22 Şubat 2024 TMGD Soruları

Kategori: TMGD Soruları
Soru Sayısı: 21 Soru
Süre: 31.5 Dakika
Eklenme Tarihi: 22 Şubat 2024
Kalan Süre
59
1)

Dökme olarak taşınmak istenen aşağıdaki maddelerden hangisi yeterli havalandırmaya sahip araçlar ve konteynerlerde taşınmalıdır?

A) UN 1363
B) UN 1435
C) UN 1550
D) UN 1841
E) UN 2211
2)

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 3513 maddesinin taşınmasında alüminyum alaşımlı silindirler kullanılamaz.
II. UN 1744 maddesinin taşındığı basınçlı kaplar, basınç tahliye cihazıyla donatılmalıdır.
III. UN 2015 maddesinin taşındığı 6HB1 kodlu ambalaja bu maddeden en fazla 250 l doldurulabilir.
IV. 4-Nitrosefanol maddesinin taşındığı ambalajın kütlesi 50 kg’ı geçmemelidir.
V. UN 1951 maddesinin taşındığı açık kriyojenik kapların kapasitesi 450 l’den fazla olamaz.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve V
D) IV ve V
E) Hepsi
3)

UN 2781 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu madde PG I’e atandığında 13H1 kodlu ambalajda taşınamaz.
II. UN 2781 PG I maddesinin yetkili makamların izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim yerlerinde yüklenmesi ve boşaltılması yasaktır.
III. Bu madde tüm paketleme gruplarına atandığında asgari test basıncı 4 bar olan portatif tankta taşınabilir.
IV. UN 2781 PG I maddesi, 4.000 kg’ı ambalajlı olarak taşındığında, araç gözetim zorunluluklarına tabidir.
V. Bu madde sıvı (eriyik) halde de sabit tanklarda taşınabilir.

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) Hepsi
4)

Tozların ve dumanların solunması yoluyla 4 saatlik temasa ilişkin LC50 değeri 0,06 mg/l olan zehirli bir madde ile 3 dakikalık temas sonucu 45 dakikalık gözlem periyodunda ciltte geri dönüşü olmayan hasar bırakan aşındırıcı bir madde karıştırılıyor. Elde edilen inorganik katı maddeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde 1 gr’lık iç ve 300 gr’lık dış ambalajda istisnai miktarda taşındığında, ara ambalaj kullanımı zorunludur.
B) Bu madde 6 bar test basıncına sahip bir portatif tank ile taşınabilir.
C) Bu madde sıvı (erimiş) halde taşınmak istendiğinde, alttan doldurmalı veya boşaltmalı tankların kullanımına izin verilmez.
D) Bu maddeyi taşıyan 3.000 l kapasiteli portatif tanka takılan turuncu renkli plakaların, tankı taşıyan kapalı araca takılmasına gerek yoktur.
E) Bu madde, iç ambalaj başına 0,5 kg’ı aşmayan miktarda, iç ambalaj miktarı 3 l olan UN 2054 maddesi ile birlikte ambalajlanabilir.
5)

Aşağıdaki maddeleri içeren ambalajlardan hangi ikisinin aynı taşıma birimine birlikte yüklenmesine izin verilmez?

A) UN 0499 maddesi ile sınırlı miktarda ambalajlanmış UN 1292 maddesi
B) UN 1606 ile konsantrasyonu % 70 olan ASETİL SİKLOHEKZANSÜLFONİL PEROKSİT
C) UN 0393 ile UN 0486
D) UN 0457 ile UN 3268
E) UN 3112 ile UN 3103
6)

ADR’ye göre tarafların yükümlülükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Boş, temizlenmemiş tankların kapalı olduklarından ve doluymuş gibi sızdırmaz olduğundan emin olmak gönderenin sorumluluğundadır.
B) Taşımacı, araç ekibine ADR'de öngörüldüğü şekilde yazılı talimatları vermelidir.
C) Dolduran, tankı doldururken doldurulan madde için izin verilebilir doldurma oranını veya izin verilebilir litre başına içeriklerin kütlesini gözlemelidir.
D) Gövdelerin ve donanımlarının bakımının, normal işletme koşullarında, tank konteyner/portatif tankın bir sonraki incelemesine kadar ADR zorunluluklarına uygun şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak, tank konteyner/portatif tank işletmecisinin sorumluluğundadır.
E) ADR, çeşitli taraflara düşen yükümlülükleri münferit şekilde belirleyemez.
7)

