19 Şubat 2024 ÜDY Soruları

Kategori: ÜDY Soruları
Soru Sayısı: 27 Soru
Süre: 40.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 19 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Artvin/Sarp sınır kapısı – Gürcistan
B) Edirne/Dereköy sınır kapısı -Bulgaristan
C) Kilis/Öncüpınar sınır kapısı-Suriye
D) Edirne/Hamzabeyli sınır kapısı – Bulgaristan
2)

Aşağıdakilerden hangisi amme alacağına karşılık teminat olarak kabul edilmez?

A) Para
B) Teminat mektupları
C) Tahvil ve hazine bonoları
D) Adi kefalet
3)

Aşağıdakilerden hangisi ticari belge niteliğinde değildir?

A) Sevk irsaliyesi
B) İrsaliyeli fatura
C) Taşıma irsaliyesi
D) Hisse senedi
4)

Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)’nin stratejilerinden değildir?

A) Terk etmiş müşterinin yeniden kazanılması,
B) Reklam ve tanıtım bütçesinden tasarruf ,
C) Müşteri sadakati yaratma,
D) Çapraz satış yapma,
5)

Bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların sağlanmış olduğu kaynakları gösteren mali tabloya ne ad verilir?

A) Gelir tablosu
B) Nakit akım tablosu
C) Fon akım tablosu
D) Bilânço
6)

İşletmelerde gerekli olan fonların sağlanmasına ne ad verilir?

A) Finansal yönetim
B) Finansman
C) Fon akımı
D) Yatırım
7)

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

A) Mükellefin şahsında hata
B) Mevzuda hata
C) Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata
D) Vergi miktarındaki hata
8)

Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?

A) Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararları
B) Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
C) Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları
D) Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
9)

Vergi uyuşmazlıkları nedeni ile vergi idaresi ile mükellef veya vergi sorumluları arasında çıkan uyuşmazlıklarla uğraşan vergi hukuku kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vergileme hukuku
B) Vergi icra hukuku
C) Vergi ceza hukuku
D) Vergi yargılama hukuku
10)

Aşağıdakilerden hangisi orta vadeli kredi kullanım amaçlarından değildir ?

A) Sabit sermaye yatırımlarının, işletmenin başlangıç dönemindeki finansmanında,
B) Firmaların işletme sermayesinin arttırılmasında,
C) Geçici finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında,
D) Acil işletme borçlarının ödenmesinde
11)

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek hangi vergi suçu kapsamında bulunmaktadır?

A) Kaçakçılık cezası
B) Kusur cezası
C) 1. derecede usulsüzlük cezası
D) 2. derecede usulsüzlük cezası
12)

ADR’ye göre hangi sınıf, zehirli gazları içerir?

A) Sınıf 4.1
B) Sınıf 2.3
C) Sınıf 3
D) Sınıf 6.1
13)

FOB’da satıcının teslim yükümlülüğü ne zaman yerine getirilmiş olur?

A) Belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini aştığı andan itibaren
B) Belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderler ve navlun ödendiği zaman.
C) Malın belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutulmasıyla.
D) Malın belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutulmasıyla.
14)

Gümrüklerden geçiş karnelerinin geçerlilik süreleri yoksa veya geçerlilik süreleri bitmiş ya da geçerli olmayan ülkeler arasında Türkiye'nin ismi bulunuyorsa, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Türkiye'ye girişine izin verilir.
B) Türkiye'ye girişine bir defalık izin verilir.
C) Türkiye'ye girişine izin verilmez.
D) Türkiye'ye girişine teminat vermesi durumunda izin verilir.
15)

Yerel veya uluslararası bir nakliyecinin eşya taşıma ile ilgili mal sahiplerine ve / veya diğer taşımacılara karşı sigortaladığı menfaati ve poliçenin tipi aşağıdakileıden hangisidir?

A) Eşyadaki hasarlar, direkt
B) Eşyadaki kayıplar, dolaylı
C) Navlıın ödemeleri, aktif
D) Yasal sorumluluklar, pasif
16)

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur
B) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır
C) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, hangi suçun cezası daha fazla ise, o cezaya hükmolunur
D) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır
17)

Türk Ticaret Kanununa göre, haksız olarak alınan taşıma ücretinin geri alınması ve taşıma ücreti dâhil olmak üzere taşıma mukavelesinden doğan bütün alacaklarda zamanaşımı süresi ne kadardır?

A) 6 ay
B) 1 yıl
C) 3 yıl
D) 5 yıl
18)

Aşağıdaki şıklardan hangisi raf sistemlerinden birisi değildir?

A) Sırt sırta raf sistemi
B) Kayar raf sistemi
C) Hareketli raf sistemi
D) Merkezi raf sistemi
19)

Aşağıdaki şıklardan hangisi özel hukuk alanına giren haklardan biridir?

A) Dilekçe hakkı
B) Seçme hakkı
C) Konut hakkı
D) Alacak hakkı
20)

“Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 1 ay - 3 ay
B) 3 ay - 1 ay
C) 3 ay - 2 ay
D) 2 ay - 1 ay
21)

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatının sonuçlarından birisi değildir?

A) Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak.
B) Ticaret siciline kaydolmak.
C) İflasa tabi olmak.
D) Marka sahibi olmak.
22)

B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle en az kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

A) 75
B) 90
C) 100
D) 150
23)

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebidir?

A) Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B) Taşıt giremez işareti bulunan yola girmek
C) Araçlara taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
D) Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak
24)

Aşağıdaki şıklardan hangisi “dolu bir kamyon yükü” anlamına gelmektedir?

A) Komple yük
B) Parsiyel yük
C) Özel yük
D) Entegre yük
25)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi N3 sınıfı bir aracı tanımlar ?

A) Azami Yüklü Ağırlığı 3500 Kg yi geçmeyen taşıtlar
B) Azami Yüklü Ağırlığı 3500 kg-12.000 kg arası olan taşıtlar.
C) Azami Yüklü Ağırlığı 12.000 kg den fazla olan taşıtlar
D) Hiçbiri
26)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?

A) 8
B) 12
C) 19
D) Yaş şartı aranmaz
27)

Sigorta ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her türlü zarar sigorta kapsamında değildir.
B) Sigortalanabilir menfaat üzerinde yasal bir bağ bulunmalıdır.
C) Sigortalının koruma önlemi alma yükümlülüğü yoktur.
D) Sigortalı hasar sonrasında sigortalı değerin incelenmesi için sigortacıya izin vermelidir
Başka Sınava Geç