Özkaynaklar devir hızı oranı
34)

Kablosuz iletişim protokolü diye tanımladığımız iletişim teknolojisi hangisidir?

A) WAP
B) GPRS
C) GPS
D) MMS
35)

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmenin amaçları arasında yer almaz?

A) Ücret-maaş yönetimi
B) Eğitim ihtiyacının saptanması
C) Kariyer planlamasının yapılması
D) İş güvenliğinin sağlanması
36)

Aşağıdakilerden hangisi taşıyıcı bir işletmenin “lojistik çevresinde” bulunmaz?

A) Gümrük müşaviri
B) Sigorta şirketi
C) Taşıma şirketi
D) Reklam ajansı
37)

İşyeri iç yönetmelikleri kim tarafından hazırlanır?

A) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
B) İşçi ve işveren sendikaları
C) İşveren
D) İş mahkemeleri
38)

Emre yazılı ödeme vaadine aşağıdaki şıklardan hangisiyle ilgili hükümler uygulanır?

A) Çek
B) Bono
C) Poliçe
D) Pay senedi
39)

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre 301-400 adet özmal koltuk kapasitesine sahip B1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilirler?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
40)

Aşağıdaki belgelerden hangisi transit işlemlerinde kullanılmaz?

A) Tır Karnesi
B) Özet beyan
C) Ata Karnesi
D) Deklarasyon Anduan
Başka Sınava Geç