Tehlike ikaz levhası takılması ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
I. UN 2931 maddesini içermiş boş ve temizlenmemiş ambalajlardan 1.000 kg’ının bir araç ile taşınmasında, aracın her iki yanı ve arkasına Sınıf 6.1’e ait tehlike ikaz levhaları takılmalıdır.
II. UN 1826 PG II maddesini taşımış, boş, temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış birtank konteynerin taşınmasında, tank- konteynerin her iki yanına ve her bir ucuna Sınıf 8’e ait tehlike ikaz levhası takılması yeterlidir.
III. UN 0364 ile UN 0332 maddeleri aynı araçta yetkili makam tarafından onay alarak birbirinden ayrı bölmelerde taşındığında, söz konusu aracın her iki yanına ve arka tarafına Alt Grup 1.1 tehlike ikaz levhası takılmalıdır.
IV. UN 1794 maddesi dökme olarak taşındığında, araca tehlike ikaz levhası takılmasına gerek yoktur.
V. UN 3336 PG III maddesi ambalajlı olarak araçla taşındığında, araca tehlike ikaz levhası takılmasına gerek yoktur.

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) IV ve V
8)

İyot maddesi 5 kg’lık iç ambalajlarda, brüt kütlesi 20 kg olan dış ambalajlarda taşınmak istenmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yetkili makamlarca aksi öngörülmedikçe, bu taşımayı yapacak olan işletmenin, tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurması gerekmektedir.
B) Bu maddeyi taşıyacak, tehlikeli madde taşıyan araç şoförünün tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili eğitimi almış olması zorunludur.
C) Araç ekibi, yazılı talimatları yanında bulundurmalıdır.
D) Bu maddenin taşınması için müdahil olan taraflar güvenlik planı hazırlamalıdır.
E) Araç ekibinin her üyesi, tehlikeli malların taşınması sırasında fotoğraflı bir kimlik taşımak zorundadır.
9)

UN 1935 maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. 100 ml’lik iç, 25 kg’lık dış ambalaj içinde toplam 500 l taşınan bu madde, sadece PG
II’ye atandığında taşıma evrakı olmadan taşınabilir.
II. PG III’e atanan bu maddenin taşındığı büyük ambalajın kapasitesi 3 m3 ’ü geçemez.
III. Bu madde atanabileceği tüm paketleme grupları için, T14 portatif tank talimatına uygun bir tank ile taşınabilir.
IV. Bu maddeyi taşımış sabit tank, hayvan yemlerinin taşınmasında kullanılabilir.
V. PG III’e atanan bu madde, 31HH2 kodlu ambalajlarla kapalı araçlarda taşınabilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) II, III ve V
E) II ve V
10)

UN 1601 PG III maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu maddenin 300 kg’ını 1 adet 1A1 kodlu ambalajda, 500 kg’ını ise 5 kg’lık iç, 30 kg’lık dış ambalajlarda taşıyan bir aracın yerleşim bölgelerinin yakınında uzunca süre beklemesi yetkili makamların izniyle mümkündür.
B) Bu madde, erime noktasının üzerindeki bir sıcaklıkta portatif tanka doldurularak taşınabilir.
C) Bu madde, 11N kodlu ambalajda taşınabilir.
D) Bu madde, sıvı (erimiş) halde iken sızdırmaz kapalı sabit tanklarda taşınmasına müsaade edilmiştir.
E) Katı halde örtülü dökme yük konteynerinde taşınan bu madde tam yük olarak taşınmalıdır.
11)

NİTROGLİSERİN ÇÖZELTİSİ ALKOLDE (% 1’den az nitrogliserin ile) maddesinin 350 kg’ı, 1 l’lik iç ambalaj ve brüt kütlesi 25 kg olan dış ambalajlarda taşınmak istenmektedir. Bu madde aşağıda verilen hangi madde/maddeler ile birlikte aynı araçta taşınabilir?

I. UN 0161

II. UN 0356

III. UN 0337

IV. UN 0447

V. UN 0499

A) Yalnız I
B) I ve III
C) I, III ve V
D) III ve IV
E) Hiçbiri
12)

Karışık yüklemeyle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?


I. UN 0355 maddesi ile UN 0357 maddesi birlikte yüklenebilir.
II. UN 1454 maddesinin, levha takma, ayırma, istifleme ve izin verilen azami yük amaçları bakımından Sınıf 1 kapsamındaki tahripli patlayıcılar olarak muamele görmesi koşuluyla, bu madde UN 0241 maddesiyle birlikte yüklenebilir.
III. UN 0447 maddesi ile UN 3268 maddesi birlikte yüklenebilir.
IV. UN 0237 maddesi ile UN 1678 maddesi birlikte yüklenebilir. V. UN 0342 maddesi ile UN 0348 maddesi birlikte yüklenebilir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I ve III
D) III ve V
E) Hepsi
13)

Sabit tankta 5.000 l UN 2447 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Bu maddenin taşındığı tankın ağızlarının koruyucu kapakları kilitlenmelidir.
II. Aracın gözetim altında tutulması gerekmektedir.
III. Bu madde sadece AT tipi araçlarda taşınabilir.
IV. Tankın kalan boşluğu koruyucu madde olarak azotla doldurulabilir. V. Bu madde; organik, zehirli, sıvı bir maddedir.

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
D) II, III ve V
E) III, IV ve V
14)

Muafiyetsiz ve münhasır kullanım kapsamında olmadan ambalajlı olarak Sınıf 7 maddesinin taşınmasına yönelik aşağıdaki şıklardan hangileri yanlıştır?
I. Aracın önüne ve arkasına yazısız turuncu plaka takılır.
II. Brüt kütlesi 50 kg'dan az olan her bir ambalajda, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmesi gerekir.
III. Aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli yüzey alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları her kenarından 50 mm'ye kadar küçültülebilir.
IV. Adi paketler hariç olmak üzere, aracın her iki yanına ve arkasına taşıdığı yükün tehlike ikaz levhası takılır. V. Adi paketler ve küçük konteynerleri taşıyan araçlar veya konteynerler hariç olmak üzere, Sınıf 7 için, birincil risk levhası Model No. 7D'ye uygun olmalıdır.

A) I, II ve III
B) I, III ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) IV ve V
15)

ADR’ye göre olayların raporlanması, aşağıdaki hangi durumlarda zorunludur?
I. UN 2813 maddesinden 10’ar kg’lık 2 paketin kaza sırasında tamamen dökülmesi.
II. Kazadan sonra taşıma aracının 40.000 Avro’luk zarar görmesi ve yaralanan sürücünün 1 gün hastanede yatması.
III. Aracın devrilmesi sonrası UN 2900 maddesinden 75 l ürün kaybı riski olması.
IV. UN 3330 maddesi taşınırken kaza sonrası ambalajdan dışarıya madde salınımı olması. V. Tehlikeli madde taşıyan aracın kaza yapması sonucu kamuya ait karayolunun iki saat süreyle kapatılması.

A) I, II ve IV
B) I, III ve V
C) II ve III
D) II, III ve IV
E) Hepsi
16)

Tehlikeli madde taşımacılığında yer alan tarafların yükümlülükleriyle ilgili aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
I. Taşımacının yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak olup olmadığını araştırarak tespit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
II. Yükleyenin araç ekibine ADR'de öngörüldüğü şekilde yazılı talimatlar verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
III. Gönderenin tehlikeli malların ADR mevzuatına uygun şekilde sınıflandırılmış ve taşınmasına izin verilmiş olduğunu belirleme yükümlülüğü bulunmaktadır.
IV. Dolduran, sadece doldurulacak tanklarda taşınmasına izin verilen tehlikeli malları tanklara doldurmalıdır. V. Taşımacının tankın gövde veya donanımının emniyetinin, onarım, değişiklik veya kaza durumunda azalma eğilimi göstermesi hâlinde istisnai kontrolünü yaptırma yükümlülüğü bulunmaktadır.

A) I ve II
B) I, III ve V
C) II ve IV
D) III ve IV
E) IV ve V
17)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) UN 3299 maddesinin portatif tanklar için azami dolum oranı 1.03’tür.
B) UN 2025 PG I maddesini içeren ambalajlar gıda maddeleriyle 1,8 m mesafeyle yüklenebilir
C) UN 1647 maddesini 100 kg’a kadar taşıyan araçların gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur.
D) UN 2015 maddesini taşıyan portatif tanklarda, devrilme ya da tanka yabancı madde girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını önleyecek, yetkili makam veya kurum tarafından onaylı bir tertibat bulunabilir.
E) UN 1405 PG II maddesini taşıyan kapalı araçların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları, yüksekliği 25 mm’den az olmayan harflerle "WARNING NOVENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ") ibaresiyle işaretlenecektir.
18)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) UN 3299 maddesinin portatif tanklarda azami dolum oranı 1.03’tür
B) UN 1647 maddesini 100 kg’a kadar taşıyan araçların gözetim altında bulundurulmasına gerek yoktur.
C) UN 2025 PG II maddesinin taşındığı 11G kodlu ambalaj dışarıya toz ve su geçirmez olmalı veya dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılmalıdır.
D) UN 2015 maddesini taşıyan portatif tanklarda, devrilme ya da tanka yabancı madde girişi durumunda kabul edilemez miktarda sıvı sızıntısını önleyecek bir tertibat bulunabilir
E) UN 1405 maddesini dökme olarak taşıyan kapalı araçların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları, yüksekliği 25 mm den az olmayan harflerle "WARNING NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ") ibaresiyle işaretlenecektir.
19)

UN 1834, UN 1356 ve UN 1384 maddelerinin ambalajlı olarak taşınmasına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Bu maddelerin birlikte yüklendiği araç kapalı veya örtülü olmalıdır.
II. Bu maddelerin birlikte yüklendiği araç sadece “A” kategorindeki tünellerden geçebilir.
III. Bu maddelerin birlikte yüklendiği araç için “Araçların Gözetilmesine İlişkin Zorunluluklar” uygulanmalıdır.
IV. Bu maddelerin taşındığı araç ya da araçlar için ADR Onay Belgesi zorunlu değildir. V. UN 1834 maddesi ile birlikte aynı araca yüklenen diğer maddeler olası bir kontaminasyona karşı muayene edilmelidir.

A) I, II ve IV
B) I, III ve IV
C) I, IV ve V
D) II, III ve IV
E) Hepsi
20)

Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
I. Yenilenmiş ambalajın UN işaretlemesindeki ayırıcı kod “R” harfidir.
II. Kombine ambalajlar için test gereklilikleri bulunmamaktadır.
III. Kurtarma ambalajının UN işaretlemesinde ayırıcı kod “W” harfidir.
IV. Neme hassas malzemelerden mamul ambalajlardan oluşan ambalajlar, kapalı ve örtülü araçlarda ya da kapalı ve örtülü konteynerlerde taşınmalıdır. V. Delme testi, UN 2900 maddesinin taşınmasına yönelik olarak üretilecek ambalaj numunesi için uygulanacak tasarım tip testlerinden biri değildir.

A) I ve II
B) II ve III
C) II, III ve V
D) III, IV ve V
E) III ve V
21)

UN 3375 (sıvı) maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu madde SGAV kodlu sabit bir tank ile taşınabilir.
B) Bu madde, sadece ilgili makam tarafından verilecek bir onay üzerine portatif tankla taşınabilir.
C) Bu madde, 31A tipindeki bir IBC ile yalnızca yetkili mercii onayı ile taşınabilir.
D) Bu madde 1H1 kodlu bir ambalaja en fazla 60 l doldurulabilir.
E) Bu maddeyi taşıyan aracın, yerleşim bölgelerinde ya da işlek yerlerin yakınında uzunca beklemesi ancak yetkili makamların izniyle mümkündür.
Başka Sınava Geç